Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

המלצות הרבנים


המלצות רבנים
המלצת רב היישוב עטרת הרב עזריאל אריאל שליט"א
מצוות עשה מדברי סופרים לבנות בית כנסת לתפילה בציבור
בכל מקום ומקום שבו חיים יהודים, וקל וחומר - בארץ ישראל
והנה התקבצו תושבים מעדת הספרדים ביישוב עטרת, והם מבקשים לבנות להם בית כנסת
שיהיה להם למקדש מעט ולמקום תפילה על פי מנהג אבותיהם
לצורך הענין הוקמה עמותה מסודרת הפועלת כחוק על פי העקרונות שנקבעו למנהל תקין ויושר ציבורי

כל המסייע בידם יזכה להיות שותף לדבר מצווה , ו"כל העוסקים
בצרכי ציבור באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם"
ואני אבקש לברך את כל העוסקים במצוה זו של בניית בית כנסת שכל מעשיהם ותפילותיהם
יהיו לרצון לפני אדון הכל ויתקיימו בהם ובכל תושבי היישוב
דברי הנביא עמוס: ונטעתים על אדמתם ולא יינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם
רב היישוב עטרת הרב עזריאל אריאל


הצטרפות מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים


אני מצטרף לכל האמור
ותחזקנה ידיהם
חתום: נאמן
הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים בבני ברק

הצטרפות רב קהילת אוהל חיים ורב האולפנה באשדוד הרב חיים בן נעים שליט"א
הנני (הח"מ) מחזק ידי הרב וקהילת "עטרת" וממליץ לכל החפץ
ליטול חלק במצווה זו של בניין מקדש מעט
אשרי מי שיזכה להיות מבוני הארץ ובפרט בבניין של קדושה
של בית תפילה ומשכן לתורה. ולכל התורמים יצוו ה' עמכם את הברכה חיים עד העולם
ובאתי על החתום
הרב בן נעים חיים

הרב יצחק ברדה ראש כולל יצחק ירנן באשקלון מצטרף לרבנים הממליצים

הרב דב ליאור רבה של קרית ארבע - חברון וראש ישיבת ניר בקרית ארבע

home

RINA FENNECH ARCHITECTE אדריכלית רינה פנש
email lebinyamin