הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>ינוגרא יונישו המצעה

Margaret Erstad


יפנעב המשיילו הרשקל דציכ עיצמו ינוגראה םוחתב דחוימב ,המצעהה אשונב קסוע רמאמה
.חוריאהו תורייתה

איה םלוא לוהינו םיקסע ,שונא יבאשמב תקסועה תורפסב תופוכת העיפומה הלימ איה המצעה
.יבלש ברו בכרומ גשומב רבודמ .חוריאהו תורייתה יפנע לש תורפסב תוחפ הצופנ

?המצעה יהמ

םתוכמס ימוחתב תוטלחה לבקל םידבועל רשפאמה יעצמאכ (ינוגראה םוחתב) הרדגוה המצעה
ישיא ךילהת איה המצעה רמולכ .וישעמל תוירחאה תא ומצע לע לבקמ טרפה וב ישיא ךילהתכו
.תומרה לכב םילהנמו םידבוע לע תוכלשה ול שיו ,דחי םג ינוגראו
לש תוביוחמ תריצי :ןהב ,תונוש תורטמ תויהל תולוכי תינוגרא היגטרטסאכ המצעהב שומישל
שמתשמה ןוגראהו ,דועו תוחוקלל תורישה רופיש ,ןוגראה יעוציב רופיש ,ןוגראל םידבועה
.ךכל עדומ תויהל ךירצ םיוסמ ךרוצל המצעהב

המיצעמ תוברת תריצי

,תורחתה תרבגה :לשמל ,ןוגראה לש םיינוציחו םיימינפ תורוקממ עובנל לוכי המצעהב ךרוצה
.דועו תוחוקלה תויפיצב יוניש ,הדובעה חוכ בכרהב םייוניש
תלאשנ ,ןכל .ותוא להנל וא תופכל ןתינ אלש ,טרפה לש ימינפ ךילהת איה המצעה ,תיטרואית
תדדועמה תוברת רוציל םישקבמה םינוגרא ?ןוגראב המצעה םדקלו רוציל ןתינ דציכ הלאשה
תוירחא ודדועישו םידבועה תוחתפתה תא וליבגי אלש םיכילהתו תוכרעמ םיקהל םיכירצ המצעה
דומלל םידבועה תא דדועתש ,תינוגרא הביבס רוציל הלהנהה הלוכי ,הנוכנ הבישחב .הבשחמו
.יגטרטסאו יתבישח יוניש רובעל הכירצ המצע הלהנהה ,וללה תורטמה תא גישהל ידכ .חתפתהלו
,ןוגראב םימרוגה לכ לש תופתתשה לע תססבתמה תוברת איה המיצעמ תינוגרא תוברת ,ףסונב
.רבעמל םיירשפא אלא םידח םניא הב תולובגהש תוברת

לוהינ תטישכ המצעה

המצעהה תונורקע לע תססובמה ,םיבלש השימח תב תילוהינ היגטרטסא גיצמ (1994) ןוסקינ
תגשהב ,הצובקמ קלחכ ןהו טרפכ ןה דחא לכ םיפתתשמ םידבועה וב ןוגרא חותיפ - התרטמשו
תויופידע ירדס תעיבק .2 .ינוגרא ןוזח חוסינ .1 :םיללוכ םיבלשה .ןוגראה לש תויללכה תורטמה
תבחרה .4 .םיתימע ןיב םיקודה םיסחי חותיפ .3 .םושייל םינתינה םירבדה לש םושייל הלועפו
.תוימינפו תוינוציח הכימת תוצובקב שומיש .5 .ןוגראב תותשרה

םתמצעה ךרוצל םידבוע לש חותיפו הכרדה

לש םויקב ךרוצ שי ,תילוהינ היגטרטסאכ המצעהה ץומיאו המיצעמ תינוגרא תוברת תריצי רחאל
.ןוגראה ינפב םיחתופ המצעהה תונורקעש לאיצנטופה שומימל תוקינכטו םילכ
:(enabling) תורשפאמ תוקינכטל הטילש לש תוקינכטב שומישמ רובעל הלהנהה הכירצ ,תישאר
םינוש םירבחמ םיעיצמ הז ךרוצל .דועו תרושקת ,עויס ,םואית לש תויונמוימ תוללוכה תוקינכט
.(coaches) "המצעה ינמאמ"ל ךופהל םהל ורשפאיש םיגרדה לכב םילהנמל הרשכה תואנדס םויק
תחא ."םינמאמ"ל וכפהש םילהנמה תועצמאב ,םידבועה לש תיפיצפס הרשכהב ךרוצ שי ףסונב
תועצה עיצהל םידבועל רשפאתש הרודצורפ תגהנה איה ,םידבועה תוברועמ תא ריבגהל םיכרדה
תורבחב וגהנוה הלאכ תורודצורפ .הנמשוית תובוטה תועצההש החטבה ךות ,תויעב ןורתפו לועייל
.תוחלצומ תועצה ועיציש םידבועל לומגת תוטיש וגהנוה ,ףסונבו ,British Gas ו Nissan כ

המצעה לש תוקינכט םושיי

תירשפא איה םיפנעו םינוגרא ,תורבח ןווגמב ,המצעה לש תוקינכט םושייש םיארמ םירקחמ
.תואצות שי תורחא תוטישל םג ,םלוא ,ימצע לוהינ איה וסונש תוצופנה תוטישה תחא .תיחוורו

חוריאה ףנעו המצעה

,חטשב םידבוע לש תושוחתל םילהנמ לש תורהצומה תונווכה ןיב לודג רעפ םייק הז ףנעב
.יואר לומגת אלל הדובעב סמועו תוירחא תפסותכ המצעהה תא םישרפמה

תונקסמ

תא ץמאל םישקבמה םינוגרא .תובר תויווזמ וילא סחייתהל ןתינש בכרומ אשונ איה המצעה
אוה םושייהש ךכלו אשונה תובכרומל םיעדומ תויהל םיכירצ ,תיקסע היגטרטסאכ המצעהה
.דחי םג םידבועהו הלהנהה דצמ ףתושמ ץמאמ שרודו בכרומ
ןה דומלל לוכי אוה ,המצעהה תיצפסנוק תא ץמאל םינושארהמ היה חוריאה ףנעש תורמל
.םירחא םיפנעב ןויסינהמ ןהו אשונב םירקחממ


Empowerment and organizational change/ Margaret Erstad

International Journal of contemporary Hospitality Management 9/7 (1997) 325 - 333 :ךותמ

םישנא לוהינ ףדל