הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

םינוגראב הקיתא חופיטל קוח תעצה

234 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2000 רבמבונב 14

ןוגראב תוגיהנמהמ םיאבש ,םיללכו תוארוה ,תוגהנתה תומרונ יכ םיארמ םירקחמ
לכ דצמ ,תיתועמשמ הדימב ,רתוי הבר תונעיהל םיכוז ,תימינפ תוינידמ ךותמו
חירכהל רשפא יא תישפוח הרבחב ,ףסונב .םידבועה תוברל ,ןוגראב ןיינעה ילעב
הקיקח םדקל םילוכי ךא ,הפיכא תינכת וא הקיתא תינכת וכותב עימטהל ןוגרא
תרמוא ."רזגהו לקמה" ןונגנמ תועצמאב הלאכ תוינכת גיהנהל םינוגרא תדדועמש
.(תימואלניב תופיקש) ל"יבש לש טפשמ יניינעל ל"כנמס ,תשק ןימסי ד"וע

ל"יבש תמזויב םינוגראב הקיתא חופיטל קוח תעצה תשבגתמ וז טבמ תדוקנ ךותמ
םינוגרא דדועל ,קוחה תרטמ .םייתלחתה שוביג יבלשב םויכ תאצמנ העצהה .לארשי
ומכ ,םימוחת ץבקמב םיקוח לש הפיכאו הקיתא תוינכת םכותב עימטהלו חתפל
.הביבסה תוכיאו םיסימ ,םידבוע לע הנגה ,ךרע תוריינ ,םייקסע םילבגה

תיביטקפא הפיכא תינכת ונוגראב תמייק יכ חיכוי להנמ םא ,קוחה תעצה יפ לע
שנוע להנמה לע לטוי ,(תויביטקפא תעיבקל םינוירטירק העבש קוחה תעצהב םנשיו)
.ונוגראב הפיכא תינכת רדעהב ול יופצ היהש הזמו ,קוחב עובקה ןמ הברהב תחפומ
ללכ ךרדב .(סנקב התחפה לש זוחא 90 - 95 -ל דע עיגהל הלוכי שנועב הלקהה)
לע הריבע לשבו ,ןוגרא ילהנמל ,תילאירטסינימ ,תיחוליש תוירחא הקיקחב תמייק
לולע ,ונוגראל ףסונב ,לעפמה להנמ םג ,בויב ימב לחנ םוהיז לשמל ,קוחה
.רסאמב וליפא וא הובג יפסכ סנקב ,שנעיהל

ךא ,יתימא תויהל לוכי ,תשק ד"וע תרמוא ,םינוגראב םויכ גוהנה ,יתא דוק
םייקל דדועמ שדחה קוחה .הנאת הלעכ שמשמו ,דבלב יתרהצה אוה ללכ ךרדב
."הרצ תע"ב הרומתו ,העינמ לש תוגיהנמ

ליעי אוה ךורא חווטל ,תיתא הרוצב לעופה ןוגרא ,תשק ד"וע תנייצמ ,בגא
רתוי אוהש ןוגראב ראשיהלו דובעל רתוי םיכשמנ םיבוט םידבועו ,רתוי יתוכיאו
.רתי תועמשמ הזל שי ,קט ייהב םידבוע לע תורחתב ,םויכו ,ירסומו יתא

להנמל ס"היבב ,רבמבונב 30 -ב םייקתי ,קוחה ינכת שוביגו בוציע תרגסמב
לש םיל"כנמ תופתתשהב ,תוינידמ יבצעמ סנכ ,ביבא-לת תטיסרבינואב םיקסע
תוצעו תועד ועבוי ובש ,תוירוביצו תויתכלממ תויושר לש םיר"ויו הלשממ ידרשמ
.קוחל תועגונה

השעמל קוחה יכ ,תיתלשממ קוח תעצהכ שגות קוחה תעצה יכ םיפאוש "ל"יבש"ב
ירבח המכ ,ןיפוליחל ךא ,םיקוח תפיכאב םייתכלממ םיפוגו הלשממ ידרשמל עייסי
.תיטרפ קוח תעצהכ ושיגהל תונוכנ ועיבה רבכ תסנכםישנא לוהינ ףדל