Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה: אני מכין כאן בעד ה-WEB-SITE CAMILLO ,המנוהל על ידי אדם קמחג'י בבאר שבע, חלקים ( 6-22 )של ספר חמשה לוחות הברית של ספר משנת חיים, בזכות הצדיק הקדוש חיים, בן משה, הנולד בצנעא, תימן: אני מחדש כאן את כמה כתבים בשביל ה-WEB-SITE :

חלק ו' -

לוח ראשון

:(מקבלת משה רבינו) ( הדיבור הראשון) :

צעד א' - אנכי ה'' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים - היא מצות האמונה, והרי באמת כל תורת משה וכל קבלת משה נכללות בדיבור ראשון זה של עשרת הדברות: וכל יתר המצות הכלליות והפרטיות באות אחרי מצות האמונה: ואין להאריך בדבר ברור שהאמונה של הדיבור הראשון, היא היסוד העליון והיא היסוד התחתון לכל בנין התורה:

 

דצמבר 30, 1998- , טבת יא' תשמ''ט - הבושם השמימי א' ללוח הכובכי של הדג הגדול לויתן

צעד ב' - ובזאת גם לא נחכה עד הדיבור השני להכנס למלחמות השם על טהרת האמונה, כי מצד כח האמונה יכלה המצוה הראשונה הגדולה והכללית לעמוד לבדה כיתד קבוע בתוך לבות כל בני ישראל, תלמידי משה רבנו, עליו השלום, ודי בכך לבוא אל כל המעשה הרצוי לפני ה'', גם מבלי הדיבור השני או יתר הדיברות:

צעד ג' - יסוד זה מפורסם הוא מאד בדברי חכמינו, זכרונם לברכה, בקבלה מחבקוק הנביא, שהעמיד את כל המצות על מצות האמונה בדיבור ראשון כדברי נבואתו 'וצדיק באמונתו יחיה': חשובה מאד היא קבלה זו להבנת העליונות המיוחדת של הדיבור הראשון עצמו: והרי נולדה ממנה השאלה על מה יחיה הצדיק באמונתו אם לא ידע את המעשים המסוגלים של כל המצות הפרטיות של התורה?

שאלה גדולה היא זו אמנם מתחילה להתמעט אם מראשית נעמיד את התרי''ג מצות על עשר, הם עשרת הדיברות, שכבר כאן ישנם עשר סוגים גדולים לבנות עליהם את היתר, שכל האיסורים בעבודת אלילים תלויים בדיבור השני, וכל דיני איסורי ביטוי הלשון תלויים בדיבור השני, וכל דיני שבועות בדיבור השלישי, וכל דיני השבת בדיבור הרביעי, וכל הדינים של כבוד הבריות והדרך ארץ תלויים בדיבור החמישי, וכל דיני נפשות תלויים בדיבור הששי, וכל איסורי ביאה תלויים בלא תנאף, וכל דיני גנבות בלא תגנוב, וכל דיני הישרות בדיבור תלויים בלא תעיד עדות שקר, וכל דיני המדות הישרות תלויים בלא תחמוד:

צעד ד' - אולם איך להעמיד אותם על אחת? הנה עוד נמעט מהעשר החמש דיברות האחרונות, הרי ידוע כללו של הלל מאי דשנאי לך לחברך לא תעבד (מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך): הרי השכל הישר מעיד עליהם את צדקתם לכל בני אדם: ובכן באים אחרי מצות האמונה והיינו מקדימים באמונה שהיא למעלה מן ההבנה ולא עם אלה שודאי מבינים אותם, שהרי אפילו מבלי האמונה יכולים להבין את אלה, שהישרות בהן היא טובה נגלה לכל בר נש: ועובדא דכל יומא המוני בני אדם בדורות אלה לא מאמינים בדיבור הראשון ו''מאמינים'' בלא תרצח לא תגנוב לא תנאף לא תעיד עדות שקר ולא תחמוד:

צעד ה' - עוד נמשיך למעט: הדיבור החמישי שרשו בדרך ארץ שקדמה מן התורה, כי הדרך ארץ היתה עמוד היושר בהנהגת בני אדם בינם לבין עצמם גם לפני מתן תורה, כידוע: ובכן באם איתנו מצות האמונה היינו מתנהגים ודאי על פי הדרך ארץ:

הדיבור הרביעי קשה יותר למעט אותו, שאין השבת מן הדרך ארץ ולא כל כך מובן מצד הישרות בהנהגת בני אדם, וכל שכן שלא בא בהשערה אפילו אצל העולם לקיים את השבת כמצווה לישראל: אמנם עונה על זה המן אשר לארבעים שנה ירד משנה ביום הששי ולא היה יורד בשבת: דהיינו אם האדם הוא במצות האמונה לעשות רצון קדוש ישראל, היינו מבינים את מצות השבת מדברי הימים במעשה המן במדבר מ' שנה, שהוא מפלאי נפלאות ה'' ברוך הוא: החילוק הוא שיציאת מצרים הוצרכה להקדים לעשרת הדיברות בכדי שיתמלא וישתלם מעשה היציאה לפני ציווי האמונה בסיני: אמנם בשבת קדם הדיבור הרביעי לכל קיומו של מצוותו ולא קיימו את השבת עד שלמדו אותה ועיקר לימודם נלקח ממעשה המן להראות להם דרך קדושת השבת: הרי בעצם קיומו יוצא מאותה האמונה בהשגחתו הפרטית בכל פעולות יציאת מצרים:

צעד ו' - הדיבור השלישי ש"לא תישא את שם ה'' לשוא", היינו לומדים מכללי האמונה והדרך ארץ, שאם אסור הוא להתנהג בקלות בשם חברו מצד הדרך ארץ על אחת כמה וכמה שאסור לפגוע בשם בורא העולם! והיא קדושה נוספת באזהרתה בדיברות, אמנם עיקרה מן האמונה עצמה, ודבר ברור הוא שלא צריכים להשתמש לשוא את שם מי שאמר אנכי ה'' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:

נשאר הדיבור השני ולא קל למעט אותו, שהנה אף הוא משתי הדיברות ששמענו מפי הגבורה, ולא הקל עלינו ה'' עד כי גמר איתנו את שניהם: והלא מהדיבור זה ידענו להפריש בין האמונה האמיתית באחדות ה'' ובין כל אמונה שהיא עבודה אחרת וזרה: ואיך היינו נשענים על הדיבור הראשון לחוד, כצדיק החי באמונתו אם לא ידענו לפרש כוונת אחדותו יתברך?

ועוד שדוקא שני הדיברות האלה ביחד מציגות שלמות מצות האמונה, שלכן דוקא הוכרחנו לשמוע את שניהם: ואיך היינו עומדים אך ורק על החלק הראשון?

צעד ז' - ואמנם ענינו הוא שאין הדיבור השני כי אם פירוש מפורש על האמונה, שלא לבוא לידי טעות בה: ומכיוון שזכר איסורי עבודה זרה בא להזכיר את עונשו, ומכיוון שהזכיר את עונשו בא לחזק את המאמין בשכרו: ומכיוון שבא לפרש את העונש בעבודה זרה ואת השכר באמונה, שהאמונה היא הכלל הגדול של כל דברי הגאולה שהובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, נכללת בדיבור השני כל דברי הימים עד הגאולה השלמה: הרי הארבע דורות המוזכרים בה מרמזים גם על ארבעת אלפים שנה מאברהם אבינו, לאב המון גוים הנבחר בשביל אמונתו באחדות הבורא: ובכן או מצד פירוש מפורט לאיסורי עבודה זרה או מצד דבר השלמת הגאולה עד אחרית הימים ותקופות הגאולה השלמה אין הדיבור השני כי אם למצות האמונה השלמה של הדיבור הראשון: הנה לא מצאנו שיאמר ה'' לאברהם אבינו אל תעבוד עבודה זרה, כי האמין אברהם בה'' ונחשבה לו לצדקה, שאמונתו באחדות הבורא אסרה עליו כל עבודה זרה:

צעד ח' - וככה הוא בדיבור הראשון, שמצד האמונה שבו במקיים את הבטחתו לאברהם על ידי גאולת ישראל, מספיק בו לעמוד על האמונה, כאבות וכמשה רבינו עליו השלום, שמצד אותה האמונה לא היה צריך לדיבור השני והיה הכל מקוים בידם מבלי ההזהרות על עבודה זרה: מכל זה משמע שאליבא דקשוט גם הדיבור הראשון כולל בו כל מה שהוא אסור בעבודה זרה, שכל מה שהוא חיובי באמונה יהיה שלילי בהיפוכו, ושכל מה שהוא אינו מן האמונה הוא בעצם נגד האמונה האמיתית: הנה מה שמוסבר כאן על ראש הדיברות, שכולל בעצמו כל מה שהוא נגד האמונה הנכונה ושעל כן בעצם נכלל בו גם הדיבור השני, יובן גם מצד שהדיבור הראשון כולל בו כל מלחמות ה'' נגד האלהים האחרים והעבודות הזרות של המצריים: ברור זה שיש בדיבור הראשון כל הנסים והנפלאות ועשרת המכות וכל המלחמות שעשה הקדוש ברוך הוא נגד אלהי מצרים:

צעד ט' - עוד תוסף הבנה במה שמוסבר אצלנו שהדיבור הראשון נקרא קבלת משה* והדיבור השני נקרא קבלת יהושוע בין נון: אצלנו בספר זה קבלת יהושוע הוא העמוד הרביעי וקבלת משה הוא העמוד הראשון: הרי כפי דברינו, כל דיבור מעשרת הדיברות ובפרט מחמש הדברות הראשונות יש לה קבלה מיוחדת, כלומר כל דיבור קבלה שלמה לעצמה היא: ועל יסוד זה אמרנו שלא צריכים אנו לחכות עד הדיבור השני כדי להכנס למלחמות ה'' והרי כל מלחמות ה'' נגד אלהי מצרים ונגד הדעות התיאולוגיות של חרטומי מצרים ונגד כל כישופי וקסמי מצרים, הן נכללות בדיבור הראשון:

*כל החומש קבלת משה רבינו היא, אמנם פירושו שדרגת קבלת הדיבור הראשון היא דרגת משה באמונתו העליונה ודרגת קבלת הדיבור השני היא דרגת יהושוע בן נון שהיא תוספת הסברי הדברים הדרושה להבנת כל העם וכו':

צעד י' - ואך הראשון למספר עשר הוא תמיד יהיה הכולל הגדול ליתר תשעת הדברים:

הנה ספר הזוהר היא קבלת משה די ליאון מספרד שהוא מוחרם בחטאו עד שכל ישראל ייטהר מעונו: וכפי הדעה המטונפת של של משה די ליאון, כל מה שנאמר על פעולות ה'' הישרות בעולם כגאולת ישראל ממצרים או כקריעת ים סוף וכמעמד הר סיני, הוא הזעיר אנפין דאצילות היורד לעשות את פעולותיו: ואצל משה די ליאון הזעיר אנפין הוא הקדוש ברוך הוא, והוא אלהינו האומר לנו אנכי ה'' אלהיך בכל מקום:

מי הוא זה ואיזה הוא המעיז לבוא לקחת את מקומו של הקדוש ברוך הוא! מי הוא זה הנוכל הזה, משה די ליאון, בזוהרו הפסול! נשים נגד האלוה המזויף הזה, בריאת משה די ליאון, את קבלת משה רבינו עליו השלום:

צעד יא' - הרי זעיר אנפין הוא כפי השערתם האנושית האלוה של התורה, ויש לו 'כבר' בצורתו הנאצלת הקוסמית רמ''ח אברים ושס''ה גידים קוסמיים: אבל האין סוף לא ירד על הר סיני, מפני שהוא נשאר למעלה ואין לו עוד גבולות והגבלות, בכדי להתגלות כמו שיש בו הזעיר אנפין:

אתום, 'מהאלהים הקדושים' של און מצרים, גדול יותר מהזעיר המוגבל הזה, שהרי על הפחות היו אומרים עליו חרטומי מצרים הקדמונים מאון שהוא נולד מעצמו ואחר כך הוליד או ברא יתר האלהים: לא כן אנפין זה הקטן הנולד מאביו ומאמו מפרצופיהם שלמעלה ממנו: והוא כפי דעתם האלוה שלנו אשר אליו עולות תפילותינו, ומפריע לדעת אריסטוס הנלמד מדור אנוש:

צעד יב' - זו כפרות ודעות זרות לגמרי, וה'' אלהינו יברך את נשמת יחיה אבן שלמה אלגאפח מצנעא, תימן, שדבר אמת תורה בקנאה אמיתית נגד כל שיטת הזעיר אנפין, ויראה בשונאיו לראות נשרפות כל דעותיהם הרעות והזרות ומוחרמים כל ספריהם:

כי זה העון המפריע את עם ישראל מגאולתו השלמה ואין גאולה אמיתית לישראל עד שלא נפרדה הסולת ונשרפה הפסולת:

הכי אין לנו שכל ישר, האם נתבטלה כל חכמת ישראל! האם נספור את אלהינו ונחלק אותו לפרצופים נאצלים! האם נחזור לאלהי מצרים איסידא ואוסיריס אשר הולידו את הורוס אלוה הנילוס, הוא היאור, אשר פרעה לקח את אלהותו ממנו! האם ישראל עוד לא הפסיק מלשוב מצרימה להסתבך בקשרי אלהיהם! האם ישראל עוד לא נתפטר מהערב רב החושק תמיד באלהים אחרים! האם רבני ישראל לא יבדקו ולא יבחינו ולא יתעוררו: אין זה ה'' אלהינו יתברך שמו לעד, נותן התורה והשומר אותנו על כל צעד!

צעד יג' - על מי לעבוד אל אלוה נאצל, שהוא צורה קוסמית נאצלת! ועוד שהוא נאצל נולד מאביו ומאמו! עוד מה עזבונו לאלוהי יון וכל עובדי האלילים מאז!

אלא בצורתו החדשה מכח הסטרא אחרא של אחרית הימים: אין זה הזעיר אנפין ולא אבא שלו ולא אמא שלו ולא אשתו ולא כתרו האריך אנפין, לא כל אלו בראו את השמים והארץ: ולא אלו שגאלו אותנו מארץ מצרים מבית עבדים: כי הם הם הבית עבדים והארץ המצרית בסיבוכי עבודה זרה שאנחנו יצאנו משם:

זה הזעיר אנפין יש לו עינים ויש לו צורה ויש לו תמונה, ואנחנו לא נקבל אלוה שיש עינים ויש לו גוף, אפילו קוסמיים נאצלים לפני הקוסמוס!!!!

צעד יד' - האם מלפני בריאת העולם תמדוד את 'בחינותיו' של עושה מעשה בראשית! האם תידמה לך להכיר בקטיגוריות שלו, לפני שהוציא את היש מן האין!

אם כן אין הנשמות שלכם קשורות באלוהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב או אלוהי סיני: שאין לאלהינו, הבוחר במשה עבדו לגואל, בחינות ופרצופים וספירות בתוכו!!!: ואינו, יתברך, אלהות נגלית מושפלת במדרגה לגבי חלק האין סופי שלו: כל אלה המונחים הם זרים ומוטעים ובלתי רצויים לפני ה'' אלהינו שמשה רבינו קבל ממנו:

כתוב בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, והיא קבלת משה רבינו, עליו השלום: וב' ראשית הן הראשית השייכת לשמים והראשית השייכת לארץ, ואסור לנו לחשוב אפילו במחשבה הכי מופשטת על שמים נאצלים, לפני הבריאה וארץ נאצלת לפני הבריאה, שזו כפרות ונגד המסורת, כי כל מונח המושם עליו יהיה תואר המגביל אותו והקובע אותו באיזה אופן שיהיה, וייעשה התואר הזה ל'חלק' מהאלוה ויפריד אותו לבחינות ולקטגוריות משונות, ואין זו מדת ישראל מאמינים בני מאמינים:

צעד טו' -: לא לחינם בא משה בהזהרות כפולות ורבות בספר דברים נגד מחשבת כל תמונה בה'' אלהינו ברוך הוא: ריבויים הם עד סוף כל דרגה של מחשבת העבודה זרה: שלא תגרום הדעה המוטעה לתמונה אסורה בעין השכל: שאם לא כן על מה באים כל הריבויים בנושא הזה, אם לא למנוע מטעות דקה במחשבה, טעות המחליפה את האל האמיתי באופנים מחוכמים מתוך אור מזויף ותמונות דקות אף מתוחכמות:

ונוכיח עוד בעמוד רביעי, בעזרת ה'', לקבלת יהושוע בין נון, שהכתוב בדיבור השני 'וכל תמונה' כבר כולל בעצמו את כח הריבוי לרבות תמונות המחשבה האסורות, שהן הדעות המוטעות והדוקטרינות הבלתי אמיתיות המולידות תמונות זרות ואסורות במחשבה וב'שכליות':

ועוד מצאתי שש אזהרות בספר דברים: וצריך החכם שלא יהיה טפש ולא יחשוב שהריבויים הללו באים אך ורק על דברים פרטיים לאסור אותם בעבודה זרה! שלא אסרה תורה את הדור הרביעי בעבודתו הרעה והזרה לבד ולא אסרה על עון אבות ועל חטא הבנים ועל חטא השלישים: אמנם העניש את הדור הרביעי, כי אז נשלם עון אבות" אבל כולם אסורות מתחילת העוון ועד סופה, ואדרבא בשרש הדברים מה שהוא דק יותר בדעה מוטעה הוא הגורם נזק גדול יותר, מפני שהוא בפנימיות יותר במדרגת המחשבה והרגשת הנפש:

צעד טז' - אם אתה מלמד שלמעלה מהעולמות ישנו האלוה זעיר אנפין, אתה נותן למח תמונה וצורה ואפילו שהם רמ''ח אברים 'קוסמיים', ה'' יצילנו מכל מחשבות אסורות על מי שאמר והיה העולם:

(דברים ד' - טו') ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה'' אליכם בחורב מתוך האש:

והלא כבר כתוב ''וירד ה'' על הר סיני והלא כתוב 'ויראו את אלהי ישראל', ולמה לא יהיה זה חלקו הצורתי בזעיר אנפין! כי האור אין סוף אינו יורד או עולה והוא נמצא בשווה בכל מקום, אז מה מתגלה הוא חלקו הנאצל כבר אחרי צמצומים רבים האלוה הקטן המצומצם הנאצל הזעיר אנפין:

על זה נאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם, שגם באותו היום שדיבר ה'' איתנו מתוך האש, ושמענו את קולו בקריבות נפלאה, לא ראינו שום תמונה: שאם בהתקרבות עצומה כזאת אשר ידבר ה'' עם כל העם וישמע אותו, ולא ראו כל תמונה, כל שכן בהיותו, כביכול, שלא בהתגלות, שאין לו כל תמונה:

ונשמרתם על זה מאד לנפשותיכם, כי הטעות בזה גורמת נזק בכל הנפש מהראש ועד הרגלים ומזיק, בר מינן, בכל הנפש רוח ונשמה שישנן באדם: שאם נתת לו במחשבה שלך תמונה, ולא רק בדברים תחתונים כי אם גם בעליונים (כי כבר נאמר אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ) אז גרמתם נזק לנפשותיכם:

אתם שעמדתם וראיתם את כל מעמד הר סיני ואת כל ההתגלות הנוראה ואת האש ואת קול השופר השמימי ושמעתם את קול ה'' מקרוב, אתם צריכים לשמירה מיוחדת וכפולה: מה הטעם? שאם התחילו להתחכם בכל זאת החכמה שקבלתם מה'' בהתגלותו על הר סיני, ותתחילו להשתדל ל'תאר' מה שראיתם, כפי 'תמונות המחשבה' שלכם, אז תיפלו לעוון של עבודה זרה ותעברו על כל תמונה:

צעד יז' - ואם אלה שעמדו על הר סיני וראו וידעו כל זה וצריכים לאזהרה חזקה כל כך ועוד אזהרות מרובות, על אחת כמה וכמה שייכות אלו ההוראות לבאים אחריהם; שהבנים ישמעו ויקראו שראו את אלהי ישראל בהתגלותו, ויתעו אחרי תמונתו 'פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה':

גם על זה עברו ועשו תמונות זכרים ונקבות בעליונים, בר מינן, וישנו איתם והזדוגו איתן במחשבות לבטלה כל היום וכל הלילה, יצילנו אל שדי מכל הלכלוך והטומאה שהפיצו בכל תפוצות ישראל:

וגם הזעיר אנפין בצורתו המשיחית ירד לעולם לטמא את הטפשים ואת המסכנים ואת הבהמות בלי דעת ואת החכמים בעיניהם להרע ואת המתגאים על כל ישראל והמושחתים במדות והעובדי עבודה זרה בכל קיומם המושפל והנקוב לסטרא אחרא והעושים מהתמונות של המשיח המשוח מזעיר אנפין שלהם פולחנות אסורים ומפיצים את תמונותיו ואת מחשבותיהם הזרות בכל העולם, הם תנועת חב''ד והם החבדיי''ם המוחרמים בחרם מדאורייתא זה, גם אחרי מותו של מנחם מנדל שנרסון, כי יצא עון אבות של שיטת הזוהר על הדור הרביעי שלו במחנה חב''ד, ומוחרמים הם ונפרדים מכל בית ישראל, עד כי יתחרטו מהיות חב''די ויעזבו את כל כסילותם ה'חסידית':

והעיזו ומעיזים עוד לומר על משיחם הזה, שהוא המשה רבנו של הדור הזה, ושהוא במדרגת משה רבנו עליו השלום, ורשעים בחושך ידמו והם מחוץ לכל התורה ונסגרו בחרם מדאורייתא:

צעד יח' - מי הוא זה המוחרם לתת לעכבריו לומר עליו שהוא המשה של הדור הזה לא יוכל לעמוד בדין ישראל ויתגלגל לתוך עכבר הוא וכל תורתו יחד: הם לא יודעים לאיזה אש הם זרקו את עצמם מרוב שנאת השמים לכל תמונות שנרסון מלך פרצופי משה די ליאון:

הם רוצים לכשף את מחות בני ישראל במוקשי המשיחות השקרנית שירדה מעון המשיחות האצילותית הנתונה מזעיר אנפין למי שעובד אותו יותר מן השאר ולמי שמפתה את הרבים אליו יותר מהשאר: השמרו לכם פן תשכחו את ברית ה'' אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך ה'' אלהיך':

התרחקו מהם ומפרצופיהם ועל פניהם אל תסתכלו פן הטומאה שעליהם לא תכשף אותך באחיזת עינים ותטעו ותחשבו אחד מהם לאיש כשר! כולם טמאים בדוקטרינות פסולות ובאמונת משיחות שקרנית ומסוכנת, ומטונפים הם בתמונות אסורות, וכל נפשם טמאה במחשבה בדיבור ובמעשה:

צעד יט' - תזהרו על הבנים והבנות, שלא יפלו לפח, שאם הגדולים לא ידעו להבחין בין מה שהיא תורה אמיתית ומה היא תורת זעיר אנפין, מה יבינו הצעירים והצעירות: 'כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה'' אלהיך להכעיסו':

צעד כ' - אין לפרש את התורה על פי עשר ספירות, וכל פירוש התורה על פי עשר ספירות פסול הוא, שאין לדרוש את התורה על פי עשר ספירות שאין התורה תלויה בעשר ספירות:

והוא אחד מהטעמים שמשה רבנו, עליו השלום, שבר את הלוחות שעליהם עשרת הדברות, שלא לעשות מעשרת הדברות עשר ספירות נאצלות, דהיינו עשר סוגים של אלהים נאצלים:

וידוע מכתבי החרטומים שאצל חרטומי און הורכבו אלהיהם העיקריים על אחד ותשעה, ועל תשעה ואחד, אחד ותשע הוא אחד למעלה מכולם אתום הנולד מעצמו והוא 'האציל' את יתר התשע אלהים, ולא אמרו עשר, כי האחד איננו מן החשבון, שהוא למעלה מעלה ואין לעבוד אותו בדיוק כמו הקבלה השקרנית של הזוהר מכריזה שאין העבודה לאור אין סוף, כי אם לזעיר אנפין, כמוסבר באריכות בספר מלחמות ה'' לר' אלגאפח: שכפי דעתם הנשברת העבודה שהאדם עושה כלפי ה'' אינה עולה עד האין סוף, שאין לו שום אחיזה בגבולים כמו שיש לו לאלוה הנאצל זעיר אנפין שיש לו כבר רמ''ח אברים ושס''ה גידים ב'סוד' האצילות - הוא שהחזירו את סוד אצילות האלהות המצריות ושבו מצרימה - תשעה ואחד אחרי אצילות התשע אלוהים איסידא ואוסיריס מזדוגים ביאור ואיסידא מולידה את הורוס (שהוא גם האלוה של הנילוס, וכנראה מלת יאור קשורה בשם הורוס) - הוא הדמות האלהית המתלבשת בפרעה מלך מצרים, שלכן פרעה היה 'מתקדש' כל יום בנילוס בכדי לקבל את אצילותו של הורוס ולברך את מימי הנילוס: ורק בתקופה מאוחרת יותר נקשרה העבודה של פרעה לאלוה רע-עמון, אבל גם בתקופת התורה היה נודע רע-עמון, או רע לחוד, שלכן מה שהמטה נעשה לנחש בא כנגד זה גם כן, שהאלוה 'רע' היתה צורתו נחש:

צעד כא' - ובזה הגענו לטעמיו של מכת הדם, שהיא המכה הראשונה: שלכן חשוב מאד להבין שהיתה מכת הדם למימי היאור וכל יאוריו וברכותיו מכה כללית נגד כל דעותיהם האליליות ונגד כשפיהם ועבודת השדים ונגד קסמיהם לכוכבים: שהראשון במספר של סדר דברים הוא הכללי ביותר הכולל את כולם: שלכן כמו שאנו מדברים על כללות מדיבור הראשון, ככה בעשרת המכות, שיש ההקבלה בין אלו לאלו, שמכת הדם במימי היאור הוא המכה הכללית לכולן:

ומה שהיה מלפני מכת הדם הוא נקרא הקדמה כללית למכות: ויבוא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה'' וישלך את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין:

רמז תנין תפנות, נות, איסידא נפתי - הם היו האלהים המפורסמים בתקופה ההיא אצל המוני מצרים והמעובדים ביותר בתוך בתי המצריים: תפנות היה אצלהם האלוה של האויר היבש; נות היתה אלוה בשמים למעלה מן האויר; איסידא היתה האם המלכה שומרת כסא המלך; נפתי היה האלוה של הבית; אלו הארבע היו שכוחים יותר אצל המוני המצריים, והיו כלליים למחשבותם של ההמונים: דהיינו זה היה האויר שלהם, זה היה השמים שלהם, זה היה הבית שלהם, וזאת היתה האם שלהם:

ובתנין הנעשה מהמטה ראה פרעה ארבע ראשים וארבע צורות שהיתה צורתם קשורה באותה העבודה הידועה להם בעבודת אלה הארבע אלהים: והיה סימן כללי זה לכל העבודות הזרות המצריות: ופרעה פחד מהתנין, כי ראה בו ארבעה אלהים כלליים למצריים הנעשה מהמטה שהשליך אהרן, ותכף ומיד 'ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ועשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן':

צעד כב' - מוזכרים כאן חכמים מכשפים וחרטומים, ומה אני מקיים ב'ויעשו גם הם', שגם החכמים גם המכשפים וגם החרטומים הצליחו בחכמת קסמיהם ובכישופיהם ובחכמת הלחשים אשר לחרטומים, שהחכמים עשו את התנינים על ידי השדים, והחרטומים עשו על פי חכמת ההיסטוריה או האלכימיה במובנה הרחבה; ואמנם החרטומים היו יודעים גם הם בחכמת הכוכבים וחכמת הקסמים וחכמת הכישופים דרך פעולות השדים, ועוד שהחרטומים היו הכומרים על כל העבודות הזרות של מצרים והשולטים על כל העם:

כל זה מראה איך שאות התנין היתה ההקדמה הכללית לעבודות המצריות בחכמת הקסמים וכו'. שכל עבודת אלילים של המצריים היו משולשלות והמאורגנות באלפי קשרים אחת עם השניה: וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרן את מטותם':

גם הם עשו תנינים בחכמותיהם, והשליכו מטותם והיו לתנינים, כי בכחותיהם כבר משולבות אותן העבודות המוזכרות הנרמזות במלת 'תנין' תפנות נות איסידא ונפתי, שהיו רגילים בעבודתם, שהיו מקשרים את שמותיהם בשמות כוכבים ידועים להם ומולידים כחות מהכוכבים, והיו גם מקשרים את השדים בפעולות הקשורות בשמות אלה וכו':

'ויבלע מטה אהרן את מטותם - לא תנינו כי אם מטהו, שהפלא בזה יותר הוא, שהרי אם התנין המראה תנועת חיות בולע את התנינים שלהם ומצא מין את מינו וגבר עליו, אבל המטה של עץ דומם הוא, ואיך יבלע את התנינים העשויים מכחות גדולים של הכוכבים ומפעולות השדים ומחכמת תולדות היסודות? אלא להראות שאינם כלום לגבי הכח העליון של השולח אותם וכאין ממש אשר לא היו:

ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר ה'' ויאמר ה'' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח את העם: לך אל פרעה בבוקר הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך:

עובדה זו שמכת דם ביאור היא הראשונה ולכן הכללית שבמכות דורשת מאיתנו התעמקות קצת בעניניו: אם התנין בא כאמור נגד תפנות נות איסידא ונפתי, מכת הדם קשור בפרט באיסידא וגם בהורוס שהוא גם היאור עצמו וגם בפרעה שהוא האלהים העשירי בדמות הורוס:

צריך לדעת שהמים של היאור היו נחשבים אצל המצריים לאלוה והמים עצמם נחשבו למקור השכליים חוץ ממה שהם מקור החיים הגשמיים:

ובכן יובן שמכת הדם במה שהמים התהפכו לדם היתה מכה נגד מקור השכליים, הם המים הטמאים בדעות אליליות הנולדות מהשכל האנושי, הן הדעות השמורות אצל חרטומי מצרים בפרט - יש תמיד חילוק גדול בין הדוקטרינות השמורות אצל כמרי הדת והדעות הפופולריות, והפולחנות של המוני העם בבתיהם משונים מהשגותיהם של הכמרים השולטים: שהמכה נגע להמונים בשתייה ממש ונלאו למצוא מים, וזה היה נוגע לכל המצריים בשווה בכל אלה שחייהם תלויים במימי הנילוס: אמנם בשרשיהם הנה היאור אצלם היה אלוה ופרעה היה אלוה והמים של היאור היו המים של איסידא שמהם נולד הורוס: איך יעשו המים של איסידא לדם ובמקום לתת חיים תוליד דם נדה! הנה איסידא היתה האם הגדולה של היאור, ושל פרעה ולכן האמא לכל מצרים: ואצל חרטומי מצרים היא היתה האמא הנאצלת למען השלטתה על כל בניה ובנותיה הם המצריים והן המצריות: וכפי השגותיהם היא היתה מאתום, כמוסבר שאתום בעיניהם היה הנולד מעצמו ואשר 'האציל' יתר האלהים הגדולים בעיקרה איסידא דומה לאמא הנאצל של ספר הזוהר: ובעבודתה לפועל בין המוני העם היתה כמו עבודתם הזרה של הקטולים במרים שלהם, האם הקוסמית הנותנת להם חיים: ובזוהר היא האם הקוסמית המולידה את זעיר אנפין שהוא כפי דעתם של חרטומי הזוהר הקדוש ברוך הוא, חלילה וחס על טעות נוראה היסטורית סופית זו הנוגעת בעצם דם האמונה בעם ישראל: ובנצרות השילוש בין אבא ורוח הקודש ובן האלהים: ורוח הקודש היא האמא המשרה את רוחה על בניה: ובעיני המצריים היה הפרעה הזעיר אנפין הנאצל של האלהים הגדולים למעלה איסידא ואוסיריס ולדתו ממימי היאור: ובבודהיזם הבורא ענינו כמו הזעיר אנפין שהוא האצילות החשובה בין כל אציליות האין סוף ויש לו צורת אדם עם הרבה זרועות, שדוקא הוא, כפי דעתם, האלוה הנאצל הנותן חיים לבריות שלמטה (ואותו עובדים ולא את המקור העליון ממנו (כמו האין סוף של הזוהר וכו'.) שלכן תמצא שהבודהיסטים אינם אומרים שעובדים את 'האלהים' כי אם את הנאצל מהמקור האינסופי הוא הבודהא כפי השגתם המאציל עליהם רוח חיים להעלות אותם מחוץ לנמוכות העולם הגשמי והימירות והנבראים וכו: ולכן שמו בודהא שהוא ההויה והקיום שלהם (שיטת הזעיר אנפין בדיוק ואולם הבודהיסטים יותר אמיתיים שלפחות לא קוראים לבודהא 'האלהים'!):

ובכן הפיכת המים לדם היתה הפיכה כללית להכחיש את כל המים של היאור, מים 'עליונים' ומים ארציים, ונכללו במכת דם עשרת האלהים הגדולים של המצריים איסידא, נפתי, אתום (לא בצורתו העליונה, כי אם באצילות אחרת), גב, אוסירידא, שו, נות, טפנות, סט והורוס (פרעה): ובהתהפכות מימי הלידה של איסידא לדם נדה הוכו כל אלהיהם מאיסידא ועד פרעה מלך מצרים, להשפיל ולבלבל לגמרי את כל הדעות שלהם:

--------------------------------------------------

 

 

 

To Beit Sefer Ester