Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

无能胜大明王大随求陀罗尼

救星!救星!救星!

My Favorite Web sites

My Home Pages
Free Web Building Help
Angelfire HTML Library
htmlGEAR - free polls, guestbooks, and more!

无能胜大明王大随求陀罗尼

南无十方三世一切佛 南无十方三世一切法 南无十方三世一切僧 南无本师释迦牟尼佛 南无无能胜大明王大随求陀罗尼

Namah sarva tathagatanam namo namah sarvabuddha bodhi-sattva-buddha-dharma-samghebhyah, tadyatha. Om vipragarbhe vipula vimale vimala garbhe vimale jaya garbhe vajra jvala garbhe, gati gahane, gagana visodhane, sarva papa visodhane. Om gunavati gagana vicarini, gagarini 2 girini 2 bhagari garddhabhari, gamari 2 gahari 2 gaha 2 gargari 2 gagari 2 gambhari 2 gabhi 2 gahi 2 gamari 2 gare 2 guha 2 guru 2 gubha 2 gurini 2 cale mucale samucale jaye vijaye, jagavati, aparajite, sarva bhaya vigate, garbha sambharani, siri 2 ciri 2 miri 2 piri 2 ghiri 2 sarva mantra karsani. Sarva satrunpramathani raksa 2 sarva- sattvananca sarvada sarva bhayebhyah, sarva vyadhibhyah sarvopidravebhyah ciri 2 viri 2 diri 2 vigata varana visodhani, vividhavarana vinsani muni 2 muci 2 muli 2 cili 2 kili 2 mili 2 kamale vimale, jaye jayavahe, jayavati visesa vati bhagavati ratna makuta maladhari vajra vividha vicitravesa dharini bhagavati maha vidya devi raksa 2 mama sarvasattvananca samanta sarvatra sarvapapa visodhani, huru 2 curu 2 muru 2 raksa 2 mama sarvasattvananca anathantrana nalayanana parayananya(pa?) rimocaya sarva- duhkhebhyah candi 2 cando 2 candini 2 vegavati sarva dustanivarani vijaya vahini huru 2 muru 2 curu 2 turu 2 mayupalini, sura vara pramathani, sarva deva gana pujite ciri 2 dhiri 2 samantavalokite prabhe 2 suprabhe 2 visuddhe, sarva papa visodhani dhara 2 dharanindhare suru 2 sumuru 2 rurucale caraya 2 sarvadustanpuraya 2 asam mama sarva sattvananca kuru 2 sri vasundhare jayakamale juli 2 varadikuse. Om padma visuddhe sodhaya 2 suddhe 2 bhara 2 bhiri 2 bhuru 2 mangala visuddhe pavitra mukhi, khangiri 2 khara 2 jvarita sisare, samantavalokita prabhe, subha 2 pravisuddhe samanta prasarita vabhasita suddhe jvala 2 sarva deva gana samakarsini, satyaprate, Om hri tram, tara 2 taraya 2 mam saparivaran sarvasattvananca, naga vilokite, huru 2 laghu 2 hutu 2 tuhu 2 ksini 2 sarvagraha bhaksini pingali 2 muci 2 sumu 2 suvicare, tara 2 nagavilokini taravantum mam saparivaran sarvasattvananca samsarna vaha*gavati asthamaha bhayebhyah sarvatra samantena disavandhena vajra prakara vandhena vajrapasa vandhena vajrajvali vajra jvala visuddhena; bhuri 2 bhagavati garbhavati garbha sodhani, kuksisampurani, jvala 2 cala 2 Om jvalani 2 varsatu deva samantena divyodakenamrta varsani, devatavatarani, abhisincantu sugata varavacanamrta varavapuse. Raksa 2 mama sarva-sattvananca sarvatra sarvada sarva bhayebhyah sarvopodravebhyah sarvopasargebhyah sarva vyadhibhyah sarva dusta bhayabhitebhyah sarva kalikalaha vigraha vivada duhkha pradurunimirtta mangala papa visodhani, kuksi sampurasi, sarva yaksa raksasa naga vidarini cala 2 vala 2 varavati jaya 2 jayantu mam sarvatra sarva kalam sidhyantu me. Iyam maha vidya sadhaya mandalanughataya vighnan jaya 2 siddhe sidhya 2 buddhya 2 puraya 2 purani 2 purayasam mam saparivaram sarva sattvananca sarva didyo*ngatamurtte jayottari, jayakari jayavati tistha 2 bhagavati samayam: anupalaya tathagata hrdaya suddhe vyavalokaya mama saparivaram sarva sattvananca asamm puraya traya svamama*stha mahadaruna bhayebhyah sarva-siperipuraya traya svamam maha bhayebhyah, sara 2 prasara 2 sarvavarana visodhani samantakara mandala visuddhe vigate 2 vigatamala sarva vigatamala visodhani ksini 2 sarvapapa visuddhe, mala visuddhe tejavati tejovati, vajre vajravati trailokyadisthite svaha, sarva tathagata murddhna- bhisikte* svaha, sarva buddha bodhisattvabhisikte svaha, sarva devatabhisikte svaha,sarva tathagata hrdayadhisthita hrdaye svaha, sarva tathagata hrdaya samaye siddhe svaha, indre indravati indra vyavalokite svaha, brahme brahmadhyusite svaha, visnu namaskrte svaha, mahesavara vandita pujitayai svaha, vajra dhara vajra pani vala viryadhisthite svaha, dhrtarastraya svaha, virudhakaya svaha, virupaksaya svaha, vaisravanaya svaha, catur maha raja namas krtaya svaha, jamaya svaha, jama pujita namaskrtaya svaha, varunaya svaha, marutaya svaha, maha marutaya svaha, agnaye svaha, nagavilokitaya svaha, devaganebhyah svaha, vayave svaha, nagavilokitaya svaha, devaganebhyah svaha, nagaganebhyah svaha, yaksaganebhyah svaha, raksasaganebhyah svaha, gandharva ganebhyah svaha, apasmara ganebhyah svaha, asuraganebhyah svaha, garuda ganebhyah svaha, kinnara ganebhyah svaha, mahoraga ganebhyah svaha, manusya ganebhyah svaha, amanusya ganebhyah svaha, sarvagrahebhyah svaha, sarva bhutebhyah svaha, sarva pretebhyah svaha, sarva pisacebhyah svaha, sarvapasmarebhyah svaha, sarvakumbhandebhyah svaha, sarva putanebhyah svaha, sarva kata-putanebhyah svaha, sarva dusta pradustebhyah svaha. Om dhuru 2 Om turu 2 svaha, Om kuru 2 svaha, Om curu 2 svaha, Om muru 2 svaha, Om hana 2 svaha, sarva satrunam svaha, Om phaha 2 sarva dustanam svaha, Om paca 2 sarva prabhyarthika prabhyamitram svaha, ye mama hitairsinas tesam sariram jvalaye svaha, sarva dusta cittanam svaha, jvalitaya svaha, samanta jvalaya svaha, vajra jvalaya svaha, manibhadraya svaha, purna bhadraya svaha, samanta bhadraya svaha, maha mahanta bhadraya svaha, kalaya svaha, maha kalaya svaha, matrganaya svaha, yaksininam svaha, raksasinam svaha, preta pisaca dakininam svaha, akasa matrnam svaha, samudra gamininam svaha, samudra vasininam svaha, ratricaranam svaha, velacaranam svaha, avelacaranam svaha, garbha harebhyah svaha, garbhaha-rebhyah svaha, garbha samdharaniye svaha, hulu 2 svaha, culu 2 svaha, Om svaha, sva svaha, bhuh svaha, tuvah svaha, Om bhur tvah svaha, cili 2 svaha, sili 2 svaha, budhya 2 svaha, mandala bandhe svaha, simavandhye svaha, sarva satruna bhanjeya 2 svaha,...........svaha, stambhaya 2 svaha, cchinda 2 svaha, bhinda 2 svaha, bhanja 2 svaha, vandha 2 svaha, mohaya 2 svaha, mani visuddhe svaha, surya surya visuddhe svaha, sodhaniye svaha, visodhaniye svaha, candre 2 purna candre svaha, grahe-bhyah svaha, naksatrebhyah svaha, pisacebhyah svaha, visvebhyah svaha, sivebhyah svaha, saantibhyah svaha, svastyayanebhyah svaha, sivamkari svaha, samkari svaha, santim kari svaha, pustim kari svaha, valavarddhani svaha, srikari svaha, srivarddhani svaha, srijvalini svaha, namuci svaha, maruci svaha, vegavati svaha. Om sarva tathagata murtte svaha, pravara vigata bhayesamaya svamam bhagavati sarva papan hrdayah svastir bhavatu mama saparivarasya sarva sattva nanca muni 2 vimuni 2 cari calane bhaya vigate bhaya harini bodhi 2 bodhaya 2 buddhili 2 cumvili 2 sarva tathagata hrdaya juste svaha. Om muni 2 muni vare abhisincantu mama saparivarasya sarva sattvananca sarva tathagata sarva vidyabhi sekaih maha vajra kavaca mudra mudritaih sarva tathagata hrdayadhisthita vajra svaha. Om amrtavare vara 2 pravara visuddhe hum hum phat 2 svaha. Om am[r]ta vilokini garbha samraksini akarsani hum 2 phat 2 svaha. Om vipule vimale jayavale jayavahini amrte hum hum phat svaha. Om bhara 2 sambhara 2 indriyavala visodhani hum 2 phat 2 svaha. Namo buddhaya namo dharmaya namah samghaya. Namo bhagavate sakya-munaye maha-karunikaya tathagatayarhamte samyak-sambuddhaya. namah samastebhyah samyak-sambuddhebhyah, bhavanaitan namas krtya buddha-sasana-vrddhaye. Aham idanim pravaksyami sarva-sattvananukampaya. imam vidyam maha-tejam maha-vala-parakramidhvam*. yasyam bhasita-matrayam muninam vajra-mayasane. marasca mara-kayasca grahah sarva- vinayakah. vighnasacuteca santiyekecit tat ksanadvilayam gatamh. tadyatha. Om giri 2 girini 2 girivati gunavati akasavati akasa visuddhe, sarva papa vigate, akase gaganatale, akasa vicarini, jvalita sisare. mani mauktikakharitaulidhare sukese sa vajre, sunetre suvarna, suvese, gaure, atite, anagate, prabhyut-panne. namah sarvesam buddhanam jvalita tejasam, buddhe subuddhe bhagavati suraksani. aksaye suksaye, suksame suprabhe sudane sudante vade varade suvrate, bhagavati bhadravati, bhadre subhadre vimale. jaya bhadre pracande, cande, candi 2 vajra cande maha cande dyo(gau?)ri gamdhari, candali, matangi vacasi, sumati, pukkasi, savari savari samkari, dramidi,raudrini, sarvartha sadhani hana 2 sarva satruna, dhaha 2, sarva dustan, preta pisaca. dakininam manusyamanusyananca paca 2 hrdayam vidhvam sayajivitam sarva dusta grahanam nasaya 2 sarva papani me bhagavati raksa 2 mam sarva sattvanan ca sarvatra sarvada sarva bhayopadravebhyah sarva dustanam vamdhanam kuru 2 sarva kilvisanasani, markande, mrtyur dandani varani mana dande manini maha manini madhanerini. cala vicale. citi*2 viti 2 miti 2 nidi nidite dyorini virini pravarasamare candali matangirundhasi. sarasivacisa, sumati, purkvasi, savari savari, samkari, dramidi, dramidi, dhahari*, pacari, pacari, marddani, sarale, saralambhe, hina madhyonkrsta vidarini vidharini, mahile 2 maha mahile, nigade nigadabhan ca, matte mattini, dante, cakre cakra-vakini, jvale 2 jvule jvalini, savari, samvari, sarva vyadhi harani, cudi 2 cudini 2 maha cudini, nimi 2 nimindhari triloka dahani, tril ka lokakari. traidhatuka vyavalokani, vajra parasu mungara khanga cakra trisula cintamani makuta maha vidya dharani raksa 2 mam sarva sattvanan ca sarvatra sarva sthana gatam sarva dusta bhayebhyah sarva manusyamanusya bhayebhyah sarva vyadhibhyah. vajre vajravati. vajrapani dhare, hili 2 mili 2 kili 2 cili 2 sili 2 vara 2 varade sarvatra jaya labdhe svaha. sarva papa vidarini svaha. sarva vyadhi harani svaha. garbha sambharani svaha. Sarva satruharani svaha. svastirbhavatu mama sarva sattvanan ca svaha, santi kari svaha. pustikari svaha. vala varddhani svaha. Om jayatu jaye jayavati kamale vimale svaha. vipule svaha. sarva tathagata murtte svaha, Om bhuri maha santi svaha, Om bhuh bhuri 2 vajravati tathagata hrdaya purini ayuh sandharani vara 2 valavati jaya vidye hum 2 phat 2 svaha. Om mani dhari vajrini maha pratire hum 2 phat 2 svaha, Om mani vajre hrdaya vajre mara sainya vidayani hana 2 sarva satrun vajra garbhe trasaya 2 sarva mara bhayanani hum 2 phat 2 svaha.


天量寿佛经 (Big 5)


佛网相连


网络大藏经


中国圣君的妙偈


印光大师说法


佛法无能胜大明王大随求陀罗尼经卷上(Big 5)

无能胜大明王大随求陀罗尼经卷下(Big 5)