กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระหัสวิชา EN30
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
บทเรียนภาษาอักฤษเรื่องหลักการใช้ English Verb Tenses
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระหัสวิชา EN30

เนื้อหาของบทเรียน (Contents) แบ่งออกเป็น 5 บทดังนี้

 • บทที่ 1 Verb Forms (รูปกริยาภาษาอังกฤษ)
  รายละเอียดเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องทำความรู้จักและศึกษาในบทนี้
  ความหมายและคำจำกัดความของ
  Tense
  รูปกริยาภาษาอังกฤษ Verb forms
  Base form
  Simple past form
  Past participle form
  Present participle form
 • บทที่ 2 Simple Tenses
  รายละเอียดเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องทำความรู้จักและศึกษาในบทนี้
  Simple present tense
  Simple past tense
  Simple future tense
 • บทที่ 3 Simple Tenses
  รายละเอียดเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องทำความรู้จักและศึกษาในบทนี้
  Present continuous tense
  Past continuous tense
  Future continuous tense
 • บทที่ 4 Perfect Tenses
  รายละเอียดเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องทำความรู้จักและศึกษาในบทนี้
  Present perfect tense
  Past perfect tense
  Future perfect tense
 • บทที่ 5 Perfect Continuous Tenses
  รายละเอียดเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องทำความรู้จักและศึกษาในบทนี้
  Present perfect  continuous tense
  Past perfect continuous tense
  Future perfect  continuous tense

วัตถุประสงค์
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนเรื่องหลักการใช้ English Verb Tenses แล้วนักศึกษา
มีเข้าใจลักษณะของรูปกริยาที่ใช้ใน Tense ต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น  
   base form, simple past form, past participle และ present participle
สามารถจำแนกโครงสร้างของ Tense ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น
   simple tenses, continuous tenses, perfect tenses, perfect Continuous tenses
มีความเข้าใจและสามารถนำความรู้เรื่องหลักการใช้  English verb tense ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้


ข้อแนะนำในการศึกษาบทเรียน
บทเรียนมีทั้งหมดมี 5 บท แต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรมแบบทดสอบตนเอง
นักศึกษาสามารถกำหนดระยะเวลาการศึกษาบทเรียนในแต่ละบทตามอัธยาศัยและความสะดวก
ที่สำคัญนักศึกษาจะต้องศึกษาให้ครบทุกบทเรียนก่อนทำการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาควรจะจดจำ
URLของเว็บไซด์นี้ไว้ในกรณีที่นักศึกษาจบหลักสูตรไปแล้วมีความต้องการทบทวนความรู้หรือมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนักศึกษาสามารถ ส่ง
e-mail มาถามครูได้ตลอดเวลา
 

ขั้นตอนในศึกษาบทเรียน

1. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบตนเองก่อนเรียน
 2. ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาและทำกิจกรรมท้ายบทเรียนตามลำดับตั้งแต่บทที่ 1 - บทที่ 5
 (เมื่อศึกษาเสร็จในแต่ละเรื่องให้ทำแบบทดสอบตนเอง)
3.  เมื่อมีข้อสงสัยให้  e-mail  มาถามครู หรือส่งคำถามหรือข้อสงสัยไปที่ web board
4. ทำแบบทดสอบตนเองหลังเรียน
 
Created by Vittaya Pongmussaya    M.A. Education / Instructional Technology
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


 Get free counter at Cgi2yoU.com