Professor Björn Nordenström

Professor Björn Nordenströms namn är välkänt i hela den vetenskapliga världen. Han är röntgen specialisten från Sverige som har visat på en helt ny väg att behandla cancer.

Flest lärjungar har han fått i Kina, där tusentals patienter behandlats med hans enkla och billiga metod. Men inte många blir profeter i sitt eget land. Beror skepsisen i vårt land på den ofta omvittnade konservatismen inom läkarkåren? Eller är det så att hans insatser griper över flera medicinska discipliner: onkologernas, kirurgernas, sjukhusfysikernas, radiologernas, där var och en har sin specialitet och ingen förmår att lyfta sig till att se helheten, alltings sammanhang, såsom forskar-geniet kan?

För 35 år sedan arbetade Nordenström som röntgenläkare. På sina plåtar gjorde han då en intressant upptäckt: vissa cancertumörer såg på ett speciellt sätt annorlunda ut än andra. Runt sig hade de vävnader med en förändrad struktur. Det såg faktiskt ut som en corona, den speciella ljuskransen runt solen!

Dessa tumörer visade sig dels ha död vävnad i centrum, dels ha en ökad elektrisk spänning i förhållande till den omgivande vävnaden. Ibland kunde det handla om spänningar på ett par volt.

Den här betydelsefulla upptäckten var ett bevis på att det försiggick en naturlig läkningsprocess i kroppen. Den försökte själv läka tumören med elektricitet.

Han insåg så småningom att kroppen har ytterligare ett kretslopp vid sidan av de redan kända, t.ex blodomloppet. Blodet fungerar som transportör av laddade molekyler, partiklar och blodkroppar. Enligt fysikens lagar måste det därför också finnas ett magnetfält runt de ledande blodkärlen.

Nordenström visar hur det finns förbindelser mellan organ med olika elektriska potentialer: de som har överskott på protoner och de som har underskott, som den basiska gallblåsan. Det är som batterier i strömkretsar.

Det var redan på 70-talet Björn Nordenström som professor på Karolinska sjukhuset utvecklade sin metod att med två vinkelställda Tv skärmar, som gav ett tredimensionellt seende, i små tumörer placera placera in platinaelektroder. Likströmmen som sänds mellan dessa och katoden har till resultat att cancercellerna runt elektroderna dör på grund av kraftigt sjunkande PH värde.

Reaktionerna i den medicinska världen är blandade inför denna teori, men ett internationellt sällskap har bildats kring den, Biologically Closed Electric Circuits.

10 år senare samlades man till konferens i Stockholm. Då presenterade Björn Nordenström en praktisk tillämpning av sin teori, elektrokemiskbehandling (ECT).

I Kina hade vid det laget forskningen på området kommit långt under professor Xin Yu-Ling från Bejing. Fem års erfarenheter redovisades, där över 4000 patienter behandlats med en enkel och billig metod. Främst har den satts in mot lung, hud, lever och bröstcancer. 78% av patienterna kunde visa upp en fullständeig eller partiell tillbakagång. Slutsatsen som dras är att ECT passar för patienter med enbart ytliga lättåtkomliga tumörer, alltså där ej metastaser utvecklats.

Källa för huvuddelen av artikeln: Läkartidningen nr 1-2: 1999 

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!