Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
    ERKEK  VE KADIN İSİMLERİ TELAFFUZLARI
Aşağıda, bazı erkek ve kadın isimlerinin Tatarca telaffuzları verilmektedir. Özellikle altını çizerek belirtmekte fayda var ki, 
bunlar Tatarca isimler değil, isimlerin Tatarca telaffuzlarıdır.Tatarlar da, çocuklarına genellikle Arapça kökenli isimler koymaktadırlar. 
Sadece farklı telaffuz edilen isimler listelenmiştir
ERKEK İSİMLERİ TELAFFUZLARI KADIN İSİMLERİ TELAFFUZLARI
KIRIM TATARCA TÜRKÇE KIRIM TATARCA TÜRKÇE
Abdulla Abdullah Akipe Akife
Abduraman Abdurrahman Aripe Arife
Ablaziz Abdül Aziz Bariye Bahriye
Ablakim Abdül Hakim Beyice Behice
Ablalim Abdül Halim Beyiye Behiye
Ablamit Abdül Hamit Cayde Cahide
Amet Ahmet Cumay Cumaziye
Akip Akif Elip Elif
Arip Arif Pariye Fahriye
Battin Bahattin Patiy, Patma Fatma
Bariy Bahri Pemiye Fehmiye
Beyiç Behiç Peride Feride
Boray Burhanettin Petiye Fethiye
Cayit Cahit Pevziye Fevziye
Celay Celalettin Pigen Figen
Cemay Cemalettin Pikriye Fikriye
Anis Enis Gülper Gülfer
İyip Eyüp Güliy Gülzade
Parettin Fahrettin Abibe Habibe
Pariy Fahri Acer Hacer
Paruk Faruk Apize Hafize
Pemiy Fehmi Alide Halide
Perit Ferit Alime Halime
Peti Fethi Amdiye Hamdiye
Pevzi Fevzi Amide Hamide
Piyzılla Feyzullah Asibe Hasibe
Pikret Fikret Atice, Katice Hatice
Pikri Fikri Ava Havva
Puvat Fuat Ayriye Hayriye
Gappar Gaffar Ediye Hediye
Abibulla Habibullah İkmet Hikmet
Apız Hafız İlmiye Hilmiye
Alil Halil Uriye Huriye
Alim Halim Üsniye Hüsnüye
Kalit Halit İppet İffet
Amdi Hamdi Latipe Latife
Amit Hamit Lütpiye Lütfüye
Asan Hasan Melat Melahat
Asip Hasip Meliya Meliha
Ayri Hayri Miyrem Meryem
İdayet Hidayet Malla Mualla
Kıdır Hıdır Mazzez Muazzez
İkmet Hikmet Müzine Muhsine
İlmiy Hilmi Münever, Müniy Münevver
Üseyin Hüseyin Nayde Nahide
Üsmen Hüsmen Nayle Naile
Üsnü Hüsnü Nayme Naime
İlamiy İlhami Nazipe Nazife
İlan İlhan Nebat Nebahat
İrpan İrfan Nepize Nefize
Sımayil, Sımay İsmail Neyire Nehire
Latip Latif Niyal Nihal
Lütpü Lütfü Nilüper Nilüfer
Mayir Mahir Periyan Perihan
Mamut Mahmut Rabiye Rabia
Memet Mehmet Repika Refika
Meliy Melih Reyan Reyhan
Mammer Muammer Rıpkıye Rıfkıye
Mammet Muhammet Sadet Saadet
Marrem Muharrem Sebya Sabiha
Musin Muhsin Sapiye Safiye
Mustapa Mustafa Sayme Saime
Muzaper Muzaffer Saliya Saliha
Nayit Nahit Sebat Sebahat
Nayim Naim Seyer Seher
Nasibulla Nasibullah Şepika Şefika
Nazmiy Nazmi Şeripe Şerife
Necmiy Necmettin Şeripzade Şerifzade
Nuriy Nuri Tayire Tahire
Ümer Ömer Vabe Vahibe
Erecep Recep Vayde Vahide
Repik Refik Vaspiye Vasfiye
Remziy Remzi Zayde Zahide
Rüştiy Rüştü Zaripe Zarife
Sayim Saim Zera Zehra
Sali, Saliy Salih Ziynep Zeynep
Sebay Sebahattin Zülpiye Zülfiye
Selamiy Selami
Seypi Seyfi
Siypılla Seyfullah
Sidamet Seyit Ahmet
Sidali Seyit Ali
Sidislam Seyit İslam
Sidosman Seyit Osman
Sidömer Seyit Ömer
Sezayi Sezai
Sülüman Süleyman
Şabay Şahabettin
Şayin Şahin
Şepik Şefik
Şerip Şerif
Şevkiy Şevki
Şayip Şuayip
Şükriy Şükrü
Tayir Tahir
Tasin Tahsin
Vayit Vahit
Vaspiy Vasfi
Yaya Yahya
Zaper Zafer
Zekay Zekai
Zekiy Zeki
Ziydula Zeydullah
Ziynel, Zinal Zeynel
Zülpü Zülfü
Peyaz Feyyaz