Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
"ΧΑΣΙΚΛΗΔΙΚΑ" Τραγούδια με... χρήση

του Πάναγιώτη Κουνάδη.


Για να προσεγγίσει κανείς τα ζητήματα που σχετίζονται με τον αρκετά μεγάλο αριθμό «χασικλήδικων» τραγουδιών τα οποία εμφανίζονται ως μέρος τnς θεματογραφίας του ρεμπέτικου, θα πρέπει -αναγκαστικά- ­να ανατρέξει και να αναφερθεί στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που έβγαλε αυτά τα τραγούδια στnv παρανομία.
Διότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως, με επίκεντρο τnv σε παγκόσμια κλίμακα απαγόρευσn των λεγόμενων ναρκωτικών ουσιών, n ανθρωπότητα ζει εδώ και δεκαετίες μέσα σε ένα κλίμα ψυχολογικού τρόμου. Ένα κλίμα που σκόπιμα δnμιούργησαν «δαιμονολόγοι» και «κυνnγοί μαγισσών» οι οποίοι εξυπnρέτnσαν έτσι -nθελnμένα n αθέλητα- και εξακολουθούν να καλύπτουν κάθε είδους «νόμιμα» και άνομα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο των ουσιών αυτών.
Το ρεμπέτικο τραγούδι αρχίζει να διαμορφώνεται ως έκφρασn και τρόπος διασκέδασης, αλλά και γενικότερnς συμπεριφοράς, ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων των πόλεων με ελλnνικούς πλnθυσμούς τnς τότε Οθωμανικής αυτοκρατορίας (Σμύρνn, Πόλη, Θεσσαλονίκn κλπ) ήδn από τα μέσα του προnγούμενου αιώνα. Η ταχεία αποδοχή του και από τις αντίστοιχες - κoινωνικές ομάδες πόλεων του ελεύθερου ελληνικού κράτους -κυρίως μετά το 1875- καθώς και n ανάπτυξn και διάδοσή του ανάμεσα στους έλλnνες μετανάστες πρώτnς γενιάς στις ΗΠΑ (1893 -1924) δίνουν νέες διαστάσεις στο πολιτιστικό αυτό φαινόμενο που τnv οριστική μορφή του, διάστασn και εξάπλωσn βλέπουμε στnv Ελλάδα των χρόνων του Μεσοπολέμου.
Μια σειρά φυσικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται ευφορικές ουσίες και n xρήση τους δεν απαγορεύτnκε ποτέ στn χώρα μας, όπως ο καπνός, τα αλκοολούχα ποτά, ο καφές κ.ά., πέρασαν στn θεματογραφία του ρεμπέτικου - και όχι μόνον - και θεωρούνται, μέχρι και σήμερα, σnμαντικά στοιχεία τnς αστικής λαογραφίας, χωρίς ποτέ κανείς να κατnγορήσει κάποιο συγκεκριμένο είδος τραγουδιού - και αντιστοίχως τους δnμιουργούς του - επειδή xρnσιμοποίnσε η αναφέρθnκε σε τέτοια θέματα.
Αντίθετα, ένα άλλο ευφορικό μέσο, το χασίς (που n παρουσία του στον πλανήτn, γενικά, και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ειδικά, χρονολογείται από τnv αρχαιότητα ενώ το φυτό από το οποίο παράγεται xρnσίμευσε επί αιώνες ως πρώτn ύλn για τnv παραγωγή σειράς σnμαντικών προϊόντων, ωφέλιμων και χρήσιμων στον άνθρωπο) πέρασε στnv... παρανομία κατά τn διάρκεια τnς δεκαετίας του '30. 'Εκτοτε, και επί μισόν περίπου αιώνα, κάθονται στο εδώλιο του κατnγορουμένου από το ίδιο το φυτό (!), έως και τους δnμιουργούς τραγουδιών με σχετικό περιεχόμενο. Και να σκεφτεί κανείς ότι n κατάxρnσn άλλων, μn απαγορευμένων ουσιών, όπως αυτές που περιέχονται στον καπνό (νικοτίνn), στα ποτά (αλκοόλ) ή στον καφέ (Kαφεϊνn) είναι περισσότερο βλαπτική για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως αναγνωρίζεται σήμερα παγκοσμίως από τους υπεύθυνους ιατρικούς φορείς τnς δημόσιας υγείας. Το ρεμπέτικο είχε έναν περίπου αιώνα ζωής όταν, για πρώτn φορά στnv ιστορία τnς παγκόσμιας μουσικής, πέρασε διά νόμου στnv παρανομία ένα ολόκλnρο είδος τραγουδιού, όχι μόνον εξαιτίας του θέματος και του περιεχομένου των στίχων του, αλλά και λόγω τnς μορφής τnς μουσικής του, (Η προnγnθείσα απαγόρευσn του τανγκό στnv Αργεντινή, μεταξύ 1898 και 1918, αφορούσε κυρίως τον αντίστοιχο χορό λόγω τnς «τολμnράς προσεγγίσεως των σωμάτων του ζεύγους».)
Η δικτατορία του Μεταξά, λοιπόν, με πρόσxnμα τα «χασικλήδικα» ρεμπέτικα και τους «ξενόφερτους (α)μανέδες», θέλnσε να βάλει τέλος σε ένα είδος μουσικής και τραγουδιού που όχι μόνον ενοχλούσε τα ευρωπαιοτραφή ώτα των κυβερνώντων αλλά και θύμιζε τις ευθύνες τους σε αυτούς που συνέβαλαν στn με­γάλn εθνική καταστροφή του 1922. Επιπλέον, τα τραγούδια αυτά ήταν ακόμn πιο «επικίνδυνα» σε κοινωνικό επίπεδο, αφού είχαν τn δυνατότnτα να διαπερνούν τnv κοινωνική πυραμίδα και να λειτουργούν ενωτικά για ευρύτατα κοινωνικά στρώματα όλων των βαθμίδων. Διότι το ρεμπέτικο (τραγούδι ανατολίτικου ύφους στn μελωδική και ρυθμική του δομή, δnμιουργnμένο κυ­ρίως στnv ελλnνική Ανατολή από κοινωνικά στρώματα υψnλού πολιτισμικού επιπέδου) Kατέκτnσε γρήγορα και τα εδάφn του ελ­λnνικού κράτους, προδιαγράφοντας μια... θριαμβική πορεία. Η προοπτική αυτή γίνεται ευκολότερα κατανοητή αν λάβει κανείς υ­πόψn του ότι, σε μία μόλις δεκαπενταετία (1922 -1937), n διείσδυ­σή του στα άλλα είδn μουσικής ψυχαγωγίας (οπερέτα, Eπιθεώρnση, ελαφρό και δnμοτικό τραγούδι κ:.ά.) ήταν ταχεία και καταλυτική. Οι-θεωρητικά- "αντίπαλοι" δnμιουργοί προσπαθούσαν να το μιμnθούν, ενώ σπουδαίοι ερμnνευτές του ελαφρού και του δnμοτι­κού ρεπερτορίου τραγούδnσαν ρεμπέτικα τραγούδια και εκφράστnκαν μέσα από αυτά. Aκόμn και ελαφρά «χασικλήδικα» γράφτnκαν, από γνωστούς συνθέτες τnς ελαφράς μουσικής.
Ας προσεγγίσουμε, όμως, το κλίμα - κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, νομοθετικό - μέσα στο οποίο δnμιουργούνται τα «χασικλήδικα» ρεμπέτικα.
Η ινδική κάνναβις, από όπου παράγεται το χασίς καθώς και μια μεγάλn σειρά άλλα προϊόντα (φυτικές κλωστές, σχοινιά, χαρτί, φαρμακευτικά προϊό­ντα, φωτιστικό λάδι, ύφασμα για ρούχα και πανιά πλοίων κλπ.), Kαλλιεργήθnκε ευρύτατα και ελεύθερα στον ελλαδικό χώρο από τα μέσα του προnγούμενου αιώνα μέχρι το 1920, οπότε ψnφίζεται ο πρώτος απαγορευτικός νόμος (Ν. 2107/11.3.1920).
Τnv ίδια περίοδο - ίσως και από λίγο παλαιότερα -, καλλιεργήθnκε επίσnς, και μάλιστα σε μεγαλύτερn έκτασn, στn δυτική Μικρά Ασία, στnv ενδοχώρα τnς Σμύρνnς, Tnv Προύσσα, το Αφιόν -Κα­ρά -Χισάρ και αλλού. 'Ηταν ένα φυτό οικείο στους έλλnνες καλλιεργnτές αυτών των περιοχών. ανάμεσά τους, μάλιστα, υπήρχαν αρκετοί που ζούσαν αποκλειστικά από τnv εκμετάλλευσή του.
Οι γνωστές ευφορικές του ιδιότnτες - σε λελογισμένn xpήoη - καθώς και οι πολλαπλές ευεργετικές φαρμακευτικές του ικανότnτες το είχαν καταστήσει λίαν συμπαθές σε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα.

Από Μικράς Ασίας άρξασθαι
Στnν πρώτn περίοδο του ρεμπέτικου (1850 -1922), δnμιουργούνται και διαδίδονται παραδοσιακά τραγούδια ή και συνθέσεις αγνώστου, σήμερα, πατρότnτος που καταγράφουν το φαινόμενο τnς xρήσnς του χασίς και τα αρνnτικά αποτελέσματα τnς κατάχρnσnς. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι n έννοια του «χασικλή» συνδέεται άμεσα με αυτήv του μάγκα και των παρεμφερών όρων (μόρτnς, κουτσαβάκnς, ασίκnς, λεβέντnς, απάχnς, ντερμπεντέρnς, δερβίσnς, μποέμnς, τσαχπίνης, αντάμnς, μαγκιόρος, τζιμάνι, παλικάρι κ.ά.) που αποτελούσαν τίτλους τιμής στους ανάλογους κοινωνικούς χώρους. Τα πρώτα τραγούδια τέτοιας θεματολογίας εμφανίζονται - όπως είναι φυσικό - στις πόλεις τπς Μικράς Ασίας όπως n Σμύρνn και στnv Kωνσταντινούπολn. Από εκεί μεταφέρθnκαν, με τις περιοδείες των κομπανιών, στnv ελεύθερn ελλnνική επικράτεια (1875 -1922) καθώς και στον χώρο των ελλήνων μεταναστών τnς Αμερικής.
Μάλιστα εκεί, στnv Aμερική, πολλά από αυτά πέρασαν για πρώτn φορά και στn δισκογραφία. Διάσnμα τέτοια τραγούδια αυτής τnς περιόδου είναι: Το χασίσι, Οι μπαγλαμάδες, Οι νέοι xασικλήδες, Ο vτεpβίσnς, το Γιαφ-γιουφ, το 'Οπου δεις δυο κυπαρίσσια, Το κουτσαβάκι, Ο μεμέτnς, Μες στου Συγγρού τn φυλακή, Ο Mποχώpnς και άλλα. Μια μικρή περιήγnσn στις λεπτομέρειες τnς θετογραφίας μερικών από αυτά αποδεικνύεται άκρως αποκαλυπτική: Για παράδειγμα, στο τραγούδι Ο ντερβίσης (δίσκος Columbia USA 56074-F του 1927, στη Νέα Υόρκη) φαίνεται ότι n ιδιότητα του χασικλή συνδυάζεται με αυτήν του μερακλή, ως θετικό στοιχείο τnς προσωπικότητας, ενώ στη συνέχεια ταυτίζεται και με ουσίες που σήμερα θεωρούνται ακίνδυνες όπως το κρασί:
'Οπου ντερβίσης χασικλής, / πρέπει για νά' ναι μερακλής. / Ο μπαγλαμάς και το κρασί / είναι για κάθε μερακλή.
Ο μn διαχωρισμός των ουσιών αυτών (αλκοόλ -χασίς), που εν προκειμένω τοποθετούνται στnv ίδια βλαπτική βάσn, καταγράφεται και σε ένα από τα διασημότερα τραγούδια των αρχών του αιώνα, το οποίο πρωτοεμφανίστnκε στη Σμύρνn και αφορούσε το «τεστ απεξάρτnσnς» στο οποίο υπέβαλλαν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια όσους έκαναν κατάxρnσn βλαπτικών ουσιών:
Τους απομόνωναν μέσα σε βάρκες στη θάλασσα δίνοντάς τους μόνον φαγnτό και νερό και τους υποχρέωναν σε εργασιοθεραπεία - τους έβαζαν, δnλαδή, να τραβούν μόνοι τους κουπί (κατάθεση -μαρτυρία του Γιώργn Παπάζογλου).
Το τραγούδι αυτό εκδόθnκε με διάφορους τίτλους και σε διάφορες παραλλαγές:
Με τον Ελευθέριο Μενεμενλή και τίτλο "Μη μου χαλάς τα γούστα μου" (δίσκος Polydor 45116-17 του 1927, στnv Αθήνα):
Ούζο, χασίσι και σεβντάς με κάναν να χτικιάσω,/ είκοσι δυο χρονώ παιδί τα νιάτα μου να χάσω.
Με τη Μαρίκα Παπαγκίκα και τίτλο "Στη φυλακή με βάλανε" (δίσκος Cοlυmbία USA 56117-F, Μάιος 1927, στn Νέα Υόρκn):
Κρασί, χασίσι και σεβντάςμε κάναν να χτικιάσω, / κι είκοσι δυο χρονώ παιδί τα νιάτα μου να χάσω.
Με τον Τέτο Δnμnτριάδn και τίτλο "Γιαφ-γιουφ" (δίσκος Columbia USA 7023-F, Οκτώβριος 1925, στn Νέα Υόρκn):
Ρακή, χασίσι και σεβντάς με κάναν να χτικιάσω, / είκοσι δυο χρονώ παιδί τα νιάτα μου να χάσω.
Eπίσnς έχουν εντοπιστεί εκτελέσεις με τον Κώστα Νούρο, τον Αντώνη Νταλγκά και τnv κυρία Πιπίνα, με τίτλο "'Εσπασες τα πιάτα", και ακόμn με τον Λεοπόλδο Γάδn και τίτλο "Τα κούναγα" - όλες μεταξύ 1925 -1930 στnv Αθήνα.
Άλλα σnμαντικά τραγούδια αυτής της εποχής, όπως "Το χασίσι" και "Οι μπαγλαμάδες", έχουν περιγραφικό κυρίως περιεχόμενο αλλά και στοιχεία αυτοκριτικής για τnv άσχnμn κατάλnξn της κατάχρησης.
Η μελέτη των στοιχείων για τα τραγούδια αυτής της περιόδου φανερώνει ότι γράφτηκε ένας μικρός αριθμός «χασικλήδικων» - με πολλαπλό, βέβαια, ενδιαφέρον - ανάλογος, ως προς την περιορισμένη του έκταση, του φαινομένου και του πληθυσμού τον οποίον αυτό απασχολούσε.

Η περίοδος των απαγορεύσεων
Η εφαρμογή του Νόμου 2107 του 1920 μετετέθη, με απόφαση της Βουλής (Νόμος 3070 του 1924), κατ' αρχάς για την 1.1.26 και εν συνεχεία για την 1.1.1936. Αυτή n περίοδος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως n δεκαπενταετία της «ημιπαρανομίας» για το χασίς. Στn διάρκειά της, αρχίζει μια υπερπροβολή της χρήσης του καπνού, με ένα κύμα διαφημίσεων σε παγκόσμια κλίμακα και στόχο την nροσέλκυσn στο κάπνισμα και των γυναικών. Ταυτόχρονα και ενώ n χρήση του χασίς ποινικοποιείται, το «χαριτωμένο παυσίπονο της Bayer», η ηρωίνn, εξακολουθεί vα πωλείται ελεύθερα από τα φαρμακεία και να συνταγογραφείται από τους γιατρούς (ήδn από το 1898 και σε όλες τις χώρες του κόσμου) δημιουργώντας γενιές nρωινομανών οι οποίοι, από άγνοια και ψευδή πλπροφόρηση μετατράπηκαν - όσο έζησαν - σε άβουλα όργανα του παγκόσμιου «εισπρακτικού μηχανισμού» που εκείνn την εποχή ετοιμάζεται ολοταχώς για να... ανταποκριθεί στις "ανάγκες" που θα δημιουργηθούν με τη λίαν προσεχή απαγόρευσή της. Στην Ελλάδα, μόλις το 1932, με τον Νόμο 5339 και τον συμπληρωματικό του 6025 του 1934, περνά στον έλεγχο του κράτους κάθε δικαιοπραξία σχετική με τα «σκληρά» ναρκωτικά.
Τα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν τη Μικρασιατική Καταστροφή οι συνθήκες φτώχειας, ανεργίας και έλλειψης στέγης για χιλιάδες ανθρώπους, δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα για την ευρεία διάδοση των ψυχοτρόπων ουσιών στα κοινωνικά στρώματα που προσπαθούσαν να βρουν παρηγοριά και ελπίδα για δυσεπίλυτα προβλήματά τους στην προσωρινή ευφορία που προκαλούσαν αυτές οι ουσίες. Το οικείο, συμπαθές, ευρύτατα διαδεδομένο, φθηνό και λιγότερο βλαβερό χασίς βρήκε πρόσφορο έδαφος για εξάπλωσn στα πρώτα χρόνια μετά το '22 και μέχρι το 1930. Παράλληλα, όμως, n παρατεινόμενη άγνοια για τα αποτελέσματα της nρωίνnς και n ελεύθερn διακίνησή της έβαλαν στο άσχημο αυτό παιχνίδι υπερβολικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
Τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών του κράτους είναι θλιβερά. Αν κάναμε μια αναγωγή των δεδομένων της περιόδου γύρω στο 1930 για την περιοχή των αστυνομικών διευθύνσεων Aθnνών - Πειραιώς με βάσn τα πληθυσμιακά στοιχεία και τις συλλήψεις - καταγραφές χρηστών, θα διαπιστώναμε ότι n χρήση πρωίνης εκείνη την εποxή αφορούσε ένα ποσοστό του πληθυσμού κατά τριάντα έως σαράντα φορές μεγαλύτερο από ό, τι σήμερα. Είχε δnμιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ο χώρος του ρεμπέτικου - οι δημιουργοί και ο περίγυρος - το κατέγραψαν σε όλες του τις λεπτομέρειες.
Μετά το 1924, n ανάπτυξn της δισκογραφίας στnv Ελλάδα δίνει τn δυνατότητα αποτύπωσης, ανάμεσα στα άλλα, και των τραγουδιών που σχετίζονται με τις ψυχοτρόπες ουσίες. Ωστόσο, ο κύριος όγκος των τραγουδιών του είδους που θα nxογραφηθούν στα επόμενα χρόνια σχετίζεται με τη χρήση και τη "λειτουργία" του χασίς. Ελάχιστες - και επιλεκτικές - είναι οι αναφορές στα «σκληρά» ναρκωτικά όπως n nρωίνn, n κοκαϊνη και n μορφίνn.
Πρώτοι οι μικρασιάτες συνθέτες γράφουν τέτοια τραγούδια και μάλιστα αυτοί που έχουν τη διοικnτική και καλλιτεχνική ευθύνn των εταιρειών δίσκων όπως ο Γιάννης Δραγάτσης, ο Παναγιώτnς Τούντας, ο Κώστας Σκαρβέλnς, ο Σπύρος Περιστέρης (μετά το 1934), μολονότι δεν είχαν άμεσn επαφή με το θέμα αφού δεν υπήρξαν ποτέ χρήστες τέτοιων ουσιών. Άλλοι Μικρασιάτες που πλούτισαν τη δισκογραφία τnς εποχής με πολύ ενδιαφέροντα «χασικλήδικα» τραγούδια είναι ο Αντώνης Νταλγκάς (ως συνθέτnς υπέγραφε Διαμαντίδnς), ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Κώστας Καρίπης, ο Γρηγόρης Ασίκης (με το ψευδώνυμο Λ. Παπαδόπουλος), ο Μενέλαος Μιχαηλίδης, ο Δnμήτρnς ΜπαρούσηςΛορέντζος), ο Σωτήρης Γαβαλάς, ο Eμμανουήλ Χρυσαφάκης, ο Γιάννης Eϊτζιρίδnς (Γιοβάν Τσαούς), ο Στέφανος Βέζος και άλλοι. Το είδος υπηρέτησαν φυσικά και συνθέτες με διαφορετική γεωγραφική καταγωγή όπως ο Ιάκωβος Μοντανάρης, ο Στέλιος Χρυσίνης, ο Στελλάκης Περπινιάδης, ο Κώστας Ρούκουνας, ο Μιχάλης Σκονδύλης και ο Κώστας Τζόβενος.
Από το 1932, μπαίνουν στον χορό της δισκογραφίας και τα μέλη της διάσημης -από το 1934 και μετά- Πειραιωτικής Κομπανίας που είχαν αμεσότερη επαφή με το θέμα αφού οι περισσότεροι ήταν και οι ίδιοι χρήστες χασίς, όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Γιώργος Μπάτης, ο Δημήτρης Γκόγκος (Μπαγιαντέρας) και ο Ανέστος Δελιάς ή Αρτέμης-ο μόνος από τον χώρο του ρεμπέτικου που έπεσε στην παγίδα της ηρωίνης για να πεθάνει, το 1944, μόλις 32 χρόνων.
Το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα, στις διάφορες εκδοχές του, δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον χώρο του ελαφρού τραγουδιού και της Επιθεώρησης. Πολλά διάσημα ονόματα της εποχής έγραψαν τραγούδια ή έθεσαν-έστω και περιστασιακά— το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε επιθεωρησιακά νούμερα στο θέατρο. Τέτοιοι συνθέτες και στιχουργοί ήταν ο Σώσος Ιωαννίδης (με το ψευδώνυμο Σ. Ψυριώτης), ο Αιμίλιος Σαββίδης (με το ψευδώνυμο Ν Δέλτας ή Βοσπορινός), ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο Μιχαήλ θεμάκος, ο De Angelis, ο Κώστας Μπέζος (με το ψευδώνυμο Α. Κωστής), ο Γιάννης Κυπαρίσσης, ο Γιώργος Καρράς, ο Θάνος ΖάχοςΖαχαρίας Νοταράκης), ο Μίνως Μάτσας (με το ψευδώνυμο Τσάμας). Τέλος, από τον χώρο του θεάτρου και της Επιθεώρησης έγραψαν τραγούδια και νούμερα με σχετική θεματολογία ο Γιώργος Βιτάλης, ο Κυριάκος Μαυρέας, ο Σίμων Καρακάσης, ο Βασίλης Μεσολογγίτης, ο Γιώργος Καμβύσης και ο Πέτρος Κυριακός.
Στις ΗΠΑ, την ίδια εποχή, εκτός από τα «χασικλήδικα» που ανήκουν στην περίοδο της ανώνυμης δημιουργίας, γράφονται τραγούδια ανάλογου περιεχομένου και από γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο τραγουδιστής Γιώργος Κατσαρός, ο συνθέτης Δημοσθένης Ζάττας, ο κειμενογράφος Ορφέας Καραβίσης, ο Τέτος Δημητριάδης (με τά ψευδώνυμα Νώντας Σγουρός και Τάκης Νικολάου) και ο σπουδαίος κλαρινίστας Αντώνης Σακελλαρίου.
Για χάρη των αριθμών, ας δούμε πόσα «χασικλήδικα» τραγούδια κατέγραψε η δισκογραφία των 78 στροφών μέχρι το 1937, οπότε και άρχισε, δια μεταξικού διατάγματος, η εφαρμογή προληπτικής λογοκρισίας:
Από την περίοδο της ανώνυμης δημιουργίας (έως το 1922), έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής περίπου 200 τραγούδια, σε διάφορες εκτελέσεις και παραλλαγές.
Οι κυριότεροι επώνυμοι συνθέτες του είδους έγραψαν, από το 1925 μέχρι το 1937, τον εξής -κατά προσέγγιση- αριθμό τραγουδιών:
• ο Παναγιώτης Τούντας γύρω στα 8, σε ποικίλες εκδόσεις (σε σύνολο 250)
• ο Κώστας Σκαρβέλης μόνον 5 (σε σύνολο 100)
• ο Γιάννης Δραγάτσης (ή Ογδοντάκης) γύρω στα 20 -με έξι εκτελέσεις του "Ο Μανώλης ο χασικλής"-(σε σύνολο 30)
• ο Αντώνης Διαμαντίδης (ή Νταλγκάς) γύρω στα 20 (σε σύνολο 50)
• ο Σπύρος Περιστέρης γύρω στα 15 (σε σύνολο 70)
• ο Βαγγέλης Παπάζογλου 9 (σε σύνολο 25)
• ο Κώστας Καρίπης 5 (σε σύνολο 40)
• ο Σωτήρης Γαβαλάς 10 (σε σύνολο 15)
• ο Κώστας Τζόβενος 10 (σε σύνολο 10)
• ο Γιάννης Εϊτζιρίδης (Γιοβάν Τσαούς) 3 (σε σύνολο 10)
• ο Ανέστος Δελιάς 4 (σε σύνολο 8)
• ο Γιώργος Μπάτης 7 (σε σύνολο 15)
• ο Μάρκος Βαμβακάρης 31 (σε σύνολο 70)
• ο Μανώλης Χρυσαφάκης 10 (σε σύνολο 25)
• ο Ιάκωβος Μοντανάρης 12 (σε σύνολο 30)

Οι υπόλοιποι γνωστοί συνθέτες που προαναφέρθηκαν υπολογίζεται ότι, μέχρι το 1937, έχουν συνολικά- περάσει στη δισκογραφία περίπου 150 ακόμη «χασικλήδικα». Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα ελαφρά ή επιθεωρησιακά τραγούδια που προσεγγίζουν τα 100 Έτσι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στις 78 στροφές έχουν δισκογραφηθεί γύρω στο 600 σχετικά με το θέμα μας τραγούδια.
Η επιβολή της λογοκρισίας δεν επέτρεψε στους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς συνθετών, που εκείνη την εποχή είχε αρχίσει ήδη να κάνει την εμφάνισή της, να γράψουν τραγούδια τέτοιου περιεχομένου. Έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης έγραψε μόνον ένα το 1937 και τέσσερα το 1946, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Απόστολος Χατζηχρήστος κανένα, ο Δημήτρης Γκόγκος τρία, ο Γιώργος Μητσάκης ένα (το 1946), ο Απόστολος Καλδάρας δώδεκα (το 1946). Αρκετά από αυτά τα τραγούδια, που θα λέγαμε ότι ανήκουν στην περίοδο της «ελεγχόμενης δημιουργίας», κυκλοφόρησαν μόνον μετά το 1981 (Β. Τσιτσάνης, Μπάμπης Μπακάλης κλπ.).

Λίγα τα «σκληρά»
Είναι φανερό ότι η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου σε όγκο υλικού καθιστά δυσχερή την εδώ συνολική αποτίμηση της συνεισφοράς του στη λαογραφική, την κοινωνιολογική και τη μουσικολογική μελέτη της εποχής και του τόπου στον οποίον ανήκει. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη προσέγγισή του παραθέτοντας κάποια χαρακτηριστικά δείγματα και προβαίνοντας σε αντίστοιχες επισημάνσεις.
Κατ' αρχάς, μια λίαν ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τα τραγούδια με αναφορές στα λεγόμενα, σήμερα, «σκληρά» ναρκωτικά, όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη, είναι ελάχιστα και σαφώς γραμμένα με διάθεση αποτρεπτική από οποιαδήποτε χρήση. Χαρακτηριστικά δείγματα, τα τραγούδια του Α. Δελιά και του Γ. Εϊτζιρίδη που γράφτηκαν ταυτόχρονα και με την ίδια θεματολογία. Από τους δύο αυτούς δημιουργούς του ρεμπέτικου, ο πρώτος προφήτευσε τον ίδιο τον τραγικό θάνατό του γράφοντας τον "Πόνο του πρεζάκια" (δίσκος Columbia D6-6185 του 1935-36) ενώ ο δεύτερος-μολονότι ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ χρήστης- έζησε από κοντά τη ζωή των πρεζάκηδων στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του Πειραιά, όπου βρί­σκονταν το σπίτι και το ουζερί του, και την περιέγραψε στο τραγούδι του "Ο πρεζάκιας" (δίσκος His Master's Voice AO) που τραγούδησε ο Αντώνης Καλυβόπουλος.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό τραγούδι, που επισημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στους χρήστες χασίς και ηρωίνης περιγράφοντας ταυτόχρονα και την ψυχολογική διάθεση από την οποία διακατέχονταν οι χασικλήδες απέναντι στους πρεζάκηδες, είναι το "Πέντε μάγκες στον Περαία" του Γ. Εϊτζιρίδη (δίσκος Columbia DG 6 92 του 1935-36), το οποίο, μάλιστα, γράφτηκε λίγο πριν από την απαγόρευση του χασίς και το επικείμενο κλείσιμο των τεκέδων.
Στα λίγα τραγούδια αυτής της κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται και δύο του Π. Τούντα με κύριο θέμα τους την ερωτική απογοήτευση η οποία μπορεί να οδηγήσει στη χρήση ακόμη και των χειρότερων ουσιών όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη:
Γιατί φουμάρω κοκαΐνη (δίσκος Odeon GΑ 1624 του 1932, με τη Ρόζα Εσκενάζυ, και δίσκος Columbia DG 279 του 1932, με τη Μαρίκα την Πολίτισσα):
Πού είν' εκείνα μου τα κάλλη, / πού είναι η τόση μ'εμορφιά, /στην Αθήνα δεν είχ' άλλη, / τέτοια λεβεντιά // Ήμουν κούκλα, ναι στ' αλήθεια, /με μεγάλη αρχοντιά, /δε σας λέγω παραμύθια, /τρέλανα ντουνιά //Μα μ' έμπλεξε ένας μόρτης, /αχ, ένας μάγκας πρώτης, / μου πήρε ό,τι είχα και μ' αφήνει //Μου πήρε την καρδιά μου, /τα νιάτα, τα λεφτά μου, / κι απ' τον καημό φουμάρω κοκαΐνη. [... ]
Φέρτε πρέζα να πρεζάρω (δίσκος His Mater's Voice AO 2183 του 1934, με τη Ρίτα Αμπατζή, δίσκος Ρarlophone B-21798 του 1934, με τη Στέλλα Βογιατζή, και δίσκος Columbia DG 6043 του 1933, με τον Σ. Περπινιάδη):
Μη μ' αρωτάτε βλάμηδες γιατί όλο συλλογιέμαι, / Καραγιαγκίνι μες στην καρδιά έχω και τυραννιέμαι //Αχ φέρτε πρέζα να πρεζάρω, /και χασίσι να φουμάρω, / μ' έχει λωλό το Ερηνάκι, /με το μουσμουλί γοβάκι. //Βρε του μιλάω δε μου ξηγιέται, /σκάει απ' τα γέλια κι όλο κουνιέται. /Φέρτε πρέζα να πρεζάρω, /και χασίσι να φουμάρω // Ο μερακλής ο άνβρωπος πονεί μα δεν το λέγει, /κι αν τραγουδά, ρε ψεύτη ντουνιά, μέσα η καρδιά του κλαίει.
Ένα τραγούδι διαφορετικού ύφους, αφού με την ελαφριά του διάθεση μπορεί να εκληφθεί και ως υμνητικό της χρήσης «σκληρών» ναρκωτικών, είναι το "Είμαι πρέζακιας" (δίσκος His Master's Voice AO 2179 του 1935, με τη Ρόζα Εσκενάζυ, και δίσκος (Columbia DG 0064, με τη Μαρίκα την Πολίτισσα), δημιουργία δύο εκπροσώπων του ελαφρού ρεπερτορίου και της Επιθεώρησης, του Αιμίλου Σαββίδη (στιχουργός) και του Σώσου Ιωαννίδη (συνθέτης), οι οποίοι λόγω και του ιδιαίτερα «καυστικού» περιεχομένου του το υπέγραψαν κατ' αρχάς με ψευδώνυμα (Ν. Δέλτας και Σ. Ψυριώτης αντίστοιχα).
Η έναρξη εφαρμογής της απαγορευτικής νομοθεσίας προσέφερε καινούργια θέματα και οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας τραγουδιών τα οποία περιγράφουν τις συνέπειες της απαγόρευσης, όπως το "Μας κυνηγούν τον άργιλε" της Ρόζας Εσκενάζυ (δίσκος Οdeon GΑ 1866 του 1935).
Της ίδιας περιόδου και θεματολογίας είναι και το διάσημο τραγούδι του Σ. Γαβαλά "Ηρωίνη και μαυράκι" που τραγουδιόταν ανελλιπώς στα ρεμπέτικα πάλκα (δίσκος Columbia DG 6126 του 1934, με τον Σ. Περπινιάδη):
Να ξεφύγω δε μπορούσα, / καθώς γύριζ' απ' την Προύσσα /με προδώσαν κάτι μπράβοι / και με πιάσαν στο καράβι. // Είχα ράψει στο σακάκι, /δυο σακούλες με μαυράκι, / και στα κούφια μου τακούνια / ηρωίνη ως τα μπούνια. //Θα γεμίζαν οι λουλάδες / κλάφτε τώρα ντερβισάδες / θα γινότανε «γιαγκίνι» /με μαυράκι κι ηρωίνη. // Ε, ρε το ' χω κάνει τάμα, / να μισέψω γι' άλλο πράμα. / Γεια σου Προύσσα παινεμένη /και στον κόσμο ξακουσμένη.
Είναι εδώ εμφανής και η χιουμοριστική διάθεση με την οποία αντιμετωπίζονται τα περί το λαθρεμπόριο τεκταινόμενα, με την καταγραφή των τρόπων - που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα - για τη μεταφορά των απαγορευμένων ουσιών.
Μια μεγάλη κατηγορία «χασικλήδικων» τραγουδιών είναι αυτά που περιγράφουν λεπτομέρειες από τη ζωή των χρηστών και τις συνέπειες της χρήσης και της κατάχρησης των ουσιών. Σε ένα από τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, το "Ώρες με θρέφει ο λουλάς", η αναφορά στις συγκεκριμένες καταστάσεις γίνεται με σαφήνεια (δίσκος His Mater's Voice AO 2086 του 1933 με τον ίδιο τον συνθέτη):
Ώρες με θρέφει ο λουλάς, ώρες αδυνατάω, / ώρες με ρίχνει σε νταλγκά κι ανθρώπου δε μιλάω //Γυρίζει ο νους μ' εδώ κι εκεί κι όλος ο λογισμός μου, /κι αισθάνομαι πως μια στιγμή θα 'ρθείο θάνατός μου //Δε δα μπορέσω ούτε στιγμή ποτές να τα ξεχάσω / στον κόσμο που γεννήθηκα, ποτές να ησυχάσω // Ρεμπελεμένη μου ζωή, πάψε πια για τα μένα, /τι σου 'κανα και μου 'κανες τα μάτια βουρκωμένα.
Παρατηρούμε εδώ να περιγράφεται στην αρχή το «ανέβασμα» («Ώρες με θρέφει ο λουλάς») και στη συνέχεια να καταγράφονται οι συνέπειες της κατάχρησης και η «πτώση», ενώ στο τέλος γίνεται μια αυστηρή αυτοκριτική.
Σε ό,τι αφορά στην περιγραφή της ζωής των χασικλήδων, ο Μ. Βαμβακάρης είναι ο σημαντικότερος καταγραφέας, με τραγούδια όπως το "Εφουμέρναμ' ένα βράδυ", το "Όταν πίνω τουμπεκάκι" (δίσκος Ηΐs Master's Voice ΑΟ 2065 του 1933, με τον ίδιο τον συνθέτη), το "Καραντουζένι", το "Κάν' τόνε Σταύρο, κάν' τόνε" (δίσκος Ρarlophone Β-21844 του 1935, με τον ίδιο τον συνθέτη) και άλλα.
Άγνωστος θα παραμείνει ο ακριβής αριθμός των «χασικλήδικων» τραγουδιών που γράφτηκαν μετά την επιβολή της προληπτικής λογοκρισίας, αφού ελάχιστα από αυτά (μόλις τέσσερα ή πέντε) πέρασαν στη δισκογραφία μεταπολεμικά, και συγκεκριμένα το 1946, σε κάποια συντομότατη περίοδο αδράνειας των "αρμόδιων" επιτροπών.
Πέρα από οποιεσδήποτε απόψεις μπορούν να διατυπωθούν για το σοβαρό θέμα των ψυχοτρόπων ουσιών, ένα είναι βέβαιο σχετικά με την εδώ θεματική καταγραφή τους:
Το ρεμπέτικο τραγούδι, έκφραση -κυρίως- ανθρώπων με ισχυρό το αίσθημα της εσωτερικής τους ελευθερίας, περιέγραψε και κατέθεσε την άποψη του για το σοβαρό αυτό θέμα - που κατέστη ακόμη σοβαρότερο μετά την ποινικοποίηση της χρήσης. Η εκ των υστέρων καταγραφή και μελέτη αυτού του υλικού το οποίο -παρά το κυνηγητό και τις απαγορεύσεις των επίσημων φορέων- διεσώθη χάρη στις προσπάθειες ιδιωτών είναι πολύτιμη ευκαιρία, αλλά και υποχρέωση, καθώς αποτελεί ανεπανάληπτη πηγή πληροφοριών για το μοναδικό, παγκοσμίως, είδος τραγουδιού με παρόμοια θεματογραφία από την περίοδο του Μεσοπολέμου.


Επιστροφή στα "άρθρα"

Επιστροφή στο αρχικό μενού