IDO MINIKURS

ABECEDA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VÝSLOVNOST - odchylky od češtiny:

J = [ž], CH = [č], SH = [š], W odpovídá anglickému [w] (rty zaokrouhlit jako při u, ale vyslovit obouretné v).

ČLEN

Ido používá na rozdíl od češtiny určitý člen la před podstatnými jmény: např. domo = (nejaký) dům, la domo = (ten, určitý) dům.

JMÉNA A PŘÍSLOVCE

Všechna podstatná jména končí v jednotném čísle na -o, v množném čísle na -i.

Všechna přídavná jména v jednotném i množném čísle končí na -a. Je-li přídavné jméno odvozeno od jména podstatného, končí na -ala (např. theatro - theatrala).

Příslovce končí na -e.

ČASOVÁNÍ SLOVES

Infinitiv (neurčitek) končí na -ar.

Přítomný čas všech sloves končí na -as.

Minulý čas všech sloves končí na -is.

Budoucí čas všech sloves končí na -os, např. přijdou = li venos.

Podmiňovací způsob se vyjadřuje koncovkou -us, např. šel by = il marchus.

Rozkazovací způsob se vyjadřuje koncovkou -ez, např. Podívej! = Regardez!

OSOBNÍ ZÁJMENA

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

       

me

můj, moje, mé

mea

ty

tu

tvůj, tvoje, tvé

tua

on

il(u)

jeho,

ilua

ona

el(u)

její

elua

ono

ol(u)

jeho

olua

neosobní zájmeno
(on, ona)

lu

jeho, její

lua

my

ni

náš, naše

nia

vy

vi

váš, vaše

via

Vy, vy (zdvořilé oslovení)

vu

Vaše

vua

oni, ony, ona

li

jejich

lia

neosobní zájmeno
(oni, ony, člověk)

on(u)

jejich

onua

AKTIVNÍ (ČINNÉ) PŘÍČESTÍ

Přípona v čase minulém -inta, v čase přítomném -anta, v čase budoucím -onta.

Např. sloveso manjar (jíst):

La kavalo manjinta = Kůň, který jedl.
La kavalo manjanta = Kůň, který jí.
La kavalo manjonta = Kůň, který bude jíst.

PASIVNĺ (TRPNÉ) PŘÍČESTÍ

Přípona v čase minulém -ita, v čase přítomném -ata, v čase budoucím -ota.

Např. sloveso manjar (jíst)

La pomo manjita = Jablko, které se snědlo (bylo snědeno).
La pomo manjata = Jablko, které se jí (je jedeno).
La pomo manjota
= Jablko, které se bude jíst (bude jedeno).

TVOŘENÍ OTÁZEK

Nezačíná-li otázka quo (kdo, co), qua (který, která, které), quale (jak), quala (jaký, jaká, jaké), quante (kolik), kande (kdy) nebo ube (kde), přidá se tázací částice ka(d) na začátek otázky. Např.

La treni departas = Vlak odjíždí.
Ka la treni departas? = Vlak odjíždí?
Il es granda viro = Je velký muž.
Kad il es granda viro? = Je velký muž?