Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ข่าวสารการสมัครงาน

ข้าราชการ - บัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 ขึ้นบัญชีเมื่อ 28 พฤษภาคม 2547 บัญชีหมดอายุ 27 พฤษภาคม 2549
ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 113
- บัญชีบุคลากร 3 ที่นำรายชื่อจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาขึ้นบัญชี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
บัญชีใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก
-


ลูกจ้างชั่วคราว - บัญชีนักวิชาการภาษี(ปริญญาโท) และยาม ขึ้นบัญชีเมื่อ 1 สิงหาคม 2546 บัญชีหมดอายุ 30 กรกฎาคม 2548
ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1 ของทั้งสองตำแหน่ง

- บัญชีลูกจ้างชั่วคราว 11 สายงาน (เหลือ 6 สายงาน ที่สามารถบรรจุได้) ขึ้นบัญชีเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 บัญชีหมดอายุ 14 สิงหาคม 2548
นักวิชาการภาษีปริญญาตรี ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 16
นิติกร ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 22
บุคลากร ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1
นายช่างศิลป์ ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3
นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2 ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2

- บัญชีลูกจ้างชั่วคราว 16 สายงาน ขึ้นบัญชีเมื่อ 28 กันยายน 2547 บัญชีหมดอายุ 27 กันยายน 2549
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2
นักวิชาการพัสดุขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3 ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 79
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 46
ศุลการักษ์ ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุหมดบัญชีแล้ว
พนักงานประจำเรือ ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2
กะลาสี ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6
พนักงานขับเครื่องจักรหนักขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุหมดบัญชีแล้ว
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1
เจ้าหน้าที่ประเมินอากร ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 5
นักวิชาการเงินและบัญชี ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 94
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลชั้น 2 ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการเรียกบรรจุหมดบัญชีแล้ว


พนักงานราชการ -
-
-

อื่นๆ -
-
-

back<<