Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ימולש היגולונכטהו עבטה יעדמב םירומ תויומלתשהל זכרמה
הארוה ידבוע תויומלתשה     -     ךוניחה דרשמ

תשר תודיעוו - NetMeeting 21/6/2000

     לאינרק יטומ י"ע דבוע
: תבותכה יפל ראוד חלש - ביגהל ךנוצרב םא
motyka@netvision.net.il
        

.טפוסורקימ לש - שומישל תישפוח הנכות
,Explorer ןפדפדמ קלחכ תנקתומו העיגמ הנכותה לש 2 אסריג
.רתוי תמדקתמ אסריג טפוסורקימ רתאמ דירוהל ןתינ

CONF דילקהלו הלעפה-לחתהל תשגל שי XP תונולחב הלעפהל

הנכותה תרטמ

תרושקת תשר תועצמאב ,םירחא םישנאל תינורכניס תורשקתה רשפאל
,טנרטניאה תועצמאב וא (LAN) תימוקמ

:הנכותה תוהמ

יוטיב ילכ רמולכ ,םיינורכניסה טנרטניאה ילכל ךייש NetMeeting
.ינמז-וב ינווכ-וד
..חישה-ןב תא טנרטניאב החיש ךלהמב תוארל ןתינ ותרזעב ילכ
תעכ אצמנה (םישנא רפסמ וא) והשימל רשקתהל רשפא הנכותה תרזעב
:תויורשפא רפסמב תאזו ,וז הנכותב דיוצמהו ,בשחמ דיל

טאצ היהי הז בורל ,הדיעוו תוחיש וא ,(טא'צ) תדלקמ תוחיש להנל
הנכותה תרזעב תועצבתמה תורחא תויוליעפ םילשהל דעוימש ימינפ
.תיפותיש הדובע לע תורעה ומכ

 

לכל תימוקמ החיש לש תולעב לבא ,ןופלטב ומכ ,תילוק החיש םייקל
וק ךרד תעצבתמ תרושקתה םא תאזו) .ל"וחב אצמנ םא םג ,רתויה
,לוק יסיטרכ שי םידדצה ינשלש ךכב הנתומ (גויח
.ןופורקימו תוינזוא/םילוקמר
תדיעוו עצבל רשפא - ואדיוו תיניע םידדצה דחא בשחמל תרבוחמ םא
המלצמ וא ואדיוו תמלצמ שי םאו ,(תוילאוזיו תוחיש) ,יזוח
,ואדיוו יעטק/תונומת לבקל/חולשל ןתינ תילטיגיד
הדובע תצובק ךותב םיצבק לבקל/חולשל
.תפתושמ הדובעל תיפרג המב תקפסמ הנכותה ,םימושיי ףתשל
ןבל חול תועצמאב ,טסקט תועדוה לבקל וא חולשלו םושרל
דחא לכ המ תמא ןמזב תוארל םילוכי םידדצה לכ וב ((Whiteboard
.ולש בשחמב בתוכ/רייצמ םירחאהמ
.םיקחורמ םיבשחמ לע הטילש

,תינמז-וב םישמתשמ ינשל תולבגומ תילאוזיו החישו תילוק החיש
.םיפתתשמ לש בר רפסמל תורשפאתמ תויצפואה ראש

.טנרטניאב ידועיי תרש וא תשר תרש תשרוד הנכותה

.רשוקמ התא וילא תרשל רשוקמה םדאל קר רשקתהל ןתינ

םיפתתשמה לכ לש המישר םיקיזחמ NetMeeting ל םישמשמה םיתרשה
זאו ,רבוחמ םייוסמ שמתשמ םאה קודבל ןתינ ךכל-יא ,םינווקמה
,NetMeeting ה יתרשמ דחא תועצמאב ,רישי רשק רוציל ןתינ
.תינורטקלא החיש עצבלו
םדא ותוא םע רשק רוציל רשפא ,הנושארה םעפב רשק םירצויש ירחא
יאנתב הזו ,רישי גויח Speed Dial = תנוכתב שומיש ידי לע
.ךתא שגפיהל הצור אוהשו ,םדא ותוא לצא החותפ הנכותהש

שמשמה ידוחיי רוביח רידגהל שיש ךכב ןויד תצובקל המוד הנכותה
,(Lan) תימוקמ תשרב וא טנרטניאה תועצמאב ,ףותיש יכרוצל
.הנכות התואב שמתשהל םיפתתשמה לכ לע טא'צ וא םורופל דוגינבו

:תודחוימ תושירד

+ לוק סיטרכב ךרוצ שי גניטימטנ לש תונוכתה בורב שמתשהל ידכב
.תוינזוא/םילוקמר + ןופורקמ
המלצמ םג יאדכ ,בשחמל תרבוחמה ואדיוו תיניע וא ואדיוו המלצמ
.תילטיגיד
.ינוציח רוקממ ואדיוו תדיכלב ךמות ךסמה סיטרכ יכ אדוול שי

תרושב וא הדובעה ןחלושב ךרד רוציק ןיא םא - הנכותה תלעפהל
:תומישמה

:תירבע הלעפה תכרעמב

:תילגנא הלעפה תכרעמב

לחתה

Start

תוינכת

Programs

םירזע

Accessories

טנרטניא ילכ וא תרושקת

Internet Tools/communication

NetMeeting

NetMeeting

ררולפסקאה ךותמ הנכותה תלעפהל תורשפא םג שי

הנושאר הלעפהב

הליחתב ,דויצהו שמתשמה תרדגה יכילהתב ךתוא ליבויש ,ףשא חתפיי
:אלמל שי ןושאר ךסמב ,הנכותה תולוכי לכ לש הרצק המישר גצות
םשריי הז עדימ ,תורעהו םוקימ ,ל"אוד תבותכ ,החפשמ םש ,יטרפ םש
.תרחבש תרשב תובותכה ךרדמב
Server) תובותכ ךירדמ תרשב תירשפא הריחב :אבה ךסמב
,(Directory
,Msn ייונמ רובע MS Internet Directory תרש תא רידגהל ץלמומ
שי זאו תשרב םידבוע םא אלא ,םלעתהל רתומ ,רחא ילקול תרש וא
גוסל לדחמ תרירב רידגהל ןתינ ףסונב ,ימוקמה תרשב רוחבל
.דבלב םירגובמל וא תישיא ,תיקסע :החישה
.ההז הירוגטק ורחבש םישמתשמ םתוא יניעל קר ףשחיי םושרה עדימה
.תימוקמ תשר וא םדומה תורדגה :אבה ךסמב
ןחלושב וא לחתה טירפתב הנכותל ךרד רוציק םיצור םאה :אבה ךסמב
תוביתה יתש תא תוקנל ץלמומ הנכותב שמתשהל םיטעממ םא ,הדובעה
,ןופורקימ תקידב ,םילוקמר ,לוק סיטרכ תקידבו תרדגה :ךשמהב
המלצמו

.אבה דומעב גצומש יפכ - ,הנכותה ךסמ הלוע זאו

רבכ הנכותהש ירחא הליגר הלעפה לכב הלעיש ךסמה אוה הז ךסמ
.תנקתומ

.תודוקפל ןיתממ בשחמהו החישל רשוקמ ךניא הז בלשב

.Options ב וכותבו Tools טירפתב שמתשה NetMeeting תורדגה יונישל

רוביח לכ וא adsl וא םילבכ) טנרטניאל תידימת רבוחמ התא םא
ןמס ,בשחמה תלעפה תעב חתפת הנכותהש ךנוצרבו ,תשרל וא (רחא
: הרושה תא General תינושלב

Run when windows starts and notify me of incoming calls

ךירדמל חלשנה עדימה תא תונשל ןתינ My Information תינושלב
.הירוגטקה יוניש ללוכ - .תרשל האבה הסינכב תובותכה
ןתינ הבו ,םירבחתמ וילא תרשה תא תונשל ןתינ calling תינושלב
.תרשה לש תובותכה ךירדמב עיפוהל אל שקבל םג

:השיג תויורשפא

.חישה ןב לש IP ה תבותכ תא םיעדויש יאנתב ,הרישי האירק
לע ,תרחא ,עובק IP ול שי עובק רוביחב טנרטניאל רבוחמ בשחמ םא
י"ע הזו ,תערכ ול התצקוהש תבותכה יהמ בשחמה תא לואשל ןעמנה
.winipcfg הלעפה - לחתה
WINdows Internet Protocol ConFiGuration לש תוביתה ישאר
.(ל"אוד וא ןופלטב) תבותכה תא החישה םזויל עידוהלו

.1
ILS תובותכ תרש ךרד .2
תא םיאור םהמ דחא לכב ,ILS יתרש תואמ יטנרטניאה בחרמב שי
IP ה תובותכ תאו ,ןותנ עגרב םהילא םירבוחמש םישנאה לכ תמישר
.םהלש

תימוקמ תשרב בשחמה (רפסמ וא) יוהיז

.3

:תובותכה ךירדמ

תא גיציו ,רדגומה תרשה לא יטמוטוא ןפואב רבחתי NetMeeting
.עגר ותואב וילא םירשוקמה םישנאה תובותכ ךירדמ
לש יחכונה ובצמ תא גציימה למס איה רתויב תילאמשה הדומעה
.Category לע השקה י"ע ולא םילמסל ארקמ ,שמתשמה
,שמתשמה התוא ןיזהש יפכ ינורטקלאה ראודה תבותכ - האבה הדומעה
.תמייק אל וא היוגש תבותכ ודילקי תוימינונאב םינינועמה ולא
.תילוק החיש להנל תלוכי שי שמתשמלש למסמ לוקמרה למס
.ואדיו תחיש לוהינל םיעצמא שמתשמלש למסמ המלצמ למס
,ךמצע תרדגהש גוויסב םמצע ורידגהש ולא תא קר הארת ליגר ןפואב
.תרשל רבוחמש ימ לכ תא תוארל זאו All ב רוחבל ןתינ - לבא

הלוע רדסב הייוצר הדומע יפ לע ןיימל וא הדומע בחור תונשל ןתינ
.תונולחה רייסב השענש יפכ ,דרוי וא

.ולש תובותכה ךירדמ תא לבקלו ,רחא Server ב רוחבל ןתינ

:החיש תלעפהל

,NetMeeting תנכות תא חתפ

.Call ןצחל לע ץחלו םדאה םש תא רחב ,ךירדמב עיפומ םדאה םא

.Call לע ץוחלל שי הב ,חיש-וד תבית העיפומ

.םישורדה םיטרפה תא אלמלו Call לע ץוחלל ןתינ המישרב עיפומ וניא םדאה םא

.תרבחתה וילא תרשב תויהל בייח וניא הז םדא

:החיש תלבק

הב חיש-וד תבית עיפותו ,ןופלט לוצלצ עמשיי ךילא רשקתמ והשימשכ
.החישה תא לבקל ךנוצרב םאה הלאשהו םדאה םש עיפוי
.םירבוחמ םכינש - תרשיאו הדימב

.תיחכונה החישה בצמ תא גיציו ןולחה הנתשי ,רוביח רצונ רשאכ

רוחבל וא ,בתכתהל ליחתהלו טא'צ שקמ לע ץוחלל ןתינ הז בלשב
.הלועפל תרחא היצפוא

החיש רוציי ךפוריצ ,החישב אצמנ רבכ תרשקתה וילא םדאה הרקמב םא
.םיפתתשמ תבר

.תיתחתבש הביתב דלקה ךתעדוה תא
לכ לא בותכה תא רגשת בותכל ןימימש ןצחלה לע וא Enter לע הציחל
.טא'צה יפתתשמ

י"ע םייוסמ םדאל העדוה רגשל ןתינ ,םיפתתשמ תבר איה החישה םא
.Send to דילש ץחה לע םיצחול רשאכ העיפומה המישרהמ ומש תריחב

:ואדיוו

.(הז רוביחב דייוצמ בשחמהש יאנתב) USB רוביח תלעב בשחמל ואדיוו תיניע הייוצר

.הגוצתה סיטרכל וא ואדיוו סיטרכל רבחל ןתינש האיצי תלעב ואדיוו תמלצמ וא

,היזיבלט תוינכת וא ואדיוו רודיש ךרוצל גניטימטנב שמתשהל ןתינ
שרדנש ןבומכ ,PC ל תורישי היזיבלט וא ואדיוו רישכמ רוביח י"ע
.םידדצה ינשב ריהמ טנרטניא רוביח םג ךכ םשל
לע תוארל ןתינ - המלצמ תרבוחמו הדימב ,הנכותה תלעפה םע ,בורל
.המלצמהמ טלקה תא ךסמה

ל סנכהל שי - הנומתה תא םיאור אלו ואדיו תמלצמ בשחמל תרבוחמ םא

Tools - video - send

.תדחוימ הנכותב ךרוצ ןיאו ,המלצמה תא דבל ההזמ הנכותה ללכ ךרדב

אדוול וא ,לבקמה יניעב הארנ אוה דציכ תוארל הצור חלושה םא
תחתמש יעצמאה רותפכה לע ץוחלל וילע - ,סוקופב הנומתהש
.ינשה דצה האור המ םיאור ובש ןולח חתפנ זאו הנומתל

.םלוצמה םדאה וא טקייבואה לע תקפסמ הרואתל גואדל רוכזל יאדכ

:תילוק החיש

.המלצמב שומיש אלל ,דבלב ןופורקימ תרזעב החיש עצבל ןתינ

.םילכ טירפת תרזעב ןווכל ןתינ לוקה תמצוע תא

תענמנ ךכש הביסהמ םילוקמרב שומיש רשאמ ףידע תוינזואב שומיש
תא טלוק ןופורקימהמ ךכמ םרגנה ףוצפיצ ותוא) .דוהדיהה תעפות
.(תפסונ םעפ לוקה תא רדשמו םילוקמרה

:םיבאשמ ףותיש

םיפתתשמהמ דחא לכל ארקיש ,ליבומ עובקל שי ףותישב דובעל ידכב
.הדובע תצובק תרצונ ךכו ,םירחאה
ותיא םדאה ,רמולכ ,םיבאשמ ףתשל ןתינ ,ןווקמ שגפמ םייק רשאכ
לכב תאז ,]ךפיהלו[ בשחמב השוע התא המ תוארל לוכי םיחחושמ
.ףתשל ךנוצרב ותוא םושיי
Share ןצחל לע ץוחלל זאו ,ותוא חותפל שי םושייב ףתשל תנמ לע
םיצורש םושייה והמ רוחבל שי הנממ המישר העיפומ ,םילכה לגרסבש
.ףתשל
םושייה האריי וב ןולח חתפיי םיפתתשמש םיבשחמה ראשמ דחא לכב
.ךלש בשחמב אוהש יפכ
.עצבתש המ לכ ואריי םיפתתשמה לכ
םיכירצ םניאו ,םושייה ןקתומ היהי םיפתתשמה ראשלש ךרוצ ןיא
.הנכותה תא שוכרל

תוארל םילוכי םיפתתשמה ראש - דבלב הגוצת אוה ליגרה הדובעה בצמ
allow רותפכב - האשרה םינתונ םא לבא ,ליבומה בשחמב השענה תא
.םהלש בשחמב אצמנ אוהו וליאכ ךמסמה תא ךורעל םילוכי םירחאה

וא לוק יעוציב ןכלו ,תכרעמה לע סמועל םרוג םושיי ףותיש ! רוכז
םיתיעלו ךורא הבוגת ןמז ונתיי תכבוסמ הקיפרג ןכו ואדיוו
.םיעורג םיעוציב

.הלועפ ףותיש = תילגנאב ,Collaborate ה אוה ףותיש לש רחא גוס
םושייב דובעל םירבוחמהמ דחא לכל תרשפאמ הז ןצחל לע הציחל
.ףתושמה
ראש ,ןותנ עגר לכב הטילשה לעב תויהל לכוי דחא ףתתשמ קר
.הטילשה לעב לש תובית ישאר תרוצב םעמועמ ןמס וארי םיפתתשמה
,ןמז תחקל הלוכיו ,רבכעה שקמ םע הציחל י"ע איה הטילש תליטנ
תרדוסמ הטילש תרבעהו םיפתתשמה דצמ הלועפ ףותיש בייחמ הז ןכל
.ינשל ריבעמ דחאה - םיחילש ץורמ תרוצב
.טא'צה ילכ תרזעב תושעיהל לוכי הטילשה לוהינ

םלוכ outlook - ה לש תושיגפה ןמוי ומכ םיבאשמ םג ףתשל רשפא
םואיתל םייונפ םיכיראת אוצמל ידכב ילש ןמויב ףדפדל ולכוי
.האבה השיגפה

: Whiteboard

.והנשמל םדאמ טוטרש וא הציקס ,ןויער ריבעהל רשפאמ
.תונולח לש רייצל המוד הארנ הנושארל הלוע רשאכ
םיפתתשמה לכש תרמוא תאז - תנווקמ החיש ןמזב ףתושמ ביכר הווהמ
.תינמז וב וילע טטרשל םילוכי
םע םיפד ןיכהל רשפא ןכלו ,םיפד יובירב ךמות whiteboardה
ךלהמב םגיצהלו ,תנווקמה הבישיה תלחתה ינפל םירויצ / םיטוטרש
.תודעוותהה
םילבוקמ הכירע ילכב םיטוטרשה תא שארמ ןיכהל רשפא ןיפוליחל
.החישה ךלהמב whiteboard ה לא קיבדהל / קיתעהלו
וא חולה ןכות תא וילא קיבדהלו תונולח םושיי לכ חותפל ןתינ
.וכותמ ןמוסש רוזיא
לש רצותה תא ץבוקב רומשל לוכי הדיעווב םיפתתשמהמ דחא לכ
.ידיתע שומיש ךרוצל תאזו חולה לע גצומש יפכ תפתושמה הדובעה

:Chat

תחיש ךרוצל וב שמתשהל רשפא ,םנמא ,טא'צ ילכ שי גניטימטנל
םילכ םנשי ,הדיחיה הרטמה וז םא ,לבא ,תדלקמ תרזעב הדיעוו
.הדיעוו תחיש עוציבל רתוי םיטושפ
היהי רשפאש ךכ תורחא תויוליעפל םילשמ ילכ תווהל דעונ טא'צה
.תפתושמ הדובע ןמזב םירחאל תוילאוטסקט תועדוה חולשל
.םי/רחבנ םי/שמתשמל וא םלוכל העדוה חולשל רשפא

:םיצבק תרבעה

ומכ תרושקת תויצפואב שמתשהל וא ,ראוד תעדוהל ץבוק ףרצל םקמב
תודעוותה ךלהמב רשפא FTP יתרש וא ,(hyperterminal) ףוסמ-רפיה
.םיפתתשמה ןיב םיצבק ריבעהל
רוחבל File Transfer םיצבק תרבעה החישה תבית תא חותפל שי
.חולשל ימל רוחבלו ץבוק
םא אלא netmeeting/receive תיירפסב ורמשיי םילבקתמה םיצבקה
.הנוש הרדגה ורידגה

 

קחורמ בשחמ לע הטילש

netmeeting תנכותל המודב רחא בשחמ לע הטילשל האשרה שקבל ןתינ
םינכומ תיחכונה הדיעווה ךלהמב םאה רוחבל רשפאמ PCAnywhere,
יתמ תינטרפ רוחבל וא בשחמה לע תוטלתשה יטמוטוא ןפואב רשאל
.תוטלתשה רשפאל אל ללכ וא רשאל
השיגל אמסיס רוחבל תלוכי ללוכ תואשרהה לוהינל ףותיש ףשא שי
.בשחמל קוחרמ
.דרשמב בשחמ לע תיבהמ טלתשהל לשמל ןתינ וזכ הרוצב
.תויעב רותפל וא ילש בשחמב הנכות ןיקתהל יאנכטל תתל וליפאו

Speed Dial
וא רשק ותיא תרציש םדא לכ ריהמה גויחה תמישרל הפיסומ הנכותה
.רשק ךתיא רציש
.םיכירדמב ותוא שפחל ךרוצ אל הז םדא לא רשקתהל רשפא ,ךכו
.ולש ל"אודה תבותכ תא וא ומש תא דילקהל ךרוצ ןיא ףאו
תא לבקלו SpeedDial רותפכ לע שיקהל ןתינ החיש םימזוי רשאכ
.המישרה
לגרסה םא ,הנכותה ןולח לאמשבש טווינה לגרסב םקוממ הז רותפכ
.הגוצתל לגרסה ףסוהו View תא טירפתב רחב עיפומ וניא
.NetMeeting תרשל רבוחמ ןעמנה םא קר שמומת החישהש ןבומכ

 

:ףסונ עדימל

/www.microsoft.com/netmeeting

Site Meter