Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Uppsalakommittén för Kurdernas

Mänskliga Rättigheter

Stadgar för Uppsalakommittén för kurdernas mänskliga rättigheter (UKMR)

§1 Definition Uppsalakommittén för kurdernas mänskliga rättigheter (UKMR) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

§2 Syfte Föreningens syfte är att arbeta för att kurdernas mänskliga rättigheter respekteras samt att i Uppsala med omnejd sprida information om kurdernas situation i Kurdistan och i exil och verka för kurdernas integrering i det svenska samhället.

§3 Medlemskap Medlemmar är de vilka erlagt fastställd medlemsavgift. Medlem som motarbetar föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas.

§4 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen så begär eller då minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen påyrkar detta. Kallelse till årsmöte utsänds till medlemmarna av styrelsen senast 14 dagar före mötet. Alla medlemmar äger närvaro-, yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet, dock med undantag av i §8 nämnd fråga. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Vid personval anses den eller de valda som erhållit högsta rösteta. Vid lika röstetal i personval avgörs genom lottning. Om votering begärs i personval sker omröstningen med slutna sedlar. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1: Frågan om mötets rätt att fatta beslut

2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

3. Fastställande av föredragningslista

4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport

5. Föredragning av revisionsberättelse

6. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

7. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

8. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

9. Behandling av övriga förslag från styrelsen

10. Behandling av förslag från medlemmar. Sådana förslag skall vara skriftliga och ha kommit styrelsen tillhanda minst 7 dagar före årsmötet

11. Val av ordförande och kassör

12. Val av en styrelse bestående av ytterligar högst 7 och lägst 3 personer.

13. Val av revisorer jämte ersättare

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor

§5 Styrelsen 1. Föreningens arbete leds av styrelsen. 2. Styrelsen består av ordförande, kassör samt högst 7 och lägst 3 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig firmatecknare samt sekreterare och eventuella övriga funktionärer. 3. Valbar till styrelsen är medlem i föreningen 4. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande 5. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera ytterligare ledamöter.

§6 Ekonomi Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och andra för revisionen behövliga handlingar skall tillsändas revisorerna för granskning minst 20 dagar före årsmöte. Revisorernas berättelse skall tillställas styrelsen minst 7 dagar före årsmöte. Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, insamlingar och bidrag.

§7 Stadgeändring Beslut om stadgeändring skall ske på årsmöte genom enkel majoritet. Före årsmötet skall förslaget om stadgeändring behandlas av styrelsen. Fråga om stadgeändring skall tillkännages i årsmöteskallelsen.

§8 Föreningens upplösning Beslut om upplösning v föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet. Om föreningen upplöses skall eventuella kvarvarande tillgångar doneras till ändamål som är förenligt med föreningens syfte. Antagna som preliminära stadgar vid årsmöte 2001-01-25, samt fastställda vid årsmöte 2001-04-29.