Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה:

חלק י' -

'וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן':

הפשט הנבואי הוא שבאחרית הימים ,לארבע מאות שנה לפני השואה בערך ,אזלה אצל הרבנים של הימים ההם הסבלנות לחכות לגאולה ה'' וחשבו להחיש את הקץ:

וכהערב-רב בזמנו ,חפשו על דבר שיהיה במקום משה ,דברי אלהים חיים בסודות ונסתרות כפי דעתם המוטעה ,אשר ילכו לפניהם להביא אותם אל הגאולה האחרונה השלמה הסופית: וירד החשק המעוות הזה עד פעולתו הסופית בסוף דור הרביעי של עוון קץ בחב''ד ,ובחוצפה וגידוף וטיפשות ושיגעון ,מסתובבים ברחובות לצעוק בקול 'אנחנו רוצים את המשיח עכשיו'; כוונתם על המשיח שקר הזה הנמשח משמן סודות ס' הזוהר הפסול ,דרך המסננת של מקובלי צפת ובית ספר המגיד ודרך ס' התניא וכל שיטת חב''ד:

הרבה רמזים ב 'בושש' (בשש) ,ואין אנו אלא לתפקידנו לקשר את הנבואות הנאמרות והמכוסות בתורה אל זמן ההווה ,הוא זמן התגלות הסימנים השלמים של הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון ,חיים:

וכמו שכל חטא העגל מתקשר ,בעונות הרבים ,בחטא הגדול והקשה של אחרית הימים ,גם כל פרט ממעשה העגל המובא בתורה יכולים להשיג מסקנות נבואיות לגאולה השלמה: והוא כי ב' פעמים שש הוא גם סגנון השלמות של הסימנים השלמים ,שהוא ב' פעמים שש שנים ,שש שנים מתחת לסימן הכוכבים ושש שנים מתחת לסימן מלכות השמים: ואלה הב' פעמים שש שנים בהם שלמות הדור הכפול של הדור הרביעי:

צעד יח' - ומה לכל זה ולירידת משה מן ההר? חכו ,אנו מגיעים: משה היה עומד על ההר מ' יום ומ' לילות: והרי העלייה הראשונה הייתה כוללת את הכל ,דהיינו שאם לא חטאו לא היה צריך משה לעשות עלייה אחרת ולא היה חסר כלום:

ומפני שמשה קבל את השם 'אהיה אשר אהיה' ,שזהו השם הקדוש המראה על הגאולה אף על שלש גאולות, גאולת מצרים, גאולת פורים והגאולה שלמה ,מובן שראש כל הנביאים גם התלמד מפי הגבורה על דברים עתידים ועל הגאולה השלמה, וכנודע שניתן למשה להסתכל באורו מראשית ועד סוף כל הדורות:

ואין זה סותר מכל צד מה שכל עיקר ההתגלות למשה ולישראל באותה הגאולה הראשונה ,אף נתינת התורה ,היה קשור בשם הראשון של שם 'אהיה': כי שם 'אהיה' ראשון לגאולה הראשונה ושם 'אשר' לגאולת מרדכי ואסתר ושם 'אהיה' אחרון הוא השם המתגלה מאת ה'' לגאול את ישראל ואת העולם בגאולה האחרונה הסופית: אבל למשה ניתן להסתכל עד סוף כל הדורות:

לא היה אפוא מוזר בעיניכם אם לסוף תקופת הארבעים יום ניתן למשה רבינו, עליו השלום לראות ולהתבונן בשש ולדעת את סוד הששה סימנים השלמים של הגאולה השלמה: והלא גם השש נקודות מעל למילת

"וישקהו" מסורת היא מהר סיני: והלא אלה הסימנים השלמים סוד קדוש כמוס באוצרותיו יתברך שמו לעד ,מאז ומקודם נוסדו להיות קיימים עד שיתמלאו היעודים וזוכה ישראל לגואל אחרון:

יש לשער שזה היה בסוף העלייה מכיוון שענייניו מכוונים לדברים עתידים ומשה ראשית כל מחוקק עליון לישראל שתפקידו היה להביא את התורה לבני ישראל, את החוקים ואת המשפטים אשר ילכו בהם העם ואת המעשה אשר יעשון: אמנם אחרי שמשה קבל את התורה שהיה לומד מפי הגבורה,בסוף הראה ה'' למשה את הגאולות העתידות לבוא:

ומרומז הדבר בשש ,בשש שעות 'נוספות' אלה הסופיות שבהן ה'' היה מראה למשה סודות העתיד העומדים בשש ,בב' פעמים הששה סימנים הגדולים של הגאולה השלמה ,ברוך הוא וברוך שמו לעד המגלה עמוקות בתורה:

צעד יט' - 'וירא העם כי בשש משה - מהו וירא העם? אם סתם ראו שמשה לא בא ,למה לנו במלה בשש אם לא לרמזים? מה ראה הערב-רב בדבר שיכול להשתייך לגאולה העתידה?

הנה צריכה לזה הקדמה על הקרבה המיוחדת של הערב-רב למשה ועוד יותר ממשה אל הערב-רב ,שלכן קורא להם ה'' כלפי משה 'עמך' כידוע:

והוא כי זכות בהם שרצו מרצונם ללכת אחרי העברים ולהפוך לחלק מהעם ונדבקו במשה והאמינו בשליחותו: וגם משה רבינו קבל אותם בשמחה גדולה ובחפץ לב: ולא בקש משה רשות על זה מהקדוש ברוך הוא ,מפני שהיה בטוח בלבו שדבר זה טוב בעיני ה'': ולמה הראה ה'' את גבורותיו בעשר מכות, אם לא שיפחדו מאלהי העברים ושאולי הטובים שבהם יתעוררו ברצון ללכת אחרי האמת: ובזה היה יחס מיוחד בין הערב-רב ובין משה ,ומכיוון שזכות בני יעקב לא הייתה בהם ,זכות משה, מושיעם, הייתה להם הכל:

ועל דרכינו אפשר לפרש שמרוב חיזוק הקשר ביניהם 'וירא העם' דווקא ,הוא עם הערב-רב ,והרגישו בנפשותיהם שמשה כבר הגיע לידיעת הגאולה השלמה והיה כבר מתבונן בשש: ואין פלא אם הם הרגישו את זה יותר מהשאר ,כי הם הם היו השורשים לישועות אומות העולם באחרית הימים ,והרגישו בנפשם ,אף מבלי לדעת כלום על העניינים עצמם ,באור של הסימנים האוניוורסליים: וגם למשה הייתה שמחה מיוחדת בידיעת ישועת ה'' אשר תתפשט לרחבי תבל בגאולה האחרונה: וזאת היא השרש לדרש חכמינו, זכרונם לברכה, ש'עמך' נקרא על משה:

ומטעם זה, בהתחלת אותן השעות, הערב-רב היה מרגיש הרגשות ורוח של שלום עליון והיו כבר מחכים על חזרת משה בכיליון עיניים מתי ירד משה מן ההר ,וכשלא ראוהו פחדו וכשפחדו נכנס השטן באמצע ובלבל את הכל:

ודווקא מרמה גבוהה ומחשבות נעלות ואהבה לה'' ולמשה ,בא השטן מתוך החפזון שלהם ,והראה להם דמות משה שטוח כמת על הרקיע ,והתחילו אומרים הנה זאת העליונות שהרגשנו , כי הגיע המועד להתאחדות ה'נאצל' ב'מאצילו' (כפי לשונם והשגתם) ועתה מי יהיה לנו לאלוה ולכלי אצילות האלהות במקום משה איש האלהים ? : ובזה נתעוררה בהם הטעות הקודמת הפנימית שלהם ,ומהטעות ירדו מדחי אל דחי במחשבות רעות והנהגות אכזריות ועבודת אלילים המצרית עד שנדמה להם כאילו מת פרעה וצריכים למהר לשים פרעה אחר במקומו ,ומעשה שטן מוריד את הכל שאחרי אהבתם הגדולה והמיוחדת למשה נעשה כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו ומה לנו ולמשה אם כבר הוא איננו בעולם איתנו ועלה למקומו למעלה וכו.?

צעד כ' - ומהדמות של משה ירדו לחושך ,שלא להחשיב אותו כבן אדם ,כי אם כאיש ,שלא בהם האהבה למשה אמיתית בפנימיות ,כי אם תלויה בדבר לטובת עצמם ,וברגע שאינם רואים את התועלת לעצמם ,הוא כאיש בעיניהם בדבר קריר ולא אישי ומה לבינם ולבינו:

וירדו דחי אל הערפל ,למיסטיקה הנסתרת של חרטומי מצרים וחשקו בשור ,כי אמרו שיוסף היה שליט על כל מצרים במזל שור ,ולכן השור סימן המזל לשלטון ישראל והצלחתו:

אז קם חור בעלת מרים והשתדל להשתיק אותם ,וקמו מהערב-רב נגדו והכוהו והרגוהו:

אז פחד אהרן מפשעם , ושלא יגרמו נזק על כל העם ,וחשב לתת להם דברים להתעסק בהם כדי שתהיה השהיית זמן:

ומעשה שטן לא חכו רגע וכולם, אנשים נשים וטף, פרקו את כל הדברים של זהב ואספו אותם ונתנו לאהרן:

שאל אותם אהרן ומה אני אעשה בהם ולא ידעו: באותו הרגע נתן להם השטן לזכור את מיכה שהיה אצל משה בהעלאת עצמות יוסף ,והיה לו השלט ששרח, בת אשר, מסרה למשה בכדי להעלות את עצמות יוסף מהנילוס ,ועל השלט היה כתוב 'עלה שור עלה שור':

לקח אהרן את הזהב ושם אותו בכור וזרק בפנים את השלט של מיכה 'ויצא העגל הזה': ורמז הוא שלא יצא עוון קץ מידי הערב-רב ,כי אם מידי הסוג של אהרן הכהן ,רבנים וחכמים ואף תמימי דרך שלא הבינו את מחשבת הערב-רב:

אז הייתה ערבוביה שלמה והחלפת ה'' באלהים אחרים וקמו לרקוד ולשחק ולקטר לעגל הזהב העומד ,וגם הולך כעגל חי על המזבח שבנה אהרן:

ואם כל זה ,בצעקה בטלה ובתקווה חסידית שאין בה ממש ,הזדרז אהרן באמונתו וקרא בקול רם 'חג לה'' מחר':

זה לחולים רבים מעמנו הקוראים לו 'ספר הזוהר הקדוש' ,והוא קדוש כעגל הזהב בזמנו וחייב שרפה: וכל מי שנפגע במוקשיו המצריים צריך תשובה והבנה חדשה וטהרה מן העבר: ומי שנפגע יותר מדי ואין לו רצון לצאת משם אחרי שהוא שמע וידע שלא מעבודת ה'' הוא כל זה ,אין לו כפרה או שתהיה מיתתו כפרתו ,וטוב לו אותו העונש מעונשי עולם הבא: כי עבודה זרה ממש היא ולא תעזרו טענות חסידיות שאין בהן ממש:

צעד כא' - כשיבין הקורא היקר איך שנקשרים הקשרים ,יראה שעבודת הערב-רב הייתה בעצם עבודת פרעה ,כי פרעה אהרן ,ועבודת פרעה קשורה בעבודת העשר אלהות הגדולות של המצריים: וכשחשבו הערב-רב שמשה לא יחזור להם פחדו ונתבלבלו ונעשה משה כפרעה בעיניהם ,כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו ,וחפשו כלי אחר להשראת האצילות:

ומשה רבינו ,שידע גם את המנטליות שלהם וגם את כל פרטי עבודותיהם הזרות ויסודות טעויותם ,ידע כי, בכדי לשבור את שרש העבודה הזרה שלהם במחשבת אצילות האלהות ,היה צריך לשבור את הלוחות של עשרת הדברות:

ובדור הזה עוד לא נזדככו ההלכות הברורות על דברי אמונות והדעות אשר נבנו על פי יסוד עשר ספירות דאצילות: ולא ידעו ראשי העם להבחין בין ה'' האמיתי נותן התורה ובין האל המצומצם זעיר אנפין בן שני האלהים הקודמים לו אבא ואמא! נסתבכו בפילוסופיות ובנו ארמון גדול על יסוד הריקות והלכו במסורת בדויה ,ונפרדו מבלי דעת מאמונת שבטי יה'':

ולכן ,בעונות ,לא זכו הרבנים (חוץ ממעטים כר' יחיה אבן שלמה אלקאפח ויהודה ארי ממודנא וקצת אחרים שצעקו ולא נשמעו) לדעת את האיסורים באמונת האצילות, ולמרות חכמתם המרובה ,מוכרחים הם לשמוע להלכה אמיתית מחמורו של הגואל: אני אנער כי קשה הדיבור לחמורים ואתם החכמים בדור או בדורות הבאים תמלאו את דברי בהסברים ארוכים ומפורטים יותר ,כי חמור אני ולא נוער כי אם בעיקרים:

מה שנאמר בתורה ויאצל מן הרוח אצל משה הוא אין לו שום שייכות כלל ועיקר לאצילות של ספרי בבלתם ,וכל שכן שאין לו שום שייכות לעולם האצילות שלהם:

והוא עניין אצילות הרוח שהיה על משה שיאצל ממנו וירד לשבת על שבעים הזקנים:

'עולם האצילות' מונח בדוי הוא מוטעה ומטעה ואסור לחשוב כל מושג היוצא מקשרי המונח עולם האצילות וכל שכן לדבר בו וכל שכן לכתוב מושגים היוצאים מהם:

והוא כי עצם המושג היוצא מעולם של אצילות או עולם מאוצל עומד על יסוד שקר המתנגד לאמונת התורה:

הרי התורה הקדושה מיוסדת על בריאת השמים והארץ יש מאין ,ואינו דבר של תורה או תורה שבעל פה ,שלפני בריאת השמים יש מאין ,האציל המאציל עולם של אצילות: ואין המושג הזה כי אם בדוי ויסוד שקר הוא:

המקשה על מה שנאמר בתלמוד שענה הקדוש ברוך הוא לחכמים בפתקה מן השמים ,שלפני בריאת השמים והארץ האלה היה בורא עולמות ומחריבם ,אינו אלא מקשה לדעת עצמו: והיא תשובה למענת כופרים ,שאם ירצו להתעסק בעולמות לפני הבריאה הגיד להם שכבר כל העולמות ההם נבנו ונחרבו ואינם עוד: באה מענה זאת להשתיק דיבורים ולא לפתוח בקבלות בדויות!

צעד כב' כל דברי המבולבלים במחשבה על האצילות יצאו מן המדה הישרה שהאדם מוכרח לעמוד בה ,והמדה היא 'בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ': והיא הקבלה האמיתית המקובלת ממשה רבינו, עליו השלום ,ואין לנו עסק באצילות האלהות של 'למעלה' ו'לפני' מעשה בראשית: 'כי הנסתרות לה'' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו לעולם' ו'תמים תהיה עם ה'' אלהיך': זו ידיעה לצדיקים ואזהרה לחכמים אבל הטיפשים המדמים את חכמת האצילות לנסתרות הם עוברים על הפסוק הזה וגם נסתרות אין להם: וכל מי שחושב מחשבות על האצילות של האלהים לפני בריאת השמים נעתק הוא מהמאמר הראשון של ה'' ברוך הוא 'בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ':

צעד כג' - יקח אדם קל וחומר בעצמו ,ומהו בריאת השמים והארץ יש מאין ,שאין ביכולת האדם להיות לו בה הבנה ואך דבר מקובל הוא אצלנו בתורה שבעל פה שככה הוא ,ומה יוכל האדם להבין במה שהוא לפני האין הזה!

הנה כל הלימוד הזה הנקרא 'חכמת האצילות' הבנוי מסביב לדברי תורה הוא הוא הסטרא אחרא או הצד האחר של התורה: והמבולבלים ש'קבלו' את המונח הזה 'סטרא אחרא' ורצו להסביר אותו ,נפלו בו:

וחשבו בגאות פנימית ונפסדת שבשנים עשר ספירות דקדושה כנגד עשר ספירותיה של הסטרא אחרא ,ילמדו וילמדו את עץ הדעת טוב ורע: ואמרו אלה השורשים של הדברים הטובים ושל הדברים הרעים בעולם: ורק שכחו להסביר מהו הטוב ומהו הרע!

ואמרו כל מה דתורה סטרא דקדושה וכל מה דברה מן התורה מסטרא אחרא הוא; ומכיוון שהם עוסקים בתורה ובמצות חשבו שבזה הם פטורים מהסטרא אחרא:

ולא ידעו ולא הבינו שהסטרא אחרא הוא הצד האחר של התורה דווקא ,שהוא הצד המפרש את התורה דווקא באופן אחר ממה שהיא המסורת או ממה שהוא אחד משבעים פנים אשר יכולים לפרש את התורה בהן:

הנה דוגמה מפורשת במה היא פעולת הסטרא אחרא היא פירושי השילוש של הנצרים על דברי התורה ,שהם מפרשים את כל התנ''ך על פי השילוש: ועל כל דבר יוצאים להם פירושים מתוחכמים ומושגים מעוררי מחשבה ,הכל בשיטת השילוש ואמונתם בבן האלהים:

צעד כד' - דבר גרוע הוא מאד הכוח הגדול של הצד האחר של התורה ,מפני שהכוח שלה מהתורה הקדושה דווקא ,ובר מונן הוא דומה לזרע קדוש הנשפך חוצה לבטלה או נישם בזיווג של עריות: שלכן, משל להבנה ,כאשר בני תורה שומעים איך שהנצרים מפרשים את התנ''ך בשימם את השילוש על כל פסוק הדבר הזה מרגיז מאד כי שומעים בו בזיון התורה חלילה וחס!

אבל כששומעים איך שהבודהיסטים משבחים את האצילות של הבודהא שלהם ,אין זה מרגיז כל כך ,מפני שרחוקים מאד הם מהמקורות ,ולא מקבלים ולא יודעים יסודות התורה ,שלכן אין בה בזיון לתורה ורק דבר בזוי לעצמו הוא:

והיודע והמבין שכל הדוקטרינות האצילות של ס' הזוהר וכל דברי ימיו , פסולות והן כפרות ונגד אמונתנו ונחלתנו האמיתית של התורה ונגד תורת משה רבינו ,עליו השלום ,ונגד מסורת החכמים ,זכרונם לברכה, יראה ויבין וידע הקורא היקר עד כמה כל דבריהם מכעיסים באמת ושאין בזיון גדול מזה ,בר מינן ,לתורה: שדווקא בני ישראל היושבים על התורה והמשתדלים לעשות כמצוותיה עברו את גבול האמונה מהעדר ידיעתם את הלכות האמונה לאמיתותן: בושה אין כמוה הנוגעת לעצם נקודת לב ישראל ואמונתנו בירושה מאברהם אבינו ,עליו השלום:

האם ישנן בושה וחרפה יותר מאלו ,לדבר על פרצופים נאצלים לפני מעשה בראשית ,בצמצום אחרי צמצום ועד לאצילותו בצורת הזעיר אנפין שהוא אלהינו כפי דעתם העדינה בטרפות! 'וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם':

וכאהרן בזמנו, לא קמו החכמים ולא ידעו שצריכים לקום והסתבכו הם בעצמם בענייני בבלתם, ויש שהוסיפו לקח רע שלהם ,כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם ,כי אהרן, במה שהתיר להם להמשיך, גלה בהם הזדמנות להיות פרוע במחשבותיהם כמו שהיו מקודם בעבודת פרעה:

ומה שהרבנים התירו להיכנס ללימוד האצילות פרעו את העם וגלו בהם הזדמנות להיות פרועים לגמרי באמונה שהיא עבודה זרה ממש כעבודת פרעה האלוה העשירי למצריים: שלולא אהרן התיר להם וגלה בהם הזדמנות להיות פרועים ,לא היה העם חוזר להיות פרוע ,והיה בא משה עם הלוחות ,והיה מסביר להם את ההנהגה הנכונה ואת האמונה הנכונה עד שהיו משתנים גם בפנימיותם: אהרן הכהן היה האחראי ברגע ההוא ולא הצליח למנוע מהם ועוד עשה ולא הבין את כל מערכת מחשבת הערב-רב המלוכלכת בצורות הקשרים של אלהי מצרים בינם לבין לבם: ואך רגע גדול של חולשה נפל על אהרן ולא עמד בניסיון ,כי לא היה מבין:

צעד כה' - והנה גדול הוא אהרן הכהן בעיני ה'' והגון במידותיו הישרות והטובות עד מאד: ואמנם דווקא מצד גדלותו ומעלתו הוא קושי החטא יותר ויותר: ועוד שפוגע הדבר במעלת כל הכלל כאשר הראש טועה בדבר הנוגע לכלל:

אולם אהרן ושאר ישראל ,ואף מן הערב-רב שלא עבדו את העגל בעצמם ,התחרטו תכף ומיד כאשר בא משה וכאשר ראו שמשה שבר את הלוחות בגלל התועבה שנעשתה:

נפל ישראל ,בעונות , במוקש הגדול של אחרית הימים ,הוא המוקש של עוון קץ ,העוון הנורא העצוב הפסול והאלילי הוא עוון ס' הזוהר:

וכולו יוצא מהסטרא אחרא, הוא הצד האחר והבלתי אמיתי של התורה הקדושה ,כאשר מפרשים אותה על פי יסוד של שקר ומזייפים דרך הסבריהם את כל התורה ,בר מינן ,שאין דבר יותר גרוע מזה: וכמו אז, גם עתה שהוצרך הדבר להמשיך בדורות לשמצה בקמיהם ,שגם חטא זה האחרון גדול מן הראשון מכמה פנים ,וייודע הדבר ,בעונות ,גם בסוף העולם: כי בזמנו תקום מחלוקת גדולה בתוך מחנה ישראל ויהיה רעש גדול מאד מסביב לעניין הזה ויוודעו הדברים בכל העולם ,כי ככה הוא בימינו: ואנו כאן קובעים את העניינים לדורות ,כי אי אפשר בלאו הכי ובלית ברירה:

ועוד שהתיקון הזה הגדול קשור הוא ,כמוסבר, בשבירת הלוחות של עשרת הדברות ,ואותו התיקון חוזר בזאת הגאולה האחרונה ,בזכות הגואל האחרון ,בכדי לשבור ,מהכוח של משה באותה השבירה ,את מקור הרע בשורש שלו, הן העשר ספירות הנאצלות מהאין סוף אל עולם האצילות שלפני עולם הבריאה ,כפי דעתם המשובשת מרוב השכליים בדברי הבאי אשר אין בהם שום טעם אמיתי ,כי שרשם נטועה בזעם מרגע ממנו נישמר ותיקונו מסריח כשרפת העגל וכל העם אז יהיה בבדיקה על אמונתו וה'' יודע ללבבות ובוחן כליות:

צעד כו' - ומתיקונו הגדול וטהרתו מכל תפוצות עם ישראל יימשך מזה תיקון כללי לעולם הנוצרי ואף לאומות העולם הרחוקות ,כי דווקא מהמחלוקת הזאת במחנה ישראל ילמדו הרבה מאד מבני העולם איך להבין ולהבחין בדבר אחדות ה'' המוחלטת: ומזה יבואו להבין איפה הטעות בנוצרות או בדת שלהם הרחוקה עוד יותר מהנצרות:

צעד כז' - אסור לחשוב, וכל שכן לדבר וכל שכן לכתוב, שמתקיימים חמשה פרצופים בצורתם הנאצלת לפני בריאת העולם: שאם תקרא לאיזה בחינה מן הבחינות או סוג מהסוגים או אספקט מן האספקטים או ספירה מן הספירות או פנים מן הפנים או פרצוף מן הפרצופים ,לומר שהם מתקיימים לפני הבריאה ,אז כל דיבור או מונח מהדיבורים או מהמונחים ההם ,נעשה שם לאלוה אחר ,ומרשה רבוי הרשויות וגורם שיתוף ומגלה מחשבה שקרנית שבאמת היא מחשבת של עבודה זרה והוא הדין אף שהוא לא מבין שהוא מתכוון על עבודה זרה: והלא כל עובר עבודה זרה אינו חושב שהוא עובד עבודה זרה (חוץ לעושה במזיד) כי אצלו היא עבודה אמיתית:

צעד כח'' - והרי התורה הקדושה אמרה 'תמים תהיה עם ה'' אלהיך' : שאנו בני ישראל מאמינים בני מאמינים ,ואין מטבע תמימים מאמינים בני מאמינים לזרוק עלילות על מעשה בראשית חלילה וחס ,ולהעיז מצח לדבר על בנינים בקודשא בריך הוא למעלה מהבריאה יש מאין ,ולכוון בקשריי ויחודיי הספירות הנאצלות וקוים ואור ישר ואור סובב כל עלמין וצימצומים מהאור אין סוף! מי הוא תמים באמונתו עם ה'' ,אשר ירצה או יחפוץ או יעיז לדבר או לחשוב דברים כאלה:

אסור להאמין בצמצומים של האין סוף עד שהוא האציל את צמצומו החביב לו הוא הזעיר אנפין דאצילות שהוא האלהים בצורתו הנאצלת הנקרא אדם עליון דאצילות: אסור להאמין שיש אדם עליון דאצילות ושהוא הקדוש ברוך הוא בצורתו האצילותית עם רמח' אברים ושסה' גידים במדרגת האצילות: מי הוא התמים באמונתו ויכול לחשוב דברים כאלה על הקדוש ברוך הוא!

והנה ה'' ברוך הוא וברוך שמו לעד הוא אחד באחדות מוחלטת ואסור לדבר בריבוי עד אחרי בריאת השמים והארץ ,ולכן אסור בהחלט לדבר על ריבוי דברים כחמשה פרצופים או כעשר ספירות נאצלות לפני בריאת העולם!

כל זה ואהרן הכהן לא ראה עבודה זרה בדבריהם ובכוונותיהם של הערב-רב והקדיש לו מזבח וקרא בקול רם 'חג לה'' מחר':

אף זה היה קשה במעשה אהרן ,ויותר טוב היה אם לא אמרו אבל מאידך גיסא, לולא אמרו לא היינו מבינים עד כמה כוונת אהרן הייתה לשם שמים:

קשה מאד דיבורו של אהרן ,כי על מה נפל שם ה'': ולא שמענו שהערב-רב דחו בידו מדבריו ,ורק וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגשו שלמים וישב העם לאכול וישתו ויקומו לצחק':

אף טעות זו בשם ה'' הנורא נגעה בדורות והופיעה בעוון קץ, אמונת ס' הזוהר, והמשכו בספרות המבולבלים ואחריו בכל תנועות וספרות החסידות וחב''ד בראשם ,כולה מלאים גדודי גידופים של שמות וצירופים גדושים מפרצופים נאצלים ,יצילנו ה'' מכל מיצרי מצרים המצרים את מוחות עם ישראל באחרית הימים:

צעד כט ' - צריך ראשית כל לקחת לימוד גדול מאד ממעשה אהרן הכהן בחטא עגל הזהב: והוא לדעת כדבר קבוע במוח, שלא על חנם באה תורה להודיע לנו את הדברים הקשים האלה ,אם לא שצריכים להם להבנה ,גם במשך הדורות בכלל ,ובפרט באחרית הימים, בעוון קץ:

הלימוד הגדול שצריך להשיג מכל זה הוא שאהרן הוא אהוב ה'' וקדוש בכל עבודתו ,והוא שנפל ,והוא שלא הבין עד הסוף מהי הכוונה האלילית המצרית בכל אותה המחשבה:

מהו הלימוד הגדול? שלא תגיד איך היו טועים 'צדיקים' 'גדולים' 'קדושים' חכמים' 'יראי שמים בתכלית ובעלי מצות' כ משה קורדברו יצחק לוריה או המגיד ממזירוטש ואף הגאון מווילנה או הגאון מלבי''ם וכו. וכו. וכו.: כולם ביחד לא מגיעים למדרגת אהרן הקדוש:

וזה פסק הדין להורות: בדרך כלל כל הרבנים שחיו במשך הארבע מאות שנה האחרונות וידעי מס' הזוהר ושתקו או שקבלו דעת אחרים וסמכו עליהם ,וזה הרוב ,הם האהרן הנופל של אחרית הימים: והרבה מאד נפלו בחטא העגל הזה האחרון ולא היה בהם הכוח לחקור ולדעת ולמנוע ובכלל לא הבינו:

צעד ל' - העם הזה בסוף יהיה טהור ולא יתקיימו עוד בין היהודים ספרי הזוהר וכל ספרי הקבלה שלהם וכל ספרי החסידות וכו. וינשום כל ישראל אויר צח ונקי בלב טהור וירגישו את אהבת כל ישראל מתוך אהבתם את ה'':

ויהיו כל ישראל תמימים עם ה'' אלהיו ,ויאהבו את ה'' ללכת בדרכיו ולהבין נפלאות מעולמו אשר ברא ,ולא יחפשו על 'נסתרות' שאין השכל האנושי עומד בהם: ויעלו מדרגה לדרגה כל אחד כפי כוחו וישמחו בחלקם ולא יבקשו את הגדולות מהם ויכירו במשקל כל דיבור ויבחינו בין תמים לחצוף בעבודת ה'':

ולא תהיה בהם גאוותנות והתרוממות על אחרים ,כי יהיו ענווים וכל אחד ירגיש את עצמו יותר קטן מהשני ,ותהיה הדרך ארץ לקדושה טבעית ,ויסלח ה'' לעמו ישראל על חטא העגל הראשון והאחרון וישכיל ישראל : אמן כן יהי רצון: נשלם בכתב - יד כסלו ג' תשנ''ד 1993 ,NOVEMBER 17

מועתק להכותב יח' מרחשון תשנ''ה OCTOBER 23 ,1994

מועתק כאן בקצת התחדשות ל WORD 6 כסלו י' ,תש''ס , NOVEMBER 19 1999 ,עמק מרקור 17:

..................................................................