הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

דחי םיכלוהש םייוניש - תינוגרא תוברתו ינוגרא הנבמ

234 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2000 רבמבונב 14

החלצהב םשייל רשפא יאו ,הזב הז םיכורכ יתוברת יונישו ןוגראב ינבמ יוניש
תצעוי ,טונג -ןזור הביבא תרמוא ,(ךפיהלו) יתוברת יוניש ילב ינבמ יוניש
יונישב חילצהל ידכ ךא ,תויקסע ללכ ךרדב ןה ינבמ יונישל תוביסה .לוהינל
חילצהל יושע יתוברתה יונישהו ,יתוברת יוניש תועצמאב וב ךומתל ךירצ ,ינבמה
.ינבמה יונישה ללגב

אוה םהבש םיצופנה דחאו ,םילודג ןוגרא-הר יכילהתב םויה תונותנ תובר תורבח
,ךכו ,תויקסע ללכ ךרדב ןה ינבמ יונישל תוביסה .חוור יזכרמל ןוגראה תקולח
הלש םייקסעה םיכרצל םאתהב ,תוביטח שמחל ECI תרבח הנורחאב הלצפתה ,לשמל
םינבמ םייוניש יכ רורב" .םידבועל תויצפואה תקולח תלוכי תא רפשל ידכ םגו
יכ ,םייונישה רחא בוקעלו קודבל ךירצ ךא ,ןוגראה תוברתב םייוניש ורצי הלא
."יונישה ןוויכ תא תעדל השק ללכ ךרדב

הרוצב רפשל רמולכ ,חוקל ןווכומל ןוגראה תא ךופהל דעונ רחא ינבמ יוניש
הנוממ הביטח לכו ,תוביטח המכל הרבחה תקלוחמ ןכלו ,תורישה תמר תא תינכפהמ
לופיטה לולכמ תא היתוחוקלל הקינעמו ,תוחוקל רזגמ לע וא םימיוסמ תוחוקל לע
תועדומ תויהל תורומא ,הלאכ םיינבמ םייוניש תומשיימה תורבח" .תורישהו
ילארשי ןרצנוקב" .טונג-ןזור תרמוא ,"תינוגראה תוברתה לע המוצעה העפשהל
יזכרמל םילעפמה תכיפהו רוזיב ומכ ,םייתועמשמ םיינבמ םייוניש ומשוי לודג
תוברתה תא םירצויו םיעיפשמ םעבט םצעמש ,הדובע ילהנ תונשל ילב ךא ,חוור
."וחילצה אל םיינבמה םייונישה ןכלו ,תינוגראה

,הרישי הרוצב ןוגראה תוברתב םיכרע תונשל םילוכי םהש םיבשוח םיבר םילהנמ
הנבמו תוברת יכ" ,הזב םיחילצמ אל ךא ,תואנדס וא תואצרה תועצמאב לשמל
."הרטמ התואל םירבוחמו םהיניב םירושק תויהל םיכירצ

םיננכתמשכ וז הדבועל בל םישל ךירצו ,העבטב תינרמש איה תינוגרא תוברת"
יונישה תא םשייל םיחילצמ אל םילהנמ תובר םימעפ .םיינבמ םייוניש םימשיימו
."ינבמה יונישהמ קלחכ תקפסמ הרוצב וילא וסחייתה אל יכ ,וצר ובש יתוברתה

םייוניש ידי-לע תינוגראה תוברתב םימיוסמ םייוניש םשייל חילצהל םג רשפא
הדובע יסופד וא הדובע ילהנ יוניש ומכ ,םירחא םיינוגרא-םיינבמ םירושימב
.םיילמרופםישנא לוהינ ףדל