LA KORDIEGO

G E Y A L

Numero 4/2 - 1997


Revelez la homeosexualo-fobiiziti

Peter Tatchell es geya aktivisto e membro di la grupo "Outrage!" (Shaminda!) en Granda Britania. "Outrage!" es grupo qua revelas la homeosexualeso di famozi. Peter explikas pro quo es necesa revelar la homeosexualeso di famozi, precipue politikisti qui sempre es kontre homeosexualeso."Outrage!" til nun revelis la homeosexualeso di 15 parlamentani qui votis kontre homeosexuala egaleso depos 1994. Dek-e-du opozis egala evo di konsento e tri sekondis l' interdikto di geyi e lesbiani en l' armeo. Li omni es Konservemi od Unionisti. Li misuzis lia potenteso por votar por politiko qua nocas altra homi homeosexuala e devas esar haltigata ante ke li nocas plusa vivi.Revelar lia homeosexualeso es un ek la moyeni embarasar li. Tale ni povas montrar la hipokriteso per qua li predikas l' un e praktikas l' altra. La publiko ne prizas hipokriteso. Esperende tale la politikisti ne esos rivotata, do to signifikos ke esos 15 homeosexualo-fobiiziti min en la parlamento.Kontrastante la miskompreno, "Outrage!' nul-tempe revelos la homeosexualeso di ti qui es pro-homeosexuala, nur ti qui es homeosexualo-fobiizita. Pro to ni es tre kontre la revelo di la homeosexualeso di parlamentano konservema Jerry Hayes: il ne sekondis diskriminado.Pro mea aktivesi kom membro di "Outrage!" la jurnalo The Daily Mail denuncis me kom "teroristo homeosexuala" e la jurnalo The Sunday Times kom "enemiko publika numero 1". Malgre la minaci di morto ed odio-posto me tamen ne regretas lo. Me agas quale es necesa, me ne serchas populareso.Revelar homeosexualo-fobiiziti es geyala su-defenso. Same kam irga minoritato la homeosexuali havas la yuro defensar su ipsa kontre ti qui nocas li. Maxim multi de la homi konkordas ke se on esis atakita en la strado, ke on havas la yuri retrokombatar. Konsiderez tale la revelado, ni defensas nia komuneso kontre la homeosexualo-fobiiziti qui atakas ni.Ti qui sucias pri bon-stando di geyi e lesbiani havas la tasko agar omno posibla por haltigar diskriminado. Se revelado povas helpar destruktar la potenteso e la kredindeso di la parlamentani homeosexuala qui nocas altra homeosexuali, lore morale es absolute yusta agar to. Kontrastante, se ni ne revelas parlamentani homeosexuala qui es homeosexualo-fobiizita, ni permisas a li durigar nocar altra homeosexuali. Nia silenco e ne-agemeso komplicigus ni ye lia homeosexualo-fobio."Outrage!"-projeti sukusas l' establiso politikala, iganta yuri homeosexuala grava elekto-temo. Sen revelado l' interesti di la komuneso homeosexuala restas nevidebla. Mem bone organizita kampanio di lobio homeosexuala koncernante grava temo quale "Section 28" (*) apene esus mencionata. Montrar la hipokriti en la plasi alta es l' unika maniero certigar ke homeosexuala egaleso divenos elektala temo grava.Revelado, komprenende es provokiva. Ma kelkafoye es necesa 'sukusar la batelo' por atingar chanji sociala. Respektinda lobii ne rezultis en irga grava reformo di lego homeosexuala en Anglia depos 1967. Revelado es uzata nam l' ortodoxa modo di kampaniado faliis.Nula movemento por yusteso sociala ul-foye vinkis egaleso sen esar konfrontala. La reklamacintini di voto-yuro pruvis to. Quankam nun celebrata kom heroini, ul-tempe li esis insultata pro lia militemeso, same kam hodie "Outrage!" es insultata ed odiata. Se la reklamacintini esis limitizinta lia probi, lore mulieri esus vartinta multe plu longa ante esar yurizita votar.Revelado es tote pacoza e neviolenta formo di agado. Ol es mezurata segun la grado di sufrado efektigita da anti-homeosexualo-diskriminado. Revelado ne es la vera extremismo, ma la homeosexualo-fobio qua necesigas lo.Parlamentani homeosexualo-fobiizita havas selekto, se li ne volas esar revelata kom homeosexuala, omno quon li devas facar es haltar la susteno e perpetuigo di la homeosexualo-fobio, lore ni ne revelos li. Tale simpla.De: GAY TIMES, Peter Tatchell(*) Noto redakterial: ja es pos l' elektadi en Britania e la socialisti ("Labour"-partiso) vinkis. La guidero Toni Blair sempre promisis l' abrogo di "Section 28", se la socialisti vinkas. "Section 28" es lego kontre la tal-nomizita 'avancigado' di homeosexualeso. To signifikas ke ne esis permisita enuncar pozitive pro homeosexualeso. Anke ne en skolo dum la docado pri generala sexualeso, l' aspekto pri homeosexualeso ne esis permisita, nur en senco negativa. Do, nun ni esperas ke la socialisti es politikisti di la vorto ed agez segun parolo.


Judo homeosexuala transvivas nazistal Berlin dank' a braveso.

Agosto 1944. Hugo Van Win, 23 evanta judo Amsterdamana vivas kom Bertus De Witte celite en nazistal Berlin. En restorerio Chiniana il hazarde renkontras la chefaro di la Nederlandana NSB1. "Me tre tresayis", il skribas en sua jus aparita memorajo, "ma savis kondutar me de extere tre tranquile, quale sempre en situesi tala, e decidis (..) ke l' atako esis la maxim bona defenso".Il informas su che la NSB-ani quanta tempo li es en Berlin. "Nur du dii? Me ja es hike durante du yari," il respondas brutale. "Ed omna ta tempo me esforcas por la "Kriegseinsatz", same kam omna ta altra dek-mili de yunuli Holandana qui esis sendita a Germania por laborar. Vi ya es tre tarda."Per ta audaco ed arogemeso Hugo Van Win, naskita en la Den Tex-strado che la Frederiksplein eskapas la certa morto dum la tota 2ma Milito Mondala. Nulu expektas ke judo celas su en Berlin.Il anuncas su per falsa pasporto che la "Arbeidseinsatz", la laborizerio. Van Win, pose ko-fondero dil uniono por l' interesti homeosexuala, la COC, anke aperte vizitas la taverni di homeosexuali en nazistal Germania. "Es predestino," il explikas sua eskapo ye la morto. Segun lu omnu es predestinata mortar ye certena instanto, ne plu frue.Ma lua patro helpas la fortuno. Le Van Win apartenas a la judi plu richa. Patro ja frue livras bona falsa identeso-karti a la familio: juda divenas ariana. Se la minaco divenas tro granda, la patro uzas la kapitalo di la familio por obtenar chera celo-adresi por la filii; Holandani demandis uzuro-preci.Hugo Van Win, lore studento dil Indoneziana, eskapas kun multa fortuno le "razzia". La genitorala domo esas vakuigata, quale multa altra domi judala, da la translojo-firmo Amsterdamana Puls. La familio celas su. Kun multa braveso il seque pasigas su preter la posteni di kontrolo.Ye la komenco di la milito il laboras kom flego-aprentiso en psikiatrial instituto por judi en Apeldoorn. Anke ibe il jus eskapas cernado Germana. Il arivas seque en Baden Württemberg en la "Arbeidseinsatz". Ibe il postulas plaso en kontoro, ne en fabrikerio. Ed il recevas ta plaso.Kande il en julio 1944 es en Berlin, Van Win experiencas totale triacent bombardadi. Omna instanto povis esar l' ultima. "Prenez quo es prenebla", divenis la devizo, il skribas, "Ne nur en la lito ma ye omna domeno."Pos la kapitulaco lua genitori ankore semblas vivanta. Pos la liberigo lua patro pazas a la domo anciena, ne vartas la kustumala proceduro di requizito, ed imperas la NSB-familio enmenajinta livar la domo. "Adube me irez?" la habitantino paleskinta questionas. "Or, siorino," lua patro respondas, "ton la Germanachi anke ne questionis a ni." La familio livas. Per ta sama braveso Hugo Van Win tiris la vivo a su.Segun artiklo pri autobiografio da Hugo Van Win.1. NSB: abreviuro por Nationaal-Socialistische Beweging, (Movemento Nacional-Socialistala)


"Gaywatch" (gey-gardo) ye plajo di Zandvoort

Brigado de informisti vizitos la plajo di nudisti en Zandvoort, la balno-loko famoza che Amsterdam. Grupo di volunteri nomizita "Gaywatch" informos la balnanti homeosexuala pri sexuagar sekure. "Gaywatch" es inicio di la GGD (Komonala Servo di Saneso) e la SAD-Schorer-fonduro (Saneso di Homeosexuali). La nomo "Gaywatch" es kalemburo ye l' Usana serio televizionala "Baywatch". Same kam lia exempli la "GayIndewatch" esos vestizita en streta vesti rikonocebla. L' inicieri mem ja pensas pri lasar navigar la volunteri per rapid-bateli alonge la mar-bordo e plear teatrajo sur la plajo. Ultre l' informo la "Gaywatch" anke disdonos kondomi e lubrifikili. Segun l' inicieri ca ago partikulara es bezonata por riatencigar la sexuago sekura che granda grupi de homeosexuali qui vizitos la plajo. Segun taxi da la GGD 11% di la kontakti sexuala en la adjacanta duni facesas nesekure.

Karcero-politiko

Ukrainia separas sero-pozitivi en karcero

La guvernerio di Ukrainia separas l' enkarcerigiti sero-pozitiva de enkarcerigiti ne-kontagiita. Ca mezuro esos exekutata en du karceri en Odessa. Segun Valery Ivasiuk, la vice-parolero di la guverniala komitato pri SIDA: "es intencata por preventar kontakto sexuala inter enkarcerigiti sana e ta kun SIDA". Segun l' autoritati la VIH tre difuzis su en la karceri dum la lasta yari. Co es kauzo di violaco, relati homeosexuala e la partigo di siringi por drogi.

Kondomi por enkarcerigiti en FranciaEn la karceri en Francia l' enkarcerigiti recevas posibleso obtenar kondomi. Segun la ministri Hervé Gaymard (Saneso) e Jacques Toubon (Judicio) es l' intenco preventar kontagio di VIH en la karceri. Ca instanto es konocata 52.000 kazi di SIDA en la karceri di Francia. Komparante la nombro nacionala co es dekople plu alta.


Lituania

Kande on iras a Lituania on probable vizitas Vilnius, la chef-urbo e forsan anke la duesma granda urbo Kaunas. Li ambe ja kontas 90% di la habitantaro. Vilnius es tre bela urbo, kun multa verdajo, universitato kun gracioza korti qui sucedas uni en l' altri e tanta kirki, le maxim baroka, qui mem ne poke similesas ti di Italia, ed: la yunuli di Lituania vere es splendida. Quo tre multe frapas es la forta fiereso di la koncieso populala, qua trovas sua extraordinara kohereso en exaspero katolika quo formacis omno. Ma quale es la situeso legala por homeosexuali en ca lando? La grupo Lituaniana Geyo-ligo ne es kontenta pri la nova koncepto-texto por la kodexo kriminala koncernante la revizita kodexo por kriminaleso en Lituania. La grupo regretas ke pri anti-diskriminado ye domeno di sexuala orientizo nulo es legifita. Dum asemblo di la Parlamento Europana en la printempo di 1994, la prezidanto Algirdas Brazuskas dicis ke tala problemi esus solvata ye nivelo internaciona. En la koncepto on omisis paragrafo pri homeosexualeso, pro ke to ne konkordus temi quale religio, etneso e rasismo. Ni askoltas quon dicas du aktivisti di Lituaniana Geyo-ligo pri la legifado koncernante la homeosexualeso."Ni opinionas ke Lituania devas adjustigar sua legifado ye la direktivi Europana. Pro to nia propozo es adjuntar la texto "diskrimino ye bazo di prefero sexuala" al artikli 80, 81 e 82, segun Eduardas Platovas, ko-fondero di Lituaniana Geyo-ligo. "Tale la partisi politikala turnas la dorso a la komuneso homeosexuala. Nur la Komitato Europana tacante aceptas homeosexualeso", il adjuntas.Ko-luktero Vladimir Simonko: "Quankam en Lituania nur es tri generacioni de homeosexuali, nur poka aktivisti qui luktas por yuri egala. Ni volas ke plu olda homi ek ta komuneso suportas ni. Li tamen ne es komplezanta chanjar lia stilo di vivo. Multa homeosexuali restas 'en l' armoro', regretinde". La uniono di Platovkas e Simonko havas diskoteko qua konstante chanjas plaso. Co es pro ke lugeri odias publikeso pri la diskoteko. "La maniero di pensado di la Lituaniani pri stilo di vivo e sexualeso ne es multe altra kam ta di la Rusi. Es expektata ke omnu es la sama. Se sexualeso ne esus tala desfacila temo, la minoritato divenis tabuo. En skoli mem pri heterosexualeso ne multe es parolata.", dicas Platovkas. "Lituania es tante izolita ke homi ne havas experienco kun alternativa formi di vivo". Platovkas e sua uniono intensive exploris la legifado di anti-diskriminado. "Ni intencas sendar nia trovi al International Gay and Lesbian Human Rights Commission en San Francisco. Ta organizuro povas publisar la detali necesa en lua letro di novaji. Ni esperas ke organizuri internaciona por geyi e lesbiani skribos letri a nia guvernerii en qui li pregas chanjo di la legifo," dicas la Lituaniano.


KOLUMNO

da Alexandro la Granda

Ca semano me itere mustis a solicito-parolo. Ibe me sidis pensante koram la komitato di solicitado, kande li opinionis necese dicar a me ke me, koncernante mea evo, nun vere serioze devas pensar pri mea futuro e ke ca ofico povus esar un ek mea ultima chanci. Dum me askoltis ca omno me komencis pensar pri la tempo kande nulu ek mea amikaro laboris. En ta tempo ne esis necesa laborar se on vere ne volis, en ta tempo ankore esis facila vivar de susteno statala ed omnu quan me konocis esis tro okupata deskovrar su ipsa. Me ipse esis okupanta esar artisto, o fakte, me plu esis okupanta questionar me quo fakte es artisto. Multi ek mea amiki geya anke trovis laboro e to esis esar geyo. Esar geyo esis ofico qua okupas la tota dio. Vespere komprenende l' ekirado qua duris til la matino pro quo nur la posdimezo restis por agar altra aktiveso. Lore to esis voluntero-laboro. Kande SIDA komencis me decidis anke konskriptar l' armeo di volunteri e divenar "buddy". Ja balde me remarkis ke on haveskis aferi kun cirkuito de profesionala homeosexualo-helpisti qui opinionis ca omno tante importanta ke li multafoye agis nulo plus kam esar voluntero. Mem la kuracati por qui me esis "buddy" ofte ne developis vera kariero, me ne savas kad ol relatis l' evo di la homi, o hazarde ti quin me konoceskis, ma esis remarkinda. Me ipsa havis la sento ke ta homi opinionis lia homeosexualeso tante importanta ke li simple ne havis tempo por ulo altra. La transvivado en mondo homeosexual-enemikala nur sucesis se on esis cirkondita da suporteri ed en multa ofici on ya ofte renkontras kolegi homeosexualo-fobiizita, do se ne necese bezonis laborar por la pekunio, ca opciono esis multe plu facila e sekura. Ma me ipse experiencis ol anke kom tre klaustrofobiatra. Komprenende es stranja ideo ke la prefero sexuala kreus ligo, ke omni havus la sama opinioni e principi. Olim ol semblis agreabla se omna homeosexuali povus esar amiki ma nun me savas ke ca tipo di idei es la maxim granda radotajo, same kam che la komunismo qua volis egaligar omna homi. Co fulminis tra mea kapo dum solicito-parolo e subite me savis ke me mem ne volis havar ta ofico. "Irez a la diablo" kun lia ofico. Me anke ne volis kariero kom profesionala homeosexualo do me selektis to pri quo me olime pensis tante longe e divenas artisto.


Kruzar

En La Kordiego Geyal numero 2/1996 ni uzis la vorto "kroz-kurtezero" por ta qua prizas irar en la parki, boski, o simple la strado por kurtezar sexuo-partenero. Ni trovis en "Dicionario de la 10.000 radiki" da M. Persiko la vorto "kruzar". Yen la defino: (trans.) Pasar apud (ulu), irante inversa-sinse, quaze por atingar la loko de ube l' altra persono departis.Do, ni uzos ca termino por deskriptar la modo di kurtezar sexuo-partenero per la metodo deskriptita supre, ta qua kruzas es "kruzero".

La "disko-lansero" domajita

La admiranti di la statuo "disko-lansero" da la skultisto Matthias Kessels, ja ante longa tempo mankis lia favorata statuo che la paseyo sub la Rijksmuseum (muzeo statala) en Amsterdam. Ca statuo es bronza figuro de cirkum 180 centimetri alta. La disko-lansero stacas tote nuda kun gambi eskartita e tenas disko per amba manui avan su. Ol esis kopiuro segun la modelo de marmoro, facita por la duko di Devonshire (kastelo Chatsworth). Ol esis skultita inter 1820 e 1825.Matthias Kessels naskis la 20ma di mayo 1784 en Maastricht, sudala Nederlando. Il studiis e laboris en Paris, Petrograd, Maastricht ed en Roma, ube il divenis lernanto e kunlaboranto di Thorvaldsen, mariajis a Francisca Albitez, la filiino di mediko Hispana. Il esis premiizita da Canova en Roma pro sua statuo "Santa Sebastiano". Lor ta tempo produktesis la "disko-lansero". Pro la gano di la premio por la "Santa Sebastiano" il multe esis komisita, interaltre da la rejo di Nederland, la duko di Alba e Devonshire e la komto di Celles, la deputito Nederlandana por la papo. Ol esis la tombo-monumento por la komto di Celles, en la parko di la kastelo Laeken che Brussel. Nun la modelo originala es en la Rejala Muzeo di Skulturi en Brussel; originalo de marmoro es che la duko di Devonshire en Chatsworth; kopiuro de bronzo en la gardeno dil edifico dil akademio en Brussel; gisuro de gipso en l' akademio Santa Luca en Roma. La "disko-lansero" es konsiderata la maxim bona produkto da Matthias Kessels.Quo eventis a la statuo en Amsterdam? Ante 4 yari, jus ante la rinovigo dil alo sudala di la Rijksmuseum, grupo de vandali pulsis la statuo de olua soklo e tre domajis la statuo. Frue en la matino ol esis trovita da kolaboristi di la muzeo e portata a la repareyo di la departmento skultala. Cirkum du yari depos nun, la muzeo expektas ke ol esos retropozata. Til ta tempo l' admiranti di la "disko-lansero" saciesez per ca imajo.

Ellen revelas sua lesbianeso!

Quale ni ja omni savas, Ellen DeGeneres, la karaktero Ellen ek la telekomedio kun la sama titulo revelis sua lesbianeso koram la publiko. El ne sekretigas sua prefero sexuala. En la Rising kafeerio en New York el celebris 'la Revelo-festo di Ellen'. Ja ante elua 'Revelo-festo' el aparis kun amoratino en la telespektaklo di Oprah Winfrey e ye questiono da Oprah pro quo el volis savigar lo a la mondo Ellen respondis simple: "nam es bona". To pensigas ni, quala altra famozi de televiziono revelis lia homeosexualeso? Ne multa nomi aparas, certe ne viri. La maxim multi es mulieri. Brave! por kurajo di la mulieri homeosexuala. Se vu savas nomi di famozi di televiziono, skribez a ni. Mediacante li ni montras ke ni existas e ke homeosexualeso es fakto.

Problemo solvita por adheranti di bestialeso

Ta qua atraktesas da sexuago kun bestii ma ne disponas pri la bestio nun es helpata da firmo qua produktas bestii inflebla. La bestii posedas truo ube es che bestii reala es la sexuo. Li ofras lia vari per reto komputorala, yen l' adreso: http://www.sextoy.com.dolls/. Porko kustas US-$ 18.-- e mutono US-$ 17.-- Tre facila se vu vivas en l' urbo o timas esar deskovrata en la stablo (la bestii inflebla ne bramas).

AKTIVESI

Partoprenez l' Ido-konfero en Bakkum, Nederlando, la 1ma, 2ma e 3ma di agosto 1997. Skribez ad: Ido-Info Nederland / Postapart 33301 / 1090 PC Amsterdam / Nederlando

Vizitez la Linguala Sejorno en Francia. De la 6ma til 10ma di agosto en monakerio che Autun en Burgundia. Informo: J. Martignon / 12, Rue Maurice Utrillo / F-91600 Savigny-sur-Orge / Francia.

Sundio la 15ma di junio 1997 eventas festo titulizita "Gay Euro Party". Ol es festo por la yuro egala di homeosexuali en Europa. La plaso es cirkum la "homomonument', Westermarkt en Amsterdam e komencos 12.00 til 23.00.

Pro motivi organizala ne es posibla korektigar la texti. Se trovesas irga eroro gramatikal en La Kordiego Geyal, lore aceptez nia sincer exkuzi. Vu es kordiale invitata skribar pri to a ni. La Redakterio.

Anciena 'menuo-karto' di prostitucerio en Berlin, Germania (Pro manko di "skanilo" - ankore - ne es posibla insertar fotografuro akompananta en ca enretigita versiono di LKG)


Kolofono

EDITERIO TIA LIBRO

trimestrala letro di novaji en Ido por geyi e lesbiani

Postapart 33301 PC

1090 PC AMSTERDAM

Nederlando

Editero responsebla: H. Stuifbergen

Kolaboranto: Alexandro la Granda

Abono

Yarale, 4 numeri Fl. 7,50 / DM 7.-- / 1.50

od: 5 Internaciona Kuponi di Respondo.

Jirokonto 5772654 ye nomo di H. Stuifbergen

Amsterdam

Gratuita por ti qui ne povas pagar lo.


R E K L A M O

PAROLACHO!

LEXIKO PRI AMO, AMORO, SEXUALESO E KOZI RELATANTA

slango, sinonimi, eufemismi, metafori e propozi en Ido

NE-OFICALA NECENSURITA ILUSTRITA

fl. 5.--

Editerio Tia Libro!

Amsterdam

ISBN 90 80 2423 4 9