Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Pengajian Kitab Hikam pada hari Khamis ( 15. 04. 1999/28 Zulhijah 1419)
Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; dan Allah sentiasa Meliputi (pengetahuanNya dan kekuasaanNya) akan tiap-tiap sesuatu. [Al-Nisaa': 126]
MAHJUB DIRI


Kata Syeikh Ibni Athoillah As-Kandary yang diterjemahkan oleh Tok Pulau Manis
 
Bermula Haq Subha NahuwaTaala dalam sempurna sifatNya itu tiada ia Mahjub dan hanyasanya yang Mahjub itu engkau daripada menilik kepadaNya kerana penuh hatimu daripada Dukhun(asap) Syahwat dan buta mata hatimu daripada segala Aib dan cemar dosa.

Keterangan Suluk

Di dalam keadaan yang sepatutnya, sememangnya Allah Taala yang memiliki kesempurnaan(Kamalat) sifatnya, sudah pasti sekali tidak akan mungkin (terdinding)mahjub daripada pandangan mata hati hamba. Ia [Allah] dengan jelas sekali dapat dilihat dan disaksikan dengan musyahadah hamba yang memiliki hati yang bersih lagi suci. Ini adalah kedudukan hati seorang hamba dipandang dari segi asalnya. Semasa di Alam Arwah dulu, ruh-ruh manusia semuanya telah dapat menyaksikan dan memberi kesaksian kepada Allah dengan memperakukan bahawa Allah adalah Tuhan mereka apabila mereka ditanya di hadapan Allah.

"Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini". [Al-A'raaf : 172]

Sesungguhnya yang mendinding atau menghalang pandangan untuk menilik kesempurnaan Allah ini adalah disebabkan kerana tebal dan kelamnya asap keinginan nafsu syahwat yang membutakan mata hati seseorang hamba itu. Kelamnya dan butanya mata hati ini adalah berpunca daripada sifat-sifat kecelaan(mazmumah) dan maksiat dan dosa dan penderhakaan yang dilakukan oleh hamba sama ada secara sedar atau tidak.

Berkata seterusnya pengarang Kitab Hikam Tok Pulau Manis;

Maka adalah segala hijab itu dua perkara.

Maka hijab mata kepala itu( iaitu mata yang zhohir adalah) Aibmu yang asli yang ia [mengandungi] sifat kekurangan dan fana [akan binasa] dan tiada [dapat] melihat baginya dalam akhirat. Maka tiadalah melihat bagi mata [yang zhohir] itu melainkan di sana(di akhirat] seperti sabda Nabi SAW. bahawasanya kamu itu tiada melihat kamu kepada Tuhan kamu hingga mati kamu.

Dan hijab mata hati itu iaitu Aibmu yang [baru] mendatang. Apabila hilang ia, nescaya terbuka bagimu hakikat. Maka engkau lihat akan hakikat itu dengan ain(Ainul Yakin atau Ainul Basyirah).

Keterangan Suluk

Dapat difahami dari keterangan di atas bahawa mata zhohir kita memang kejadian asalnya memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Penglihatannya hanya terbatas kepada benda-benda yang kasar dan jarak yang dekat dan yang berada di hadapan sahaja.

Adapun mata hati atau disebut juga sebagai Qalbu atau disebut juga sebagai Ruh dari urusan Tuhan ini jika dilihat dari asal kejadiannya memang ianya mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk melihat Allah seperti firman Allah di atas [Al-A'raaf : 172]. Mata hati yang suci lagi penuh kerahsiaan ini telah dikotori dengan tuntutan keperluan basyariah(kemanusian seperti makan, minum dsb.), dan nafsu syahwat yang dilakukan oleh hamba yang lalai dengan melakukan perkara-perkara yang mengaibkan. Dengan ini tertutup dan lemahlah kekuatan mata hati ini untuk melihat akan hakikat[Allah]. Amatlah perlu bagi seorang hamba yang memiliki kesedaran ini, berusaha untuk mengembalikan kesihatan dan kemampuannya yang semula jadi.

Terjemahan seterusnya Kalam Hikmah Syeikh Ibni Athoillah Oleh Pengarang (Tok Pulau Manis).

Dan adapun hijab pada Haq Allah Subhabahuwa Taala itu maka iaitu mustahil tiada tasawwur(tiada terupa)....
 

Kerana jikalau mendinding akan dia(Allah) oleh sesuatu, nescaya menutup akan Dia(Allah) oleh yang mendinding ia[sesuatu] akan Dia(Allah). Dan jikalau ada baginya(sesuatu) yang menutup Dia[Allah], nescaya adalah Wujud bagi yang menutup itu menyampaikan; dan tiap-tiap yang menyampaikan bagi sesuatu itu maka iaitu baginya yang mengerasi. Dan yang mengerasi itu memilik bagi yang dikerasi. Dan tiadalah sah ada yang memilik bagi sesuatu itu lain daripada Allah seperti firmanNya yang Maha Tinggi "Dan Haq Subhanahuwa Taala jua yang mengerasi ia atas segala hambaNya".

Keterangan Suluk

Kalam hikmah di atas cuba membuka minda kita semua akan hukum akal yang berkaitan antara yang menjadi hijab dan yang dihijab di mana yang hukumnya yang menjadikan hijab itulah sebenarnya yang menguasai secara mutlak akan tiap-tiap sesuatu.

Sekiranya ada sesuatu yang boleh menutup pandangan mata hati seseorang untuk melihat sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala, maka sudah tentulah sesuatu yang menjadi hijab itu lebih jelas dan nyata daripada Allah. Ini mustahil berlaku.

Begitu juga halnya jika ada sesuatu yang boleh menghijabkan seseorang daripada melihat Allah, maka sudah tentulah sesuatu yang menjadi hijab itu akan menjadi pengantara yang boleh menyampaikan kepada Allah. Manakan dapat sesuatu yang tiada mempunyai hakikat boleh bertukar menjadi yang ampunya hakikat.

Bila demikian, maka dari segi hukumnya; sesuatu yang boleh menyampaikan kepada sesuatu itu akan menjadi pemerintah yang berkuasa untuk menyampaikan kepada sesuatu yang diperintahnya. Maka ianya akan menjadi pemerintah yang akan mentadbir dan mengurus sesuatu yang di bawah pemerintahannya.

Oleh itu, tidaklah masuk akal dan tidaklah sah[benar] ada yang memiliki dan memerintahkan tiap-tiap sesuatu itu selain daripada Allah Taala. Sesuatu selain daripada Allah itu adalah benda yang dijadikan. Bila dijadikan maka hakikat wujudnya ialah tiada. Dengan ini jelaslah Dialah[Allah] yang lebih nyata wujudnya kerana Dia(Allah) bisa membuka dan menutup atau bisa menzhohirkan dan meniadakan tiap-tiap sesuatu. Ini jelas dibuktikan dengan firmannya yang bermaksud: "Dan Haq Subhanahuwa Taala jua yang mengerasi[memerintah] ia atas segala hambaNya".

Berkata lagi Pengarang Kitab Hikam

Dan iaitu wujud[Allah] adalah yang tiada menerima ia [akan]'Adam(tiada) bagi zatNya. Maka adalah Allah 'Azzawajalla itu

Tetapi adalah Ia [sendiriNya] dan tiada sesuatu sertaNya. Dan iaitu sekarang atas barang yang ada Ia. Maka Mahasuci Ia dengan QaharNya(Kekerasan) yang tiada kuasa seseorang menolakkan segala tadbirNya dan tiada kuasa keluar daripada taqdirnya.

Keterangan Suluk

Keterangan pengarang seterusnya adalah sebagai memperkuatkan hujah bahawa Allah itu di atas segala sesuatu itu Maha Meliputi.

Telah disahkan oleh ulama-ulama Mutakallimun yang mengenali Allah secara Ilmu Kalam atau Ilmu Usuluddin atau Ilmu Sifat 20 bahawa Zat Allah itu adalah Zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang menafikan kekuranganNya atau perkara-perkara yang tidak layak padaNya. Sifat-sifat ini dinamakan sifat Salbiah di mana ianya adalah;

Di samping itu, tiap-tiap sesuatu yang ada dan zhohir di alam ini adalah mengikut IlmuNya, KehendakNya dan KuasaNya. Tidak akan terlepas sesuatu itu dengan takluq IlmuNya, IradatNya dan KuasaNya yang telah sabit daripada azali lagi.[Sila rujuk Ilmu Usuluddin untuk keterangan lanjut]

Dengan itu tiap-tiap sesuatu yang wujud pada Alam ini, adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Allah itu lebih jelas dan lebih nyata daripada segala sesuatu. Ini adalah pandangan di sisi mereka yang telah suci dan bersih hatinya dari aib-aib mazmumah dan cemar-cemar dosa. maksiat, penderhakaan kepada Allah. Jika anda tidak dapat menyaksikannya atau tidak dapat merasakan akan kewujudan Allah pada diri anda atau pada segala sesuatu yang lain yang ada di alam ini, itu adalah tanda hati anda telah mati lantaran dosa, aib, maksiat dan penderhakaan terhadap Allah.

Sebagai menyedarkan kita semua akan keistimewaan hati kita atau ruh kita, maka renungilah kata-kata Abu Bakar Maqthi;

Ruh ialah "perintah" Allah dan tidak termasuk di bawah kelas "yang diperintah" seperti malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Allah berfirman dalam surah Shod:72 yang bermaksud: "Aku hembuskan pada Adam daripada Ruhku". dan ayat 75 yang bermaksud:"Aku jadikan dia dengan kedua-dua tanganku iaitu Jalal[Keagungan] dan Jamal[Keindahan]. Manusia tidak dijadikan dengan ruh malaikat, jin, binatang dan lain-lain tempat adalah dengan hembusan Ruh Ketuhanan.

Allahu A'lam.

[[Kembali ke Index Pengajian Kitab Hikam]]

Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Besar