הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000"> </xmp>
תשרב םיגיהנמ

ןוגראה תוברתמ קלחכ הקיתאה תינכות
הליש האל ר"דו ילאערזי בוד 'פורפ


ריצקת
תוביוחמ ךותמ הלועפ לש תימינפ תוברת תריציב ךרוצל םויכ םיעדומ םינוגרא רתוי
ונא הז םוחתב םלועב רבצנש ןויסינה יפ לע .תיתרבח תוירחאלו םייתא תונורקעל
תולעפומה הקיתא תוינכות תויונב םהילע תונורקעה תא וז תרבוחב םיראתמ
תינכות לש חותיפ םיננכתמה םינוגרא .וזכ תימינפ תוברת רוציל הרטמב ,םינוגראב
לעו הז םוחתב םהמ שרדייש המ לע ינושאר גשומ םירבדה ןמ לבקל םילוכי הקיתא
.תינכותה תחלצהל םייוכיסה

ןוגראה תוברת ,יתא דוק ,הקיתא תינכות :חתפמ תולימ

?ןוגראה לש הקיתאה תינכות יהמ
?הקיתא תינכות םינוגראל השורד המ םשל
ןוגראב הקיתא תינכות תנכה
הקיתאה תינכותמ קלחכ יתא דוק וא תונורקע תרהצה
יתאה דוקה
הקיתאה םוחת לע הנוממה
םא לשכיהל הלולע הקיתאה תינכות
ןוגראב תלעופה הקיתא תינכות לש תויביטקפאה תניחב
םוכיס
היפרגוילביב?ןוגראה לש הקיתאה תינכות יהמ
.היוצר תיתוגהנתה תוברת לש התעמטהל רזע ילכ איה ןוגראה לש הקיתאה תינכות
תוגרוחה תויוגהנתה םצמצל וא עונמל ידכ הקיתא תוינכות םיחתפמ םינוגרא
תורטמ תא תמלוהה תוגהנתה דודיע ידי לע ,ותביבסבו ןוגראב םייתא םיטרדנטסמ
ןכתי םינטק םינוגראב .תוניגההו הרשויה ,קוחה תרימש לע הדפקה ךות ןוגראה
םינוגראב ,רחא ריכב דבוע וא להנמ ןתונש תישיא אמגודב ךכ םשל קפתסהל רשפאש
.תיביטקפא הקיתא תינכותב ךרוצ שי ,םיבר םידבוע שי םהב םילודג
ןיינע ילעבה יפלכ תיתא תוגהנתהל ביוחמ ,הקיתא תינכות ול שיש ןוגרא
םירחא םג ללוכ הז ,תרשמ אוה םתוא ולא וא םילעבה קר אל :(stakeholders) ולש
םידבועה לש םתוביוחמ לע ,לשמל ,רבודמ .םהמ תעפשומו םהילע העיפשמ ותוליעפש
הדובע יסחי חפטל ,ןוגראה שוכר לע רומשל ,הובג הדובע רסומ לע דיפקהל וב
.לעופ אוה הכותב הביבסב העיגפמ ענמיהל םתוביוחמו םיניקת
רתומה יבגל םירורב תוגהנתה יללכ ;יתאה דוקה איה הקיתאה תינכות לש הבילה
םיגרדה לכ תא םיבייחמ םיללכה .ןוגראב םתדובע תרגסמב תושעל םידבועל רוסאהו
תינכות אלל יתא דוק .םירטוזה םידיקפתה ילעבל דעו רתויב םיריכבה ןמ לחה -
תוברתה לע עיפשהל לוכי ונניא ,םידבועה ברקב ותעמטהו ומושייל הקיתא
לש םסחי לע ילילש ןפואב עיפשהל וליפא לוכי אוה ,תאזמ הרתי תיתוגהנתהה
תינכותל תולגל םייושע םהש סחיה תמועל ,תיתא הניחבמ םהמ שרדנל םידבועה
.העמטהו םושייל תולועפ תללוכה הקיתא

?הקיתא תינכות םינוגראל השורד המ םשל
תוליעיל תדגונמכ ,תחא אל ,תספתנ תיתא תוגהנתה םייקסע םינוגראב רבודמשכ
יכ רמול רשפא ךכ לע .םייקתהל לוכי ןוגראה ןיא םהידעלבש תויחוורלו תילכלכ
יכ רמול רשפא ךכ לע .םייקתהל לוכי ןוגראה ןיא םהידעלבש תויחוורלו תילכלכ
םהל הקינעמ ,הכותב םייקסע םינוגרא לש םתוליעפ תא תרשפאמה וז איה הרבחה
לע תאז השוע הרבחה ןיא .םייעבטה היבאשמ תא םשומישל הדימעמו יקוח דמעמ
לש םיכרצה קופיסל אלא ,םילהנמו םיקסע ילעב לש םהיתופיאש תא םישגהל תנמ
הל וקיזי אל םייקסע םינוגראש תופצל תוכזה םג הרבחל שי ךכ םושמ .הלוכ הרבחה
.התבוטל רשפאה תדימב ולעפי ףאו
תוניגה ןוגכ םייתא םיכרעל םאתהב יקסע ןוגרא לש ותוליעפש ךכ לע ףיסוהל רשפא
םתולעהל ףא הלוכי איה ,תויחוורלו תילכלכ תוליעיל תדגונמ הניאש קר אל ןומאו
ונסחי ןיב םילדבה תויהל םירומא אל ,השעמל .ןמז ךרואל דורשל ויוכיס תא לידגהלו
תאטבתמ איהש יפכ םתוגהנתהל ונסחי ןיבל םוי םויה ייחב םדא ינב לש םתוגהנתהל
תא קזחל ףאו ךישמהל הצרנ םירבדה עבטמ .םייקסע םינוגרא ךותב םתוליעפב
ולא םע םקתנל רהמנ ךא ,ןוחטיבו ןומא לש תושוחת ונב םיררועמש ימ םע ונירשק
.תוכופה תושוחת ונב םיררועמה
םהש ןוכיס םייק .םיוסמ יתוגהנתהו יתוברת עקר םע םינוגראה לא םיעיגמ םידבועה
תביבסב לבוקמה יפ לע וא םייפיצפס םיבצמב םינותנ םה םהב םיצחל תעפשהב ולעפי
םה ךכ .םהישעמ לש תויתאה תוכלשהב תובשחתה ךות אקווד אלו ,םהלש הדובעה
השועש המ לע חקפל רשפא יאש ןווכמ .ןוגראה לש םיסרטניאל םג קיזהל םילולע
תא תדדועמה תוברת וב רצוויתש בושח ,ןוגראה ךותב ןמז לכבו םוקמ לכב דבוע לכ
םישוע םהש ינפל םהישעמ לש תויתאה תוכלשהה לע םמצעב בושחל םידבועה
איה וזכ תוברת תריציל לועפל הבוט ךרד .םהיתואצות לע תוירחא לבקל ףאו ,םתוא
.ןוגראב הקיתא תינכות תלעפה
קוח םיעשתה תונש תישארב קקחנ ב"הראב לשממ ימרוג לש םתלועפמ האצותכ
,םירוטקריד) הרשמ יאשונ לע תישיא תוירחא ליטמו םינוגרא לש םשנועב רימחמה
תוכיא ,תיקסעה תורחתה תלבגה יקוח לע תורבע ורבענ םנוגראב רשא ,('דכו םילהנמ
,דועו רשק תרישק ,האנוהו המרמ ,ךרע תוריינ ,םיפסכ תנבלה ,דחוש תורבע ,הביבסה
לש ךרדב םשוימ קוחה .(U.S. Federal Sentencing Guidelines for Organizations FSG)
וצמיא ךא ,הז גוסמ תורבע ורבעש ימל תונתינ השינעב תוגילפמ תולקה ."רזגו לקמ"
זאמ .התחלצהל ולעפו יתא דוק לש העמטהל תיביטקפא תינכות תורבעה עוציב ינפל
םא יכ חינהל שי .הקיתא תוינכות תיינבל םילעופ ב"הראב םיבר םינוגרא הקיקחה
.המוד ךילהת שחרתי ,ונלצא הזכ קוח קקוחי
הקיתא תוינכותו םייתא םידוק שי םלועב םילודגה םייקסעה םינוגראה בורל םויכ
תמגמ רואל .םיימואלניבה םיקוושב םילעופה םהינבמ ולאל דחוימב ,םתעמטהל
ורשפאיש םייתא םיטרדנטס חותיפל הדובע תישענ ,םויכ םידע ונא הל היצזילבולגה
תונידמב קוחה תושירדב םימייקה םילדבהה תורמל םינושה םינוגראה ןיב גולאיד
,הקיתאל תוביוחמה - הפש התואב ורבדי םיימואלניבה םיקוושב םילעופה .תונושה
.הלועפה ףותיש תא םהילע לקתש הפש

ןוגראב הקיתא תינכות תנכה
:םיאבה םיבלשה תא תללוכ ןוגראב הקיתא תינכות תנכה
:התוא האור אוהש יפכ ןוגראה לש ותוהז תרדגה .א
ידכ לעפי םהיפ לעש תונורקעהו ומצע יניעב ולש תילאידיאה תימדתה חוסינ .1
.השממל
ןיינועמ אוהש םיסחיה תכרעמו םיבושחכ האור ןוגראהש םיכרעה לע הרהצה .2
.לעופ אוה הכותב הליהקה ללוכ ,ולש ןיינעה ילעב םע םייקל
חוסינ לע םישנא לש תווצ םע דחיב ודבעיש ריכב גרדב םיארחא וא יארחא יונימ
הקיתאה ביצנ תא םג לולכי הזה תווצה .ומושייו ותעמטה ,ןוגראה לש יתאה דוקה
ץעויכ םג ,ךשמהב וטרופיש וידיקפת רתי ןיב ,שמשיש (ethics or compliance officer)
.ןוגראב תררועתמה תיתא הלאש לכב
.רורבו טרופמ יתא דוק תנכה
ולחש םייונישל םאתהבו םושייב וא העמטהב םיישקל םאתהב דוקה ןוכדע
.ןוגראב
לש םתלוכי רואל דדמית החלצהה .תינכותה לש התחלצה תניחבל ןונגנמ תריצי
.תויתא תוכלשה םהל שיש םישדח םיבצמו תולאש םע דדומתהל םידבועה

הקיתאה תינכותמ קלחכ יתא דוק וא תונורקע תרהצה
הב הלועפה ךרד לע םיריהצמ םה וב (credo) תונורקע ךמסמ םימסרפמה םינוגרא שי
יפלכ םהיתויוביוחמ לעו םימוד םיחסונב וא "... ש םינימאמ ונא" חסונב םינימאמ םה
לש םימוסרפ יבג לע םג עיפוהל םילוכי םקלח וא וללה םינכתה .םהלש ןיינעה ילעב
החיתפ םישמשמה תונורקע יכמסמ שי .רכומ אוהש םירצומה תופיטע לע וא ןוגראה
.יתאה דוקל םיפרוצמ וא ןוגראה לש יתאה דוקל
?תונורקע ךמסמב לולכל בושח המ
המדקה .1
לע ריהצה זאמ ןוגראב םייונישה תא ןוחבל היהי רשפא ךכ) ךיראת אשית המדקהה
םיכרעה תא ןייצתו ל"כנמה וא ר"ויה ידי לע המותח היהת ,(ולש הלועפה ךרד
תויעוצקמ ,תוליעי ,הרשוי ומכ לעופ ןוגראה םהיפ לעש תישארה הלהנהל םיבושחה
לעופ אוה הכותב הליהקב ןוגראה לש ודיקפת תא ראתל הכירצ המדקהה .תוירחאו
.דבכל םירומא וב םידבועה לכש ולאכ םה תונורקעה ךמסמבש םיטרדנטסהש עובקלו
ךמסמב לולכל שיש םיבושח םיאשונ . 2
ויתורטמו (םיתוריש וא םירצומ לש קפסכ) ןוגראה לש ודיקפת רואת
.תויסנניפה


דוביכ ,חוקלה לש ןוצרה תועיבש תובישח -חוקלה יפלכ ןוגראה תוביוחמ
.הינקה רחאל תוריש ןתמו םינגוה םיריחמ ,ומע םימכסהה


-ןומימ ול םיקפסמה םירחא וא ולש תוינמה ילעב יפלכ ןוגראה תוביוחמ
םע הליעי תרושקתל הריתחו וב ועקשוהש תועקשהה לע הנגהל ןוגראה תוליעפ
.םיעיקשמהתוכיא תגשה םשל םמיע רושק ןוגראהש םיקפסה םע חווט ךורא הלועפ ףותיש
.תוליעיו


,םתרשכה ,םידבוע סויג תודוא ןוגראה תוינידמ -םידבועהו הלהנהה יסחי
.'דכו ןירוטיפ ,השירפ ,תוחיטבו תואירב ,הדובע יסחי ,תרושקת ,םילומג


הליהקה לא ןוגראה לש וסחי .3
םיניינעב ותוברועמ ,םייתוחיטבו םייתביבס םיטרדנטסל תייצל ןוגראה תבוח
.ךוניח ןוגכ רוביצה תבוטל תורטמל ותמורתו םיימוקמ
םיפסונ םיניינע .4
,וירחתמ םע ןוגראה יסחי ומכ םיפסונ םיאשונב םג ןודל רשפא תונורקע ךמסמב
.הלהנהה תוירחאו חותיפהו רקחמה תוינידמ

יתאה דוקה
ול רוסא םישעמ ולא דבועל םיריהבמה םיללכו הלועפ תוארוה ליכמ יתאה דוקה
םימוחת שי וללה םימוחתה ןיב .םימיוסמ םימוחתב תושעל ונממ שרדנ המו תושעל
תונתמ תעצה ,ימינפ עדימב שומיש ,םיסרטניא לש םיטקילפנוק ןוגכ דחוימב םישיגר
ונממ שורדל רשפא ,םהב לקתיהל לולע דבועהש םימיוסמ םיבצמ יבגל .'דכו ןתלבקו
.הקיתאה ביצנב וא ןוגראה ךותב ץעויב ,הלהנהב ץעוויהל
םג דוקל ףיסוהל רשפא דבוע לכל תורורב הנייהת תוגהנתהה תושירדש ידכ
.תואמגודו םירבסה ,תורדגה
יהמ וא "םיסרטניא לש טקילפנוק" ,לשמל ,והמ םיריבסמה םידוק שי -תורדגה
המל םיניבמ םידבועה לכש חיטבהל םירזוע םירבסהה ."תימינפ היצמרופניא"
םאה הטלחהה תלבקל ףתושמ סיסב ןתונ םג רבסהה .ךכ לע םירבדמשכ םינווכתמ
.הרבחה תוינידמ תא דגונ וניא וא דגונ ,תושעל דמוע וא השע והשימש םיוסמ ךלהמ
רשפאה תדימב ענמיהל בושח ,םתוא ךבסל אלו םירבד טשפל רומא דוקהש םושמ
.תיטפשמ היגולונימרט וב לולכלמ
יבגל תומיוסמ הלועפ תוארוה ולביק םה עודמ וניבי םידבועש בושח -םירבסה
ולא םיניינעב ולעפי םהש םייוכיסה םילדג ךכ ,תורחא תוארוה אלו םייפיצפס םיניינע
לש ותוביוחמל תדגונמ תמיוסמ הלועפ עודמ ,לשמל, ריבסהל רשפא .יתא חרואב
יתלב וא ןוגראה לש םיסרטניאב תעגופ ,ולש ןיינעה ילעבמ והשימ יבגל ןוגראה
.(םידבועל הרורב הנניא ןתויקוח יאש תולועפ יבגל רקיעב בושח) תיקוח
תואמגוד ןתמ תועצמאב םג רתומהו רוסאה יללכ תא םידבוע דמלל רשפא -תואמגוד
ינשמ תויוגהנתה םיראתמה םיעוריא וא תויואר יתלב וא תויואר תויוגהנתהל
םאה" :ןוגכ) תובושתו תולאש לש הרוצב ןתניהל תולוכי תואמגודה .םיגוסה
לולכת הנוכנה הבושתה ? "ךתעדל ,היואר יתלב וא היואר ןלהל תראותמה תוגהנתהה
.(םירבסה

ומצעב לבקל דבועל רוזעל םתרטמש םינוירטירק םג םיגיצמה םידוק שי
:לשמל ,לועפל דציכ תוטלחה
,תושעל דמוע התאש המל עגונב תוקפס ךל שיו תידיימ הטלחה לבקל ךילע רשאכ" -
."תאז השעת לא
."םיבורקה ךירבחל וא ךתחפשמל ויתודוא רפסל שייבתתש השעמ תושעלמ ענמה" -
אוהשכ ומצע תא לואשל ךירצ דבועהש תולאש תמישר דוקב לולכל רשפא
:לשמל ,ומכ תיתא המלידב טבלתמ
?הז אשונב ןוגראה לש ותוינידמ יהמ -
?קיזהל לולע אוה ימלו ליעוהל יושע תושעל דמוע ינאש השעמה ימל -
?והשימ לש ויתויפיצל דוגינב אוה השעמה םאה -
ודומעב םסרפתת ,תושעל דמוע ינאש השעמה תודוא לע העידי םא שיגרא דציכ -
?בושח ןותיע לש ןושארה
םידמוע םהש הלועפ לכ יבגל ,לבקל םידבועל רוזעל תולוכי תואבה תולאשה
תוגהנתהה תא תומאותה תוטלחהה תא ,םילקתנ םה וב בצמ וא תושעל
:ןוגראב םידבועהמ תשרדנה
?והשימ לש ונוחטיב וא ותואירב ,וייח תא תנכסמ תושעל דמוע ינאש הלועפ םאה -
?תיתא םג איה םאה ?תיקוח הלועפה םאה -
?הרבחה תוינידמ תא תמאות איה םאה -
?איהש הניחב לכמ רשויב העצבל רשפא םאה -
יתעציבש ועדי םא םירבח וא םיפיפכ ,םירחא םידבוע ,הנוממה ילא וסחייתי ךיא -
?התוא
?רוביצה ללכ וא םירחא םידבוע ,הנוממה ינפב הקידצהל לכוא םאה -
?תושעל יואר אלש הלועפכ תיארנ איה םאה -
?ילש ישיאה תוגהנתהה דוק תא תמאות איה םאה -
?התיישע יבגל תוחונ רסוח שח ינא םאה -
ןווכתמ ינאש יפכ םילעופ ויה הרבחב םירחא םידבוע וא ילע הנוממה םג םאה -
?לועפל
?הלועפה תא עצבאש ינפל ילע הנוממה תא לואשל יל יאדכ םאה -
םישרודה םיכבוסמ םיבצמב תוטלחה לבקל םידבועל רוזעל תורומאה ולאכ תולאש
תא עובקל לוכי ונניא ןוגראה .דבועה תא ןהו ןוגראה תא ןה תותרשמ ,תעד לוקיש
ידיב תתל וילע ןכלו ,תונושה תויצאוטיסב ירשפאה תויוגהנתהה ןווגמ לכ יבגל ותדמע
וירושיכ תא וז ךרדב חתפמ ודצמ דבועה .תוטלחה תלבקל תוירחאה תא דבועה
.תוטלחה תלבקל

לש םייחה חרואמ קלחל יתאה דוקה וא תונורקעה ךמסמ תא םיכפוה דציכ
?ןוגראב םידבועה
וא ריכב להנמ לש ללכ ךרדב איה ןוגראל יתא דוק וא תונורקע ךמסמ תנכהל המזויה
לש םרושיא תא לבקל הכירצ איה לעופה לא אצת המזויהש תנמ לע .הלהנה רבח
.ל"כנמה וא ר"ויה
?םיליחתמ דציכ
,םהל תנתונ איהש רזע רפס וא םישדח םידבוע תרשכהל סרוק ןוגראל שי םא -
ךותב םג ,ותרטמ לעו ןוגראה הנבמ לע םש םיריבסמש םירבדב שמתשהל רשפא
.תונורקעה ךמסמ
ןפואב .ורמאש המב בשחתהלו םינכתה יבגל תונוש תומרב םידבועב ץעייתהל יאדכ -
הלדג ,יתאה דוקהו תונורקעה ךמסמ תנכהב םיברועמ םישנא רתויש לככ יללכ
םהיתודמע תא הכירעמ איהש הארמ םג הלהנהה ךכ .םהב רמאנש המל תוביוחמה
.םידבועה לש
הגצהו הביתכ
קלחל ךירצ .בותכה תא רשאל הכירצ ןוגראב רתויב ההובגה תוכמסה ,הביתכה רחאל
ךכ ,וינכת תא םהל ריבסהל ךירצ ל"כנמה וא ר"ויהו םידבועל יפוסה ךמסמה תא
.ותובישח יהמ לכל רורב היהי
הצפה
תורבחו תב תורבח ברקב םג דוקה וא תונורקעה ךמסמ לש םיקתוע ץיפהל ךירצ
חוכ תויונכוס ,תוינמה ילעב ברקב ,וחורב לועפל םירומא ןהב םידבועהש תופתוש
.וב שחרתמש המב ןיינעתמש ימ לכו ןוגראל םידבוע תוסייגמה םדא
תוחוקל .לעופ ןוגראה םהיפ לע תונורקעה םהמ ועדי םיקפסו תוחוקל םגש יוצר
תא אורקל ולכוי ,לשמל ,םא ויתונורקעל ןמאנ ןוגראה הדימ וזיאב טופשל םילוכי
םיקפסה .חוקל תונובשחל וא ןוגראה ירצומל ופרוציש דוקה וא תונורקעה ךמסמ
תא לבקל וא דוקה וא תונורקעה ךמסמ לש םיקתעה םהידיל לבקל םילוכי
חוודל םהמ שקבל םג רשפא .םהמיע ויסחי לע ןוגראה תרהצהל תעגונה היצמרופניאה
.ןוגראה םע םתדובע תרגסמב הב םילקתנ םהש תמלוה יתלב תוגהנתה לכ לע
דוקה וא תונורקעה ךמסמל םידבועה תוביוחמ .ד
הזוחמ ילרגטניא קלח תויהל הכירצ דוקה וא תונורקעה ךמסמל דבועה תוביוחמ
לש הרקמב תויצקנס ודגנ ליעפהל היהי רשפאש רבדה שוריפ .ולש הקסעהה
.הזוחב רחא ףיעס לכ לש הרפה יבגל ומכ ,הרפה
יתאה דוקה וא תונורקעה ךמסמש ןמז ךרואל רומשל השקש ואצמ םיבר םינוגרא
שי ,הזה ישוקה לע רבגתהל ידכ .דבועה לש םייחה חרואמו םתוברתמ בושח קלח ויהי
(רתויב תוכומנה דעו רתויב תוהובגה תוגרדה ןמ) םידבועה תא לגרתל חרכה
ךמסמ תא ןנערל םג ךירצ .העמטה תינכות לש החותיפ ידי לע ,םהב שמתשהל
,ןכו ןוגראב םישחרתמש םייונשהו םישדחה םיכרצה יפ לע דוקה תאו תונורקעה
.םהב בותכה ןמ תוגירח לש םירקמב םלוה לופיט חיטבהל
העמטה
וא תונורקעה ךמסמ חורב תוטלחה תלבקב םידבועה תא לגרתל העמטהה תרטמ
תויונמוימב תדדמנ העמטה תינכות לש התחלצה .םידחוימ םיישק אלל ,יתאה דוקה
תושעל םתחלצה תדימ תא קודבל רשפא .תושדח תויעב לש ןנורתפל ושכר םידבועהש
רשפא ,ןכ ומכ .םהל ונתנ םידבועהש תונורתפה תניחבו תומליד תגצה ידי לע תאז
תינכות הלעפוהש זאמ םיאור םהש םייונישה תניחבל םידבועה ברקב םילאשמ ךורעל
.העמטהה
םידבועה .הבר הדובע תשרוד תומליד לש ןנורתפל תונמוימ תשיכר יכ רמול בושח
ןיבש המאתהה תדימ תא ןוחבל ולכויש תנמ לע תיתרוקיב הבישח ץמאל םירומא
דומלל םג םיכירצ םה .םינוש םיכרע ןיבל ,תושעל םיננכתמ םה וא ושעש תולועפ
רואל שדחמ ןתוא ןוחבל םג םינכומ תויהלו םמצע לש תויתאה תויטנה תא ריכהל
.דוקב וא תונורקעה ךמסמב םהמ שרדנה

הקיתאה םוחת לע הנוממה
אדוול ךירצ והשימ לבא ,הקיתאה לע הרימשל םיארחא ןוגראה ירבח לכ םנמא
ודיקפת והז .ןוגראה לכב םייקתתו תויומידקה רדסב בושח םוקמ סופתת הקיתאהש
אוה .(ethics or compliance officer) הקיתאה ביצנ וא הקיתאה םוחת לע הנוממה לש
םימעפל .ר"ויס וא ר"וי ,ל"כנמס ,ל"כנמ) ריכב להנמ תגרדב םדא תויהל ךירצ
הקיתאה יניינע לש ימוימויה לוהינב לפטיש ,(שונא יבאשמ להנמ הז דיקפתל הנמתמ
.ןוגראב

ה/ונממ תושרדנה תונוכתה
.תונמאנבו תוריסמב ודיקפת תא אלממה ההובג הגרדב דבוע -
.םידבועהו הלהנהה ןומאמ הנהנ -
.ןוגראב שחרתמה רחא בוקעל לכויש ךכ עדימל השיגמ הנהנ -
ךילהתהו םיירוביצ םימרופ ,תונותיעה םע יביטקפא רשק תריציל תויונמוימ לעב -
.יטפשמה

ה/וידיקפת
לש העוציב יבגל תונושה תוקלחמב םירחא םילהנמו תישארה הלהנהה ןיב םואית -
.הקיתאה תינכות
יגרד לכ ןיב תוחיתפ לש הריואו תיביטקפא תרושקת תריציל םיכרד חותיפ -
.תינכותה תחלצה םשל ןוגראב םידבועה
.ותצפהו יתאה דוקה חותיפ -
.דוקה וא תונורקעה ךמסמ חורב תוגהנתהל הפיכא יעצמא חותיפ -
הז דיקפתב אשונה .ןוגראב תוררועתמה תויתא תוכלשה תולעב תולאשב ץועי ןתמ -
תוגהנתה לע (יטרקסיד ןפואב םג) חוודלו וילא תונפל ולכוי םידבועהש םדאה םג היהי
.היואר יתלב איהש םיבשוח םהש
יוניש םע הלש תויביטקפאה רופיש םשל הקיתאה תינכות לש החלצהה תניחב -
.םיכרצה

:םא לשכיהל הלולע הקיתאה תינכות
תא תודירטמה רתויב תובושחה תויעבל תמלוה תוסחייתה יתאה דוקב ןיא
.םידבועה


תאו דוקה לש וחור תא תאטבמ הנניא הריכבה הלהנהה לש התוגהנתה
.וב בותכל התוביוחמ


.והנבמ וא ולש חוסינה ,ונושל ללגב עצוממה דבועל רורב ונניא דוקה
.תויביטקפא ןניא דוקב שומישל דבועל תונמוימה תיינקה יכרד
.יפיצפסה ןוגראה לש ויכרצל המאתוה אל תינכותה

ןוגראב תלעופה הקיתא תינכות לש תויביטקפאה תניחב
ךכל תתל לק היהי אל םא םג ,ןוגראה תא המדיק הקיתאה תינכותש תוארהל רשפא
:תינכותה לש תויביטקפא וחיכוי םיאבה םימוחתב םייוניש .םיירפסמ םיכרעב יוטיב
םיאשונ לע רובידב תוחיתפו אשונל הריכבה הלהנהה לש תוביוחמ תמייק
.תויתא תולאש לש ןנורתפבש םיישקה ללוכ ,םייתא


םיברועמ םהו ןוגראב תוררועתמה תויתא תויעבל םידבועה ברקב תועדומ שי
.ןנורתפב


אשונב תומזוי ,הקיתאה םוחת לע הנוממה לש ויתורישב םישמתשמ םידבועה
.בצקותמ אוהו ןוגראה לש תורחא תומזוימ קלח ןה הקיתאה


םירסמה לש הטילקהו הנבהה תחטבהל םינוש רשק יעצמאב שומיש השענ
.ןיינע ילעבה לכ ברקב הקיתאה םוחתב


ללוכ ,םידבועה ברקב רחא אשונ לכ םיעימטמש יפכ יתאה דוקה תא םיעימטמ
.םישדח םידבוע ברקב


.תינכותה תחלצה לש תוקידב תוכרענ

םוכיס
תכרוצ ,הכורא איה ןוגראב תיביטקפא הקיתא תינכות לש החותיפל ךרדה
דבאת אלש ידכ , תכשמנ הבישח תבייחמו םדא חוכ יבאשמו םייפסכ םיבאשמ
הארנ ,ןוגראה תוברתמ קלחל התכיפהל םישרדנה םיצמאמה תורמל .התוינויחמ
.הילע רתוול ךוראה חווטב ולכוי אל םינוגראש
ונתוכזל רתויו רתוי םיעדומ םיכפוה ונא םייח ונא הב תוריהמב הנתשמה הרבחב
םילעופו ,בחרה רוביצה ןמ קלחכ םאו םידיבעמ וא םידבועכ םא ןגוה סחי לבקל
םישמתשמ ונאו םינוגרא ךותב הרוקש המ לע היצמרופניא רתוי ונל שי .התגשהל
םינוגרא לש זוריזב הקלח תא אלמת וז המגמ .םתוגהנתה תא טופשל תנמ לע הב
.הקיתא תוינכות תנכהל לועפלהיפרגוילביב
- Ferrell & Fraedrich , Business Ethics , Houghton Mifflin Company ,
1997 , Chp. .9
-Webley S. Company Philosophies and Codes of Business Ethics ,
Institute of Business Ethics , .1988
- Creating a Workable Company Code of Ethics, Ethics Resource
Center , 1990.


םישנא לוהינ ףדל