Athens and Museum
 Acropolis
Agora
Hephaisteion
Acropolis - drums in wall
Acropolis - drums in wall
Acropolis - drums in wall
Approach to Propylaia
Propylaia
Propylaia
Propylaia - south wing
Columns in the Propylaia - doric/ionic
Parthenon from Propylaia
Nike Temple
Nike Temple
Nike Temple
Erechtheion - Caryatid and E. porches

Erechtheion - Olive tree
Erechtheion - north porch
Erechtheion - Caryatid Porch
Erechtheion - Caryatid Porch
Erechtheion - ceiling of North Porch
Erechtheion
Caryatid porch
Erechtheion - East porch

egg and dart decoration
Ionic capital
antefix
Parthenon - Mycenaean wall
Parthenon
Parthenon entablature
Parthenon
Parthenon foundations
Parthenon refinements
Parthenon pteron
Parthenon frieze
Column drum