INTERNATIONAL KOREAN GUM-DO SOCIETY
 
Switch language -> English


สมาคมนานาชาติ "Gum-Do" ของเกาลี
(International Korean Gum-Do Society, I.K.G.D.S)

สาขาย่อยของสหพันธ์ศิลปะการต่อสู้ (World Martial Arts League)

เปิดสำหรับผู้สอนทุกระบบและทุกรูปแบบของการต่อสู้ของเกาหลีที่ใช้ดาบในการต่อสู้

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2007

ผู้บริหารคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ

Do-Ju-Nim Klaus Schuhmacher C.M.D. & Ph.D.M.A.

ผู้ก่อตั้ง I.K.G.D.S.


ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก

E-mail: wmal@mail.com