LA KORDIEGO GEYAL

Preco: Florini 2,- / Euro 0,90 LETRO DI NOVUMI* POR GEYI E LESBIANI TRA LA TOTA MONDO numero 17 / 1-2001

Editerio Tia Libro / Postapart 33301 / 1090 PC AMSTERDAM / Nederlando / e-postal adreso: Ido.Info@chello.nl / faxilo: ++/31/(0)848714557


La viro e la mito

Marlon Brando

Un de la marveloza paradoxi di la profesiono di aktoro, es ke li povas pasigar su de Napoleon o Marko Antonio a Baptopatro di la Mafia o patro di Superman. Co es la voyo sequita da viro di qua la trayekto privata e profesionala markizesis per la signo di rebeleso.

Marlon Brando naskis en Omaha, en la provinco Nebraska (USA), la triesma di aprilo 1924. Ilua infanteso esis la semino qua jermis en su, konduto di disputemo ed opozemo. Ilua matro esis muliero dominacema qua, en la kelka okazioni kande el esis sobra, mimis ecese a la mikra Marlon; ilua patro esis viro violenta, qua frapis freque sua familio. Un de la maxim unesma agi di Brando por protestar pro la situeso en sua hemo, esis incendiar la skolo. Ilua patro sendis il al Akademio Militerala di Faribult. Ma la diciplino ne kreesis por Marlon ed il esis ekpulsita pos poka tempo.

Konciante l' atraktiveso di sua aspekto kelke sovaja e primitiva, stimulis il irar a la gimnazio por modelar sua korpo.

Evanta dek-ed-ok yari il departis a New York kun ideo esar aktoro. Ante facar sua unesma rolo en verko ye Broadway, il laboris kom acensoristo en kelka granda bazari e kom vendisto di rifreshigivi. Ma il havis la suceso konoceskar Estella Adler, damo matura tre bone relatanta la rondi artistala New-yorkana. El helpis il en ilua komenci. Marlon Brando pleis sur la ceneyo, rolo di yuna poeto en la verko di Bernard Shaw: Kandida. Ilua aspekto virala ne konkordis a la personajo di malado e febla poeto, la kritiko kondamnis lo e Marlon reaktis kompromisante su ad enkarnigar nur roli qui konkordis a sua fiziko e ti en qui il kredas. Tale il pleas la chefa rolo en Standardo Naskas, pri la kreo di la stato Israel. Ensemble kun Talluhah Bankhead, un de la maxim granda deini di la ceneyi Nord-amerikana, il donas vivo a violentoza anarkiisto en la dramatajo da Jean Cocteau L' Aglo di Du Kapi. Malgre ke ca-okazione la kritiko e la publiko es favoroza, Marlon esis desinvitita a kelka prizenti. La motivo trovesis en la jaluzeso quan sentis Talluhah ye Brando e lo negativa di ca pro kushar su kun la veterana aktorino en sua chambreto.

Ma ilua fortuneso fine venis per la manuo di direktero Elia Kazan. Il selektesis por plear la chefa rolo en Tramo nomizita Deziro, da Tennessee Williams, malgre ke ta rolo promisesis a Burt Lancaster. Kande Kazan prizentas Brando a Williams, il restas kaptita pro la sorciveso dil aktoro e konsentas ke il pleas 'sua' Stanley Kowalski.
La kritiko quan Marlon Brando rekoltas per la verko pro sua aspekto - pose stimulita da la versiono cinematografiala - konverteskis en speco di uniformeso dil aktoro. Pos singla teatrajo, la chambreto di Marlon visitesis da dami eleganta qui, disimulante lasis la klefo di elia apartmento o di la chambro di elia hotelo. Brando qua ostentis konstante la potenteso e formato di sua peniso, lasis a li omna plezi, dum la tempo ke il mantenis idilii min o plu ferma kun yuna steli quala Shelley Winters, qua pasis de la brakii di Marlon a ti di Burt Lancaster, venjanta il pro ke Brando 'furtis' la rolo en Tramo nomizita Deziro.

Dum la yari, Marlono Brando enamoris granda quantesi di la maxim atraktiva "mulieri di Hollywood", quala Marilyn Montroe o Pier Angeli; ma sua preferi inklinis por ti del origino exotika: France Nuyen, Movita, Tarita e Rita Moreno.

Por Anna Kashfi, yuno de origino Irlandana ma kun traiti orientala, ne esis desfacila kredigar da Brando, ke el esis Hindua. Li mariajis en oktobro di 1957 e divorcis en aprilo di 1959, en cirkumajo di kelka violentoza disputi (Anna publike minacis Marlon per pistolo). Duadek yari plu tarda, en 1979, Anna Kashfi skribas libro, kun la titulo Brando por dejunetar, en qua el naracas l' experienco di sua mariajo e revelas, en la 273 pagini, aspekti ne-editita pri l' aktoro.

Dum un di sua unesma renkontri, Marlon basigis sua pantalono ed expozis sua peniso. "Ka tu violacos me?", Anna questionis. "No, co nur es atento per armo amikesala", respondis l' aktoro.

L' interpreti di Brando en la filmi Julio Cesar, La lego di la silenco, Desirée e Sayonara, konvertis il en idolo mimita e respektita da la publiko. Tamen, en sua vivo omno esis tre distinta: sua mariajo kun Anna ne funcionis e Marlon preferis pasigar la vesperi kun sua amiki, inter qui kontesis la direktero Franca Roger Vadim e jentila aktoro Christian Marquand. La tri prizis la brutalesi e la festi en qui la faktoro sexuala sempre esis asistanta. Marlon Brando ne celis la specala afekto quan il sentis por Christian, baptinta sua filio kun ta nomo, e juinta publike la morbo di sua partikulara relati. Pro to, Marlon aceptis la rolo en L' Ultima Tango en Paris, pro indiko e deziro di Marquand.

Omna la skandali ed extravagantaji di la stelo influis sua kariero cinematografiala, lo teatrala il ja abandonis, e sua populareso dekadis. Rebeleso ye la bordo, Sua ecelanteso l' ambasadisto, La vizajo ne-penetrebla - ilua unika filmo kom direktero - e Reflekti dil okulo orea esis multa-parolata fiaski kasala.. Til ke il povis rekompensar su per la suceso qua esis Vito Corleone en La Baptopatro, da Ford Coppola, por qua il obtenis sua duesma Oskar - l' unesma esis pro La lego di la silenco -; ma plusa-foye, Brando donis pruvo di sua rebeleso ne persone kolianta la premio e sendar yuna indijenino vice su ipsa. L' industrio cinematografiala di Nord-Amerika ne pardonis il pro la desafableso. Fortunoze il havis pro la skandalo e promoco, quan signifikis L' Ultima Tango en Paris, ke on permisis ad il retroirar a Hollywood e postular un miliono de dolari e l' unesma plaso che la krediti di la prizento por enkarnigar - apene dek minuti ye la skreno - la patro di Superviro, en l' unesma filmo di la sago chefe pleata da Christopher Reeve. Kurta interveno en la televiziono-serialo Radiki; rolo en filmo fiaskinta, La Formulo, ed itere suceso ne-expektita ensemble kun Ford Coppola: Apokalipso Nun. Grosa, oldeskinta e kun kapo razita, Brando ofris a ni magna interpreto, komparebla ye intenseso - ne nur ye duro, a ta di sua unesma rubandi.

Aktuale, Brando vivas retretinte en solitareso di sua privata insulo, en l' exotika Mari di la Sudo: il pezas cent e duadek kilogrami ed apene recevas vizitanti. Ilta, qua esis la mito erotika, admirita e dezirita da mulieri e viri, nun es viktimo di anxii e depresi, alejita nur per meditadi di origino orientala. Freque il spekulas kun la posibleso di konsentar pri interpretar kurta rolo en filmo, ma ante dekopa yari singla di tala noti semblas esar sen-funda.

La personajo di Brando restas esanta atraktiva por la skriptisti ed, a la ja mencionita biografio redaktita da sua ex-spozino, devas esar adjuntata ta da la jurnalisto Charles Higham, prizentita sub la titulo Brando, biografio desaprobita, ed editita da Fotogramas en olua kolekturo Stars.

Brando violenta e sudorifanta en Tramo nomizita Deziro, Brando romantikoza en Sayonara, Brando judiciisto en La Turbo Homala, Brando homeosexuala en Reflekti dil okulo orea o Brando basigante la pantalono e montranta sua kulo en L' Ultima Tango en Paris

Es Brando por omna gusti.

Octavi Egea, artiklo en Que te va?


Eroro:

En LKG no. 16 ni eroroze chanjis la nomo familiala di Bjarne Melgaard aden "Stranjeta". Tamen, ol esez: "Oda". Oda es nomo Norvegiana. Nia sincera exkuzi a tam la tradukinto dil interviuvo Kai Salvesen kam Bjarne Melgaard, qua probable mem ne remarkis ulo.


UBE LA KORDIEGO GEYAL ES LEKTATA? (LISTO KOMPLETA)

Ghana - Ukraina - Surinam - Polonia - Chekia - Brazilia - Kuba - Nederlando - Rusia - Austria - Germania - Francia - USA - Kanada - Turkia - Japonia - Britania - Lituania- Chinia- Norvegia - Ruanda


Filmo…

PARAGRAFO 175

'On devas konsiderar to kom romantiko', dicas Gad Beck, un di la maxim famoza judi Germana, evoza e ja dum sua vivo tre homeosexuala. Freque eventis en la yari militala ke la tramo di Berlin meze dum la bombardado restis senmove. 'Kande la bombi susuras trans tu, tu inklinas a romantikeso. Lore tu serchas l' intimeso di altra homi e tu facas to quon omna homi facas pro naturo, maxim prefere.' 'Ka vu vizas, ke lore vu sexuagis kun viri en ta tramo?' la multe plu yuna interviuvanto questionas. "Quale stupideta tu es, dolco, ho, quale stupideta tu es.' La tono e la komenco es frapanta. Quo sequas es serio de kontrasti absurda.

La dokumentalo Paragrafo 175 titulizesis segun l' artiklo di kodexo punisala de 1871 qua interdiktis homeosexualeso dum l' Imperio Germana. En formo akrigita l' interdikto efektigis 100.000 procesi kontre viri homeosexuala. De li cirkum sep til okamil venis en koncentrokampeyi, ube la duimo mortis pro mal-traktado, (sexuala) tormentado, hungrado o nehumane harda koaktita laboro.

La dokumentalo guidas la spektanto a la tre kempa* Berlin e de Germania di la yari duadek al atmosfero sufokiva di la bruna yari triadek e quaradek. De imaji de kin su-koncianta viri olime al imaji de kin evoza viri nun. Eros e Tanatos, imaji de inocenta erotikala homeosexualo-akrobatiko, kontrastas akre kun la shamo, pavoro e hororigiva tormentado pose.

Gad Beck e Pierre Seel, du de la kin deskriptita viri, pose publisis lia tre impresiva biografii. L' unesma es ruza, raskaleta e plena de humuro, savante pri omno, politikala e sexuala soldato Schwejk, dekorita en Germania ed Israel. La duesma ankore es luktanta por sua rehabilito da la guvernerio Franca e pezoze portas la kargo de qua il nomizas sua "shamo por la raso homala".

L' unesma naracas klare e drole, naracas pri quale il salvis sua 'Amoro di sua Vivo' ek la manui di la Gestapo per ruzega travestio-truko, por vidar il turnar su voluntale, konciante vers la morto, ensemble kun sua familio quan il ne deziras abandonar. La duesma, pose mariajita e divorcita, luktas per la kurajo di desespero e videble sufras pro la doloro pro la peco di ligno per qua on mal-traktis ilua anuso ed ankore havas avan sua okuli la bestiala mortigo di sua amorato.

La filmo es, plu kam kinadek yari pos dato, tamen tre aktuala. En januaro 2001 en Italia apertesis Holokausto-muzeo, qua anke mencionas homeosexuali. En januaro 2001 en Britania anke eventis la memorigo di la Holokausto - e chefa ministro Blair ne mencionis la viktimi homeosexuala. En la duesma duimo di 2000 la muzeo di KZ Sachsenhausen (1) premiizesis pro specala homeosexualo-expozo - e provokis per to skandalo inter la prezidantala kandidati Poloniana. En 2000 anke komencis skandalo en la jurnalaro Nederlandana, pro ke la direktisto di la NIOD (2) konsideris ne sat serioze la persekuto di homeosexuali en Nederlando.

La kin viri - ed un muliero - en la filmo reprezentas tota obliviita generaciono, grupo obliviata e formacas impresiva atesti di homala transvivo-artokontre omna posibla e ne-posibla opreso.

Frank Stevens en Wordt Vervolgd, monatala revuo di Amnestio Internaciona, marto 2001.

  1. Koncentrokampeyo
  2. Nederlands Instituut voor Oorlogs-Documentatie (Instituto Nederlandana por Milito-dokumentizo)


Historio…

HOMEOSEXUALESO EN TURKIA

Sexuo, e homeosexualeso, en l' Imperio Otomana (1301-1923) havis importanta plaso en la vivo diala. Anke la literaturo erotika atingis granda altesi.


da Tuncay Çinibulak e Zeynep Özkaya


La florifo-tempo dil Imperio Otomana, inter la dekekinesma e la dekedokesma yarcento, esis konocata pro olua toleremeso. La somito di la libereso sexuala esis atingita dum la Tulip-epoko (1718-1730). Kontrastante la hodiala socio Turka, lore ne existis tabuo ye libera relati sexuala. Homeosexualeso ne esis fenomeno celita. Ol aceptesis tacante.

Por kelka statestri Turka, l' amoro intervirala pleis importanta rolo. En la dekedoksma yarcento esis tre kustumala ke sultano selektis tri de quar ministri de homeosexuali.

En sua libro Homeosexualeso en Turkia: hiere e hodie Arslan Yüzgün deskriptas interesanta kazo koncernante un de ta ministri. 'Ye ula dio la ministro di la Haremo, Sümbül Aga, questionas a la sultano pri sua pensiono por komencar pilgrimajo. Fakte, il volis kun sua intima amiki irar a la paradizo di la homeosexuala ministri ulaloke en Egiptia.' Regretinde la voyajo ne duras longa tempo. Aga es ocidata che Kreta da navaro di la Republiko di Venezia. 'Por venjar ta ago, la sultano komencas longa milito kontre la Veneziani.'

De tempo a tempo homeosexuala sultani havis la povo en manui. Sultano Murat IV (1623-1640) es la maxim konocata de li. Pri ilua amoro por yunulo es facita la filmo Istanbul, ante du yari. Altra exemplo de la historio Otomana es sultano Mahmut II (1808-1839). Refik Ahmet Sevengil skribas pri il en Quale Istanbul amuzis su inter 1453 e 1927: 'Same kam sua anteriori anke sultano Mahmut II diletis granda amoro por viri. Il retretis en chambro kelke distanta, ube il facis nulo altra kam drinkar ed amuzar su kun yunulo e yunini.'

Ne nur la sultani satisfacis lia mem-ne-tante-sekreta deziri. Anke la viziri, la ministri, ne lasis ta chanci. Li employis la maxim bela ed atraktriva yunuli (içoglanlar) por helpar desmetar sua 'desfacile desmetebla' kostumi. Kun ca prostitucatuli la viziro experiencis tre romantikoza instanti che kandelo-lumo.

Homeosexualeso ne nur eventis en la palaci, ma anke en l' armeo Otomana (Yeniçeri). Mariajar esis interdiktita por Yeniçeri-soldati, kunportar muliero a la kazerno ne-permisite. Se sexuo kun mulieri ne esis posibla, pro quo ne kun la yuna aprentisi en la kazerni? A ca aprentisi, qui aspektis tre sorgita ed atraktiva, esis docita la profesiono di bataliisto. Singla Civelek fiancis kun militisto. La rupto di ta relato od adulterar duktis a kombati sangoza.


LA SAMA-SEXUALA SEXUO ne restis limitizita a la viri: anke la mulieri experiencis plezuro per mulieri. Li praktikis la sexuagado en la haremi e le hamam, balnerii. Bona exemplo es la relati inter la bone standanta dami e la mulierala grupi di danso e muziko. Danso e muziko esis uzita kom exkuzo. Tala grupo, çengiler, konsistis de dek-e-du bela, erotike vestizita yunini qui kontre pago plezurigis la dami. Pose li retretis ecitate en chambro tranquila. Inter li ne nur heterosexuali, ma anke bisexuali e lesbiani. Ta lasti rikonocis l' un l' altra per broduro sur lia kapotuko.


LA FAMOZA SKRIPTISO Enderunlu Fazil (1759-1810) naracas en sua libro Zenanname quale mulieri satisfacas l' un l' altra per dildo*. 'Ca dii, nova muliero aparis ye la ceneyo. Olime ni nulafoye vidis od audis ulo simila. Li imitas la modo heterosexuala di sexuago. Li aplikas truko falsa. Li uzas ula artificala peniso. Es tre embarasanta. Li anke mem nomizas ol zibik, quo signifikas 'picho' en l' Araba.'

La granda intereso por sexuo inter mulieri esis traktata en la famoza pupeo-pleo Hacivat & Karagöz. La kuriozeso di la viri por l' amoro lesbiana esis enkorpigita en l' amoro inter la lesbieni Salli Inci e Salli Natr. En la vodevilo Le hamam dubitoza Karagöz es for-pulsata pro ke il guatis sexuago inter du dami. Prezente homeosexualeso es temo interdiktita por Hacivat & Karagöz.

En l' epoko Otomana la literaturo pri sexuo florifis. Es nombroza libri ed enciklopedii dedikita ye sexuo, beleso e homeosexualeso. Precipue konocata es la poeti interne la "Divano'-literaturo (deketriesma til dekenonesma yarcento). La poemi es skribita en l' Otomana-Turka, mixuro de Turka, Persiana ed Araba. Ibe l' amoro, vino, religio ed etiko esis centrala. La uzo lingual es ornoza ed elitala. Karakteriziva por ca tendenco di poeti es ke li anke expresas kandide lia admiro od amoro por la belesi virala. Precipue la viri qui laboris en le hamam esis honorizita da la poeti. Ca formo di poezio, anke indikita per la vorto hamamiye, havis la balnerio Turka kom temo centrala.

En la prozo Otomana, la skriptisti iris pluse e deskriptis la tekniki sexuala detaloze. Anke preskriptesis potenteso-altiganta herbi ed altra moyeni. Un del importanta libri esis Kabusname (1082) da la Persiano Emir Keykavus. Maxim specifike pri sexuo e homeosexualeso skribis la skriptisto Enderunlu Fazil. En sua unesma libro, Defteri Ask, il deskriptis sua aferi amorala kun viri ed en Hubanname la belesi virala.

En sua Hubanname Fazil rangizas homi de omna vento-direcioni segun beleso e qualesi sexuala. Sexuagar kun viri Nederlandana il deskonsilas, pro ke, segun il, li ne es atraktiva: 'li havas kapo blonda e pala vizajo. Li aspektas lede e desatraktive.' Kontree, viri Egiptiana e negri es laudata kom cielale. Ca skriptisto anke es negativa pri la mulieri Nederlandana: 'Li havas agreabla maniero di marcho, ma leda figuro. Li havas vizajo safranea e ne es atraktiva. Tam la viri kam omna mulieri es adulterema.'

Segun la dekadado dil imperio Otomana, la toleremeso di mulieri e homeosexuali diminutis. La poziciono di la muliero Turka nur amelioris pos la transiro di la monarkio a republiko en 1923. Mulieri yurizesis votar e poligamio interdiktesis. La kelke desamelioreskinta poziciono di la homeosexuali restis ne-chanjita.

La transiro di la multikulturala Imperio Otomana al unitarala republiko Turka adportis multa chanji. La patro di la nova Turkia, Kemal Atatürk, introduktis kelka reformi, inter qui la desaboliso dil alfabeto Arabiana. Co efektigis ke l' existanta libri nur multe plu tarda esis tradukata aden la prezenta Turka. Sub guido da Kemal Atatürk, la Turki mustis ruptar tempale la vivo-stilo Otomana ed aceptar l' ocidentala. Rikonstrukto ed industrialigo esis priora. Joyigivi homala esis, same kam dum la dekadado dil imperio, konsiderata kom luxo superflua. Dum la sepesma yardeko l' acensanta fundamentalismo limitizis la relati sexuala. Erotikaji en libri ed altra formi di arto e literaturo balde esis konsiderata kom obcena. Malgre la pezoza preso ye la merkato erotikala, la nombro di revui e filmi pornografiala nur augmentis. Ca industrio esis kreita por servar la viri heterosexuala. La bezoni di mulieri e homeosexuali ne esis
servita. En ca atmosfero di supreso psikologiala dil expresi sexuala di mulieri e pro la forta kontrolo, expresi lesbiana apene esis posibla en Turkia.


KONTAKTO!

Saluto jentilulo! Aktiva serioza 23 yari evanta Ghanana yunulo, 167 cm. alta, 60 kgi pezanta, tre bela, afabla, amoroza, honesta, fidinda e ne tempo-disipema. Me prizas fresha ambiento, muziko, sporto, e teatro. Serioze serchanta blanka viro, eniranta forta relato. Voluntez sendar fotografuro e telefono-numero! Nr. 17-1.

KONTAKTO!

Bon-aspektanta, afabla, agreabla, tenua, ne-fumema, drogo, tre solitara, Polono, 44-1,75-78-19 (yune aspektanta), nigra hararo, honesta, romantikoza, deziras serioza, afabla, erotikoza amorato, amiki, paro por amikeso, ardoroza sexuo, vivo, korespondado, viziti (me havas vakanco-apartmento) de la tota mondo. Omna rasi ed evi es bon-venanta, latin-amerikani, negri, blanki. Mea kordio e domo deziras vu. Respondas nur letri kun fotografuri. Nr. 17-2

KONTAKTO

Me es 28 yari evanta Ghanana viro, serchante geyo por korespondar. Me es alta 1,8 metri e pezas 75 kilogrami. Me havas nigra mi-longa hararo, bruna okuli e chokoladea pelo. Me es sentiva, honesta, fidema, loyala, komprenema, inteligenta, fidela, aventuroza, pasionoza, jentila, aperta, romantikoza, sensuala, varma-kordiala, tre sana, sincera e havas tre bona sento di humuro. Me es tre forta e harda sexuale. Me es aktiva e pasiva. Me prizas sexuo bokala ed anusala. Me tre multe prizas kisar, embracar, sugar, lekar, e sexuo harda. Me prizas renkontrar mea amorato e felicigar il. Irga raso, evo o lando. Voluntez sendar fotografuri, telefononumero, faxonumero ed e-postal adreso. Me deziras geyo por amuzo e sexuo. Studento / hobii: lektar e skribar, interkambio di idei, renkontri / formato di peniso: 6,5 inchi / longeso: 5,8 inchi. Nr. 17-3.

Rakonto…

Kande me eniras la chambro me audas aquo fluanta ma ne povas vidar qua esis ibe, pro la nebulo en la chambro. Es humideso varmega ibe, e me experiencas sempre plusa desfacileso respirar dum singla pazo, plu profunde aden la torento-plenigita chambro, ne-savante quo vartas avan me, paz - paz - pazante plu proxim a la bruisi quin me audis. Me pensas ke me povas audar murmurado ma pro l' aquo fluanta, tante potentoza, poke povas esar audata pro la mutigo. Dum ke me aproximas la centro di la chambro me povas perceptar l' odoro di petali e l' aromato di brulanta kandelo tre dolca. L' odoro forteskas singla-paze plu profunde aden la nebulo, ne-savante adube ol prenas me.

Me kontinuigas ma en la disto me vidas korpo ed ol cirkondesas da kandeli flagranta vers me, me marchas plu proxime e me vidas elua korpo, deino, elua lokli blonda fluas adsube elua nuko e vers elua granda e ferma mami. El stacas ibe, tante certe pri su ipsa, direte regardante me, me kontinuigas marchar, el klareskas per singla pazo quan me aproximas, elua okuli regardas profunde aden mea anmo e me retroregardas el, dezirante savar qua es el. Mea okuli luktas la nebulo por havar bona regardo ye elua vizajo e korpo ma el turnas e marchas adavane. Omno quon me vidas es voyeto de kandeli qua finas en la disto; me kureskas por rajuntar el. Me povas vidar la dopajo di elua korpo, elua pelo tante glata e brilanta kande la lumo tushas el. Movante adinfre elua dorso vers elua kulo tante perfekta e formacita da Afrodito ipsa. El haltas, turnas e regardas me, movante adavane, me venas ad el e regardas aden elua okuli, qui es gradi di smeraldo. Fixe regardante aden oli kande el prenas mea manui e tenas oli kontre sua kordio, me povas sentar ol palpitar, dum ke nia okuli es fixe interregardanta. Me povas sentar el regardar plu profunde aden me, serchante mea anmo e mea kordio di mea revi e fantazii.

Ni marchis adavane, el guidante la voyo quan ni pasas, elua manuo trans mea okuli klozanta li per la maxim jentila tusho. El tiras me adavane kande me pazas aden l' aquo, ol es varma e me povas sentar ol enondigar me incho pos incho kande me es kaptata plu profunda da ol. Sentante l' aquo springetante an mea talio ed el an mea flanko. Kande me apertas mea okuli, ni es en lageto de aquo, folioza arbori cirkondas ol kun la petali falanta adsur la surfaco dil aquo. Kande me regardas vers el, du petali kovras elua mamili kande el plunjas adsub l' aquo retrovenante forte ed energioze adsurface, elua hararo es glatigita addope por montrar elua tota vizajo. Elua pelo es tanagite gradope e strando de haro falas avan elua vizajo trans un okulo. Regardante el, el lente movas vers me. Elua labii brilas kande la fresha laget-aquo glitas trans oli, tante reda e budanta. Movante tante proxim ad el, el plasizas sua manuo adsur mea shultro, elua korpo konstante movas vers la mea, regardante aden ta verda okuli me cedas ed el savas lo.

Mea okuli klozita ed elua anke dum ke ni kisas; nia langi interludas, li dansas l' un kun l' altra, singla-sekunde la pasiono kreskas, nia manui unesme ed interplektite prenas plu forte dum ke la kiso ardoreskas e tenseskas sexuale. Lore el tiras su libere de me e facas taso de sua manui e pozas oli sur l' aquo, plenigante oli lore el levas oli adsupre sua nuko e faligas l' aquo adsube sua nuko ed ol forvarsas la petali kovranta sua mamili. Regardante oli, elua titi es belega, mem la grandioza skulturo ne povus justifikar oli. Retroirante ad el e kisante elua nuko, dum ke nia manui glitas trans nia korpi, exploranta oli trovante omna parto per la senso di tusho. Me kisas la bazo di elua nuko e mea labii ludas trans la suprajo di elua korpo, lente movante adsube ad elua mami, movante ad oli dum ke me tenas elua kulo, elua pelo es mola tushe. Me audas el jemar pro plezuro dum ke me kisas la somiti di la mami, mea lango sequas la lineo olia adsube vers la centro. Kisanta oli lente e kun singla kiso me tenas el plu proxim me, dum ke me atingas olia fundi me rimovas adsupre vers elua dextra mamo e kisas ol, lore la mamilo, me pasigas mea lango gradope trans ol. Mea manuo movas trans elua kulo ed adsube elua gambi dum ke mea korpo glitas adinfre elua fingri marchanta trans la dopajo di mea gluteo. Kisante mea plata stomako sin indenteto, mea manuo exploras elua gambi tante mola e flexebla. Me prenas el cirkum la talio e tenas elua korpo e pulsas ol a mea vizajo kisanta el e rimovante adsupre dum ke me volas kisar elua titi. Tenanta el movante me lente movas vers oli, klozanta mea okuli, mea lango lekas oli palpanta la moleso di elua pelo, me povas gustar la petali dil aquo dum ke me kisas elua mamili unesme sinistre pose dextre, singla foyo plu longa kiso singla foyo plu hardiganta oli.

Facanta co me levas un de mea manui ad elua boko ed el komencas sugar mea fingri dum ke mea altra glitas adinter elua gambi e me komencas glitar mea manui trans elua razita kunieto. Kisanta e palpanta el me sentas ke el humideskas dum ke me kontinuigas facante lo sama lore me prenas mea manuo de elua boko e pulsas elua titi plu krude, tante granda e ferma posibligante kisar ambe samatempe. Mea fingri ludas kun elua klitorido, karezanta ol lente, perfekte segun formo me volas glitigar mea fingri aden el ma me ne lo facas dum ke me volas durigar lo. Suganta elua mamili e pose kisanta e mordanta oli. Mea manui rapideskas trans elua klitorido adinfre-adsupre itere ed itere, jemigante el pro plezuro. Lore me donas tri fingri aden elua humida kunio. Kisanta elua nuko e retromovante ad elua labii, longa e pasionoza kisi inter ni. 3 Fingri ludanta interne elua humida ed ardoroza kunio, cirkummovanta interne el, adinfre-adsupre, adlatere-adlatere ne-cesante por irgo, ecitanta el pluse e pluse. Ad-en, ad-ek plu rapide e plu rapide el komencas kriar e por cesigar el me kisas el pro ke me ne volas cesar nun, el respiras plu e plu profunde ed elua titi fricionas tre kontre mea korpo po respiro. Me tenas el proxim mea korpo, elua brakii embrazas mea talio pulsante mea fingro plu profunde aden el. Lore me komencas moveskar adinfre. Lente kisanta elua nuko per singla kiso movanta adinfre elua korpo, preteriranta elua titi juante singla tusho di mea labii sur elua korpo dum ke la bedi sudoroza rulas adinfre nia korpi transiranta mea labii dum ke me decensas sur el. Survoye ad elua stomako dum ke me ludas kun la ringeto en elua umbiliko. Tiranta ol per mea denti e cirkumkisanta ol. Lore mea kapo iras sub l' aquo, gustanta la rozo-petali en l' aquo e cirkum elua kunio. La mixuro de rozo ed elua humida kunio foligas me dum ke me retrotiras mea fingri e levas oli a mea boko, el sugas oli dum ke me kisas cirkum elua klitorido e kisante elua palpitanta klitorido dum ke el tiras e sugas mea fingri. Sentanta elua razita kunio en mea boko me tiras mea fingri ek elua boko e levas el ek l' aquo e prenas el a la rivo e kushas el sur la herbaro. Me levas me ipsa ed eskartas elua gambi, pozante mea kapo inter la bazo di elua gambi e komencas laborar elua gambi kisanta oli e fricionanta l' interna latero di elua kruro, movante plu proxim vers elua humida kunio.

Me pulsas mea kapo kontre elua kunio kisanta el ferme dum ke el jemas pro plezuro, movante aden el per singla pulso me pulsas plu profunde aden elua kunio, el probas sideskar por vidar me elua korpo volas to dum ke mea manui movas adsupre por tenar e ludar kun elua titi. Mea lango cirkumludas en el, kun singla instanto me povas sentar palpitar elua ardorozeso plu e plu rapide dum ke me tenas elua mamili. Ludanta kun oli me retrotiras ek elua kunio por cirkumkisar ol. Me prenas rozo-petalo ek la nateyo e pozas ol sur elua stomako e tranas ol adinfre vers elua kunio e pozas ol sub ol. Dum ke mea lango movas cirkum la bordo di elua klitordio me gustas la rozo-petalo e kisas el tale ke el anke povas gustar ol, lore me prenas ligo-dildo e metas ol ed eskartas mea gambi trans elua stomako e glitigas la dildo aden elua kunio, unesme atencoze e pose pulsante plu profunde per singla en- ed ekpulso rapidigante singlafoye. Mea manui ludas trans elua titi e fricionas oli dum ke me pulsas la dildo aden elua humideskanta kunio, lore me flexas me adavane e kisas oli e sugas elua mamili, mea manui glitas adinfre elua avana latero e ludas kun elua umbiliko-ringeto e pose me durigas glitar adinfre. Mea fingri ludas sur elua klitorido dum ke la dildo eniras elua reda humida kunio, me ektiras la dildo e me pulsas mea fingri aden elua kunio ed el krieskas e lore me turnas mea korpo ed el sugeskas la dildo e me kisas elua kunio e rikomencas lekar el.

Nia korpi ardorozeskas pluse dum ke nia titi movas adinfre-adsupre ye nia korpi e me ripulsas me aden elua kunio e per krio di ne-retenata indulgo ed elua korpo krampo-tordanta dum ke el orgasmas me deprenas mea boko de elua kunio. Me lasas elua fluidi fluar adinfre vers la rozo-petalo e me prenas ol e tenas ol sur elua labii ed ad elua boko e lore ni rikomencas kisar e la saporo es astonigiva, la dolceso di rozo ed elua fluidi stimulas me rifingragar el ed el kisas me ed orgasmas trans mea manuo.

Lore ni ferme tenas l' un l' altra en la brakii e dormas dum la restanta nokto sub l' arbori, nia korpi nuda presita l' un kontre l' altra, mea manuo sur elua kunio e dormas ne-movante.KOLUMNO

Alexandro la Granda

LETRO AD ALEXANDRO LA GRANDA

Ca-foye, denove nula kolumno da Alexandro. Il promisas multe, ma facas poke - regretinde. Sempre itere il pregas a me savigar da il la dato dil edito di la numero sequanta, e kande me savigas la dato da il, lore il sempre repetas: "bone, me livros kolumno a tu". Ma kande me vere bezonas la kolumno, il imputas me ne advertir il pri la dato.

Me es persono tre tolerema, me komprenas multe. Ma Alexandro, se tu promisas multe e skribas nulo, lore ni ne progresas, ka? Pos tua lasta kolumno, en qua me - e generale anke altra redakteri en la mondo - es atakata pro presemeso ed esar tro postulema, me pensas ke tu devas facar to quon dicas tua boko. Exekutez to quon tu promisis e ne fingez exkuzi. Ni - redakteri di la mondo - ne plu aceptas oli! Simple aceptez skribar kolumno o ne, esez - adminime - klara!

Mea-foye me imputas tu: tu ipsa pensas tro lejere pri la kreiveso di la skriptisto. Nam tu semblas pensar ke tu, inter la lecioni por duktar automobilo, inter tua kariero dezirata kom kantero en bando, inter la gardeno-mantenado ed inter - yen tua maxim favorata hobio: l' indolenta jacado sur la sofao avan la televiziono! - facile povas skribar kolumno. Tu, qua sempre havas granda boko pri la situeso en la mondo, pri la geyi e lesbiani, pri omno ed omni, tu nur krias e krias, ma ka vere agar? No!

Ka traktar tu per ganti silka? HA, ne ridigez me! Yen, me citas: "Tamen klareskis a me ke l' unika remedio por ruptar la potenteso di la chefa redakteri e retrodonar la potenteso a la populo es skribar kolumno, quan povas lektar omna lektanti". Me substrekizis la vorti maxim importanta, por ke tu ipsa videz e komprenez ke tu dicas multe, ma facas poke. Me ja aquiris boti ledra por frapar tua kulo indolenta!

Saluti, bon amiko, de chefa redaktero di La Kordiego Geyal - Hans Stuifbergen, Amsterdam


REKLAMO

Dictionnaire Française-Ido, L. de Beaufront & L. Couturat DM 58,65 / 29,95 Euri

Afrankuro es inkluzita

demandez condition du acquisition a:

Germana Ido-Societo, Thüringer Strasse 3,

37284 Waldkappel, tel. 05656 - 634, fax. 05656 - 1812


LKG-arkivo per l' Elektronala Revueyo di Frank Kasper.

http://www.elektrona-idorevueyo.purespace.de
O per l' adresolisto de Ido-revui:

https://www.angelfire.com/id/Avance/REVUI.html

Elektronala Forumo por gey- e lesbian Idisti:

geylesidist-subscribe@eGroups.com . Por desabonar:

geylesidist-unsubscribe@eGroups.com .


REKLAMO

L E T R O I N T E R N A C I O N A

revuo pri filozofio, nutrivi salubra, Budhismo, esoterismo, edc. Sendez 20 franki Franca o 5 Int. Kup.-i di Resp. a:

Jean Martignon, 12 Rue Maurice Utrillo, F-91600 Savigny sur Orge, Francia


REKLAMO

LA SUNO DI TIAHUANAKO

Noveleto da G. T. Romanin

Cienco-fiktivajo pri l' origino e destino di nia planeto. Preco: 5 Internac. Kuponi di Respondo.

Komendez che:

Sro. J. Martignon

12, Rue Maurice Utrillo

F-91600 Savigny-sur-Orge

Francia


K o l o f o n o


Editero responsebla:

H. Stuifbergen

Kooperanti

Alexandro la Granda

Henny Brandhorst

Agnes

Arnoldo di Ocitania

Albert Smith

La Mediko Turka

Abono

Yarale, 4 numeri ƒ. 10,-- / Euri 4,55 / $ 5.-

Od: 7 Internaciona Kuponi di Respondo

Jiro-konto 5772654 ye nomo di H. Stuifbergen

Amsterdam

Gratuita por ti qui ne povas pagar ol.

Reklamo-tarifi

1/1 pagino ƒ 100,--

½ pagino ƒ 50,--

¼ pagino ƒ 25,--

1/8 pagino ƒ 12,50

kovropagino = duopla tarifi, plu granda kam 1/2 pagino ne es posibla

Anunci = gratuita

Por plusa informo pri Ido, omna lingui

http://members.tripod.com./~avancigado

Retal arkivo di La Kordiego Geyal:

https://www.angelfire.com/id/Avance/LKGarkivo.html