LA KORDIEGO GEYAL

MONDALA LETRO DI NOVUMI* POR GEYI E LESBIANI. EN IDO, LINGUO INTERNACIONA

Numero 19 / 3/4-2001. Preco: Euro 0,90. Editerio Tia Libro / Postapart 33301 / 1090 PC AMSTERDAM / Nederlando / e-postal adreso: ido.info@chello.nl


La Homeosexualeso en Afrika

Introdukto

La questiono homeosexuala ne es questiono di selektebleso.  Es questiono di ESO. Ni enfokigez nia regardo vers Afrika, kontinento quan generale ni konsideras alte ... plena de spiritaleso, de energio e de magio ... en ca mondo ni renkontras kategorii homeosexuala qui konsideresas alte. La noti quin me decidis adjuntar donas indiko di to quo es, ed esis, la homeosexualeso en ca magiala loko, prizentanta mikra raporto qua nulafoye esos finita. Se tu kredas ke multe tu devas korektigar me, ne hezitez e skribez a me.

 

Afrika

Afrika su distingas per granda diverseso kulturala: ol extensas de Magreb, ca laciva parto Araba di qua la filii Andaluziana ni ankore povas klarigar per pasionoza brili. E la parto dil Afrika nigra, kun olua harmonio spiritala ye niveli de equilibreso kosmala, quale bone a ni lo montras la tribuo Dagara, en Burkina Faso (ex- Alta-Volta).

Ulo quan a me semblas importante komentar, por aproximar la nemezurebla kulturo Afrikana nia, ke ni es malada ye l anmo (es to quo Afrikano pensus de ocidentano: l ocidentani es malada ye l anmo): L aspekti kulturala di la habitanti dil urbi, prizentas granda divorco inter la habitanti di la zoni ne-urbana o rurala, di qua granda manifesto kulturala apertas su en un ampla abaniko. Pro to ni renkontras separo inter la formi kulturala inter l urbo e la ruro. Devas adjuntesar ke por l Afrikani ne existas konceptigo di enteso kulturala kom kontinento, tale quale l ocidentani traktas ol.  Afrika es un en multa diversesi ed es nepensebla kom koncepto klozita; l identeso Afrikana ne donas su sub nia koncepto ocidentaligita. Es altra kategorio plusa pri qua ni devas pensar: olua koncepto di lo bela.

L amoroza formo vidar su ipsa e sua internajo, lo komprenigas da li lo bela quale ta qua es estetiko e ye la sama tempo havas uzo:  lo bela mantenas funciono en la vivo e devas utiligesar ye fino, kom objekto artístala. En ta sento, por Afrikano es nepenseble nia ideo di muzeo ocidentala: to quo es netushebla.  Do ni renkontras: lo bela= lo estetika + lo utila.

Quale plenigar la granda lakuni di informo qui existas relatante la tante importanta tradiciono homeosexuala?

Wanjira Kiama, periodalisto Afrikana, en agosto di 1998 en artiklo publisita en Nairobi, exklamas: Ube es la homeosexuali di Kenia? E ni devas questionar: Ube es la homeosexuali di la resto di Afrika qui ne es mortinta?

La tribuo Dagara, kategoriizas personi un di kin diferanta strati: fairo, aguo, minerali, tero e naturaleso. Singla un de ni existas sub un di ca tipi di kategorii: ni havas plaso, rolo e funciono qua exekutas tasko ye tero ed en ca vivo.

Singla persono naskinta en ca mondo es asignita ad un di ca kategorii, kun la skopo benefikar a sua komuneso. Me questionis me: Ke ni qui es homeosexuala benefikas la komuneso homeosexuala? ... me kredas ke ne ... Deo-volante ke tu me konsiderez mentiema ...

Malidoma Som, di qua la nomo signifikas "amikala kun la stranjero e kun l enemiko" es aktivisto por la paco e la libereso, shamano di sua tribuo, nominita ambasadero di sua anteriori, naskis en la tribuo di la Dagara.  Il adjuntas ke:  "Es neposibla existar en la mondo humana sen skopo.  Ja la vivo es suficante kruda kun skopo; es desfacila imaginar ol sen havar un".

 

La rituo Azandeana.

En la yardeko di 1920, Evans-Pritchard realigis exploro inter grupo de adolecanti inter 17 e 18 yari qui developis roli di "spozini" kun viri matura qui nomizis su Azandeano. Tala yunuli, helpis la genitori dil Azandeani, pri la laboraji dil agro, di la domo e mem pri kunpartar la lito kun la bopatro, ultre to, di kun l Azandeano.  Mem: li havis sento dil ordino...  Un di sua testi dicis: "Se Azandeano havas relati sexuala kun yunulo, ne es kontaminata... Yunulo ne kontaminas l oraklo..."  La termini per qui li referas inter su, tam adulti kam adolecanti, esis: "me amoro",  "me amorato".

Relati tradicionala di kelka populi Afrikana montras ke la homeosexualeso es aceptita inter yunuli adolecanta, ma es reprochita inter la viri adulta.

En 1913, altra periodalisto, Tessemann, skribis pri la tribuo Fang, en Gabon, ke: Tala konduto homeosexuala rezervesas por certena adulti, realigenda en privateso. Tamen la praktiko extensas a tro yuni qui konfundas lo kun adulti ludanta, o por havar kelke amuzo:  Ja ca viri havas la kordio inklinanta vers la yunuli.

En la Zulu-kulturo tradicionala, la mulieri enkarnigas la spirito di deini. Quale mulieri es dotizita de la povo donar la vivo, esis tra lia korpi ke la spiriti povis transirar de un mondo ad altra.  La viri qui developas karakterizivi mulierala anke es konsiderata kom enti kun spírito di deini. E se esis kazo ke viro esis posedata da spirito, lore ta viro esis konsiderata muliero. En certa regioni Sudafrikana, on kredas ke la homeosexuali fakte esis hermafroditi.

 

Skesani versus Injongi.

Recente esis dokumentizita la kazo di la laboristi di mineyi en Sudafrika, qui pasigis monati separita de mulieri od amikini. Kompensante ca izoleso, aproximis la kampeyi adolecantuli qui ofris lia servi sexuala a la tante sufranta laboristi. Amba partii aceptis ample la juo sexual inter viri dum l absenteso de mulieri. Du morboza periodalisti interviuvis duadek de ta laboristi proxim Johanesburg. Lia laboro konkluzis ke: Skesano es la nomo qua donesas a la yunulo pasiva. L Injongo, es ta qua solicitas la favori e pro to, es l aktiva. L Injongo es parenta a nia machisto Mexikana ...  La sexuo inter ministi e yunuli qui ofras su por to, es praktiko qua tacante es aceptata: es la sexuo di la gluteo...   La Skesani ludas kun la sexuo... li venas til la limito dil orgasmo kun la penetro. E til ta punto es kande juste li uzas la termino di sexuo: sen penetro, ne es sexuo: nur agi ludala.  La sexuo es kande: Amanjonga wa kwabo baba-ayinela:   kande l Injongi penetras li...


La kazo di la tribuo Balondana.

En la tribuaro di la rivero Kongo, la Balondani havas memorigiva maniero por cementagar l amikeso. Kande du viri decidas mantenar amikeso specala, li realigis ceremonio singular: Li sidas, un yunulo avan l altro, interprenante per la manui e pozante a la latero di ambi glaso de biro.  Lore li procedas per incizetar l extensita manui, la boko di la stomako, la kostaro dextre ye la pektoro e la fronto. La pinto di herbo ceremonial esas presita en singla vunduro por ke impregnesez per kelka sango qua ekiras la vunduri. Pose singla de amba yunuli lavas la herbo en singla di sua glaso de biro. La glasi lore esis interkambiata e la yunuli drinkas la kontenajo. Singla de li prenis l esenco dil altro: la sango.

Depos lore la duopo esis konsiderata sub relato di sango ed esis destinita a helpar l un l altru en irga situeso ed en omna formi qui esez necesa. Ma li ne es sola en la ceremonio: dum ke li drinkas la biro, amiki di ambi frapas la sulo per bastoni, dicante oracioni qui ratifikas la pakto inter la du yunuli. Ed es konsiderata korekte ke singla del amiki qui akompanas la recente unioniti, ye fino drinkas kelke de la glasi sakra kontenanta biro. La rituo es konocata kom Kasendi. Pos ke la rituo esis konsumita, interkambiesis donacaji e singla partio mustas donacar de su lo maxim valoroza quan lu havas.
La kazo di la tribuo Manganjana.

Sininyane, chefo Manganjana, interkambiis sua nomo kun Zuluano en Shupanga. Kande la sequanta dio il klamesis, il ne reaktis. E la duesma e triesma klamo, anke ne reaktis. Ma kande un di sua submisiti dicis "il ne Sininyane; il es Moshoshoma", lore il reaktis quik. La kustumo interkambiar nomi ne es tam nekustumala kam ni kredas e ti qui realigas to, restas kompani tre intima, developante obligi tre specala inter li, por la resto di lia vivi.

Se ulu di li vizitis sua kompano ube il rezidis, il esis obligata esar aceptita kun nutrivi, ceremonii e vana festeti pro sua honoro e digneso.

[David Livingstone, 1865]

 

Monina, de la Banyaiani.

Monina, un di la chefi Banyaiana, havis granda nombro de yuni ye sua servo, evanta dekedu yari. Li omni esis filii de viri libera.

Grupi de yuna amiki quale li en la diferanta distrikti, atinginta la pubereso, livis lia genitori por vivar kom viri di Monina, recevante preparo ed instrukto. Kande me questionis pri la naturaleso dil instrukti, on respondis a me: "Bonyai", quon me kredis komprenar kom indiko di vireso, ma anke sonis a me quale se li dicis a me "docar esar Anglo ad Anglo". Li restas severe submisita a serio de restrikti e restas celibi til ke nova grupo de yuni fresha esis pronta por okupar lia plasi sub la sama kondicioni. [Prenita de un di la registraji da David Livingstone, 1857]  

Ja pasis plura yari. De ta romantika ritui e ceremonii Afrikana, ni hodie renkontras la kontre-punto en lurbi homeosexualo-fobiala. Se ni rimemoras la kazo di 1991: Winnie Mandela defensas su kontre l akuzi qui implikis kazo di hom-kapto ed asasino, e deklaras ke el dedikis su a protektar yuni kontre persequi sexuala da sacerdoto blanka. E por defensar su plu bone, la bruto adjuntis: "la homeosexualeso ne existas inter ni negri." Me supozas ke omni explozis en ridego.

En Namibia, esis propozita legifo kontre la homeosexuali qua impozas severa sancioni punisala. La projeto Ciel-arko, grupo de homeosexuala aktivisti di Namibia, luktas kontre simila idei.

Ne nur en Namibia, ma anke en Zimbabwe. La 24ma di junio 1998, la Komisitaro Internaciona di Yuri Homala por Homeosexuali e Lesbiani, protestis kontre la kampanio liberigita da la guvernerio di Zimbabwe kontre homeosexuali e lesbiani. Omno komencis pos la judicio kontre Keith Goddard por esar sodomiinta Siphelele Vuma en relato sexuala.

 
 En januaro 1997 establisesis en Sudafrika la projeto GALA [Geyal e Lesbian Arkivi] kom intenco salvar la memoraji di la homeosexualeso Afrikana. GALA ne es l unika projeto qua esistis en la informaji. Altra plusi es:

NCGLE Nacionala Koalisuro por Geyal e Lesbian Egaleso.

GALZ Geyi e Lesbiani di Zimbabwe.

GLOW Geyal e Lesbian Organizuro di la Witwatersrand.

GASA Geyal Asociuro di Sud-Afrika.

RGO Rand Geyal Organizuro

Ma kontre omno, e malgre omni ti qui iras kontre la naturaleso homala, la kanto exaltanta l ento homa, qua restas reprezentata en la Kasendi, es montro duroza di la nobleso di la spirito Afrikana kun ca grandeso qua dum la pasado di la tempo fortunoze konservesis por ni.

Kasendi vinkos!

1998- 2001 TECNE


La "sorgo luxurioza" di

Willem Arondéus

Quon o quan es memorigata ye la 4ma di mayo, en Nederlando? Es questiono quan me questionas omna yaro itere kande me iras a la memorialo ye la homeosexualo-monumento en Amsterdam. Ca yaro me selektas memorigar Willem Johan Cornelis Arondéus (1894-1943). Ca piktisto e skriptisto esis implikita en rapto di la Amsterdamana Registro Populala, ye la 27ma di marto 1943. La Germani arestis quik maxim multa membri di la rezistogrupo di qui dekedu esis punisata per mortigo en exemplo-proceso e ye la 1ma di julio di la sama yaro en Overveen, li esis mortigata. Ultre Arondéus anke du altra homeosexuali mortis, la skriptisto Johan Brouwer e talioro Sjoerd Bakker, da pafo-platono. La dio ante sua morto, Arondéus pregis a sua advokato Lau Mazirel, pos la milito anuncar sua homeosexualeso e heroeso: ne omna geyi esis febli qui sukombis konfrontate kun la danjero.

La vivo di Arondéus esis karakterizita da povreso, artistala necerteso e "sorgo luxurioza" quale il ipsa nomizis sua serchado homeosexuala. Kom maxim yuna filio di borgezala reformita familio, il apene trovis suporto por sua artala e absolute nula suporto por sua homeosexuala preferi.Ye sua 17ma evo il livis la hemo familiala e komencis vivo propra. Sua artistala kariero ne esis tante sucesoza quale il deziris, ma tamen il povis montrar kelka rezulti restanta quale la parietala ornuri en l urbodomo di Rotterdam ed en la edifico di la GGD en Amsterdam an la Nieuwe Achtergracht (kanalo) e gobelini an la parieti di la salono di la Provincala Domo en Haarlem. Pose il transiris de pikt-arto a skript-arto ed aparis quar libri da sua manuo, du romani e du studiuri arto-historiala. Nulafoye publisita esis sua poemi homeosexual-erotikal e noveli e diarii. Ja dum multa yari l edito di ta diarii es anuncata ma til nun sen rezulto. La poemi editesis ca yaro en edituro biblofilia.

 Meditemo

 Quankam Arondéus esis meditemo ed en sua diarii prizis plendar pri prospero e desprospero, il ya experiencis dii felica. Pos l Unesma Milito Mondala il vizitis Paris ube il tre ecelante amuzis su. Komence la yari duadek il habitis Urk qua ankore esis insulo. Ibe il havis min o plu felica relati kun peskisti e maristi. En 1932 il vizitis Hamburg ube il jus experiencis la fino di la "bramanta yari duadek" La yaro sequanta il translojis de Amsterdam ad Apeldoorn ube il renkontris sua partenero de sua lasta dek yari: Gerrit Jan Tijssen (1913-1979). De la Woeste Hoeve (Sovaja Farmeyo), quartero en Apeldoorn il retro-iris ad Amsterdam en la maxim tenebroza yari di sua depresiveso. Ibe il experiencis sua glorio-tempo dum la rezisto kontre la Naziisti, quo tre alejis sua kruela morto. Kun kapo fiera, fiera pro lia rezist-ago, il e la membri di sua grupo mortis.

Ye la 2ma di marto 2001, l editero Robbert Jongepier prizentis l unesma exemplero di la bibliofile editita "Afzijdige Strofen" (Strofi Eskarta) a nevulo di la piktisto e poeto. Ta nevulo nur vidis sua onklo dufoye dek minuti pro ke sua onklo havis tante mala nomo en la familio. Ne pro ke il esis povra e sinistra artisto, ma pro ke il esis homeosexuala. "On ne povas imaginar quale negative li pensis pri to, olime", il deklaris dum la posmortala prizento di la poemaro da sua onklo. Esus tro exajerata dicar ke Arondéus esis kandida homeosexualo ante la milito, nam to ne esis normala, ma ilua preferi homeosexuala esis konocata en cirkli plu vasta.

 Vagar

 La poemi qui datizesis 1922, es literatural-historiala partikularajo. Arondéus tre forte influesis da la psuedonime aparinta homeosexual-erotikala poemi "Strofi de la heredajo di Andries de Hoghe" da P.C. Boutens (1919). En la poemi da Arondéus la trista vorti e melankolioza imaginaji abundas, pruntita de sua grand exemplo: "revo for-velkinta", "valori perverseskinta", "vana vorti", "pordegi di privaceso". Ne es vorti qui gayigas. La trista mesajo por la homeosexualo, da Boutens: "Nulu qua es tante solitara kam me" sonas en singla poemo da Arondéus. Ma ta di Arondéus sonas mem plu triste. Yen exemplo di: "vagar", qua adportas poka feliceso:

 Ube krepuskulo-voyi turnas vers nokto,

Ibe nia vartado vagas sur olua voyeti,

Por lagi delikata di lia boki,

Lia rideti qui vagigas ni.

 

Ma rivenas la sama pazo-sono; sole

Ol renkontras sua lojeyo vakua,

ube voco, lontane kam la vesper-pluvo:

"vane, vane, nulu vartas vu."

 

(de poemo XVI)

 

La maxim explicite sexuala a me semblas la frazo sequanta:

 

"Nulu qua satisfacis su per vua aqui,

recevis la drinkajo, quan trovis mea dursto;

Nulu, qua pos longa juado desegardas vua luxurieso

Posedis, quale me, la richeso di vua boko."

 

(de poemo III)

 

Ilua strofi atestas de granda intereso por bokala sexuo, ma tre klare la poeto ne expresas su. Esis altra ero, kun altra vorti, ma tante deskriptive e velizante quale skribis Arondéus, mem lore, homeosexualo ne bezonis poemifar. Ni savas pri Jacob Israël de Haan e Willem de Mérode ke tanta nebulo e deviaco di vorti, anke lore, ne esis necesa. Arondéus prizis rular su en texti obskura, en desfortuno, desfeliceso e misterio. Certena-maniere ilua mortigo pro rezisto anke konkordis kun sua vivo.

 Gert Hekma

 

Poemo

l' epikajo di demonio

 

certe me savas pri

navigar tra la monti

en pasinto lontana

anke l' odoro di meloni

e citrusi es de frua dato

yari peceteskinta

lasis lia traci

qui esis l' altri

ne-suficante la vorti

muteskinta ja ante paso di horo

ne-atingebla l' altru

dum turnant esforco ye konsolaco

por to quo esis facenda ne-repareble

la ne-necesa dekado / la deskompozo

arida veli dil autuno

naturo ne sat povanta

vivo cesinta meze la

futuro florifanta di nasko

inter reptar e butar

tombo e kremaco-soleneso

fumuro rustoz acesinta de

flori langoranta sur agri di mortinti

parolanti en audo-saloni esforcas

turnar lia propra morto

la drinkado duras

deslaute la repozo de oro

dorlotata silenco por meditar

lontane de omna bruiseto

ma, se to es perturbata, ve!

lore pozez la plumo

netigez la fenestri di la tempo

sonigez l' aspiratoro

o prenez en manuo razilo

pro ke denove heroo populal

venis de la tarda matino-manjego

por adminime segar

od altre sonar akre

tra la silenco

lore prenez biciklo

se necese ankore treno

ed ektirez la kontre-bruisili del oreli

ma ya kunportez li sur-voyaje

nam mem trans plaji sufokiva

alonge la surfi sonora

povas eventar

ke vua tranquileso interna es perturbata

pro bruiso ne-necesa da kanaliaro

atencez la suno bakanta

mem se vu geras* chapelo kana

disfrapez l' insekti de vu

tusez la nikotino

ek l' aero-tubi

joyez irar la voyeti sinuifanta

sole

sen balasto di partenero

de la maro aproximas puerulo nuda

denove falias la vorti

ya for-turnez ta regardo

e ne ne-expektite butez

sur la bazalto

la krepuskulo kovras la vido

on mustas esar manjanta ulaloke

on kontis ye to

kunportez kelka sandwichi

ibe tremas vua sputajo

por skarabeo inter duno-herbo

lumi ja es acendata

luno krecenta oblique super

pensaji nebuloza

la fushetado en tu ipsa

regretas la blasfemo di la pasinto

da multi per pedo-frapo

kurtezachado e drinkachado par-koldeskinta

nur da kelki

purigita a meditado

turisti flanas trans la bulvardo

friandajo-bastono lumizita stekesis aden la maro

la printempo pluvetas vers la somero

per transporto publika nula parkeo-problemi

od expektante biciklo-furtanta furtisti

du-ferdeko desaprobita

por ne havar marchado super la kapo

o havar sufokiva odori supre

or l' arida dii kande nulo sucesas

e dispersesas en sigareto-fumuro

mem erektaji pene atingesas

la propra anuso ofras solvo

por fidela sub-ago

regretinde tro fatigita por rekrutar sorcisteto

che skoli o baleterii

ne plu la koakto necesa

di dekekin-yari-evanto tirar su a dormo

dolca al-ago di yunaro

chasteso-zono di la muzo bela

la lito-kovrilo elektrala di la nokto

tirata trans su

en urbo frigida

portual urbo sen kolyoni

pro preskripto da la feministi

la tempo tik-takas vers nia fino

rideganta fato

kolektemeson insultanta

l' eskombro restenda

ka vu ankore havas questioni? nia helpisti helpos vu

volunte

sismi / cikloni

volkan-erupti

lontane de propra certesi

lektebla en la jurnali

audebla ye la radiofono

spektebla ye la televiziono

familio-mesaji di la mortinti

e naski

gratuli

kreskanta amaso de trauro-karti

futuro-projeti

kolorizez vua filio per kristalo

plena agendi

amuzado di granda urbi

o ferio-festi somerala

exkurseto a la suno

rubando o kavaliero-rango

pri ti qui lasas kontentigar su

vivez la monarkio

ya chasez la tota rejala

familio nude aden la prato

lore li senprotokole povas

pasturar inter la brutaro

skult-arto dil elementi

sur la blinda muri

en groti e kaverni

apud kaskado o kratero

skeleti di arbori e vali profunda

glacio-denti sur trunki ed arbusti

rapida kambiado dil elementi

kruela ne-fidebla naturo

selektez vua gratuita donacajo

ensemblo de kin utila boli fair-espruva

o luxoza tosti*-aparato

kun utila anti-glutinostrato

quar delicoza tostii*

pronta dum instanto

"Ke ankore existas ulo quala la morto"

dicis la fratino di mortinta kontisto v.d. M.

ulafoye sur teraso sunoza

naskinta por plear rolo

en la fekacho di la tener existo

filmo sen komenco

ne rikomencebla

o haltebla

akra e nepreciz imaji

projektita sur skreno sentempa

ondetifanta eterneso

antagonisti / protagonisti / tritagonisti

balbutado di extra aktori omnube

fato fixe grabita

inter nasko e morto

mortanta lumo en obskureso

povra certesi

iterata dum vivo

en variaji sennombra

mamo-su-exploro

lernez konocar vua mami tre bone

ne restez marchante kun questioni pri kancero

ne-eviteble vers sub-iro

briloze kondamnita ad oblivieso

adsur-estrade / desur-estrade / sequanta

adsur-estrade / desur-estrade / sequanta

adsur desur / sequanta 'venez'

adsur desur / sequanta

'irez'

adsur desur

adsur desur

sequanta

telo

 

A. Moonen, 2000, de la libro "Verbanning". Titulo originala: "demonium-epos"

 

Polari

Polari/Palare esis geyala slango uzata en la 1960-69 yari specale en la "Julian e Sandy"-ceni di la BBC-radiofono-programo "Round the Horne".

 Polari/Palare esis kolektajo de vorti dil Italiana, l' Angla (inversigita angla vorti o rimanta London-idiotismo), cirko-slango, kanalo-parolo, la Yida e la Ciganala lingui. La West-End-dialekto fondita ye teatroparolo esis plu chika kam l' East-End-dialekto qua esis fondata ye kanaloparolo / bateloparolo.

 Yen Polari/Palare Vortaro:

 ajax = proxime (del Angla "adjacent");

basket = la konvexajo de viro-genitala organi sub la vesti;

batts = shuo;

bijou = mikra;

bod = korpo;

bold = audacanta;

bona = bona;

butch = viratra; viratra lesbiano;

camp = mulieratra (origino: KAMP = "Known As Male Prostitute");

capello = chapelo;

carts/cartso = peniso;

carsey/khazi = tualeteyo;

chicken = puerulo;

charper = serchar;

charpering omi = policisto;

cod naff = infama;

cottage = publika tualeteyo (kande onu serchas por sexuo);

cottaging = serchanta por sexuo en publika tualeteyo;

crimper = kuafisto;

dish = atraktiva viro; kulo;

dizzy = senreflekta persono;

dolly = beleta, agreabla;

drag = vesti , specale di mulieri;

ecaf = vizajo (inversigita angla vorto "face");

eek = vizajo (abreviuro di "ecaf");

ends = haro;

esong = nazo;

fantabulosa = marveloza;

feele = infanto;

fruit/queen = mulieratra viro;

gelt = pekunio;

glossies = revui;

handbag = pekunio/posho-monetuyo;

hoofer = dansisto;

jarry/mangarie = manjajo;

kaffies = pantalono;

khazi/carsey = tualeteyo;

lallies = gambi;

latty = chambro, domo o chambraro;

lills = manui;

lilly/lilly law = policisto;

luppers = fingri;

mangarie/jarry = manjajo;

mankey = mala-gusta;

measures = pekunio;

meese = nebela, leda (de la Yida);

meshigener = frenezioza (de la Yida);

metzas = pekunio;

mince = marchar afektace;

naff = flavagriza (del Angla "Not Available For Fucking");

nanti = ne;

national handbag = donaco-pekunio de la guvernerio;

nishta = nulo;

oglefakes = orel-binoklo;

ogles = oreli;

omi = homulo, viro;

omi-polone = homeosexualo;

onk = nazo;

orbs = oreli;

palare pipe = telefonilo;

palliass back = (korpala) dorso;

park = donar;

plate = pedi; felaciar (rimanta London-idiotismo "plates of meat" = feet);

polari/palare = paroli;

polone = muliero;

ponce = proxeneto;

pots = denti;

riah/riha = haro;

riah shusher = kuafisto;

savvy = savar;

scarper = fugar (del Italiana "scappare" = eskapar);

scotch = gambo (rimanta London-idiotismo "Scotch egg" = leg);

sharpy = policisto;

shush = furtar (de kliento);

shyker/shyckle = peruko;

slap = kosmetiko;

strillers = piano;

thews = femuri;

trade = sexuo;

troll = promenar (specale serchanta sexuo)

vada/varda = vidar

willets = mami, pektori

 

http://www.worldwidewords.org/articles/polari.htm

 

SANDY: How bona to vada your eek! Roll up yer kaffies ... we want to vada yer calves.

JULIAN: Hmmm ... his scotches may be a bit naph but his plates are bona.

SANDY: Oooaaawwh! He's got all the Palare, ain't he?

 

Altra ret-pagini:

 - Hugh Young's Lexicon of Polari - la maxim grand vortaro anke ye la "NZ Pink Pages' Polari wordlist" - Polari Words from Lingua Franca

- Paul Baker's Polari research

- Polari - a Cinderella among languages

- Julian and Sandy scripts online - at Chris & Kevan's Fabulosa Homepage

- Ethnologue Database: POLARI (United Kingdom)

Bibliography on Gay & Lesbian Language

- Richard Dunn's Polari page - kun vortaro

- The Fantabulosa OmiPalone's page

- The Kenneth Williams Appreciation Society

 

Libri:

 - "The Queens' Vernacular, A Gay Lexicon" da Bruce Rodgers, (Straight Arrow books 1972, ISBN 0 87932 026 5) riiprimita kom "Gay talk, a (sometimes outrageous) dictionary of gay slang" da Bruce Rodgers, (Paragon 1979, ISBN 0 399 50392 7)

- "A Dictionary of Slang" da Eric Partridge, editita da Routledge & Kegan Paul qua havas "Parlyaree" vice "Palare"

 

Brodkasto per filmo, radiofono e TV:

 - "An encyclopaedia of homosexuality in film, radio and TV in the UK, 1923-1993" da Keith Howes (Cassell lesbian and gay studies 1993, ISBN 0 30432702 6)

- "The Margins of the City: Gay Men's Urban Lives", editita da Stephen Whittle, Ashgate Editerio (1994, ISBN 1-85742-202-3), kontenas "Gayspeak, the Linguistic Fringe: Bona Polari, Camp, Queerspeak and Beyond" by Leslie J Cox & Richard J Fay (pp103-127)

- "Language in the British Isles" editita da Peter Trudgill, Cambridge UP (1984). Kontenas "Shelta and Polari" da Ian Hancock (pp 384-403)

"The Homosexual Society" da R Hauser, editita da The Bodley Head (1962). Havas glosario de cirkum 60 termini di "The private language of a minority - the homosexual society"

- "The Bona Book of Julian and Sandy" da Barry Took e Marty Feldman (Robson 1976)

- "Round The Horne - The complete and utter history" da Barry Took (Boxtree 1998, ISBN 0 7522 2111 9)

- "Impertinent Decorum: Gay Theatrical Manoeuvres" da Ian Lucas (Cassell 1994, ISBN 0304327972)

- "A Queer Companion" editita da M.J.Ellison e Charles T. Fosberry (Abson Books 1996, ISBN 0 902920 960)

- "Parallel Lives" autobiografio da Peter Burton (GMP 1985, ISBN 0907040659)

- "The Kenneth Williams Diaries" editita da Russell Davies (Harper Collins 1993, ISBN 0 00 638090 5)

 

Revual artikli:

 - "Bona Contention" da Paul Baker en "Gay Times" magazine, januaro 2001

- "Jeffrey" revuo, numero 2, oktobro 1972. Vortaro de "Polari, The real Queens' English"

- "Gayspeak" da Mary McIntosh, en "Lunch" numero 16, januaro 1973. Origini di Polari en cirkistala linguo.

- "The Color Of His Eyes" da Ian Lucas, en "Queerly Phrased" editita da Kira Hall & Anna Livia (OUP 1997).

Origini di Polari en cirkistala linguo.

 

Ray Bergmann, Australia


Lektita...

 

Homeosexualeso islamana

Murray & Will Roscoe (red), Islamic Homosexualities. Culture, History, and Literature. New York/Londen: New York University Press, 1997, 331 pag.

La mondo islamana konocas klara kondamno di agi homeosexuala, qui ne tante es fondita ye la korano, ma ye enunci da Mahomet. Landi kun legaro islamana ofte severe punisas agi homeosexuala, qui cetere ofte ne es exekutata pro ke la pruv-ago teknikala maxim multe es tre komplikata: quar vira testi decanta mustas esir konstatinta la mal-ago.

 

Malgre la severa legaro, homeosexuala konduto inter viri abundas en la mondo islamana. Segun la skriptisti to es rezulto di la sociala strukturo di la koncernanta socii. Ofte koncernas patro-lineara e patriarkala socii kun severa sexuo-separo e poligamio. Mariajita e ne-mariajita mulieri sidas enklozita heme dum ke precipue yuna, ne-mariajita viri traserchas la stradi por amuzeso. Ibe li ne trovas mulieri, ma l un l altra. Ed l un kun l altra li experiencas plezuro sexuala.

En la mondo islamana existus pozitiva atitudo bazala ye sexualeso. Pro manko de posiblesi heterosexuala, semblas ke multa viri preferas la maxim importanta alternativo: gratuita sexuo kun yunuli o kun viri qui ne es konsiderata kom vera viri. Nam same kam la relati heterosexuala, la relati homeosexuala ofte es desegala. Viri penetras yunuli qui ankore ne es viri o viri qui ne volas esar viri. Altra-vorte, homeosexualeso konocas du formi: ye l una latero pederastio o sexuo inter adulta e yuna viro ed altralatere l inversigo sexuala di viro qua inversigis sua sexuala pozeso e permisas ke altra viri uzas il sexuale.

La formo pederastiala maxime ofte okuras* en la mondo islamana, precipue en la parti Arabiana e Persiana. Apud prostituco, ol es la des-charjiva vertuo maxim utiligata. Quankam la rolo pasiva dum sexuago es konsiderata kom tre mulieratra, ol ne nocas la yunuli qui lo pleas o qui misuzesas, segun existanta opinioni. Li ne divenas min virala pro to. Ultre to, omna koncernanti tacos pri to ultre ke se ulo altra eventas. Ya existas l ideo ke sexuo anusala es konsakriva por la partenero pasiva, tale ke ne omna yunuli aceptos lo volunte.

 La pederastio ja de la komenco dil islamo difuzesis vaste ed inspiris ye kulturala somiti ye la domeno di poezio e spiritismo. Diferanta artikli en la libro traktas laudo-kanti ye pederastial amoro en formo poezial e l expresi dil amo ye deo kun referi konkreta a Lua manifestajo en korpo di bel-aspektanta yunulo. Kelka variaji di la spiritismo, precipue en Persia, havas, altra-dicite, l amoro yunulal kom departo-punto. En sua artiklo, Roscoe remarkigas ke la pederastio ja vaste difuzesis en la koncernanta landi, ante ke l islamo establisis su ibe. L islamo lasis ne-tushita tradiciono ja existanta.

Pos pederastio, la travestio es la maxim importanta formo di homeosexualeso. En diversa parti di la mondo islamana es viri qui parte aceptis la rolo di muliero e sexuagas kun altra viri. En l Araba li nomesas mabun, en Turkia köçek, en Oman xanith, en Irak mustachnet, en Pakistan bugga, en India hijra, en Indonezia waria. La diferanta skriptisti emfazas ke koncernas sexuala pozeso intermediacala: ca personi yurale havas omna yuri di viri, dum ke li sociale relatas mulieri to quo ne permisesas da normala viri. Ofte li laboras kom prostitucati, ma li anke okuras* en altra servanta profesioni quala servistino e kuafistino.

Kompare, pederastio havas plu importanta plaso en la mondo islamana kam travestio. Kontrastante, l ideo de egale valoranta relati homeosexuala es tre absenta. Nur en la granda urbi quala Istanbul, Karachi e Djakarta komencas mondo homeosexuala de viri qui identizas su homeosexuale e ne abandonas lia rolo virala. Ca nova formo povas, segun la skriptisti di la libro, ne konsiderata kom la rezulto exkluziva di ocidentalesko, sekularesko o modernesko. La mondo islamana ja konocis multa probi por la komenco di identeso homeosexuala.

Studento ulafoye remarkigis da me ke en kulturi ube lo koncernas honoro e shamo, e ne kulpo e repento quale en la prezenta mondo ocidentala, variaji sexuala povas prosperar en la privateso. Tam longe kam nulu savas pri tala peki, nulo eventas. La frukti interdiktita forsan ya gustas plu bona pro to. Tam balde kam la pordo di la dormo-chambro es klozita, ne tante importas to quo eventas, kondicione ke la partenero es fidebla e ne parolas tro multe pri lo eventinta, exter la dormo-chambro. Honoro es afero publika e tam longe kam amba parteneri tacas, nulu sucios pri to. Homeosexualeso es afero de absoluta sekreteso e tacemeso. Pro to ke l ideo de "venar ek l armoro" o "konfesar la karaktero sexuala" es tante stranja por ta kulturi islamana, ube la honoro di la familio postulas ke sexuo restas privata e tacata.

Pri homeosexualeso virala ja multa yarcenti es pri-skribita da tam skriptisti islamana kam vizitinti ocidentala, ma pri la variajo mulierala preske nulo es konocata. On konjektas ke en la mondo klozita di la mulieri prosperas relati lesbiana, ma segun la skriptisti di la libro ne es pruvo por to. Quon li ipsa prizentas es mulieri qui havas rolo di viro, quale la "virgini jurita" di la Balkan o la "mustergil" di la marsh-arabi en la sudo di Irak. Ma quale la kompreno virgini ja dicas, anke che ca mulieri qui metis la pantalono, ankore es la questiono quala sexuon li praktikas. Lo maxim probabla es, segun la skriptisti, ke li absolute ne sexuagas kun mulieri nek viri. Do ibe ne trovesas la lesbianismo di la mondo islamana. Forsan la skriptisti devis esir uzanta kelke plusa mulieri por lia libro.

Prezente la jurnalaro en Nederlando skribas pri la "homeosexualo-fobio inter islamani". Ca libro klarigas ke la tradiciono islamana segun la vorto es kelke plu tolerema kam la kristana e ke en la praktiko omna-diala existas plusa spaco por amori homeosexual e relati. Exakte kom reakto pro ocidentala dominaco e "dekadanteso" l opinioni en la mondo islamana es akrigata ed existas atitudo anti-homeosexuala qua plu frue ofte tote ne existis.

Es evidenta ke la doceso plu emfazas la richa tradicioni sexuala dil islamo dum esas necesega l atenco por la sexualeso. Ye grand avantajo di la kindi* tam aloktona* kam autoktona*. Tala docajo evitas l un-latereso di la jurnalaro ube la mala latero dil islamo es emfazata, quale violaco da e homeosexualo-fobio inter islamani. Lo kreas plu vasta kadro en qua la richesi sexuala e limiti dil islamo povas esar traktata ye maniero plu equilibranta e komencar komparo a la tradiciono kristana.

La traktita kolekturo de esayi donas vido ye l islamana historio e kulturo di la homeosexualeso. Desavantajo es ke la skriptisti es experti ye la domeno di studii homeosexuala, ma ne ye la domeno dil islamo. Lo relative platigas lia artikli: es konsideraji duesma-manua. Murray es enciklopediisto qua ante ja kompilis du tomi pri homeosexualeso en Oceania, Latin-Amerika ed Anglo-saxonian Amerika. Roscoe savas multe pri "berdachi" (intermediacala sexuo-pozeso) inter la Nord-Amerikana indijeni, ma savas min multe pri "xanith" e "waria".

Jenanta traito di Murray es ke il sempre kritikas kolega exploristi. Tale il diminutas la valoro, en noto, di la tomo Sexuality and eroticism among males in Muslim societies (1992) klasifikanta ol kom "naraci da ocidentala turisti pri lia deceptinta experienci sexuala kun Arabi". Per to il tre desvalorigas la tomo dal, intertempe mortinta Nederlandano Sofer e la Germana Schmitt. Ton il ipsa anke savas, nam ye punti krucala il citas abundante lia verko qua esis l unesma revuala libro di ta domeno. Nord-Amerikani sempre volas esar "l unesma" e hike Murray, evidente, faliis. Ni esperez ke balde aparos plusa studiuri qui per plusa profundeso e vervo konsideras la homeosexuala kulturo islamana. Ed en qui esos plusa spaco por la latero lesbiana dil aferi, qui en amba libri restis tre ne-suficanta.

 Ultre amba mencionita libri, la Roermondana islam-experto Omar Nahas skriptis libri pri homeosexualeso ed islamo (en la Nederlandana): "Naar een interpretatie van homoseks-ualiteit" (1997), komendebla por 7,95 euri che la skriptisto: Buxo postal 508, 6040 AM Roermond, Nederlando. Ilua maxim recenta libro es ecelanta e tre lektinda: "Islam en homoseksualiteit" (2001). Omar Nahas probas trovar plaso ed acepteso di homeosexuali fondita ye la texti di la korano. "Islam en homoseksualiteit", kustas 12,50 euri, isbn 90 5460 0721, editerio Bulaaq, Amsterdam.


 

KOMUNIKAJO:

 

LA KORDIEGO G, nova filozofio

 

Ni omisos Geyal! Pro quo? Por donar plusa spaco ad artikli ne-direte relatanta lo homeosexuala. Ni omisas l adjektivo geyal", ma ne hezitos e ne refuzos skribar pri lo geyala. Ed anke ne pri altra fenomeni sexuala. E politikala. E kulturala. Ni ne es enti nur sexuala. Nia domeno es plu vasta. Omno de vidopunto liberala, por ti kun mento liberala. Ma ne-necese geyala. Do, por omni, homeosexuali, heterosexuali, liberali, kultur-amanti, politikeri e politikisti, omnu kun mento libera ed intereso por kulturo, politiko ed opinioni. Do, ka por vu?

 

Pri la nomo: la vorto "geyala" implikas lo homeosexualULala e ne lo homeosexualINala. Ka to es honesta? Nun li nur lasas la litero G por ne negar nia origino (pronuncez ol), ma anke por indikar ke G es la prefixo ge- (segun pronunco), qua inkluzas tam viri kam mulieri. La G di granda, grandioza, edc., edc., e multa altra adjektivi.

La nova karaktero di La Kordiego G esos realigata depos numero un di 2002. Me esperas ke plezez la nova karaktero di La Kordiego G a vu.

 

Saluti amikala,

 

Hans Stuifbergen,

Chefa redaktero di La Kordiego G

 

 


REKLAMO

Dictionnaire Française-Ido, L. de Beaufront & L. Couturat 29,95 Euri

Afrankuro es inkluzita


 

LKG-arkivo per l' Elektronala Revueyo di Frank Kasper.

http://www.elektrona-idorevueyo.purespace.de
O per l' adresolisto de Ido-revui:

https://www.angelfire.com/id/Avance/REVUI.html

Elektronala Forumo por gey- e lesbian Idisti:

geylesidist-subscribe@eGroups.com . Por desabonar:

geylesidist-unsubscribe@eGroups.com .


 

REKLAMO

L E T R O I N T E R N A C I O N A

revuo pri filozofio, nutrivi salubra, Budhismo, esoterismo, edc. Sendez 20 franki Franca o 5 Int. Kup.-i di Resp. a:

Jean Martignon, 12 Rue Maurice Utrillo, F-91600 Savigny sur Orge, Francia


REKLAMO

LA SUNO DI TIAHUANAKO

 

Noveleto da G. T. Romanin

 

Cienco-fiktivajo pri l' origino e destino di nia planeto. Preco: 5 Internac. Kuponi di Respondo.

Komendez che:

Sro. J. Martignon

12, Rue Maurice Utrillo

F-91600 Savigny-sur-Orge

Francia


 

 

LA SPEGULO GRANDA

Da Mohammed Mrabet

Novelo

(Vizitante Tanger, Ali, yunulo rurala, renkontras e pose mariajas a la belega Rachida. Il trovas por li granda domo en l urbo. La nasko di lia filio adportas tragedio, kande Rachida augmentante divenas obsedata da elua perturbiva altra ego, revelita ad el en spegulo en la danso-salono di lia domo.) (4,55 euri)

 

 

Editerio Tia Libro

Postapart 33301

1090 PC Amsterdam

 


K o l o f o n o


Editero responsebla:

H. Stuifbergen

 

Kooperanti

Alexandro la Granda

Henny Brandhorst

Agnes

Arnoldo di Ocitania

Albert Smith

La Mediko Turka

 

Abono

Yarale, 4 numeri: Euri 5 / $ 5

Od: 6 Internaciona Kuponi di Respondo

Jiro-konto 5772654 ye nomo di H. Stuifbergen

Amsterdam

Gratuita por ti qui ne povas pagar ol.

 

Reklamo-tarifi

1/1 pagino 45,50 euro

pagino 22,73 euro

pagino 11,36 euro

1/8 pagino 5,68 euro

kovropagino = duopla tarifi, plu granda kam 1/2 pagino ne es posibla

Anunci = gratuita

 

Por plusa informo pri Ido, omna lingui

http://members.tripod.com./~avancigado

 

Retal arkivo di La Kordiego Geyal:

https://www.angelfire.com/id/Avance/LKGarkivo.html

 


UBE LA KORDIEGO GEYAL ES LEKTATA? (LISTO KOMPLETA)

Ghana - Ukraina - Surinam - Polonia - Chekia - Brazilia - Kuba - Nederlando - Rusia - Austria - Germania - Francia - USA - Kanada - Turkia - Japonia - Britania - Lituania- Chinia- Norvegia - Ruanda