Gold Hunting Scenery

1mine.jpg (185849 bytes) annnie.jpg (85443 bytes) bigskycountry.JPG (85693 bytes) cattle.jpg (93265 bytes)

cave.jpg (128207 bytes) deephole.jpg (83381 bytes) george.jpg (74615 bytes) goldbutte.JPG (124449 bytes)

goldbutte2.JPG (116335 bytes) horse2.jpg (139285 bytes) horsey.jpg (104627 bytes) inroad.jpg (311605 bytes)

jen1.jpg (78589 bytes) jen2.jpg (79374 bytes) joshuatree.JPG (132452 bytes) oldmine.jpg (145105 bytes)

oldwestcarcass.JPG (96245 bytes) planecrash.JPG (99632 bytes) volcanicactivity.JPG (82199 bytes) whitneypockets.JPG (129050 bytes)