Otakon Pictures!

Tsutsuji as Soi, Kastu no Miko as Tomo, Dez as Amiboshi and Amanda as Yui

The Seiryuu Seishi, Dez playing Suboshi this time

Tsutsuji as Edea

Katsu no miko as Tomo

Dez as Amiboshi

Dez as Suboshi

Amanda as Yui

Tomo having...fun with Tamahome