Universumin tila ja tavarat

 

Olemme tottuneet ajattelemaan universumin tilan ja siinä olevat kappaleet aina yhdessä, sen jälkeen kun Einstein keksi laittaa ajan neljänneksi ulottuvuudeksi. Tila- käsityksemme on jäänyt kahliutuneeksi tähän ajattelutapaan. Mahtaako avaruudella kuitenkaan todellisuudessa olla mitään aikaa? Ainakin universumia ajateltaessa täytyy jollain tavoin ja välillä erottaa sen tila, avaruus, siitä aineesta ja energiasta mitä siinä tilassa on. Voisikohan olla niin, että tila- ulottuvuudet ovat ilman aikaa, ja aika- ulottuvuus tulee vasta tavaroille tilassa? Tavaroille, galakseille on aika-avaruus, liike tilassa, mutta tilalle on vain tila- ulottuvuudet. Tämä tekee edellisessä artikkelissa esitetyt ajatukset vielä ymmärrettävämmiksi.

On siis erikseen mietittävä, minkälainen universumin tila on ja erikseen miten galaksit siinä liikkuvat. Tämä on vaihtoehtoinen malli tähtitieteen standardimallille, eikä siinä tarvitse olettaa avaruuden laajenemista, tilan syntymistä galaksien välille niin kuin standardimallissa eikä aineen syntymistä niin kuin Hoyle’n mallissa. Voidaan pysyä staattisessa avaruuden mallissa, mikä on filosofisesti huomattavasti järkeenkäyvempää.

Tällainen malli vaatii ennen kaikkea galaksien valon spektrien punasiirtymien syyn selvittämisen. Nykyään oletetaan ilman muuta että nämä osoittavat avaruuden laajenevan. Tämä on ennenaikainen päätelmä ja oletus. Voidaan tehdä muunkinlaisia päätelmiä ja oletuksia. Voidaan jopa lähteä siitä, ettei avaruus mitään laajene, koska se oletus johtaisi mahdottomuuksiin, se johtaisi siihen, että universumilla olisi alku ja se olisi joskus ollut pakkautuneena yhteen pieneen pisteeseen. Kyllähän äärettömän suurissa asioissa, kosmologiassa, niin kuin aivan pienissäkin asioissa, hiukkasfysiikassa, tarvitaan epäsovinnaista logiikkaa ja matematiikkaa, muttei kuitenkaan tällaista. Ja varmaankin kosmologian asiat jäävät ihmiselle tuntemattomiksi ja salaisuuksiksi, mutta tietenkin yritämme päästä niin pitkälle kuin mahdollista.

 

Universumin avaruus

1.      Avaruuden tila on ääretön siinä mielessä että se on rajaton, mutta äärellinen siinä mielessä, että ulkopuolta ei ole, jolloin se on myös ikään kuin suljettu tila. Sillä voi olla jokin määrätty koko (6.). Tästä seuraa 2. ja 4.

2.      Avaruus ei myöskään itse ole missään tilassa, meta- avaruudessa, se itse on jo kaikki tila, koska ulkopuolta ei ole,

3.      Avaruudella ei ole aikaa. Tila- ulottuvuuksien lisäksi ei ole aika- ulottuvuutta, aika on vain tavaroilla siinä tilassa, galakseilla ynnä muilla. Ei ole sellaista aikaa, jolloin tällaista avaruutta ei olisi ollut, siinä mielessä se on ikuinen, eikä se näin ollen ala eikä lopu.

4.      Avaruudelle ei ole muita avaruuksia, koska ulkopuolta ei ole.

5.      Avaruus on muuttumaton ja liikkumaton. Laajenemisella ja supistumisella ei ole oikeastaan mitään merkitystä koko avaruuden tilan tasolla, koska siinä on jo kaikki mahdollinen tila; sillä saattaa olla koko, mutta liikkuminen tai laajeneminen ei sovi tällaiselle tilalle.

6.      Avaruuden matemaattinen malli voidaan rakentaa seuraavasti: kolme tila- ulottuvuutta, ja sen lisäksi seuraavat ominaisuudet, joita voidaan myös ajatella neljänneksi tila- ulottuvuudeksi: ei ulkopuolta (1., 4.), rajaton (1.), sen tila on pallomainen, muttei pallo, sillä saattaa olla olemassa määrätty säde (R), joka on puolet pisimmästä mahdollisesta etäisyydestä (ainoa empiirisesti tutkittava ja vaikuttava asia tässä ajatustavassa), keskipistettä ei ole, jokainen piste voi olla keskipiste, ollaan missä tahansa, ollaan ikään kuin keskellä. Tällainen malli voidaan matemaattisesti rakentaa epäeuklidisella analyyttisellä geometrialla, viivat ovat kaareutuvia eivätkä suoria pitkillä matkoilla, ympyröitä, ellipsejä tai spiraaleja.

7.      Nämä tila- asiat ovat riippumattomia siitä mitä tavaroille – aineelle ja energialle, galakseille ja tähdille – tapahtuu tässä tilassa ja minkälaisia vaiheita ja kehityksiä niillä on, minkälaisia kaaostiloja ja tasapainotiloja on universumissa.

 

Universumin tavara, galaksit ym.

1.      Kaikki ja kaikenlainen aine ja energia ovat tässä tilassa, koska ulkopuolta ei ole. Mitään lisää ei voi tulla mistään eikä luoda eikä syntyä tyhjästä vaan kaikki on jo siinä. Siis ainetta ja energiaa on tietty määrä, joka ei muutu, vaikka aine ja energia voivat muuttua toisiksensa.

2.      Jokaisella galaksilla, galaksiryhmällä ja -ketjulla on paikkansa, liikkeensä, aikansa, alkunsa, kehityksensä ja loppunsa, ja joku suhde muihin galakseihin. Aika-avaruus ja suhteellisuusteoria pätevät avaruuden sisällä, tavaroihin, mutteivät tilaan, avaruuteen.

3.      Voidaan tehdä oletus että kappaleiden välillä on olemassa pisin fysikaalisesti mahdollinen etäisyys.

4.      Liikkeillä on suuntansa, nopeutensa ja ratansa meihin nähden ja jokaiseen avaruuden pisteeseen nähden. On myös karuselli- tyyppinen liike, jolloin kaukana olevat liikkuvat nopeammin kuin lähinnä olevat ja näyttävät näin etääntyvän meistä katsoen - ja mistä tahansa pisteestä katsoen - sitä lujempaa mitä kauempana ovat.

5.      Galaksien ja tähtien valojen spektrin havaittuun punasiirtymään vaikuttavat niiden suunta, nopeus ja rata meihin nähden, jolloin siitä ei voi suoraan päätellä etäisyyttä. Kaikille liikkeille on tietysti jokin selitys, mutta se ei voi olla itse avaruuden laajeneminen koska galaksien liikkeillä ei ole vaikutusta tila-asioihin universumissa, vaan laajenemisen postuloimisen sijasta voidaan järkevämmin olettaa staattinen edellä kuvattu avaruus. Punasiirtymistä ei välttämättä seuraa avaruuden laajeneminen, vaikka näin väitetään kosmologian standardimallissa, on vain tutkittava niiden todelliset syyt, koska saadut tulokset eivät voi johtua avaruuden laajenemisesta.

6.      Kaikki jumalat, Jumala, Luoja, enkelit, henkimaailmat, Jumalan taivaiden maailmat ja sfäärit, jopa kaikki tällaisetkin ovat tässä tilassa eivätkä ulkopuolella, oli niiden suhde aineelliseen maailmaan sitten mikä tahansa.

7.      Tässä tilassa aineella on taipumusta vakiintua galaksitiloihin. Tasapainovaiheita: galaksivaiheita; ja katastrofivaiheita: räjähdyksiä ja sumuja, voi olla paikallisesti ja ehkä koko universuminkin mittakaavassa (Big Bang).

8.      Onko tämä GR:n (suhteellisuusteorian), QT:n (kvanttiteorian) ja BB:n mukaista ja missä määrin vai ei, en tiedä. Tämä on filosofian soveltamista kosmologiaan, tähtitieteen tuloksiin, ei empiiristä vaan teoreettista tiedettä. Sitten teoriaa testataan kokemusperäisesti jos se koetaan vaivan arvoiseksi.

 

Matemaattinen malli universumin tilalle, avaruudelle

Nämä ovat rationaalisesti pääteltäviä asioita. Kuinka pitkälle ne ovat loogisia totuuksia ja sopivatko empiiriset tulokset näihin, onko mallilla ennustearvoa, on tutkimatta kun tiedeyhteisö melko dogmaattisesti käyttää vain laajenevaa aika-avaruusmallia. Tämä on tarkemmin kohta 6. edellä universumin tilan käsittelyssä. Formulointi tästä puuttuu, muttei se liene liian vaikeaa kenellekään matemaatikoille.

1.      Kolme tila-ulottuvuutta, ainakin vain tila- ulottuvuuksia

2.      Aika- ulottuvuutta ei ole, eikä siis muitakaan ulottuvuuksia tila- ulottuvuuksien lisäksi

3.      Epäeuklidinen analyyttinen geometria, suoraviivaiset liikkeet muuttuvat pitkillä etäisyyksillä kaareviksi, jopa ellipseiksi ja spiraaleiksi, kun kappaleita laitetaan liikkumaan tähän tilaan.

4.      Viisi ominaisuutta, joista jokin voidaan käsittää myös neljänneksi tila- ulottuvuudeksi:

4.1. Rajaton tila.

4.2. Pallomainen tila,

4.3. muttei pallo

4.4. Postuloidaan, oletetaan pisin mahdollinen etäisyys kappaleille tässä tilassa. Säde (R) (radius), on puolet tästä. Tämän suuruus on ainoa empiirisesti tutkittava asia. Malliin on laitettava arvioitu pituus tai sitä voidaan merkitä x:llä, tuntemattomalla.

4.5. Keskipistettä ei ole, ollaan missä tahansa ollaan ikään kuin keskellä, jokainen piste voi olla keskipiste

 

OS 29.11.16