הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

לוהינב הקיתא

,147 ןויליג ,"םיבאשמ" ךותמ ריצקת
1999 ראורבפב 3

היעטהבו היצלופינמב םיאור םילהנמ יכ םיארמ תונורחאה םינשב םלועב וכרענש םירקחמ
תרימא ,רמולכ .לעופב היעטהו היצלופינממ רתוי העורג תירסומ תוגהנתהכ ,חווידבו םילימב
.העטמו יביטלופינמ השעממ ,תירסומ הניחבמ רתוי הער רקש רבד

,עבג הביבא ר"ד תרמוא ,תירסומ הניחבמ ער רבד אוה רקש יכ סוזנצנוק תיללכה תוברתב
רסומ" סרוקה תחתפמו ,החותפה הטיסרבינואב הלכלכו לוהינל הקלחמה שאר םייק
שינעהל םיטונ אל ,הז סוזנצנוק תורמל יכ תושיחממה תואמגוד המכ האיבמ לבא ,"םיקסעו
.רקישש ימ תא

ןוטנילק יכ הדבועל סחיב ,יאקירמאה רוביצב סוזנצנוק לע םיארמ ב"הראב םירקסה ,לשמל
.אישנה תחדהל דגנתמ לודג בור תאז לכב ךא ,יקסניול הקינומ םע ויסחי לע ותודעב רקיש
םלוכ ,רמולכ ,"ער תושעל ער אל הז" ושוריפש ,"ןוטנילק סקודרפ" תאז הנכמ עבג ר"ד
."ער אל םצעב ערהש םיבשוח תאז לכבו ,ער רבד אוה רקש יכ םימיכסמ

תוטמתשה לע טפשמה תיבב עשרומ ,ץיבורוה ילא ,עבט ל"כנמ ,םיקסעה םלועב ,ונלצא
ץיבורוה םג" .ודיקפתב ךישמהל לוכי ל"כנמה יכ עבוק ןוירוטקרידה ךא ,הסנכה סמ םולשתמ
ערהש רובס אוה םג רמולכ .עשרוהש לע ,(ויתויואטבתה יפל) ותמשנ יקמע דע עתפוה
."סמ םולשתמ תוקמחתה הרשפאש תיביטקיפו תבכרומ היצלטסנוק הנבש תורמל ,ער ונניא

םוחתב לקשמ הברה ןיא ,רקיש והשימ יכ העידילו ,םירקשל ,םילימל ,עבג ר"דה תעדל
תוגהנתהה תא רפשל ןתינ יכ בושחל םיגהונ" :הירבדלו תיתאהו תירסומה תוגהנתהה
תואנדסב ,םילהנמו םידבוע לש עדיה תבחרה ידי-לע ןוגראב תירסומה תודדומתההו
תויעב םע רתוי בוט ודדומתי םה ,רתוי ועדיי םה םא יכ םירבוס .תונוש תויוסנתהבו
."תויתאו תוירסומ

םלוכ .תירסומ תוגהנתהל רסחה רבדה איה העידיה אל יכ ליעל םירכזנה םיעוריאהמ רבתסמ
,ןוטנילק תשרפב יאקירמאה רוביצה :רקשהו תמאה יהמ הלא םיעוריאב םיעדוי
הדורי המר ,תיללכה תוברתב תורואמ יוקיל לש איה םויה היעבה" .עבט לש ןוירוטקרידהו
תויוברתל תלחלחמה ,םיבוט אלו םיבוט םישעמ ,רקשו תמא יבגל תירסומ הסיפת לש
תא רפשל ידכב יכ םויה תסרוג ,עבג ר"ד תנייצמ ,הקיתאב תקסועה הירואיתה ."תוינוגרא
תולוגסה חותיפו ,ךוניח ,תיתא תוגיהנמ םישרדנ ,םינוגראב תיתאהו תירסומה תוגהנתהה
.להנמה לש תובוטה


תרחבנ היפרגוליבב
1) Bruns, JR. W.J. & Merchant K.A. The dangerous morality of manahing earning, Management Accounting, August, (1990).

2) Nash, L.L. Good Intentions Aside: A Manager's Guide to Resolving Ethical Problems, Harvard Business School Press.

Washington Post: Clinton Accused Special Report


םישנא לוהינ ףדל