Goleuni Caersalem   |   The Light of Jerusalem

I. Mawredd trueni Dyn trwy'r Cwymp
I. The greatness of Man's misery through the Fall

[Cyfeillach 1 - Y Cwymp -
Pennill Iago - 7676D]
Mae dynion wrth naturiaeth
  yn llawn o lygredd câs,
Ar lawr yn ddiymgeledd,
  yn gorwedd ar y ma's;
 Mae'n natur yn llygredig,
   o'n coryn hyd ein traed,
 Nid oes a'n canna'n beraidd
   ond rhinwedd maith y gwaed.
[Cyfeillach 2 - Mawredd Trueni Dyn -
Pennill Pedr - 8787D]
Draw yn Eden coll'som goron,
  a bendithion aml ryw,
Coll'som bob cymhwysder addas,
  i gymdeithas bur a Duw;
 Coll'som gymmod, coll'som berlau,
   a rhinweddau maith eu rhi',
 Ond fe gawd rhagrach perlau
   y'ngriddfanau Calfari.
[Cyfeillach 3 - Trueni Dyn -
Pennill Luc - 7676D]
Dan greulon gloion angeu,
  rhaid gorwedd yn y pridd,
Yn isel yn y gravel
  hyd adgyfodiad ddydd;
 Ac yna câf gyfodi,
   dan ganu, yn hardd fy ngwędd,
 Ar ddelw'r Gwr sy'n cadw
   agoriad pyrth y bedd.
[Cyfeillach 4 - Am Farw -
Pennill Ioan - 7676D]
Gan farw rhaid i'n farw,
  a myn'd i byrth y bedd,
Cawn orwedd yno'n dawel,
  heb ryfel, ond mewn hedd:
 Ond fe daw'r dydd cawn godi
   ar ddelw'r Iesu gwyn,
 A chanu mewn gogoniant,
   am haeddiant pen y bryn.
[Cyfeillach 5 - Am Dlodi Ysbrydol -
Pennill Matthew - 7676D]
Er cymmaint yw'n tlodi
  a'n holl drueni trist,
Mae myrdd o faith drysorau
  yn angeu Iesu Grist:
 Gwneir myrdd o rai tlodion
   yn gyfoethogion iawn,
 Trwy angeu'r Gwr fu'n gwaedu
   ar Galfari brydnawn.
[Cyfeillach 6 - Am Glwyfau Pechod -
Pennill Ioan - 8787D]
'Ry'n ni yma oll yn gleifion,
  llawn archollion o bob rhyw,
Llawn o blâ, a llawn o nychdod,
  llawn o bechod dû ei liw;
 Llawn o ddolur bob munudyn,
   oll o'n coryn hyd ein traed,
 Ac nid oes a wella'n clwyfau,
   ond rhinweddau maith y gwaed.
[Cyfeillach 7 - Am Ddallineb Ysbrydol -
Pennill Iago - 8787D]
O'r fath gyflwr trist, gresynol,
  y mae myrdd o ddynol-ryw!
Yn ymdd'rysu mewn tywyllwch,
  ac anialwch maith yn byw:
 Iesu hawddgar, dyro oleu,
   mewn eneidiau yn y wlad,
 I fynegu rhyfeddodau
   a rhinweddau maith y gwa'd.
[Cyfeillach 8 - Fod Dynion wrth Nattur yn
Garcharorion - Pennill Philip - 8787D]
Mewn carcharau, mewn cadwynau,
  â phedewau dyfnion iawn,
Bu'n heneidiau rai blynyddau,
  heb ddim goleu, ac heb ddawn:
 Ond er cryfed oedd y carchar,
   ac er tywylled oedd y nôs,
 Drylliwyd barau'n hên garcharau,
   trwy rinweddau gwaed y gro's.
[Cyfeillach 9 - Fod Dyn yn Farw Ysbrydol -
Pennill Iago - 8888]
Y mae'n traed ni wrth naturiaeth,
Oll ar ddibyn trangcedigaeth,
 Bron a syrthio ar lithrigfa;
 Clod i Dduw am waed i'n dala.
[Cyfeillach 10 - Fod Dynion yn Feirw mewn Modd
Ysbrydol - Pennill Matthew - 8787D]
Y mae'n cyflwr yn annuwiol,
  dan gondemniol farn y ddeddf;
Mewn pechodau oll yn farwol,
  heb sancteiddiol ddwyfol reddf:
 Fe ddaw dydd y dienyddiad,
   colli'r ninnau'n ddinacâd,
 Os na chawn ni faddeu'n beiau
   trwy rinweddau maith y gwa'd.
[Cyfeillach 11 - Am y Digofaint sydd ar Ddyfod -
Pennill Pedr - 8888]
Mae digofaint mawr annhraethol,
'Nawr ar ddal y rhai annuwiol;
 Ac ni oes modd i gael diangfa,
 Ond trwy aberth pen Calfaria.
[Cyfeillach 12 - Trueni yr Annuwiol wedi Marw -
Pennill Iago - 7676D]
'Rwy'n haeddu gwg y Duwdod,
  a thrallod, poen, a gwae,
Mewn dygn fôr o ddychryn,
  heb derfyn, ac heb drai;
 Ac nid oes modd i ddiangc,
   rhag bythol ddidrangc loes,
 Ond trwy rinweddau aberth
   y Gwr fu ar y groes.
Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem 1830

Goleuni Caersalem II
Goleuni Caersalem III
Goleuni Caersalem IV
Goleuni Caersalem V
Goleuni Caersalem VI
Goleuni Caersalem VII

[Fellowship 1 - The Fall -
James's verse 7676D]
Men by nature are
  full of detestable corruption,
On the earth helpless,
  lying on the field;
 Our nature is corrupt,
   from our crown to our feet,
 There is nothing can bleach us fragrant
   but the vast virtue of the blood.
[Fellowship 2 - The Greatness of Man's Misery -
Peter's Verse - 8787D]
Yonder in Eden we had lost a crown,
  and blessings of many a kind,
We lost every worthy qualification,
  to the pure fellowship with God;
 We lost a covenant, we lost pearls,
   and virtues vast in number,
 But more pearls were got
   in the groans of Calvary.
[Fellowship 3 - Man's Misery -
Luke's Verse - 7676D]
Under the cruel locks of death,
  one must lie in the soil,
Low in the gravel
  until resurrection day;
 And then get to rise,
   while singing, beautiful my countenance,
 In the image of the Man who is keeping
   the key of the portals of the grave.
[Fellowship 4 - About Dying -
John's Verse - 7676D]
By dying we must die,
  and go to the portals of the grave,
We may get to lie there quietly,
  without war, but in peace;
 But the day will come we may get to rise
   in the image of blessed Jesus,
 And sing in glory,
   about the merits of the head of the hill.
[Fellowship 5 - About Spiritual Poverty -
Matthew's Verse - 7676D]
Despite how great is our poverty
  and all our sad misery,
There is a myriad of vast treasures
  in the death of Jesus Christ:
 A myriad of poor ones are to be made
   very rich,
 Through the death of the Man who was bleeding
   on Calvary one afternoon.
[Fellowship 6 - About the Wounds of Sin -
John's Verse - 8787D]
We are here all wounded,
  full of injuries of every kind,
Full of plague, and full of ailing,
  full of sin black its colour;
 Full of sorrow every minute,
   all from our crown to our feet,
 And there is nothing that heals our wounds,
   but the vast merits of the blood.
[Fellowship 7 - About Spiritual Blindness -
James's Verse - 8787D]
Of what a sad, miserable condition,
  are a myriad of human-kind!
Bewildered in darkness,
  and in a vast desert living:
 Beautiful Jesus, give light,
   in souls in the land,
 To express the wonders
   of the vast merits of the blood.
[Fellowship 8 - That Men by Nature are Prisoners -
Philip's Verse - 8787D]
In prisons, in chains,
  with very deep pits,
Our souls were for some years,
  without any light, and without ability:
 But despite how strong was the prison,
   and despite how dark was the night,
 The bars of our old prisons were shattered,
   through the merits of the blood of the cross.
[Fellowship 9 - That Man is Spiritually Dead -
James's Verse - 8888]
Our feet are by nature,
All on the precipice of dying,
 Almost falling on a slippery slope;
 Praise to God for blood to hold us.
[Fellowship 10 - That Men are Dead in a Spiritual Sense -
Matthew's Verse - 8787D]
Our condition is ungodly,
  under the condemnatory judgment of the law;
In sins all mortal,
  without a holy, divine disposition:
 The day of execution shall come,
   the losing of us inexhaustibly,
 If we do not get the forgiveness of our sins
   through the vast merits of the blood.
[Fellowship 11 - About the Wrath which is about to come -
Peter's Verse - 8888]
The great, inexpressible wrath is
Now about to sieze the ungodly ones;
 And there is no means to get an escape,
 But throug the sacrifice of the head of Calvary.
[Fellowship 12 - The Misery of the Ungodly having Died -
James's Verse - 7676D]
I am deserving of the from of the Godhead,
  and affliction, pain, a woe,
In an intense sea of terror,
  without end, and without ebbing;
 And there is no means to escape,
   from eternal, undying anguish,
 But through the merits of the sacrifice
   of the Man who was on the cross.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~