Descendants of Kiev

(Click on highlighted individuals for detailed information)

1 Ryurik Of Novgorod 830 - 879

.. + Efenda Of Novgorod 850 - Unknown

........ 2 Igor Of Kiev 877 - 945

............ + Olga Of Kiev 881 - 969

................... 3 Svyatoslav Of Kiev I 942 - Unknown

....................... + Malusha Of Lubech 944 - Unknown

............................. 4 Vladimir Of Kiev I      - 1015

................................. + Rogneda Of Polotsk 962 - 1002

........................................ 5 Iszyaslav Vladimirovich 978 - 1001

........................................ 5 Premislava Vladimirovna, Of Kiev 980 - Unknown

........................................ 5 Yaroslav Of Kiev I 980 - 1054

............................................ + Ingrid Olafsdotter 1001 - 1050

Click here to follow the Radbart Family Line

.................................................. 6 Vladimir Yarolsavich, Of Novgorod 1020 - 1052

.................................................. 6 Izyaslav Dmitrij Yaroslavich I 1025 - 1078

...................................................... + Gertruda Of Poland 1020 - 1108

............................................................. 7 Mstislav Izyaslavich, Of Polotsk 1044 - 1069

............................................................. 7 Yaropolk Petr Of Vladimir Volynsk And Turov 1050 - 1086

............................................................. 7 Mikhail Svyatopolk II, Of Kiev 1050 - 1113

................................................................. + Of Kiev 1051 - Unknown

........................................................................ 8 Yaroslav Svyatopolkich I, Of Vladimir Volynskij 1071 - 1123

........................................................................ 8 Anna Svyatopolkovna, Of Kiev 1073 - 1136

........................................................................ 8 Syslava Svyatopolkovna, Of Kiev 1087 - 1113

............................................................................ + Boleslaw Of Poland III 1085 - 1138

Click here to follow the Poland Family Line

........................................................................ 8 Premislava Svyatopolkovna, Of Kiev 1075 - 1116

............................................................................ + Almos Of Hungary 1075 - 1129

Click here to follow the Hungary Family Line

............................................................. 7 Svyatoslav Izyaslavich, Of Kiev 1052 - Unknown

............................................................. 7 Vsevolod Izyaslavich, Of Kiev 1054 - Unknown

............................................................. 7 Igor Izyaslavich, Of Kiev 1056 - Unknown

............................................................. 7 Evpraksya Izyaslavna, Of Kiev 1072 - 1089

.................................................. 6 Svyatopolk Yaroslavich I, Of Kiev 1027 - 1076

.................................................. 6 Vsevolod Yaroslavovic I 1030 - 1093

...................................................... + Maria Of The Byzantine Empire 1032 - 1067

............................................................. 7 Vladimir Monomach II, Of Kiev 1053 - 1125

................................................................. + Gyda Haraldsdatter, Of England 1053 - Unknown

Click here to follow the Wessex Family Line

........................................................................ 8 Mstislav Of Kiev I 1076 - 1132

............................................................................ + Lyubava Dmitrievna 1100 - 1168

.................................................................................. 9 Evfrosiniya Of Kiev 1130 - 1186

...................................................................................... + Geza II 1130 - 1161

Click here to follow the Hungary Family Line

.................................................................................. 9 Vladimir Of Kiev 1131 - 1174

........................................................................ 8 Izyaslav Vladimirovich 1077 - 1096

........................................................................ 8 Svyatoslav Vladimirovich 1080 - 1114

........................................................................ 8 Yaropolk Of Kiev II 1082 - 1139

........................................................................ 8 Vyacheslav Of Kiev 1083 - 1154

........................................................................ 8 Marina Vladimirovna, Of Kiev 1087 - 1146

............................................................. 7 Anna Yanka Vsevolodovna, Of Kiev 1068 - 1113

.................................................. 6 Elizaveta Yaroslavna 1032 - Unknown

.................................................. 6 Anastasiya Agmunda Yaroslavna, Of Kiev 1035 - 1074

...................................................... + Andras I 1001 - Unknown

............................................................. 7 Adelaida Of Hungary 1038 - 1062

................................................................. + Vratislav Of Bohemia II 1035 - 1092

Click here to follow the Bohemia Family Line

............................................................. 7 Salamon 1052 - 1087

............................................................. 7 David Of Hungary 1054 - 1093

.................................................. 6 Igor Yaroslavich 1036 - 1059

.................................................. 6 Anna Agnesa Yaroslavna, Of Kiev 1036 - Unknown

...................................................... + Henri Of France I 1008 - 1060

Click here to follow the Artois Family Line

........................................ 5 Vladimirovich Of Vladimir Volynsk 983 - 1015

........................................ 5 Predslava Vladimirovna, Of Kiev 984 - 1018

........................................ 5 Mstislav Vladimirovich 988 - Unknown

............................. *2nd Wife of Vladimir Of Kiev I:

................................. + Anna Of The Byzantine Empire 963 - 1011

Click here to follow the Byzantine Family Line

........................................ 5 Dobronegra Mariya Vladimirovna, Of Kiev 1011 - 1087

............................................ + Kazimierz Karol I, Of Poland 1016 - 1058

Click here to follow the Poland Family Line

 

Descendants of Byzantine

1 Konstantinos 786 - Unknown

........ 2 Basileos Of The Byzantine Empire I 812 - 886

............ + Eudoxia Ingerina, Of The Byzantine Empire 835 - Unknown

................... 3 Leon Of The Byzantine Empire VI 866 - 912

....................... + Zoe Karbonopsina 885 - Unknown

............................. 4 Konstantinos Of The Byzantine Empire VII 906 - 959

................................. + Eleni Lekapene 906 - 961

Click here to follow the Lekapenos Family Line

........................................ 5 Kristophoros Of The Byzantine Empire 920 - Unknown

........................................ 5 Agatha Of The Byzantine Empire 930 - Unknown

........................................ 5 Maria Irini, Of The Byzantine Empire 935 - Unknown

........................................ 5 Romanos Of The Byzantine Empire II 940 - 963

............................................ + Theophano Of The Byzantine Empire 936 - Unknown

.................................................. 6 Theodora Of The Byzantine Empire 955 - Unknown

.................................................. 6 Theophano Of The Byzantine Empire 956 - Unknown

.................................................. 6 Theophana Of The Byzantine Empire 957 - 991

.................................................. 6 Agatha Of The Byzantine Empire 958 - Unknown

.................................................. 6 Basileos Of The Byzantine Empire II 958 - 1025

.................................................. 6 Konstantinos Of The Byzantine Empire VIII 960 - 1028

.................................................. 6 Anna Of The Byzantine Empire 963 - 1011

...................................................... + Vladimir Of Kiev I      - 1015

Click here to follow the Kiev Family Line

........................................ 5 Theodora Of The Byzantine Empire 946 - Unknown

................... 3 Aleksandros Of The Byzantine Empire 867 - 913

................... 3 Stephanos Of The Byzantine Empire 869 - Unknown

 

Descendants of Lekapenos

1 Theophylaktos Abstartus 843 - Unknown

........ 2 Romanos Of The Byzantine Empire I 869 - 948

............ + Theodora Of The Byzantine Empire 874 - 923

................... 3 Throphylanos Lekapenos 892 - Unknown

................... 3 Christophoros Lekapenos 894 - 931

................... 3 Stephanos Lekapenos 897 - Unknown

................... 3 Konstantinos Lekapenos 900 - Unknown

................... 3 Theophylaktos Lekapenos 903 - 956

................... 3 Eleni Lekapene 906 - 961

....................... + Konstantinos Of The Byzantine Empire VII 906 - 959

Click here to follow the Byzantine Family Line

................... 3 Lekapene Of The Byzantine Empire 909 - Unknown

................... 3 Lekapene Of The Byzantine Empire 912 - Unknown

................... 3 Agata Lekapene, Of The Byzantine Empire 915 - Unknown

This page was last updated on 10/07/2006