Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

16/9/2001

תובוחר ברעמב תבכר תנחת תיינבל תוינכותךרדב יטיס ןקירמא טקיורפ תא ולא םימיב הנובה ,ידניג לאגיו השמ תרבח תלהנה
הטילחה ,ר"מ ףלא 50 לש חטש לע ערתשיש םיקסעו תוינק זכרמ ,תובוחרב הנבי
העקשהה .טקיורפל דומצב תבכר תנחת תמקהל תובוחר תייריע תיינפל תונעיהל
,היינח ישרגמ ללוכ ,ר"מ 2,000 לש חטש לע ערתשתש ,תבכר תנחת תמקהב תכרעומה
.לקש ןוילימ 3 הניה

אשונב תובכרה תושר תלהנהו הייריעה םע מ"ומ להנת הרבחהש ,רסמ ידניג איג
.םוקמב הנחתה תמקה

יבשותל רשפאל תנמ לע ריעה ברעמב תפסונ תבכר תנחתב תנינועמ תובוחר תיירע
,הנחתה םקותו הדימב .ביבא-לתל רתוי החונו הריהמ השיג תויברעמה תונוכשה
.רטמ 1000-כ תמייקה תובוחר תנחת ןיבל הניב קחרמה היהי

יזכרמל ךומסבו םייטרפ םימזי י"ע תבכר תונחת יתש ץראה ןופצב ומקוה הנורחאל
.ץרפמה-תוצוחו ץרפמה-בל תנחת :תוינק


הליסמה לש 122-ה רטמוליקב היהת םקותש הנחתה ,תובוחר ןופצ תפמ


.(הנבי ןוויכמ) ברעמ ןוויכמ תוינקה זכרמ לע טבמ
2001 רבמטפסב 18 ,תובוחרןויכראה תורתוכל הרזח