הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

שדוחמ יגולוכיספ הזוח

257 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2001 לירפאב 18

לט רמוא ,וידבועל ןוגראה ןיב שדוחמ יגולוכיספ הזוח ךירצמ קט ייהב רבשמה
תונמדזה וניה רבשמה .ינוגרא חותיפו הכרדה ,ץועייל "לט - לא" ל"כנמ ,רגרב
ודיקפת .םהידבוע םע תורחא תויוסנתהלו לוהינ יסופדב םיוניש םשייל םילהנמל
דבועה ןיב תידדהה תויוביוחמה יפוא לע המכסהו הנבה תתל יגולוכיספ הזוח לש
לע ןהו םידבועה לע ןה ,ןגהלו ןגעל הזוחה דיקפת ,רבשמ תותעב .ונוגראל
יבגל תוריהב תשוחת תונקהלו תופיצרה ןורקע לע רומשל ,םייונישה ינפמ ,ןוגראה
.תידדהה תוביוחמהו תויפיצה

ןוגראה ןיב שדח יגולוכיספ הזוח קט ייהב חתפתה תונורחאה םינשב ,עודיכ
.ןשיה הזוחה תא ףילחהש ,דבועל

:תיתרוסמה היישעתב ,ןשיה הזוחה תונורקע
יתקוסעת ןוחטב דבועל ןתנ ןוגראה *
הדמתהו תוריסמ דבועהמ לביק ןוגראה *
."םייחה לכ"ל םוקמכ ספתנ הדובעה םוקמ *

:תונורחאה םינשב קט ייהב חתפתהש ,שדחה הזוחה תונורקע
,יתריציו םירושיכ לעב תויהל ךירצ דבועה *
,עדיב ןכדועמ תויהל ךירצ דבועה *
.ןוגראל ףסומ ךרע תונתונה תואצות גישהל ךירצ דבועה *
,תיפיצפס תוחמתהל תויונמדזהו יעוצקמ חותיפ דבועל ןתונ ,ןוגראה *
,ףותישו דיקפתב הימונוטוא ןתונ ןוגראה *
.לומגתו הרכה ןתונ ןוגראה *
.הקוסעתה 'תסרוב'ב םיהובג ימצע יומידו ימצע ךרע דבועל קפסל רומא ןוגראה *
דבועה תוחתפתהל ביוחמ ןוגראה *
דבועה לש ימצעה יומידה םויכ .רערעתהל שדחה הזוחל םרג קט ייה קושב רבשמה
אל .לובלב תשוחתו תואדו רסוחל עלקנ דבועה ךכמ האצותכו ,הטעמ אל הדימב עגפנ
ייה תרבח וא פא טרטס תרבח תבוטל ,םיחוטב הדובע תומוקמ לע ורתיו םידבוע טעמ
הטטומתה :ויפלכ ןוגראה תונגוה העגפנו ,ןוגראב ןומאה עגפנ םויה .הריעצ קט
תא שדחל שי .תויצפואה ןמ 'קתע' יחוורל (תחטבומכ המ םושמ הספתנש) היזטנפה
.דבועל ןוחטיבה תשוחת תא שדחמ וב תונבלו הזוחה

:שדוחמה הזוחה תונורקע
ובצמ לע םירסמ ריבעהל לשמל ,ןוגראה לע עדימב םידבועה תא רתוי ףתשל *
.רבשמ ינמזב תואדווה יא םצמצל ידכ ,ןוגראה לש יפסכה
.תיניינע רתוי תוטלחה תלבק רוציל ,ןוגראב תוטלחהה תלבק ןפוא תא שדחל *
ידי לע ,ןירוטיפ לש םינמזב ,לשמל ,יוטיבל ואובי ולא תולועפ לש תוליעי
.תואדו יא םוצמצו עדימב ףותיש
םילהנמה דצמ תיגולוכיספ תונימז רתוי תריצי אוה הזוחב ףסונ ירשפא שודיח *
ןכיהו יתמ םידבועה ינפב ףושחלו ,הבשקהו הכימת רתוי ,רמולכ .םידבועה יפלכ
ומכ .ולוכ ןוגראב וא ,יהשלכ תכרעמב ,םיוסמ דיקפתב ,ןוגראב רבשמ ץורפל לולע
.תוינוגראה חותיפה תומישמל םידבועה תא בתנלו ריזחהל ןכ
ללוכ ,םירטופמ םידבועמ תדבוכמו תנגוה הדירפ רוציל ךירצ םג שדוחמה הזוחה *
.םיראשנה לע הכילשמ םירטופמל סחיב הלועפ לכ יכ ,םיבזועל תויצפוא ןתמםישנא לוהינ ףדל