Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
CELSO EMILIO FERREIRO
(1912, Celanova - 1968, Vigo)


DEITADO FRENTE AO MAR

EU EN TI

IRMAUS

LONGA NOITE DE PEDRA

O MARTIR

O TEU EMBIGO É O CENTRO DO MUNDODEITADO FRENTE AO MAR

Lingoa proletaria do meu pobo
eu fáloa porque sí, porque me gosta,
porque me peta e quero e dame a gaña
porque me sai de dentro, alá do fondo
dunha tristura aceda que me abrangue
ao ver tantos patufos desleigados,
pequenos mequetrefes sen raíces
que ao pór a garabata xa non saben
afirmarse no amor dos devanceiros,
falar a fala nai,
a fala dos abós que temos mortos,
e ser, co rostro erguido,
mariñeiros, labregos da lingoaxe,
remo i arado, proa e rella sempre.

Eu fáloa porque sí, porque me gosta
e quero estar cos meus, coa xente miña,
perto dos homes bos que sofren longo
unha historia contada noutra lingoa.

Non falo pra os soberbios,
non falo pra os ruís e poderosos,
non falo pra os finchados,
non falo pra os estúpidos,
non falo pra os valeiros,
que falo pra os que agoantan rexamente
mentiras e inxusticias de cotío;
pra os que súan e choran
un pranto cotidián de volvoretas,
de lume e vento sobre os ollos núos.
Eu non podo arredar as miñas verbas
de tódolos que sofren neste mundo.

E ti vives no mundo, terra miña,
berce da miña estirpe,
Galicia, doce mágoa das Españas,
deitada rente ao mar, ise camiño...


EU EN TI

Eu xa te busquéi
cando o mundo era unha pedra intaita.
Cando as cousas buscaban os seus nomes,
eu xa te buscaba.

Eu xa te procuréi
no comenzo dos mares e das chairas.
Cando Dios procuraba compañia,
eu xa te procuraba.

Eu xa te chaméi
cando soio a voz do vento soaba.
Cando o silenzo chamaba polas verbas,
eu xa te chamaba.
Eu xa te namoréi
cando o amor era unha folla branca.
Cando a lúa namoraba as outras cumes,
eu xa te namoraba.

Sempre,
dende a neve dos tempos,
eu, na túa ialma.


IRMÁUS

Camiñan ao meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estranos.
Pero ti, que te alcontras alá lonxe,
máis alá das sabanas e das illas,
coma un irmáu che falo.
Si é túa a miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos berros son igoales,
coma un irmáu che falo.
Anque as nosas palabras sean distintas,
e ti negro i eu branco,
si temos semellantes as feridas,
coma un irmáu che falo.
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmáu che falo.
Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmáu che falo.


LONGA NOITE DE PEDRA

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.


O MARTIR

Non che diréi que imos a vingarte,
amigo morto polo ferro airado.
Porque pasaron tantos anos,
tantos treidores e desleigados
e días de tristura, tantos,
que xa non saberíamos
en quen vingarnos.

Diréiche tan só
que te lembramos
e precuramos
seguirche os pasos,
mais por outros camiños que non leven
ós bosques dos coitelos afiados.


O TEU EMBIGO É O CENTRO DO MUNDO

Bardo dos viosbardos,
muso don pío pío
versolari monótono
fillastro de Narciso,
de cotío mirándote
o circunflexo embigo.
Homo-sapiens,
lírico-onírico
retórico
putativo
non comungo
contigo
mas non lle fai
poetiso
cóntame
os aburridos
anales e calendas
dos teus ritos
dos teus problemas
mínimos
por exemplo
os suspiros
dos teus insomnios
pírricos,
o culto a Onán
do teu suxetivismo,
os vulgares
mitos
do teu ridículum
vite, vate cativo.
Fálame
sin mimos
da proxenie cen leites
do teu siño
enrugado
e petiso,
pousafol
papafigos
cantamañás
ambiguo
neutro
propicio
do ademán
oblicuo.
Anda,
vicetipo,
conxúgame os teus verbos
favoritos
na primeira persoa
do indicativo.
Fártate do teu nome,
préñate de egotismo
e cando alguén che fale
dos malinos
tempos
en que vivimos,
aldraxados
i ofendidos,
mastigados
e mordidos,
refuga
os indicios,
confirma
op teu indiño
pacto
de pillo,
rexeita
o compromiso
cos ventos
alisios,
cos amenceres
prohibidos
(o engagement
é un perigro).
Aplaude, gaba, eloxia
o confortábel conformismo,
o cardiograma
íntimo,
o perifol
metafísico,
cun aceno
esquivo,
ninfo Exerio
disolutivo,
e marmura
no ouvido
do pesquisador
teu amigo
as pistas no bosque
dos que escriben os himnos.
E sigue piando
helénico e tranquío
ise non tan leve
delator pío pío,
pro dime gran merdeiro
bardo dos brancos lirios,
aedo encortellado
parente de Narciso,
public-relatio-man
do fuxedismo,
cómo non estás canso
de mirarte o embigo.


DEITADO FRENTE AO MAR

Lengua proletaria de mi pueblo
la hablo porque sí, porque me gusta,
porque se me antoja, quiero y me da la gana;
porque me sale de dentro, allá del fondo
de una tristeza ácida que me inunda
al ver tantos necios descastados,
pequeños mequetrefes sin raíces
que al poner la corbata ya no saben
afirmarse en el amor de los antepasados,
hablar la lengua madre,
la lengua de los abuelos que están muertos,
y ser, con el rostro erguido,
marineros, labriegos del lenguaje,
remo y arado, proa y reja siempre.

La hablo porque sí, porque me gusta
y quiero estar con los míos, con mi gente,
cerca de los hombres buenos que sufren largamente
una historia contada en otra lengua.

No hablo para los soberbios,
no hablo para los ruínes y poderosos,
no hablo para los vanidosos,
no hablo para los estúpidos,
no hablo para los vacíos,
que hablo para los que soportan reciamente
mentiras e injusticias sin cesar;
para los que sudan y lloran
un llanto cotidiano de mariposas,
de fuego y viento sobre los ojos desnudos.
No puedo apartar mis palabras
de todos los que sufren en este mundo.

Y tú vives en el mundo, tierra mía,
cuna de mi estirpe,
Galicia, dulce pena de las Españas,
tendido junto al mar, ese camino...


YO EN TI

Yo te he buscado
cuando el mundo era una piedra intacta
Cuando las cosas buscaban sus nombres,
ya te buscaba yo.

Yo te he procurado
en el comienzo de los mares y de las llanuras
Cuando dios procuraba compañia
ya te procuraba yo.

Yo te he llamado
cuando solamente sonaba la voz del viento.
Cuando el silencio llamaba por las palabras,
ya te llamaba yo.
Yo te he enamorado
cuando el amor era una hoja en blanco.
Cuando la luna enamoraba las altas cumbres,
ya te enamoraba yo.

Siempre,
desde la nieve de los tiempos,
yo, en tu alma.


HERMANOS

Caminan a mi lado muchos hombres.
No los conozco. Me son extraños.
Pero a ti, que te encuentras alla lejos,
mas alla de las sabanas y de las islas,
como a un hermano te hablo.
Si es tuya mi noche,
si lloran mis ojos tu llanto,
si nuestros gritos son iguales,
como a un hermano te hablo.
Aunque nuestras palabras sean distintas,
y tu negro y yo blanco,
si tenemos semejantes las heridas,
como a un hermano te hablo.
Por encima de todas las fronteras,
por encima de muros y vallados,
si nuestros sueños son iguales,
como a un hermano te hablo.
Comun tenemos la patria,
comun la lucha, ambos.
Mi mano te doy,
como a un hermano te hablo.


LARGA NOCHE DE PIEDRA

El techo es de piedra.
De piedra son los muros
y las tinieblas.
De piedra el suelo
y las rejas.
Las puertas,
las cadenas,
el aire,
las ventanas,
las miradas,
son de piedra.
Los corazones de los hombres
que a lo lejos esperan,
hechos están
también
de piedra.
Y yo, muriendo
en esta larga noche
de piedra.


EL MARTIR

No diré que vamos a vengarte,
amigo muerto por el hierro airado.
Porque pasaron tantos años,
tantos traidores y descastados,
y días de tristeza, tantos,
que ya no sabríamos
en quién vengarnos.

Solamente diré
que te recordamos
y procuramos
seguir tus pasos,
pero por otros caminos que no lleven
a los bosques de los cuchillos afilados.


TU OMBLIGO ES EL CENTRO DEL MUNDO

Muso de las musarañas
don pío pío
versolari monótono
hijastro de Narciso,
siempre mirándote
el circunflejo ombligo.
Homo sapiens,
lírico-onírico
retórico
putativo
no comulgo
contigo
mas no importa
poetiso
cuéntame
los aburridos
anales y calendas
de tus ritos
y de tus problemas
mínimos
es decir
los suspiros
de tus insomnios
pírricos
las masturbaciones
de tu subjetivismo,
los vulgares
mitos
de tu curriculum
vite, vate ridículo.
Háblame
sin remilgos
de la bastardía
de tu sino
arrugado
y canijo,
robaperas
papahigos
cantamañanas
ambiguo
neutro
propicio
al ademán
oblicuo.
Anda
cariño,
conjuga tu verbo
favorito
en primera persona
de indicativo.
Satúrate de tu nombre,
préñate a ti mismo
y cuando mencionen
los malignos
sucios tiempos
en que vivimos
humillados
y ofendidos
masticados
y mordidos
rechaza
los indicios,
confirma
tu indigno
pacto
de pícaro
repudia
el compromiso
con los vientos
alisios,
con los amaneceres
prohibidos
(el engagement
es un peligro).
Alaba, elogia, encomia
el confortable conformismo,
el cardiograma
íntimo,
el floripondio
metafísico,
haz un gesto
esquivo,
ninfo Egerio
disyuntivo,
y murmura
al oído
del pesquisador
tu amigo
las pistas en el bosque
de los que escriben himnos.
Continúa piando
helénico y tranquilo
ese tu no tan inocuo
delator pío pío,
pero dime gran mierda,
bardo de los blancos lirios,
aedo estabulado
pariente de Narciso,
public-relatio-man
del escapismo,
cómo no te cansas
de mirarte el ombligo.