LA KORDIEGO GEYAL

Preco: Florini 2,- / Euro 0,90 LETRO DI NOVAJI POR GEYI E LESBIANI TRA LA TOTA MONDO numero 11 / 1-1999

Editerio Tia Libro / Postapart 33301 / 1090 PC AMSTERDAM / Nederlando / e-postal adreso: Ido.Info@chello.nl / faxilo: ++/31/848714557


Edmund White ankore ne adios

L' Adiala Simfonio

En sua recente aparita romano "L' Adiala Simfonio" Edmund White deskriptas la vivo di viro homeosexuala qua transvivis sua maxim multa amiki. Es la fino di trilogio qua komencis en 1982 per "Propra Historio di Yunulo". Edmund White naskis en 1940 en Ohio, USA. Il skribis kin romani, kelka kurta rakonti, du teatraji, nombroza ensayi e multe laudita biografio de Jean Genet. Il docas l' Angla ye la Yale-universitato, Kolumbia e l' universitato di New York. Depos 1982 il lojas en Paris. Yen interviuvo pri la klasika temi di la literaturo homeosexuala: revelo e s.i.d.a.

Edmund White ridas kande me questionas pro quo il translojis ad Europa.

Me kredas ke me sentas me plu kom Europano kam Usano. Maxim multe mea libri ankore es vendata en la Stati Unionita, ma en Europa mea nomo es multe plu konocata. En Anglia mea nomo semblas esar konocata da omni, ed en l' USA da nulu. Ma malgre to, on tamen vendas plu multa libri en l' USA kam en la resto di la mondo kande nur dek procenti di la populi konocas tu. Es tante granda merkato. La Stati Unionita ankore es la maxim granda debiteyo por libri, quankam semblas ke ibe nulu plu lektas libri.

Me pensas ke multa homeosexuali komencas lektar ye certena evo pro ke li es serchanta a posiblesi di identizo.

Yes, me pensas ke la maxim multa homi revelas su pos la lekto di libro. Ofte li deskovras lia homeosexual identeso e trovas exempli per lektar libri. La maxim multa homi edukesas en cirkumajo homeosexualo-enemikala e ne esas identizo-posiblesi en lia direta cirkumajo. Kande me ankore esis yuna, en la kinesma yar-deko, esis poka libri homeosexuala, ya biografii. Me lektis biografio de Nijinski, qua esis skribita da sua spozino. Fakte esis libro homeosexualo-enemikala nam el asertis ke il ne esis homeosexualo. Irgaquale, lor ta tempo importis ka libro esis por- o kontra-homeosexuala, ja esis sat ecitiva kande on trovis ulo pri to. Esis tre poka libri lor ta tempo. Pose, kom adolecanto, me komencis lektar la diarii da Gide e la poemi da Rimbaud e kande me evis cirkum 15 yari me lektis 'Morto en Venezia" da Thomas Mann.

Ka per "Propra Historio di Yunulo" vu volis skribar sorto di rakonto qua lore ankore ne existis?

Yes, me kelkafoye pensas ke importas por skriptisti irar a ta vakua plasi e plenigar ti. Ye ta plasi ulo vartas por esar skribata, ma nulu skribas lo. Kande fine ulu to ya facas, konciante o nekonciante, semblas ke homi vartis ta libro. Prezente es tanta revelorakonti ke on apene povas imaginar ke ti nulafoye ante existis. Altralatere ne esis mea intenco skribar revelorakonto qua plezas ad omni, nam la yunulo de la titulo ya es sat stranja, ne es normala yunulo, mem ne yunulo homeosexuala. Me ne volis skribar rakonto reprezentiva. Me nur volis skribar mea rakonto.

Ka por vu ja esis decidata ke "Propra Historio di Yunulo" esus sequata da ankore du libri?

Ton me ne plu savas. Me ya devas esar koncianta ke me lasis la fino aperta, ma me ne plu rimemoras ka me lore ja havis ideo por trilogio o mem sequo. Kustis multa tempo a me por parfinar la trilogio. "Propra Historio di Yunulo" aparis en 1982 e nun es 1999. Altralatere: se me parfinis ol plu rapide, lore s.i.d.a. ne esus aparinta en ol. La tri libri nun kovras relative longa periodo de cirkum quaradek yari en vivo.

Quantagrade la trilogio es autobiografio?

Es relative autobiografiala. "L' Adiala Simfonio" mem plu kam "Propra Historio di Yunulo" nam kom yunulo me ipsa esis tre artistatra, en ta senco ke me deziris divenar artisto. Me dedikis multa tempo a dansado, kantado, piktado, skribado. La yunulo en "Propra Historio di Yunulo" ne es tala, il mem ne es tante intelektuela. Altra difereso es ke me, dum la periodo en la vivo quan me deskriptas, ja multe plu sexuale experiencis kam la yunulo en la libro. La maxim multa homi havas unesma sexual experiencis cirkum lia dekesisema, dekesepesma evo e me opinionis ke mea rakonto divenus tro nekredinde.

Kande me laboris pri la biografio de Jean Genet me remarkis ke il timis deskriptar su ipsa kom skriptisto. Quar ek kin di sua romani es autobiografiala, ma kande il famozeskis kom skriptisto, il cesis skribar ficiono.

Depos ta instanto il ne plu povis skribar pri su ipsa…

Es justa, timigis lu e me rikonocis to che me ipsa. Do, me povis facar du kozi. Same kam lu, me povis cesar skribar ficiono o durigar e skribar pri me ipsa kom skriptisto. To es tre desfacila, ma komprenende es stranja por omisar lo se la skribado divenis tote tua propra vivo. En "L' Adiala Simfonio" me interaltre volis montrar ke la cirkli di homeosexuali en New York dum la sepesma yar-deko esis okupata tre sexual e artistatra. La homi qui nun ekiras e venas en klubi es de tote altra generaciono.

Segun me la komuneso homeosexuala jus liberigis su e to celebresis.

Libereso e libereso sexuala en ta periodo es sinonimi por ni. En la sisesma yar-deko, lor la Ferio Mondala omna taverni geyala en New York esis klozita. Kande venis nova, plu liberala urbestro, la taverni povis riapertesar, ma denove venis agi da la polico. To esis en 1969, limiti atingesis, eventis tro multe e homeosexuali ne plu volis esar persekutata, li vidis omna sorti di liberigomovementi cirkum su, negri, mulieri… e tale venis Stonewall. Me experiencis la sedicii en Stonewall e skribis letro pri to qua insertesis en The Violent Quil Readers. Me apartenis a grupo di skriptisti qui nomizis su ipsa The Violent Quil. Ni esis kun ok personi e regretinde nur tri ek li ankore es vivanta. Omnakaze, ante kelka yari ulu kompozis antologio de parti ek libri da ni e ta antologio komencas per letro quan me skribis en 1969 a du amiki, pri la sedicii di Stonewall.

Segun me Stonewall ne nur esis la komenco di la movemento homeosexuala, ma anke di la literaturo homeosexuala.

Ho, certe, ma nur dek yari plu tarda. Erste bezonesis redakteri qui esis revelinta su

Vua unesma libro esis "Nokturni por la rejo di Napoli". Ka vu skribis ta libro por amorato?

No, ne vere. Me enamoreskis yunulo qua aparas en la libro, ma to es tre celita. Es libro stranja e tre literaturala. Semblas tre desfacile a me, tradukar pro la referi a la Renesanco.

Quale esis por Usano arivar en Paris?

Me havis multa feliceso. Me havis du amiki qui introduktis e prizentis me a skriptisti, artisti, kritikisti. En Francia omno es tre organizita ed omni vivas en Paris. Dum tri monati on konocas omni. Ma ankore tote ne parolis la Franca, ma nur pretextis. La Franci ne parolas l' Angla, ma pro quo li to parolus? Es lando tre granda. La Franca anke es la maxim rapida linguo di la mondo. Li parolas tante rapide. L' unesma persono quan me konocis qua mortis pro s.i.d.a. esis Michel Foucault, to ankore esis en 1984, ma lore en Francia apene esis skribita pri s.i.d.a. To duris til 1985. La jurnalaro timis stigmatizar, ne esis skribita pri grupi riskoza. Ton la Franci ne prizas, li ne prizas partigar, to es kontra l' idealo di libereso ed egaleso.

Segun me Michel Foucault deziras ke on savis ke il mortis pro s.i.d.a..

Ton me ne konkordas tu. Il ne dicis ke il sufris la s.i.d.a. Pos lua morto ankore es negata dum yaro da personi qui savis lo. Esis jurnalo qua skribis: "On dicas ke Michel Foucault mortis pro s.i.d.a. Quale on audacas asertar ke viro tante granda povis mortar pro morbo tante shaminda".

Il esis tre bon amiko di me ed il esis tre afabla. Me ja konocis lu ante me iris a Francia ed esis un ek la personi qui helpas me kustumeskar Paris. Kande me arivis en Paris ne existis quartero quale prezente, ube vivis omna homeosexuali. Mem esis tre desfacila dicar qua esis tala o ne. On anke ne inquestis pri to. La Franci es tre diskreta pri tal aferi. La Franci abominas l' ideo Usana fondar identeso ye politiko. Altralatere anke es aspekti di ta aproximo Franca quan me tre prizas. Exemple: me havis gasto amika de Usa e ni invitesis por festi kom paro, same kam omna altra pari heterosexuala ye ta festi. Nulu nomizis ni paro homeosexuala, nulu inquestis ni pri to, ma ni sempre esis invitita ensemble. L' atitudo Franca es kombinuro agreabla de diskreteso ed acepteso. Nederlandani es plu kandida. Vi havis la Ludi Geyala. Ton me ne povas imaginar en Francia. Por exemplo: kande l' universitati volis komencar studii homeosexuala existis granda skandalo. Ye l' avana pagini di la jurnali tote diskutesis.

Ni jus parolis pri l' unesma ondo di literaturo homeosexuala. Me pensas ke pos la deskovro di s.i.d.a., venis duesma.

Juste. Me pensas ke es du temi klasika en romani homeosexuala: revelo e s.i.d.a.

Es ula averto en ca libri ke ni devas perseverar e ne retrofalar a la situeso olima.

Tu intencas dicar ke ni restez esar vigilema.

Ni ne devas lasar ni retropulsar pro morbo.

Es ula sorto senso di humuro, kandideso pri sexuo. Por exemplo, se "L' Adiala Simfonio" es recensata da homeosexualo, apene es skribita pri sexuo. Me nun ne parolas pri neo-konservema homeosexuali quala Larry Kramer qua same kam la maxim multa heterosexuala kritikisti nur parolas pri la sexuo en la libro. Ulaloke en la libro me skribas ke la chefa persono sexuagis kun tri-mil-e-tanta viri e to esis lo unika pri quo on parolis en Anglia. To es, segun me, pro ke prezente me semblas esar tante importanta skriptisto, ke heterosexuala viri deziras recensar mea libri, ante preske sempre esis mulieri e homeosexuali. Nulatempe ante li interesis pri homeosexualeso ed uzas mea libri kom exkuzo por parolar pri homeosexualeso. E lore li es shokita pro ceni sexuala qui por kritikisto homeosexuala simple ne es punto.

Ulaloke en "L' Adiala Simfonio" yunulo es violacita da viro kun s.i.d.a., qua ne uzas kondomo. To shokis la kritikisti.

Ya es shokiva! Ma me pensas ke eventas. Es situeso rikonocebla. Amba viri es stuporigita pro hashisho, ma interkonocas dum longa tempo, ma es l' unesma foyo ke amba es stuporigita ed es l' unesma foyo ke la nacarero bugas la yunulo e li ambe deziras lo. Nur pos ke la naracero deziras facar lo altrafoye, la yunulo akuzas lu pro violaco. Esis sexuo nesekura e sorto di ocido. Kritikisto yuste esis shokita, ma me lasis ol en la libro pro ke por multa homeosexuali tamen es situeso rikonocebla. En la versiono Usana di la libro la ceno es omisita. Me ne deziras riexperiencar omno.

En Anglia esis lo unika pri quo on parolis, dum nur es du paragrafi en la libro. Jurnalisti es tante indolenta, li ne lektas libri, ma recensuri da altri. Do, pri quo on parolas kun tu? Ne pri la dezirego di la chefa persono divenar skriptisto, ne pri l' importanteso di amikeso. Ton me ipsa opinionas importanta temo. Pos Stonewall viri homeosexuala subite darfis interopinionar su afable ed amikesi existis. Ton me anke volis montrar en la relato inter naracero e Joshuo. Ma to omno esis ignorita da la jurnalaro, nam li opinionis la libro tro dika por parlektar. Me experiencis ke me esis interviuvita en l' Usa e l' interviuvinto dicis pos fino: Semblas tre interesanta libro a me. Forsan me lektos ol.

Ka segun vu es la tasko di skriptisto avertar homi por s.i.d.a.?

Me ne kredas ke homi lernas ulo pri s.i.d.a. o sexuo sekura per lektar romani. Por to es tanta altra manieri. La homi qui kompras mea libro ya vere es informita. Ankore ante mea libro editesis en l' Usa, Larry Kramer atakis me en l' Advocate ke segun lu me kurajigas yuni sexuagar nesekure. Recente me renkontris muliero qua laboras kun yuni homeosexuala en Detroit e kun el me parolis pri to. El dicis: "Ne suciez. Li ne lektas tua libro, li mem lektas nula libri. Li nur spektas filmi e lektas libri pornografia. Se li savas ulo pri sexuo sekura, lore es per la medio o li audas en la skolo".

Segun me es du motivi pro quo yuni ankore sexuagas nesekure. Multi ne povas imaginar su ke li oldeskas, nam li nulatempe renkontras homeosexuali evanta plus kam quaradek. Ofte li es indiferenta. Ed altra motivo es alkoholo. Un ek dek homeosexuali es alkoholiko e se on drinkis, on prenis riski. Alkoholo es la maxim granda enemiko di la komuneso homeosexuala.

Ka vu povas klarigar la titulo di vua romano?

Es fondita ye simfonio da Haydn en qua la muzikisti ye la fino unope livas l' estrado til restas un. To semblas a me bona metaforo por l' epidemio di s.i.d.a.

Kelki detektas de la titulo ke esus vua ultima libro.

No. Depos 1985 me savas ke me es VIH-pozitiva. Lor ta tempo me flegis ulu qua esis mortinta e lore on penseskas ke tu es la sequanta, ma, irgaquale, me ankore es e durigas la skribado.

Interviuvo ek Culture e Camp, da Hans Pols. Trad. Hans Stuifbergen

("L' Adiala Simfonio" esis editita da editerio Chatto & Windus, Usa)

Karikaturo da Charles Hefling, por Harvard Gay & Lesbian Review.


UBE LA KORDIEGO GEYAL ES LEKTATA? (LISTO KOMPLETA)

Ghana-Ukraine-Surinam-Polonia-Chekia-Brazilia-Kuba-Nederlando-Rusia-Anglia-Austria-Germania-Francia-USA-Kanada-Turkia-Japonia


LA HOMEOSEXUALESO NE HAVAS ORIGINO GENITALA, SEGUN RECENTA STUDIURI

Madrid/Ontario - Homeosexualeso ne es rezulto di kauzi genitala, segun dico da grupo de ciencisti Kanadana en la revuo Science. Studiuro de 1993, realigita per 40 pari de fratuli, apuntis l' existo di geno geyala en la viri.

Tamen, l' exploro realigita prezente da genisti dil Universitato Western Ontario, Kanada, qua analizis granda nombro de kazi di fratuli, sustenas lo kontrea. "La rezulti ne raktifikas l' existo di konekto genitala qua jacas sub la homeosexualeso virala" George Rice dicas, direktero dil exploro nun konkluzita.

La ciencisti Kanadana deklaris esir nekapabla trovar irga informo ciencala seriala qua suportas l' afirmo facita en 1993 da Dean Hamer, dil Instituto Nacionala di Kanada. Hamer deskovris ke 33 de la 40 pari de fratuli explorita kunpartas serio partikulara di la kodexo genitala en lia kromosomi di tipo X, konkrete en la zono denominita Xq28, to quo kredigis la posibla existo di geno geyala. En Kanada nun es explorita 52 pari de fratuli di qui amba es homeosexuala.

SEXUO TENAS LA HOMO YUNE

Pos exploro dum dek yari l' Usana nevro-psikologo D. Weeks povas certigar quon multi ja konjektis de longa tempo: sexuo tenas la homo yune.

Pos advoko en la revuo New Scientist a personi qui sentis su ed aspektis plu yuna kam li reale esis, Weeks parolis inter 1988 e 1989 a 3500 viri e mulieri inter l' evo 18 e 102 de Europa e l' USA. Il konkluzis ke ca homi meza-nombre facis l' amoro quar foyi semane, duople la quanteso kam homo meza-nombrala. De la grupo de viri es valuata meza-nombre 12 yari plu yuna kam li reale esis e mulieri 10 yari plu yuna.

"Joyo per sexuo es faktoro decidiva por konservar la yuneso", Weeks klarigis a la Daily Telegraph. "Lo felicigas ni e produktas materii qui anuncas to a ni". Tale che mulieri dum l' orgasmo la hormono 'oxitocino' libereskas, qua havas influo pozitiva ye la parto di la cerebro qua guvernas l' emoci. Viri qui stimulas la produkto di 'oxitocino' che mulieri, ofte povas expektar extra expresi di afeciono.

Cetere, sexuo exterrelatala, min efektigas yun aspekto pro ke to ofte iras kun tenso e tenso oldigas. Masturbado ya pruvis esar bona moyeno, quankam ta tekniko nulatempe esos tam efikiva kam koito, segun Weeks.

Lektita…

Susan Stryker & Jim Van Buskirk. - Gay by the bay: a history of queer culture in the San Francisco Bay Area. - San Francisco, CA: Editerio Chronicle Books, 1996. - X, 165 pag., ilustr. - ISBN 0-8118-1187-5

Brett Beemyn, ed. - Creating a place for ourselves: lesbian, gay, and bisexual histories. - New York, NY [edc.]: Editerio Routledge, 1997. - 298 pag. - ISBN 0-415-91930-X

Michael Robert Gorman. - The empress is a man: stories from the life of José Sarria. - New York, NY: Editerio Haworth Park Press, 1998. - XVI, 278 pag., ilustr. - ISBN 0-7890-0259-0

Rakonti dil urbo

Ye dio pluvema en aprilo 1979 urbestro Dianne Feinstein atestata da mili de San-Franciscani ekterigis cent yari anciena tempokapsulo qua enterigesis an la pedo di statuo ye Washington Square. La konteno di la kubo plomba konsistis de objekti tre vulgara, quale nodizita plekturo, jurnali anciena e forketo. Tre surprizanta tamen esis la trovo di libreto pri le "geyser" di Kalifornia, skribita da certena Laura De Force Gordon. Ye la frontispico skribesis noteto ke "l' autoro esis amorinto di sua propra sexuo e dedikis la maxim bona yari di sua vivo aspirante l' egaleso politikal ed edukado social e morala por mulieri".

En sua prefaco por Gay by the bay: a history of queer culture in the San Francisco Bay Area da Susan Stryker e Jim Van Buskirk, Armistead Maupin mencionas ca trovo remarkinda. Ta dio la jus aparita romano Tales of the city da Maupin esus enterigita en nova tempokapsulo, apertenda ye la yaro 2079, ed il intrigesis da ca mesajo. Quon Laura De Force Gordon volis dicar per to? Ke el esis lesbiana e ne povis revelar to dum sua propra ero e kad el ankore deziris rifacar to cent yari plu tarda? O ka ni konkluzas lo nejusta de elua partikulara uzo linguala de la nonadekesma yarcento? Probable ni nulatempe saveskos, mem se es atraktiva konsiderar Laura De Force Gordon kom un de la pre-matri di queer nation di San Francisco. L' enigmato di "konfeso" da De Force Gordon es ilustriva por problemo qua ya plu ofte eventas en la historio di la sexualeso. Quale la historiisti interpretas la fonti qui es disponebla a li? Qua signifiko es atributita a la pruvo ye quanta gradi ta interpreto es determinata da noti pri quo signifikas esar heterosexuala, homeosexuala, lesbiana, bisexuala o transgenrala. Tale, ye la komenco di Gay of the bay kelka fotografuri es insertita de qui, por la prezenta spektanto es nula peno rikonocar kelka homeosexual-erotika elementi. Tamen ta fotografuri ne simple es komprenebla pro nia fundo kulturala. Fotografuro sur qua es videbla du viri qui tushas l' un l' altra afecionoze, ne necese es fotografuro de du viri homeosexuala: povus esar fratuli o bon amiki. Forsan cirkum la kambio di yarcento ya esis tre normala ke viri tushis l' un l' altra kom signo di afeciono ed es nia vido tro multe kolorizita da la tabuo qua regnas la kulturo prezenta koncernante la kontakto korpala inter viri, pro quo intimeso korpala ya balde es explikata kom signo di ne-vireso o homeosexualeso. La fotografuri nur es komprenebla se li es spektata interne lia propra kuntexto kulturala. Sen indiki konkreta restas spekular.

Gay by the bay precipue es libro pri la historio di la glbt-komuneso di San Francisco depos 1940. La kinadek yari de historio inter la deskovro di Kalifornia (en 1532 da Hernán Cortés, qua nomizis la pen-insulo segun Kalafia, la rejino di tribuo mitala de nigra amazonani) e la Duesma Milito Mondala regretinde nur poke es atencata. La generala opiniono es ke en San Francisco nur vere komencis existar komuneso homeosexuala kande multi de la militistaro desengajiti e pos la milito desmobilizita viri e mulieri homeosexuala restis en San Francisco. Tamen, same kam en New York, ja existis anke ante la milito, florifanta vivo homeosexuala en San Francisco, precipue dum la yari pos l' Alkohol-interdikto. Fortunoze ca periodo detaloze es deskriptita en la balda aparenda Wide-open Town: San Francisco's lesbian and gay history, 1931-1961, da Nan Alamilla Boyds, di qua ja pre-gusto es donata en Creating a place for ourselves: lesbian, gay, and bisexual histories, tomo de artikli pro la historio di la lokala homeosexuala e lesbiana komunesesko en urbi quala Birmingham (Alabama), Buffalo, Chicago, Detroit, Flint (Michigan), New York City, Philadelphia, San Francisco e Washington DC.

La chapitri en Gay by the bay en qui la yari ante Stonewall es deskriptita, semblas maxim multe atraktiva a me pro ke de ti semblas ke l' Usana historio lesbiana e homeosexuala ne komencas en 1969, ma ke importanta developi ye la domeno dil Usana emancipo lesbiana e homeosexuala ja komencis ante ta ero. Dum la kinadeka e sisadeka yari multe aktive ed ofte per modo heroala esis luktita kontre diskriminado di homeosexuali da multa geyi e lesbiani individuala, ma anke da organizuri homeosexuala quala la Society for Individual Rights. E mem ante ulu audis pri Stonewall, homeosexuali ja kombatis la polico di San Francisco.

Pluse Gay by the bay dicernas su per la multa bunta ilustruri. Kontre la fundo di omna ta ilustruri, la naracuro quan naracas Stryker e Van Buskirk, relative pale konstrastas. Quankam on devas admirar lia esforco deduktar la historio di komuneso qua es karakterizita da 'astonigiva diverseso de interinklinanta cirkli subkulturala, enklavi separistala, partiseti politikala, etnesi, genri e klasi', e to en spaco de 150 (!) pagini, ol divenis naracuro tre nepersonala. La viri e mulieri qui 'vizajizis' la queer komuneso di San Francisco, ne od apene es audata. Ka ne esus plu agreabla lasar remarkinda aparajo quale spektaklo-travestiero José Sarria ipsa naracar pri la semanala spektaklo quin il produktis dum la kinesma yardeko en la famoza Black Cat Kafeerio ed en qui il frequente parodiis la lokala anti-homeosexualo-politiko, ma anke la homesexuali qui saciesis existo kom civitani de duesma rango. Omna spektaklo kustumale esis finita per inspiriva interpreturo di 'God Save Us Nellie Queens', en qua il pregis la publiko staceskar e tenar la manui dil un l' altru e kunkantar plena-voce. En 1961 il probis elektesir aden la konsilistaro municipala. Quankam fine il ne elektesis, tamen Sarria savis konvinkar 5600 votinti, signo ke homeosexuali komencis divenar faktoro politikale importanta. Fortunoze, intertempe aparis biografio pri Sarria.

Henny Brandhorst


KONTAKTO!

Sendez reakti al adreso di LKG, mencionez anunconumero

*Me, simpatioza geyo Poloniana 40-175-76, sana, honesta, dolca, ne-fumanta, bon equipita, tenera, prizas sexuo bokala e tu anke! Invitas vu vakancar en mea privata lojeyo en Sud-Estala Polonia, urbo Rzeszow, apud Krakow e Tatra montaro. Komfortoza chambro, koqu-arto Poloniana. Chipe por yunuli e studenti. Raso ed evo ne importas. Omna respondi kun fotografuro es bon-venanta, plus 1 Kupono di Respondo. En la Germana, Angla, Poloniana. Volunte me helpos kom voyajoguidero tra Krakow, Warszawa, Zakopane. Anunconumero 11-1-1

*Me es Ghanana yunulo, studento, evanta 19 yari qua deziras havar amiki en la tota mondo. Me es nigra de koloro kun nigra-blanka okuli, me es muskuloza de korpo kun pelo belega, me bezonas dolca viri. Hobii: filmi, televiziono, muziko, amorado kun amiki. Anunconumero 11-1-2

*Ghana: ardoroza sensuala atraktiva nigra kerlo, sorgema, miniona, dolca, fidinda, bonaforma korpo ed agreable aspektanta, evanta 20 yari. Bona sento di humuro, inteligenta, honesta, fidela, mento aperta, ekirema e tre romantika, serchas ardoroza sensuala viro por sempre duranta relato. Omna letri esos respondizata kun ardoroza sensuala fotografuro, omna letri a: Anunconumero 11-1-3


Robbie Williams en rolo geyala

Ex-Take That kantisto Robbie Williams probable pleos rolo en filmo kun Helen Baxendale (de la telekomedio Friends). En ta il pleos rolo di jigolo. Williams prizas rolo, nam il revas pri divenar film-aktoro. La skripto es da amorato di Baxendale, David Williams. La filmago, ankore sen titulo, komencos plu tarde ca yaro.

Filmo ri-encirkuligita

Nova Dehli - La filmo 'Fairo' balde esos rispektebla en la cinemi di India. 'Fairo' esis ekcirkuligita dal autoritati, pos adheranti di la konservema Shiv Sena partiso destruktis l' interiori di cirkum 15 cinemi, ube la filmo montresis. Tale li protestis kontre la temo lesbiana di la filmo, qua koncernas du bofratini qui enamoreskas l' un l' altra. 'Fairo' ja ganis dekequar premii ye internaciona filmofestivali. Vice-parolero di Shiv Sena anuncis nova protesti kontre la montro di 'Fairo'.

Cikonii

En l' uceloparko Avifauna en Alphen (Nederlando), du cikonii femina divenis genitori de tri cikonio-yuni. La yuni ek-oveskis ante du semani. Por lasar repozar la yuni e la matri, ante la grand intereso di publiko, l' uceloparko anuncis la nasko nur pasinta monato. Segun Avifauna "mariaji homeosexual" es tre rara en la naturo.


Busho-ligo

'He, Budro, ka vu ja es hike?'

'Yes.'

'Pro quo nula lumi?'

'To es plu bona.'

'Ho. Ka tu ankore havas kelka, hum, tu savas?'

'Certe.'

'Donez kelke a me.'

'Prenez tam multe kam tu volas.'

'Yes, danko, ma kelke suficas por me. Me nulatempe esis granda drinkemo, e certe ne… Ube es ta damnita lito…Merde! Ne importas.'

'Diable, exter l' agro tu es preske plu des-habila kam sur l' agro.'

'Ho, cesez, Budro. Me povus havar propra chambro, ka tu to savas?'

'Yes, certe. E qua pagos?'

'Me havas la pekunio, kerlo! Me havas…'

'Ka tu ankore venas en la lito o ne?'

'Iesu, quala matracacho co es. Kande ni fine povos dormar en motelo decanta?'

'Se ni es l' unesma di la rangolisto.'

'Ton tu deziras! O.k., preterirez!'

'Yen, hike la burbono*.'

'Ube es hike? Me nulo vidas, es tante…Iesu, ka tu es nuda?'

'Es plu bona.'

'Ha, danko. Ye tu saneso! Ve! Fi! Burbono* tante saporachoza me nulatempe gustis!'

'Chipa kozo.'

'Absolute.'

'Kelke plusa?"

'Yes, donez. Me demetas la shui.'

'Demetez omno. Es plu bona.'

'Nu, me sempre dormas en mea subvesti, savez. Es plu higienala.'

'Ho, nulatempe me savis ke tu es tante neta.'

'Tu savas quon me vizas…O.k. Saneso! Ve!'

'Prenez pluse. Prenez.'

'Yes…Iesu! Se specal instruktisto Strumpski nun vidus ni tale, il iracegus.'

'Or, no, il nur es helpanteto.'

'Bone, ma ni vinkis, ka ne?' Diable, kerlo, me nulatempe pensis ke ni sucesus, certe ne til l' okesma punto. E la minima di qua on expektas lo, ta olda Pruitt, il sucesas…'

'Me ne deziras parolar pri la konkurso.'

'Bone, lore quon tu deziras…Ho, kerlo, cesez to!'

'Adminime demetez tua t-kamizo!'

'Me es serioza, Budro!'

'Pozez tua brakii adsupre. Yen. Ibe ol iras, tale me prizas vidar ol! Damne, quale bela me opinionas tua pektoro haroza!'

'Tu dicis ke ni ne plu facus ta kozi.'

'Quala kozi? Ka tu deziras altra glutajo?'

'Ube ol es?'

'Yen. Donez a me tua manuo…'

'Ho! Tre drola. Me vizis la botelo!'

'Nu, ka vere? Mea eroro. Yen.'

'…Ve! Ta kozo es plu mala kam urinacho!'

'Me ne savis ke tu anke drinkas urinacho!'

'Tu es glano sordida, Budro, ka tu to savas? Me balde iras dormar.'

'Ho, ton tu ne facas!'

'Deprenez ta manuo! Budro! Me es serioza!'

'Me palpas ke tu es serioza! Iesu. Kun bastono tala tu povas strokar punti!'

'Voluntez, cesez, kerlo!'

'No, me es serioza! Segun me tu havas la maxim granda tampo-stango di la tota trupo!'

'Nu, quo…….!'

'Yes, kerlo! Regardez…Du manui cirkum ol ed ankore es sat multa spaco por mea boko!'

'Budro!'

'Silenco!' Ka tu deziras ke Strumski envenas?'

'No, ma cesez to…Ah…Iesu, to sentas…Es…Ah….! Ah….! Ah….!'

'Me pensis ke tu dormeskis, ka?'

'Forsan tu plu bone durigez.'

'Ka Cheril to facas tam bone kam me?'

'Tu es fola…Cheril nulafoye…Ho, askoltez, me ne volas ke tu dicas kozi tala pri…Damne, Iesu! Ah…! Agreablega! Ah…! Ah…! Retrotirez la prepuco tale ke…Ho yes…! Aha…! Aha…! Ahaa! Me es…Me es venanta! Nun permanez tale! Facez, tenez tua boko cirkum ol! Me volas orgasmar en tua boko! Me venas! En tua boko, Budro! En ta guturo tua, yes! Glutez! Glutez mea semino! Ah! Ah! Ahhhhhh! Me tu amoras, Budro.'

'Yes, certe. Me anke tu. Bona dormo.'

'Ho, vartez! Quon tu facas?'

'Quon tu pensas ke me facos? Tu bone spricis e me facos dormo di beleso. Morge ni mustas ludar, kerlo!'

'Yes, ma, ma…To es nia lasta konkurso fora!'

'Do? Me tu ne komprenas, Smiti!'

'Yes, tu povas! Tu ya povas prenar me ca instanto!'

'Iesu! E tu es ta yunulo qua mem ne volas demetar sua kalsono?'

'Nu, voluntez! Yen! Nun palpez, yen!

'Ma Smiti! Ja es pos dek ed un kloki e…'

'Me es tote nuda…Palpez me! Facez, tushez me! Tu ya dicis ke tu opinionis la tusho di mea kulo tante agreable.'

'Me ankore opinionas to.'

'Bone. Lore palpez!'

'Iesu…Tu es lubrikifinta tu!'

"Me ja dicis a tu ke me tu amoras.'

'Yes, ma…'

'Me anke kunportis kelka kondomi por ni. Lasez me serchar en mea pantalono…Irgaloke hike. Ho! Me kunportis le extra longa, nam tu certe anke ne es pigmeo. Me kunportis ulo altra por tu. Lasez vidar ka tu instruktis a me quale ol vere facesas...!'

'Quon tu facas? Me ya dicis a tu ke tu ne komencez…Iesu! Diable, quante varma tua boko es…! Do, tale to sentas!'

'Ho, vartez. Tu ne a me dicas ke tu ankore nulafoye sugesis, ka?'

'Nu…'

'E Sanchez? Tu dicis a me ke tu ed il facis lo sama kam ni du! En Mainville, pasinta yaro, ka rimemorez? Tu dicis ke il ya orgasmis quar foyi!'

'Yes, es justa! Il ya quar foyi orgasmis, ma ne me!'

'E ka tu mem ne darfis bugar lua kulo?'

'Absolute ne!'

'Ta asno!' Ma do, lore kun lu ne esis quale kun ni, ka ne?'

'La vereso es, Smiti, ke tu tote es l' unika qua retrofacis ulo.'

'E tale es…! Certe ne obliviez to!'

'Dicez…Quale gustas? Ka tu prizis ol? Kad esis…Ah…! Yes! Tale mea questiono es respondizita! Ho yes…! Se tu ankore kelke durigas tale, lore me …'

'No, vartez! Me volas facar lo sama kam la foyo pasinta.'

'Ka yes? Ton tu ya prizis, ka ne, mea picho en tua kulo…'

'Depos me nulatempe pensis pri ulo altra.'

'Ma pro quo tu tante objecionis kande me probis persuadar tu…'

'Yes, askoltez, komprenende me devis savar certe ke tu volis lo sama kam me.'

'Nu, me volas lo sama, ka bone? Turnez tu.'

'No, vartez. Cafoye me volas facar lo dum me jacas surdorse. Kun mea gambi adsupre.'

'Quale yunino?'

'Nur facez, ka bone? Kushez tu sur me…Yes.'

'Me ne savas. Me ne kredas ke me povas portar mea propra pezo kun mea propra brakii durante ta tempo.'

'E me pensis ke tu anke facis co kun Tifani, ka?'

'Yes, me facis. Vere.'

'Lore nun ni anke tale facez lo. Kushez tu sur me. Me ne es de porcelano, savez…Yes. Nun stekez ol aden mea truo.'

'Tu to facez por me.'

'Bone…Yes, yen ni facas! Nun tu nur devas…Ahhh…! Kalme, voluntez!'

'Pardonez me.'

'Ne hastez tante, kerlo! Ol vere ne kuras for, savez. Tu devas shovar tu, kelke ad-e-retro…Juste. Tu devas movar ta stango tua adinterne ed adextere til ke me kustumeskas ol…Tale, bone. E nun facez lo!'

'Ka tote adinterne?'

'Yes, tote…Ahhh!'

'Ho! Ka me dolorigis tu?'

'Me vidis steleti!'

'Pardonez me, ma me…'

'Belega steleti! Bugez me, Budro!'

'Yes! Tua kulo! Ho yes! Tua kulo mem es plu varma kam tua boko! Iesu, kerlo, me bugas tu a peci!'

'Nu, quon tu opinionas? Kad agreabla tale?'

'Certe! E tu, ka?'

'Grandioze! E talamaniere tu povas kisar me dum ni…'

'Cesez, kerlo!'

'Cesar quo?'

'Me ne kisas viri. Nulafoye en mea vivo!'

'Ma me dicis ke me tu amoras!'

'Yes, me anke tu, ma…'

'Askoltez, se tu povas bugar me, lore tu anke povas kisar me! Tu ya preske venas, ka ne?'

'Yes, juste, ma…'

'Facez lo, kerlo! Kisez me dum tu spricas!'

'Ma me ne povas…'

'Tu preske venas, me sentas lo! Nun kisez me!'

'Ma, hum, me ne povas…Me…'

'Iesu, anke me preske riorgasmos! Facez lo, kisez me!'

'Viri ne darfas…'

'Kisez me! Bugez me!'

'Ah…Iesu…!'

'Bone, damne, bone!'

'Mmmmmmmmm….Mmmmmmmm…'

'Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm…'

'To esis grandioza! Danko Budro!'

'Smiti, tu ya savas quo signifikas co, me esperas, ka?'

'Quo?'

'Me volas dicar: segun me ni es paro de homeosexuali.'

'Ton me savas…Savez quon plus me savas?'

'No?'

'Homeosexuali ne bezonas vartar til li devas ludar fora konkurso.'

'Ho, ka tale es? Diable, yes…! Quanta tala kondomin tu ankore havas? Es tua foyo nun!'

F. Valentine Hooven III, titulo originala: Bush League, ek Flesh and the Word 2. An Anthology of Gay Erotic Writing, editerio Plume Books, New York 1993

* burbono, tipo de wiskio Usana.

 

 


KUBA

Arivante ye l' aeroportuo Jose Marti on nun ankore vidas la paleskinta portreto de Che Guevara, ma on anke vidas ke okupate es konstruktata la futuro. La terminalo preske es pronta. Ta imajo es karakteriziva por omno quon on renkontras en Kuba. Unalatere on sempre itere vidas la piktinda anciena ma tre povra Kuba, altralatere la dezirego a la moderna, hodiala Kuba. Anke por turisti homeosexuala prezente multe es experiencinda, precipue en Havana. Tam la taverni El Periquito, Las Infusiones e Karachy kam la kafeerio D'Giovanni esis apertinta lia pordi ante tri yari, sen irga jeno dal ofical autoritati. Mem la diskoteki Joker ed Eco (mixita, ma tamen tre geyala) es en plena fluo. Per omno on remarkas ke balde chanjo venos. La boykoto Usana - tre probable - esos desaparanta inter nun e tri yari. Multa plu mikra hoteli e gasterii nun es tre serchanta parteneri Europana. Inverse, on vidas multe adavana-regardanta Europan entraprezisti di hoteli e taverni, serchante proprietajo sur Kuba. Nun ke l' Usani ankore ne es permisata investar sur Kuba, l' Europani to ya povas. Per to li havos forta poziciono. Se balde l' Usani per avionedi e mem paromedi adfluos de Key West, li omni serchos gasterii provizita de omna moderna facilaji. Qua nun investas en Kuba, pos kelka yari es rekoltanta la frukti.


REKLAMO

L E T R O I N T E R N A C I O N A

revuo pri filozofio, nutrivi salubra, Budhismo, esoterismo, edc. Sendez 20 franki Franca o 5 Int. Kup.-i di Resp. a:

Jean Martignon, 12 Rue Maurice Utrillo, F-91600 Savigny sur Orge, Francia


K o l o f o n o


Editero responsebla:

H. Stuifbergen

Kooperanti

Alexandro la Granda

Henny Brandhorst

Agnes

Arnoldo di Ocitania

Abono

Yarale, 4 numeri ƒ. 7,50 / Euro 3,40 / $ 4.-

Od: 5 Internaciona Kuponi di Respondo

Jiro-konto 5772654 ye nomo di H. Stuifbergen

Amsterdam

Gratuita por ti qui ne povas pagar ol.

Reklamo-tarifi

1/1 pagino ƒ 100,--

½ pagino ƒ 50,--

¼ pagino ƒ 25,--

1/8 pagino ƒ 12,50

kovropagino = duopla tarifi, plu granda kam 1/2 pagino ne es posibla

Anunci = gratuita

Por plusa informo pri Ido, omna lingui

http://members.tripod.com./~avancigado