Hari's Carnatic - Click to go home

Quick Navigate

Back    Home    Next    Rendition

Swaminatha Paripalayashumam...

Sahityam :

Pallavi

Swaminatha Paripalayashumam | Swaprakasha Valli Sa Guruguha Deva Senecha ||

 

Anupallavi

Kama Janaka Bharthisha Sevitha | Karthikeya Naradhathi Baavitha ||

Vamadeva Parvathi Sukumara Vaari Jasthra Sammothi Thakara ||

 

Charanam

Kami Thartha Vitharana Nipuna Charana | Kavya Nataka Lankara Bharana ||

Bhoomi Jalagni Vaayu Gahana Kirana | Bhotha Rupa Nithyanada Karana ||

 

Ragam : Nattai

Talam : Aadi

Top