Navigation

Character Profiles

Ashitaka
San
Lady Eboshi
Moro
Shishi Gami
Jiko Bou

Image Gallery

Main Characters
Other Characters
Group

Other

Legend of Mononoke