LA KORDIEGO GEYAL

Preco: Florini 2,- / Euro 0,90 LETRO DI NOVAJI POR GEYI E LESBIANI TRA LA TOTA MONDO numero 12 / 2+3-1999

Editerio Tia Libro / Postapart 33301 / 1090 PC AMSTERDAM / Nederlando / e-postal adreso: Ido.Info@chello.nl / faxilo: ++/31/848714557

 


Geyi en Latin-Amerika

Vivante la vivo fola

Havana, Managua, Mexiko-urbo, Rio de Janeiro e Tegucigalpa


Latin-Amerika importacis la nociono de "Fiereso Geyala" del Unionita Stati di Amerika, same kam ol importacis vestomodi e kateni di rapida nutrivi. Ma ol ankore es regiono ube la viri es machisti, mulieri es sufradanta, la katolikismo dominacas e superioresas la familiala regnado. Nia raportero embarkis odiseo personala por deskovrar quo signifikas ca komplexa mixo kulturala por la geyi Latin-Amerikana.

Por ulu arivante en Mexikia dum mayo di 1998, l' unesma impreso quale pensas Latin-Amerikani pri homeosexuali, venis de laut-parolili. Omna radio-staciono e noktoklubo en la lando esis pleanta la kansono da Molotov, rok-bando rezolvinta shokar per texti plena de blasfemaji e diskokovro montranta yunino kun elua kalsono tirita adinfre. Efektive la socio esis shokita, e Molotov omnaloke esis kondamnita pro olua senshameso; ma nulu semblis objecionar la vorti di "Puto", 'himno' ye pumpanta disko-muziko qua finis kun "Puto, puto, matarile al maricon" - krude tradukebla kom "Geyacho, geyacho, lasez ludar ocidar-la-geyacho". La vido de dek-e-dui de yuna viri jetanta lia brakii aden l' aero e klamanta: "puto, puto!" ne es tranquiliganta, precipue se on hazarde ya es "puto".

Ne atencez, amiki Mexikiana dicis konsolacante; tale li ne vizis lo. Eventuale, homi tedeskis pro "Puto". Molotov rikomencis krear kansoni pri drogi. Ma la questiono restis: quale Latin-Amerikana socii vere traktas homi de qui li savas ke li es homeosexuala?

Interviuvo kun viro esanta kandidato por gubernero di Zacatecas, provinco en Nord-centrala Mexikia, konfirmis ke yuri geyala ne es alta sur l' agendo. Jose Narro reprezentas la Partiso Laboristala, mikra sinistra grupo, ed il parolis per vorti severa e kordio-varmiganta pri sua kredo ye egaleso. Do kad il kredis ye permisar mariajo a geyi? Il tacis, ponderante. "Ni kredas ye egaleso," il fine dicis, "ma me nulafoye ante vere pensis pri quala egaleso..." Omna egalesi es egala, ma kelki, semblas, es kelke tro egala por tolerar pripensar lo. "Vu savez, es tre simpla", il konkluzis. "Ni devus organizar voto, e lasar la populo di Mexikia decidar". Il dicis ne esar kapabla konjektar quon la populo di Mexikia dicus.

Pozez homeosexualeso avan li, e la populo di Mexikia ne dicas multe pri to. Che la Fiereso Geyala-Parado di ca yaro, mili de homeosexuali, bisexuali, tranajiziti, e travestieri marchis alonge la chefa avenuo di Mexiko-urbo, ed survoye a la placo centrala probable same kam on marchas en Berlin o San Francisko. Automobilisti pretervehanta havis la sama mieni de certena astoneso, amuzeso e kelkafoye desgusto kam havus la vehanti alonge Oxford strado di London. Du olda viri spektis la spektaklo agitante lia kapi pro nekredemeso. Ma kande questionite a li opinioni, li respondis: "Singlu sua stilo."

Co, tamen, es atitudo por loki specala e specal okazioni. En la metropolo, kun revenuo qua provizas kelka nedependeso de familio, on povas esar kapabla vivar preske same kam geyi e fiera kam en New York o Paris. Altraloke, homeosexuali expektas la sama atitudo kam ti en la Nordo ante quar o kin yardeki. Ma la nombro de modi quin la Latin-Amerikana geyi inventis por vivar ca desliberesi es astonigiva.

Pablo (ca artiklo uzas pseudonimi por ti qui aparas nur per unesma nomi) es advokato meze sua duesma yardeko qua maxim multe dum la fiereso-marcho petuleme ad-e-retromarchis klamante: "Z-a-a-a-a-a-s!" - ula kempa* versiono de "Mea Deo!" - ye irga quo desplezis a lu. Pablo e sua amiki iras a geyala taverni, geyala restorerii ed a geyala vakanceyi. Lua familio savas ke il es geya. Ma il mustas tenar sua loca ("folino")-latero sub streta regno dum laboro, e facas to mestierale: spektante lu dum fraciono de sekundo kambiar de ridigiva kabareto de un persono a profesionalo en tota vestaro es experienco komocioniva. Tamen, il es yuna e meza-klasana, e relative libera por esar to quon il deziras esar.

Prenez la metropolitano* e lore l' autobuso vers la nordo di la centrala placo dil urbo, ed on fine atingas Azcapotzalco. Ca neprosperanta parto dil urbo es la lasta plaso ube on expektus trovar Patro Jorge, Patro Rodolfo e lia parokianaro celebranta meso en un de la poka geyala kirki en Latin-Amerika, kapelo ekumenika konvertita de la gareyo di la domo ube vivas la du sacerdoti, parteneri por plu kam 20 yari.

La cirkum 120 stranjeta adoranti ye lia tri sundiala servi varias de adolecanti tam sensucia quale Pablo kam plu olda viri e mulieri qui es entravita da la valori tradicionala dum la maxim granda parti di lia vivi. Arturo e Miguel, parteneri dum plu kam kin yari, ambe evas cirkum 50 yari. Nulu de li es specale richa. E li single ankore vivas kun lia familio, do ta meso ye la kirko es un de lia poka chanci vidar un l' altra. Ante il aceptis sua propra homeosexualeso, ye la tenera evo de 43 yari, Arturo mem ne esis praktikanta heterosexualo; il vivis a meza-evo sen ulafoye esir havanta relato. Nun, il e Miguel es projetanta pregar a Patro Jorge benedikar lia uniono. "Ma ankore ne," Arturo gaye dicas, "nam me es tradicionalisto. En mea familio kurtezado sempre duras adminime kin yari."

Latin-Amerika, same kam maxim altra loki, havas longa, diskutita historio de ambivalenteso* e hipokriteso se koncernas homeosexualeso. "Le Maya di la Yukatan peninsulo," antropologo Clark Taylor1, skribas, "organizis granda festi sexuala, qui inkluzis homeosexualeso. Tamen...li esis hororata pro la publika ritui sexuala di lia Toltek-konquestinti." Kelka antropologi asertas ke l' Azteki, qui liafoye vinkis la Tolteki, anke havis ritui tala, quankam l' experti ye la nacionala antropologiala muzeo di Mexikia fervoroze negas to.

La invadinti Hispana asertis trovir shokiva konduto inter l' indijeni. Ma, itere, la konquestinti ne es plu pura kam la konquestiti. Raporto kortala pri la judicio e mortig-exekuto de 14 membri di cirklo homeosexuala en Mexiko-urbo esis notizita ke la spacizanto di la grupo esis olda ma nerepresebla Hispano konocata da sua amiki kom "Seņora la Grande" (refero supozata a tam l' evo kam la grandeso di lua membro), qua "sexuagis omna-okazione, omnatempe e omnaplase." Mem en la hospitalo, adube il esis sendita pos sufrar pro 200 flogi pro falsa atesto, il sucesis sexuagar kun altra kuracati, e quik perdis omna chanco ye pardono quan il povus esir ganinta pro lua evo.

Hodie l' ambivalenteso duras. Malgre la kulturo di machismo, l' idealo de tota maskuleso, Latin-Amerika es legendara pro olua virala bisexualeso. Kande Annick Prieur, antropologo Norvegiana, questionis ad elua kontakto Mexikiana Mema, quanta viri il konocis qui havis sexuo kun altra viro, Mema komencis kontar. Unesme, il kontis la 12 menaji en la strado ube vivis sua matro. Camaniere il afirmis ke adminime 82...havis experienco homeosexuala. Ed il savis co nam sive il ipsa seduktis li sive il savis altru qua seduktis li.2

Quale tanta supozita heterosexuala e machista viri permisar a su irar en lito kun kerlo qua, segun la deskripti da Dzlo. Prieur, tragas* kulo-cirkumtensanta pantalono, blondigas sua hararo e fakte ne marchas ma luxurioze movas su. Machismo es, fakte, la klefo i ca enigmato. La stereotipo di viro homeosexuala kom feminatra e pasiva es tante forta ke viro qua aceptas la rolo 'aktiva' o 'maskula', mem kun altra viro, ne necese es konsiderata homeosexuala. Mem kontree, kelkafoye. "Soy tan macho que me cojo otro hombre" - me es tanta machisto ke me futuas altra viro - es proverbo Kolombiana. Dzlo. Prieur skribas: "Desestimo por la homeosexualo feminatra es exakta quo igas bisexualeso aceptebla por viri maskuloza, e co es pro quo homeosexualofobio, machismo e vaste difuzita virala bisexualeso tante perfekte konkordas." (kursivigo dal autoro).

Mem l' Azteki partigis ca desestimo, judikante per quale li kelkafoye punisis viri kaptita en delikto. La partenero 'aktiva', segun antropologo Viktoriana citita da Sro. Taylor, nur esis ligita a fosto, kovrita en cindri e lasita por mortar. Tamen, "l' intestini di la pasivo esis ektirita tra sua anuso, lore il kovresis per cindri, e ligno adjuntesis, l' amaso esis acendata."

Kun ca mentaleso, onua orientizo sexuala ne es determinita da kun qua on lo facas, ma quon on facas a lu. Es anciena distingo, retroiranta a la Greki anciena. Ed es longe duranta, nam mem en Nord-Amerika til komence ca yar-cento, ante la nociono "geya" aceptesis, viri maskuloza povis sexuagar kun "feminatri" ed ankore konsiderar su ipsa heterosexuala. En Latin-Amerika hodiala l' opiniono "moderna" - en qua homeosexuali ne es diferanta de heterosexuali ecepte la ne-importanta detalo de qua es lia parteneri - interpulsas por spaco kun diferanta e tre perplexiganta lexiko de identesi sexuala (videz adjuntita artiklo: "Nivei e serpentocharmeri").

Komprenende, multa viri homeosexuala mariajesas e genitas filii dum kontinuigante aferi sekreta kun altra viri. Kom rezulto, kande SIDA komencis, fidela mulieri mariajita kaptesis da VIH ye rapideso alarmigiva: un studiuro pri VIH-pozitiva menajistini en Bogota dum la frua yardeko nonedekesma, evaluas ke 80% de li esis kaptita da la viruso pro la relati bisexuala di lia spozuli. E pluse, nam la relati esis sekreta, spozini mem plu rapide kaptesis da VIH kam la putani muliera, qui konciis pri la riski ed uziz kondomi. La prevento di SIDA dependis de la destrukto di olua imajo kom morbo "geyala" - nam viri "heterosexuala" qua sexuagis kun altra viri ne povus kaptesar da ol.

Machismo anke signifikas ke mulieri homeosexuala, qui es min videbla kam viri homeosexuala omnaloke en la mondo, praktikale desaparas en Latin-Amerika. Li povas esar videbla en aktivismo homeosexuala; l' unika homeosexuala politikisto kandida di la regiono ye nivelo nacionala es Patria Jimenez, kongresanino Mexikiana. Ma mulieri havas min libereso kam viri, havas plusa desfacileso trovar laboro, e do es plu probabla havar nul altra selekto kam vivo kun lia familii til spozo venas deprenar li.

Tamen, du mulieri vivanta ensemble vekigas min suspekto. "La sexualeso di mulieri es negata," explikas Sergio Abboud, antropologo che la Federala Fluminenso-universitato di Rio de Janeiro. "Homi pensas ke 40 yari evanta viro qua ne es mariajita sive es tro sexu-avida por pozar su a muliero, sive es geya. Ma se es muliero, el mustas esar frigida, o nesexuala, o nulu deziras el - ne es posibla ke es lesbiana." Existas la mulierala kontra-parto dil idealo virala di machismo: ol nomizesas marianismo, quo signifikas esar quala la virga Maria, tam explicita nego di sexualeso mulierala kam povas esar imaginata.

Malgre prejudiki, kelka geyi ne sucias pri celar. Exemple Mema, e sua cirkleto de viri e travestieri en un de la maxim povra quarteri di pre-urbi di Mexiko-urbo. Li kelkafoye sufras violenteso, specale la travestieri qui vendas sexuo ye danjeroza stradi dum nokto. Ma lia bunta, bruisoza iro tra la maxim kruda parti dil urbo ofte renkontras nulo altra kam amuzeso. Mem en mikra vilajachi en la ruro, evidente la travestieri ofte laboras en butiki o restorerii, semblante nemolestate. Multi de la kontakti Mexikiana di Dzlo. Prieur, konsideras su ipsa multe plu felice kam geyi en elua naskolando Norvegia, qui juas multe plusa yuri legala, ma vivas en socio pruda qua poke o nule toleras shaminda ago extravaganta.

Paradoxale, evidenta homeosexuali semblas esar plu kustumala en klasi laboristala. L' expliko es simpla pragmatismo. "Revelar", ta solena transiro-rituo por geyi en landi richa, mem ne es opciono kande on partigas mikra domo kun dek familiani ed omni povas vidar ke on es kelke plu vira o muliera kam on devus esar. Pluse, adminime un de onua parenti divenos ulo plu mala - exemple kriminero. E travestiero qua laboras vendante sexuo o kom kuafisto sucesoza (la du maxim kustumala profesioni) povas suportar la tota familio. Nam filii kustumale vivas kun lia familii til ke li mariajesos, la familio mustas kustumeskar li, od altre, ekpulsar li. "Dum mea 25 yari de exploro en Mexikia," Usan antropologo Joseph Carrier skribas, "me trovis co esar multe plu implikita minaco kam realeso".3

Tamen, ne omna familii es tante komplezanta. En Honduras, certe un de la maxim mala landi en la tota mondo por esar geya, Nina Cobos, prezidanto dil unika homeosexual-aktivistogrupo di la lando, dicas ke el savas nur 20 pari qui vivas ensemble. E mem to pregas tordi. L' invito por dineo venis de Luis ed Enrique, du yuna viri qui vivas ensemble en meza-klasa parto di Tegucigalpa, la chef-urbo. Kun li, vivas la genitori de Enrique, lua fratulo e bofratino, e lia tri filii. La du viri partigas la sama chambro e la sama lito. Ante arivar, Rodrigo, amiko Guatemalana lia, provizis instrucioni: "la familio di Enrique ne savas ke li es paro, do ne dicez ulo."

Semblas absurdege. Dum li sidas kun lia gasti en la salono, cirkondita da fotografuri familiala, Luis ed Enrique restas pretextante. Pos kelka minuti chanjar la konverso de ka certena filmostelo es geya a qua esos vinkanta la futbalo, tam balde kam altru trairas la chambro, divenas duesma naturo. Maxim probable, Rodrigo dicas, omnu tacante konkordas pretextar la ignoremeso kom modo aceptar lo neaceptebla; il ipsa vivis kun sua amoratulo dum sep yari e ne dubitas ke sua familio savas, ma il nulafoye direte lo dicus a li.

Penetrez, ed es multa partikulara naracuri naracinda. Quala ta pri la kuzo di Rodrigo, qua anke es geya. La fratino di Carlos mariajesis a viro qua ne prizis putos, e certigis ke omni to savis. Ula dio el venis heme deskovrante lu en la lito kun elua fratulo. Li transvivis l' iraco e tale anke la mariajo; ma same kam pri Rodrigo, la familio ankore nulafoye mencionas la fakto ke Carlos es geya.

O pri Fidel, yuna geya garsono en Nikaragua, qua nur levas la shultri kande il audas pri Luis ed Enrique. "Me havis amoratulo qua venis vivar kun me, en mea chambro. Me dicis a mea matro ke il mustis livar sua hemo e ne havis plaso por restar. Il restis dum sis monati ante ke el komprenis lo."

O pri Leo, prostitucatulo en Rio de Janeiro. Il evas 19 yari ed dum yaro esis vendinta sexuo en sordideta pre-urbala sauno (intertempe pleinta en pornofilmi geyala). Kad il konsideras su geya? No, ed anke ne sua kolegi. "Me dicus ke me es bisexuala. Me havas amoratino." Ho. E kad el savas quon il facas por salario? "Ho, yes. El facas lo sama. El mem ganas multe plusa kam me."

Ma forsan la maxim nekustumala ceneyo geyala de omni es Kuba. Ibe ne es politiko geyala, pro ke ibe ne es legala aktivismo politikala de irga sorto; ed ibe es nur kelka geyala menaji, pro ke es desfacila por irgu, ultre pari mariajita, recevar dom-atribuo statala. Ma omna nokto exter la Lara-cinemo, en plena vido ye la turistala distrikto di Havana, stranjeta turbo asemblas.

Bela yuna viri - kelki mem ankore ne viri - renkontras, kisas e laute parolas pri la nova brilanta vesti di singlu. Revuomodela mulieri du metri alta shancelas ad-e-retroe sur pinglo-akuta taloni od ocilas glamoroze* en la brizo.. Ye kontrolo de plu proxim, li ankore aspektas kom mulieri - quo es impresiva, nam li anke es viri. Kelkafoye la turbo iras al un de la mi-legala taverni geyala. Ca nokto la tota trupo foriras a festo kontre-lega tenata en la domo di ulu, ube rum, salsa-muziko, beleso fizikala e la varmegeso tropikala ensemble kreas humoro, por qua irga noktoklubo sur la planeto - se ol povus riproduktar ol, igus pagar granda aceso-sumo.

Ye cirkum 3 kloki mezanokte, pos kombato inter du travestieri qua cesigas la festo, la turbo iterafoye diplasas su, a kafeerio che la Malecon, la marorivala ringovoyo di Havana. Plu kam 200 grandioza kreuri cirkumvagas, blokusante la kelka trafiko ibe, e nulu venas por forchasar li od asomar li. Semblas quale se paradizo. E lore Laura, un de la poka vera mulieri asistanta, trapikas l' imajo. "Preske omna ta kerli es jineteros," el explikas - viri qui vendas lia korpi o nur lia kompaneso, por pekunio, drinkaji o brilanta nova vesti. Por omna altri, la kelka dolari bezonata por ekirar povas esar salario monatala.

Retroe en Mexiko-urbo, la Fiereso-Marcho finis. Pablo e sua amiki es demarchanta, preter la polico qua instalar blokuso en la justa plaso e nun mi-kordiale es agitanta la trafiko for del amaso de geyi e lesbiani. Tempo por riagar heterosexuale. Taxio haltesas; nefrivole li abordas ol. La taxiisto oglas en la retrospegulo e ridetas. "Do, ka la marcho es finita?" il questionas. Pablo pretextas esar iraceganta. "Me ne es geyacho," il insistas. "Pro quo tu to pensas? Z-a-a-a-a-a-s..."

De The Economist,USA, decembro 1999

 

1. "Legends, Syncretism, and Continuing Echoes", da Clark L. Taylor, en "Latin American Male Homosexualities", editita da Stephen O. Murray. Editerio Universitato di New Mexiko, 1995

2. "Mema' House, Mexico City" Annick Prieur, Editerio Universitato di Chikago, 1998

3. "De los Otros: Intimacy and Homosexuality among Mexican Men", da Joseph Carrier, Editerio Universitato di Kolumbia, 1995

 

 

UBE LA KORDIEGO GEYAL ES LEKTATA? (LISTO KOMPLETA)

Ghana-Ukraina-Surinam-Polonia-Chekia-Brazilia-Kuba-Nederlando-Rusia-Anglia-Austria-Germania-Francia-USA-Kanada-Turkia-Japonia

 

 


ARKIVO DI LA KORDIEGO GEYAL YE L' INTERRETO

L' arkivo di La Kordiego Geyal lente es enretigata. Ankore nur la texti, ma pos kompro de "scanner" en la futuro da la redakterio, lore anke l' imaji e fotografuri. Du numeri ja es trovebla, direte ye l' adreso:

https://www.angelfire.com/id/Avance/LKGarkivo.html

On anke povas trovar la LKGarkivo per l' Elektronala Revueyo di Frank Kasper. Ibe anke altra revui es lektebla. L' adreso:

http://www.elektrona-idorevueyo.purespace.de
O per l' adresolisto de Ido-revui:

https://www.angelfire.com/id/Avance/REVUI.html

 

Ni konsilas ad omni qui disponas komputoro kun aceso ad interreto vizitar la pagini!

POLITIKO HOMEOSEXUALA DIL ARMEO USANA AKRIGITA

Soldati homeosexuala en l' armeo Usana esos extra protektata legale. Al existanta politiko militerala "ne lo questionez, ne lo dicez", la regulo "ne vexez" esos adjuntata.

La Pentagono esperas ye diminuto de militeri homeosexuala qui es vexata da lia kolegi.

Ministro Cohen di Defenso personale pregis a la guidisti militerala tre aplikar la regulo adjuntita. Il rimemorigis li ke la vexado de homeosexuali es interdiktita e ke en okazioni eventanta forte devas esar agata kontre la vexanti. Icon mencionis la televizionostaciono CNN.

En 1993 l' Usana kongreso aceptis la lego "ne lo questionez, ne lo dicez", intencita por donar a la homeosexuali l' okaziono servar en l' armeo. La regulo signifikas ke militeri ne darfas questionar la karaktero sexuala ad ulu, ma anke ne darfas dicar ulo pri lia propra karaktero sexuala.

Tamen homeosexuali freque es vexata en l' armeo. L' augmento di la nombro de plendi pri co esis la motivo por la Pentagono por akrigar la politiko.

ELEKTRONALA FORUMO POR GEY E LESBIAN IDISTI

Ti qui disponas komputoro ed aceso ad interreto povas divenar membro di la Forumo di la Gey e Lesbian Idisti, kurte: geylesidist. La forumo es por kontakti, naraceti, rakonteti, informo, edc., en Ido pri, por e da geyi e lesbiani. Omni es bon-venanta. On membrigas su tale, sendez vakua e-postala mesajo (anke sen temo) a: geylesidist-subscribe@eGroups.com

Por desabonar on agez same ma a:

geylesidist-unsubscribe@eGroups.com .

 

KANADANI DUBITAS L' EXISTO DE 'GENO HOMEOSEXUALA'

Ottawa - Kanadana ciencisti dubitas ke geno, heredita de matro, influas l' orientizo sexuala di viro. Per exploro recenta li atakas la cienciisti Usana qui serchas 'geno homeosexuala'.

Ciencisti ankore ne povas klarigar de qua la karaktero sexuala dependas, ma multi pensas ke es decidita biologiala. L' unesma probo di pruvo esis livrita en 1991 kande exploristi deskovris ke mono-ovula jemelofrati es plu ofte homesexuala kam bi-ovula jemelofrati.

Genetikisto Dean Hamer di la Nacionala Kancero-instituto Usana sugestis en 1993 ke la koncernata geno situas en X-kromosomo (un de la mikroskopala strukturi qui portas geni kun su). Infanti recevas ca kromosomo de lia matro. Quankam Hamer nulafoye identifis la geno, il konjektis en sua exploro certena loko pro sua deskovro ke 33 de la 40 jemeli homeosexuala bi-ovula partigis certena egala 'markizi' quin fratuli heterosexuala ne havis.

En la raporto di la ciencisti tamen es mencionata ke li ne povis trovar ta 'markizi' kande li volis kontinuigar l' explorado.

MEDIO DI SERBIA ANTIHOMEOSEXUAL

Belgrado - La medio Serbiana igis homeosexuali kom atakopunto. "Li akuzas la guideri politikala en l' oriento esar homeosexuala o lesbiana e prizentas to kom 'perverseso sexuala' e 'desfunciono mentala'", segun Dusan Maljkovic, 23 evanta studento, jurnalisto, kandida homeosexuala ed aktivisto por yuri homeosexuala. "Omna nia esforici por chanjar l' opinioni Serbiana nun es destruktita", il dicis. Segun Maljkovic la guvernerio Serbiana uzas la talanomizita 'karti homeosexuala' por sordidigar l' opozanti politikala. Il pensas ke la situeso di homeosexuali Serbiana kom konsequo di la milito es plu riskoza kam ulafoye.

CHEKIA APROBAS PARTENERESO

Praha - La guvernerio Cheka aprobas legopropozo por partenereso homeosexuala, rekomendita da omna partisi ultre la kristana-demokrati. La propozita lego permisos a pari de la sama sexuo facar che notario kontrato qua atribuas la maxim multa yuri, quale anke es valida en mariajo. Landi kun legi di partenereso homeosexuala qui atribuas (preske) omna yuri di la mariajo es: Dania, Grenlando, Hungaria, Islando, Nederlando, Norvegia e Suedia.

 

UKRAINA KONTRE REGISTRAGO

Kiiv - Nia Mondo - Centro di la Geyi e Lesbiani en Ukraina es kontre la registrago di olua membri da la guvernerio. La formulari por membrigo di la grupo es sendita a la ministrerio di justicio por esar studiata plu intensa, pos ke oficisti lokala neglektis 'konkluzar la legaleso di civitani kun orientizo deviacanta'. "Homeosexuali e lesbiani es grupo aparta e leveskis dubiti pri lia yuro por publike fondar unioni", vice-parolero di Nia Mondo dicas. "Es klara kazo de diskrimino de civitani Ukrainana ye bazo di lia orientizo sexuala."

 

 


KA 'GEYDARO' O

KODEXO DI TUKETO?

Yes, ante longa tempo on uziz tuketi por indikar quale on deziras sexuagar, mem por savigar da interesato ke on anke es homeosexualo. Nun ni uzas la talanomizita "gaydar" (kompozuro del angla "gay" e "radar") aparato qua detektas altra homeosexualo en la proximeso. Komprenende nur kande ta altru anke portas 'geydaro', lore l' aparato vibretas ed on nur bezonas serchar a persono anke cirkum-regardanta (lu anke recevis la mesajo). L' aparato semblas problemifanta se on uzas ol en cirkumajo de bosko, foresto o parko (ube ni volunte frequentas, ka ne?) nam la signali emisita da la 'geydaro' anke es atraktiva por skureli!

Ne omnu bezonas aparato por deskovrar l' asisto di altra sam-sortani e nur deziras subtile savigar sua sexuala preferi, o simple ne havas pekunio por komprar ta kozo. Pro to, la kodexo di tuketo es simpla e tamen tre efikiva, valorante ri-introduktesar. On portas la (naz-)tuketo en la dextra o sinistra dopa posho di la pantalono, parto di la tuketo esez salianta adextere, videbla por la bone komprenanto. Tenez en mento ke dextre es pasiva e sinistre es aktiva. Yen listo de signifiki:

KOLORO - DEXTRE - SINISTRE

Navalablua - bugesar - bugar

klarablua - felaciesar - felaciar

Kobaltea - posturo 69 - posturo 69

Flava - urinizesez me - me urinizos

Oranjea - omno permisita - deziras facar omno

Klararozea - dildo-serchanta - hodie nula deziro

Obskurarozea - me serchas mamilopinchili - me havas pinchili

Reda - me aceptas pugni - me deziras pugno-futuar tu

Magenta - lekez mea axeli - me deziras lekar axeli