Stara ko{nica za p~eli.Tie odletale.

Otsekoga{ se pra{uvav {to se slu~ilo so site ku~iwa ma~iwa i site drugi `ivotni koi `iveele ovde. Slu{nav deka ma~kite podivele i deka nivnite potomci sega `iveat vo {umata.

Ova selo se vika “Bel Breg", toa se nao|a na glavniot pat, i nekoi lu|e seu{te `iveat tuka.

Koga }e re~am deka vo nekoe selo seu{te `iveat lu|e, toa zna~i deka samo 2-5 lu|e se ostanati. Po ^ernobilskite standardi, sekoe selo so 20-30 `iteli vo nego e megalopolis.

Grob na nepoznat vojnik od golemata Patriotska Vojna, vo bezimeno selo vo ^ernobil.

Plutonievoto Kralstvo

Vo sporedba so Plutonium-239, ostanatite hemiski elementi izgledaat kako kralevi vo teatarot, sprema kralevite vo vistinskiot `ivot, bidej}i plutoniumot e toj koj }e vladee vo mileniumite {to doa|aat.. Toj e ekstremno toksi~en, i hemiski aktiven, a vremeto na poluraspa|awe e 24.000 godini.

Za sre}a, ^ernobil be{e uraniumski reaktor, i celiot plutonium koj sega e prisuten vo ovaa oblast e produkt na uranot; koli~inata zavisi od starosta na reaktorot.Nekoi tvrdat deka toa e seu{te mala koli~ina, no nas i ne ni treba premnogu,; polovina kilogram plutonium, ramnomerno rasporeden, e dovolno da se ubijat site lu|e na planetava

Plutoniumot e koristen kako gorivo za atomskite bombi, i za takanare~enite “reaktori so brzo napojuvawe”, a nosi i soodvetno ime, po bogot Pluton, bog na smrtta i na podzemniot svet.

Americium.

Nekoi sela se seiozno ozra~eni.. Radiacijata ovde e pogolema otkolku kaj reaktorot. p>


Ako go stavime gajgeroviot broja~ na asfaltot, a potoa na trevata , i gi sporedime rezultatite od dvete merewa, }e zabele`ime deka nivoto na radiacija e mnogu pogolemo vo trevata(8,5 pati), bidej}i radiacijata se koncentrira vo `ivite organizmi.Izvorot na ovaa radiacija e Americiumot..


Vo po~etokot, situacijata i ne bila tolku lo{a. Ovaa oblast e zagadena so Plutonium-241, a nesolenata {ala so ovoj element e {to, vo po~etokot toj i ne e ba{ tolku radioaktiven.Toj mirno ~eka 14,4 godini, a potoa se razlo`uva na komponenti, me|u koi i Americium 241, koj proizveduva mo}ni gama zraci, vistinski topovski |uliwa, vo sporedba so ma~kinata ka{lica na orginalniot Plutonium


Na oglasnata tabla se filmovite koi se prika`uvale toj den, i filmovite za narednite denovi.Slednata predstava }e bide za 4veka..Isto taka i vo ovaa u~ilnica nema da ima pove}e nastava. Edistvenata lekcija koja ovde mo`e da se nau~i, e toa deka fizi~koto vreme na poluraspa|awe na Americium-241, }erkata na Plutonium-241, e pove}e na 400godini.

I vo dale~na idnina na{ite potomci }e se soo~uvaat so ovoj problem.

Fotografii od neoficijalni izvori.

Farmerite od nekoi zagadeni sela prijavile teliwa rodeni so 4 roga, prasiwa so golemi o~i kako lubenica.

Neznam kolku se to~ni ovie informacii, no ako pominam niz tie sela, }e se osiguram deka bateriite vo mojot foto-aparat se polni.

Najtragi~niot del od ovaa prikazna se ^ernobilskite deca.

Mnogu vakvi sliki se pojavuvaat na internet i se poka`uvaat na TV.Edni velat deka toa se deca na ^ernobil, drugi velat deka sme imale takvi deca i pred nesre}ata. Tie mo`ebi se deca na alkoholi~ari i narkomani, koi ovde gi ima vo izobilstvo.

Nemame dovolno informacii za ~ove~ki `rtvi, vlastite gi negiraat.Nedostatokot na to~ni informacii ra|a glasini, nedoverba i panika..

Veruvam deka ova treba da bide predmet na nau~ni istra`uvawa, a ne predmet na {pekulacii. Bilo da se deca na ^ernobil ili ne, tie `iveat `ivot odvaj vreden da se `ivee.

Tivkiot grad Paqeskoje

Na krajot na na{eto patuvawe }e go posetime ova grad~e koe nekoga{ be{e poznato pod imeto Paqeskoje. Toa be{e administrativniot centar za regionot nare~en Palisja, a sega e glaven grad na Zemjata na Volcite.

Eve edna sovetska zgrada.

Vo sovetskoto vreme, site koi {to sakale da gradat ku}i morale da se dr`at do striktnite standardi. Samo dobrosituiranite lu|e, so vrski, mo`ele da gradat nestandardni, ili pogolemi ku}i. Celi 70 god, komunisti~kata patrija se obiduva{e lu|eto da gi napravi socijalno ednakvi, no ne uspea.Nekoi ku}i se sepak pogolemi od drugite.

^ernobil gi izedna~i site eden den.Ku}ite na obi~nite lu|e le`at vo istata ramnina, so ku}ite na onie {to toga{ bile “golemi yverki”.

Ovie se domovi na obi~nite lu|e.

Od ovaa ku}a ostanale samo zamrznuva~ot i oxakot.

Centarot na Paqeskoje.

Centarot izgleda kako posle nuklearen napad, ne{to pome|u Stalingrad 1943 i Hiro{ima 1945.

Vozeweto motor ovde e kako slalom, pome|u drva koi {to rastat od asfaltot, i otvorenite {ahti..

Ova bilo prodavnica za detska obleka i igra~ki.

Ova e tatko mi.Toj e penzioniran, no seu{te se zanimava so pra{awa od ekologijata.

Toj, kako i mnogu drugi, e ubeden deka ovde povtorno bi mo`ele da `iveat lu|e.Vo Paqeskoje e po~isto, otkolku vo drugite mesta, so prose~na radiacija pod 20 mikrorentgeni/~. Na nekoi mesta seu{te se ka~uva nad 50mR/~, a vo leto ovie brojki se duplo pogolemi.

Ponekoga{ samo lutame so tatko mi niz ovaa pustina.Gajgeroviot broja~ {to toj go koristi e proizveden vo 1986god. Posle ^ernobilskata nesre}a dojde do nedostig na ovie korisni alatki, i vlasta po~na brzopleto da proizveduva novi, so granica do 100mikrorentgeni. Takvite Gajgerovi broja~i bea potpolno beskorisni, bidej}i nivoto na radiacija vo ^ernobil be{e mnogu povisoko od nivnata granica. Toga{, nivoto na radiacija vo mojot dom, vo Kiev be{e okolu 1000 mikrorentgeni/~... Duri sega, po 20 god, ovie napravi stanaa korisni.

Vlastite probale da go spasat ovoj grad, gi reasfaltirale site pati{ta, izgradile novi bolnici i u~ili{ta..

Duri gi smenile i vodovodnite cevki i izgradile nova crkva.

Ovie merki go namalija nivoto na radiacija, no ne dovolno za povtorno da `iveat lu|e ovde.

Se ~ini deka site zagadeni mesta se osudeni na smrt porano ili podocna lu|eto }e gi napu{tat.

Paqeskoje e dreven grad.Mo`e da se najde vo starite mapi pod imeto-Mogilne, {to na Ukrainski zna~i “do grobot”.Prv pat se spomnuva vo 945 godina.

Gradot od toga{ smenil pove}e imiwa, go pre`iveal napadot na Mongolskite ordi vo 13-tiot vek, golemiot glad od 1933 godina, Vtorata Svetska Vojna 1941-1945, a od 26.4.1986 poleka izumira od smrtonosnite dozi na zra~ewe koi gi dobi taa ~ernobilska no}.

`itelite se borele da go odr`at ovoj grad vo `ivot, vo 1991 godina ovde seu{te imalo 12.000 `iteli. No koga gradskiot saad zaprel vo 1999 god. ja ozna~il smrtta na gradot, koga i poslednite 1000 `iteli se iselile.

Sega ,gradot potpolno go opravda svoeto porane{no ime.

Drvjata rastat na krovovite... Mo`ebi toa e na~in na prirodata da poka`e deka ne{tata po{le naopaku.

Nema na~in da se probieme do starite evrejski grobi{ta.

Izoranata zemja poka`uva deka divite `ivotni ve}e `iveat ovde.

Ima ne{to navistina ta`no vo prikaznata na ovoj grad, za 12-tte iljadi lu|e koi `iveele ovde, za golemite umovi koi raspravale za ideite, za obi~nite lu|e koi raspravale za sekojdnevni slu~uvawa, i za sitnite du{i koi gi ozboruvale. Sega ovde ne se slu{a nikakov glas, divite sviwi gi rijat nivnite ku}i, volcite ja prebaruvaat teritorijata koja ~ovekot ja izgradil, a potoa se odrekol od nea, i sega e nivna.

Go napu{tame Paqeskoje, i se upatuvame kon doma.Radiacijata ovde e ista kako i vo Grand Central Station vo Wujork, 50mikroR/~.

Vozbudata pri vozewe na motocikl, preku Zemjata Na Volcite, nemo`e da se sporedi so vozeweto na avtomobil.Vo kola, vie ste samo turist.Na motor, vie ste agresorot, divjakot {to e del od del od divata priroda.

Koga se zboruva za mrtvata zona, obi~no se misli na podra~je 30 km okolu reaktorot.

[to e so ovie gradovi i sela? Tie se nao|aat na 60 km od reaktorot..

Zemjata na Volcite e pogolema otkolku {to nekoi mislat, i prodol`uva da se {iri. Denes, se prostira od Jug prema Sever na 300 km, i od Istok prema Zapad 100 km.

Se razbira, ima lu|e koi seu{te `iveat na razli~ni mesta, no nema da najdete mladi prosperitetni lu|e, so nasmevka na nivnite lica. Toa se postari lu|e koi sakaat da go pominat ostatokot od nivnite `ivoti vo rodnite kraevi.Nekoi podra~ja se ~isti i bezbedni za `iveewe, no infrastrukturata se raspa|a, i nema rabotni mesta koi {to }e privle~at mladi lu|e.Regionot izumira.

Mapata ja poka`uva celata teritorija {to ^ernobil ja zagadi so radiacija.

Postojat 2 Krila na Zemjata na Volcite.Vo mojot dosega{en patopis, od Gradot na Duhovite, i Zemjata na Volcite,Grad, go posetivme samo ju`noto krilo, koe e locirano vo Ukraina i Belorusija.

Severnoto krilo e locirano vo Rusija i Belorusija, gomelo e i deprimira~ko.Mo`ebi i nego ke go posetime eden den.


Prolet 2007