Na úvodní stránku

Rod Haucků

Na centrum sekce
Jedná o jméno Hauk (Hauck, Hauckh), které se objevuje v mém rodokmenu na Šumpersku, konkrétně v obcích Vernířovice, Klepáčov a Sobotín. Nedaleko odtud je Rýmařov, který je výchozím bodem ,,nejzajímavějších předků". Co se rodu Hauků týká, dodnes existuje obec Haukovice nedaleko obcí Dlouhá Loučka a Paseky u Uničova. Zde se již také měl od 15./16. stol. nacházet svobodný dvůr Haukovec (ve starších pramenech jmenovaný jako Houkovec). Hauků bylo v české historii nemnoho, z historických osobností je však třeba zde připomenout hraběte Hauka z Leisneku na Peníku a Nepomyšli, ,...kterémužto psáno býti má hned ode všech tří stavův pod zemskou pečetí, aby hejtmanství to přijeti k sobě ráčil pro svatou víru křesťanskou...." - byl tedy roku 1521 vrchním hejtmanem zemí českých. Jeho predikát není vymyšlený - města Leisnek (Leisnig) je město saské, jakož i Peník (saské Penig). Nepomyšl bývá ztotožňována s Pomyšlí (Zbomyšl, Pomyšl, Spomyšl), což je ves v Čechách. Rýmařovsko bylo kolonizováno i německými osadníky, proto velmi vzdálená příbuznost hraběte Hauka není vyloučena, jakož i příbuznost s dalším Haukem a to proboštem Vyšehradským, který byl údajně nepřítelem biskupa Zdíka (datováno k roku 1143). 

Jistě jsou však moji předkové příbuzni s jistým Pavlem Hauckem, synem šumperského soukeníka a purkmistra Pavla Haucka, kteří se dle slov Dr. Karla Müllera, ředitele ZA Opava a autora článku ,,Případ Pavla Haucka ve světle korespondence Karla staršího ze Žerotína" zapsal do předbělohorských dějin ,,města Šumperka takovou měrou, že ustavičným sporům s městskou radou věnoval historik města Franz Harrer celou kapitolu". Samotná korespondence je vzhledem ke své dataci (1613) poněkud špatně zde citovatelná, proto shrnu hlavní body: Pavel Hauck se svým kumpánem Eliášem Wanderem vymalovali ,,v čase postním tabule", na nichž nakreslili rakouská arciknížata Leopolda a Karla ,, i některé jiné osoby a mezi nimi Jeho Milost Knížecí pana kardinála z Dietrichštejna" (zřejmě dosti podařené karikatury) a ty byly zavěšeny na šumperskou šibenici! Odtud tyto ,,tabule"sundali až biřici. Pavel Hauck zřejmě utekl a byl poté lapen a držen ve vězení v Jihlavě. Od Jeho Milosti císařské zřejmě dostal hauck ,,milost s podmínkou", což nejlépe dokládá již přímá citace (zdé se, že karel st. ze Žerotína měl s hauckem jiné úmysly a nejraději by ho pověsil...): ,,... Jeho Milost císařská milostivě mi poroučeti ráčí, abych Pavla Haucka až posavad u vás (v Jihlavě) v vězení zůstávajícího z téhož vězení propustiti poručil. Však na tento jistý způsob, aby na sebe zápis pod ztracením hrdla učinil, že ku právu v Olomouci a Šumberskými státi sdostati chce a proti ním Šumberským nic nenáležitého, žádným vymyšleným způsobem před sebe bráti nebude. Protož vám takovou milostivou Jeho Milosti císařské vůli v známost uvozuji a abyšte se vedle ní k témuž hauckovi všelijak zachovali poroučím s tím přitom doloženým, abyšte mi, jak to od vás vyřízeno bude, neprodleně v známost uvedli. Datum v Rosicích 22. Aprilis 1614".

Na pomezí obcí Rapotín a Petrov nad Desnou je kostel - to by nebylo nic tak zvlášntího, kdyby na něm nevysela ohromná deska s nápisy padlých v 1. světové válce: Reitendorf 1918 Hauk Anton, Petersdorf 1918 Hauk Eduard a Hauk Johann. Dnes byste v této oblasti hledali Hauckovi zřejmě marně - zbyl jeden hrob v obci Vewrnířovice, kde jsou pohřebeni moji příbuzní - hrozilo jeho zrušení, 50 let za něj nikdo nezaplatil nájem, proto jsem se ho rád ujal - myslíte, že nás taky někdo bude chtít jednou vykopat?
 

Erby rodin se šlechtickým původem - snad je tam i saský rod Haucků:

 

 

 

   © Tomáš Tyl

....2000