הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

םיינוגרא םיוניש םושייב יטירק םרוגכ תיתבשחמ תושימג

220 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2000 ילוי17

,רבוגו ךלוה בצקב ,תיטמרד תונתשהו הצואתב םויה הנותנ תיברעמה הרבחה
יכה תורדגהה לע תחסופ הניא וז תונתשהו ,םיבר םייתוברתו םייתרבח םימוחתב
הצרמ ,ואדנל ירוא רמוא ,ןוגרא ךותב םיסחיו ןוגראב םישנא ,ןוגרא לש תויסיסב
.ביבא-לת תטיסרבינואב תינוגרא היגולויצוסל המגמב

ןתינ אל רבכ םויכ ךא ,רבעבו םויכ ,ןוגראב םייונישב ידימת ךרוצ םייק"
םתבישח ןפואבו ,ןוגראב םייתוהמ םירבד תונשל ילב רמולכ ,תונתשהל ילב תונשל
."ןוגראה ילהנמ לש םתוליעפ ןפואו

תססובמה ,יונישב ךרוצה לש תויטירקה תנבהל תורפסב תיסאלק המגוד גיצמ ואדנל
התוטטומתהל סחיב ,תינוגרא תוגהנתהה םוחתב יאקירמא רקוח ,קייוו לרק ירבד לע
ריעצ להנמ לש רופיס ידי לע שחמומ הרקמה .הניוב תורכרכ תרבח לש
וסחייתה ןוירוטקרידה ירבח .לזרבמ ,שדח סוס ראתמה ,הרבחה ןוירוטקרידב
תועסונ רבכ יכ רפיסשכו ,תימינפ הריעב עונמ לע רפיסשכ םג ,לוטיבב וירבדל
םישנא תובר םימעפ יכ דמלמ הזה הרקמה .ןשעו שער תושוע ןהש ול ורמא ,תוינוכמ
.השדח תואיצמ שרפלו לבקל םיחותפ םניאו תיתבשחמ םיעבוקמ

הבישחה תשיטנ אוה תיתבשחמ תושימגל יאנתה ,תיפוסוליפו תיגולוכיספ הניחבמ
:תיגולונמונפו תיטסיטמגרפ הבישח לא ,תיטסיביטיזופה ,תיסאלקה תיטסילנויצרה
,םזיטמגרפה .ונמצעב התוא םירצוי ונחנאש יפכ (היהת וא) איה תואיצמה ,רמולכ
איה תואיצמהש בשוח התא םא" .הבישחה דגנכ הלועפל תומידק ןתונ ,ואדנל ןייצמ
בשוח התא םא ךא .יונישל שימג תוחפ התא ,תמיוסמ תויקוח ירפ ,'יעבט' ןותנ
רתוי ןוכנ תוארל" ."חותפ רתוי הברה התא ,םדא ידי השעמ םצעב םה םירבדהש
תיינבו ןונכת לע בושחל ,םדוק תכרעה אלש תויחמומ ךירעהל :תונתשהל ושוריפ
ששוח םג וא ,ןוכנ האור אל התא םימעפל ,ףסונב .ריכמ אל ןיידע התאש םירבד
ךלש סוטטסהש ששוח וא ,שדח םוחתב תורחתהל ששוח טושפ התאש ינפמ ,תונתשהל
."הנתשי

רשפא ךא ,חילצי רמולכ ,'ןוכנ' אוה יונישה םא תעדל ןיא םלועל ,םנמא
חוטב אל םויה חילצמש המו ,הצואתב םלועהש ןימאמש ימ :דחא רבד קר 'חיטבהל'
אוה םיינוגרא םיצעוי לש יתועמשמ יכהו יזכרמה םדיקפת ןכלו .רחמ םג חילציש
ןיא - "ךרד תצירפ" רשאכ ,ןוגראה לש הלועפבו הבישחב ךרד תוצירפ רוציל
אלא ,ןוגראב םיררושה קחשמה יללכו הבישחה תוירוגטק תרגסמב יונישל הנווכה
.ןוגראב םילבוקמה קחשמה יללכו דוסיה תוחנה תא ץרופה יונישל


םישנא לוהינ ףדל