Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  Transfiguration of our Lord Ukranian Catholic Church
Roundhill Alberta
 
The  Interment list
Unknown Grave
Kalawsky, Josepha                                 1884-1906
ÍÀÈÊÎÂÑÊÈÈ ²ÂÀÍ                            1905-1921
Unknown Grave
ÊÎÇÀÊ ÒÈÎÄÎР                                  1837-1925
ÓÎÐÍÎʲÍÖßÕ ÃÓÑßÒÈÍ ÓÐÎÄ      1870-1955
ÊßÅÂͲ ÒÓÑÏΠ                                       -----
ÌÀ߲ߠ                                                  1822-1912
ÌÀÑÀßÍÊÀ ÂÈßÎͲÊÀ                       1907-1907
Wasylyszyn, Andrew &Victoria                ?       ?
Starcheski, Josephine                             1860-1932
Swizinski, Annie                                       ?  - 1930
Swizinski, Henry                                       ?       ?
Starcheski, Mary                                    1870-1955
Unknown Grave                                         -----
Patrick, Ahaphia                                     1869-1923
Patrick, Wasyl                                        1965-1935
Unknown Grave                                        ------
Albina, Bernice                                       1938-1938
ÑÏÎÓÈÂÀÈÏÜ ÒÓÒ                              1914-1914
Dereniuk, Baby Tillie                                    ?
Dereniuk, Baby Nancy                                   ?
Dereniuk, Baby Carol                                    ?
Unknown Grave                                             ?
Unknown Grave                                            ?
Unknown Grave                                            ?
Bartzonski, Mike                                           ?
ØÅÐÁÀÍÒÎÊ ÊÀÒÅÐÈÍÀ                    1854-1932
ÌÀÊÀÐÈÈ ÑÏÑÍÈÂÀ                              ?- 1919
ØÅÐÁÀÍÒÎÊ  ÔÅÄÎР                          1849-1930
²ËÑÎÍ ÀÍÀÑÒѲߠ                             1877-1920
ÑÏÎÆÈÂÀÑ ÄÎÐÎÃÈÈ                        1891-1929
Sherbaniuk, Annie                                     ?-   1937
Sherbaniuk, Fred                                       ?-     ?
Boyanowski, Steve                                  1846-1926
Boyanowski, Annie                                 1857-1930
Macahonic, Steve                                    1856-1934
ÃÓÌÅÍ¥ÎÊ ÌÀÃÄÀËÍÍÀ                       ? -  1963
ÃÐÈÃÎÐ¯È ÒÓÒÑÏΠ                              1874-1937
Stefura, Catherina                                   1906-1969
Unknown Grave                                             ?
Topolnicki, Anne                                    1941-1941
Batiuk, Alexander M.                              1936-1957
Mostowich, John                                     1870-1948
Mostowich, Anna                                    1879-1950
Paziuk, Edward                                       1925-1937
Paziuk, Maria                                          1886-1946
Paziuk, Andrew                                       1881-1961
Makar, Onufry                                         1886-1948
ÑËÎÓÈÂÀŠ̲ÀÊÈÒÀ -ÐÎÑ ÒÓÒ       1884-1950
Dereniuk, Martha                                    1921-1923
Kalawsky, William T.                              1906-1958
Kalawsky, Sophie T.                                1919-1988
Kalawsky, Elian                                       1909-1967
Strilchuk, Leon                                        1878-1952
Strilchuk, Fowronia                                 1880-1967
Strilchuk, Laudy                                      1908-1994
Strilchuk, Stella                                       1915-1976
Scabar, Barbara                                        1885-1978
Scabar, Joseph                                         1881-1953
Scabar, Marie                                          1918-1954
Scabar, John                                            1907-1958
Stefura, Joseph                                        1909-1985
Stefura, Peter                                           1907-1984
Boychuk, Carl                                          1909-1980
Boychuk, George                                      1918-1944
Boychuk, Paul                                          1907-1983
Topolnicki, Joe                                         1914-1984
Topolnicki, Pearl                                      1921-1993
Zeniuk, Peter                                            1882-1957
Zeniuk, Marja                                            1884-1979
ÑÈÎÓȪÍÎÃÜ ÒÓÒ                               1878-1930
Boyanowski, Pearl                                     1853-1905
Pnczywa, Tu                                              1857-1915
Luczyszyn, Rosie                                       1871-1934
Petryshyn, Alex                                         1837-1932
Mikasko, Barbara                                       1879-1951
Mapyweyka, Ahha                                    13/10/1915
Mapyweyka, Mapnr                                    26/3/1910
Anhill, Baby                                                    -----
Unknown Grave                                          1888-1968
Proskow, Joseph                                         1886-1972
Proskow, Mary                                           1898-1989
Proskow, Eva                                              1919-1999
Norman, Douglas                                       1949-1949
ÏÎÑÍÜÑÊÈÈ                                            1865-1945
Stefiira                                                      1919-1919
ÑROIXAYM ÏÎÌÎϲÒÜ                             1838-1843
Stefura, Alex                                             1873-1950
Stefura, Anna                                             1879-1962
Boychuk                                                     1939- ?
ÏÀÌßÒÜ Â²ÍÍÀß                                     1891-1938
Scabar, Helen                                            1909-1913
Scabar, Alex                                              1885-1912
Unknown Grave                                            -----
Scabar Baby                                                  ----
Unknown Grave                                            -----
Swizniski, William                                        ?- 1931
Kalawsky, Ignas                                        1878-1935
Ewanchiw, Harry                                      1924-1954
Batiuk, Frank                                            1905-1952
Batiuk, Anne                                             1915-1951
Ilnickl, Skylar-                                              1995
Dibski, Daniel                                           1889-1963
Dibski, Katherine                                      1906-1975
Ewanchiw, AlthHaleen                               1898-1967
Ewanchiw, Fred                                         1818-1970
Boyanowski                                               1896-1977
Boyanowski                                               1897-1994
Kalawsky, John                                          1903-1968
Homeniuk, Anton                                       1905-1988
Homeniuk, Sophia                                      1905-1978
Boychuck, Jack                                          1905-1987
Boychuck, Lena                                          1911-1985
Zeniuk, Martin                                           1910-1988
Zeniuk, Mary                                             1911-1992
Pewar, Walter                                            1900-1986
Sereda, Peter                                             1892-1978
Sereda, Mary                                             1900-1988
Stepfura, Carl                                            1914-1974
ÑÅÐÅÄÀ                                                    1904-1976
ÑÅÐÅÄÀ                                                    1910-1964
Strilchuck                                                  1922-1991
Scabar, Louie                                             1903-1993
Wynnyk, John                                            1917-1997
Strilchuck, Louis                                        1937-1997
Kostiw, Martin                                           1918-1997
Mostowich, John                                        1910-1972
Mostowich, Sophie                                     1891-1959
Unknown Grave                                             ----
Kostiw, Dmytro                                         1893-1968
Kostiw, Tilly                                              1900-1974
Stefura, Annie                                            1884-1958
Stefura, Paul                                              1871-1962
Unknown Grave                                             ----
Unknown Grave                                             ----
Unknown Grave                                             ----
ÓÀÈÊÎÂÑÜÊÀ ÌÈÕÀÏÜÊÀ                       1920-1939
ÓÀÈÊÎÂÑÜÊÈÈ ÑÅÌÊΠ                          1874-1950
Unknown Grave                                            ----
Unknown Grave                                            ----
Wasylyshyn, Johnny                                   1909-1910
Wasylyshyn, Tony                                      1910-1910
Unknown Grave                                           ----
Unknown Grave                                           ----
Unknown Grave                                           ----
ÑËÎÓÈÂÀª ÅÂÀ ÊÀËßÂÑÜÊÀ ÒÓÒ           1855-1935
Kalawsky, Illia                                           1844-1912
Mikasko, Anna                                                ---
Mikasko, Joseph                                             ---
Unknown Grave                                              ----
Unknown Grave                                              ---
Boychuk, Sam                                                 ---
Pewar Baby                                                    ----
ÂÀÑÈËß ÏÀÌßÒÍÈß                                   1910
ÏÐÎÖÂʲ ÊÀÒÅÐÍÈ                                    1915
ÏÐÎÖÂʲ ÂÀÑÈÜ                                        1915
Honka, Cath                                             1890-1969
Hunka, William                                              1932
Mikasko, Karl                                           1873-1936
Unknown Grave                                             ----
Wenger Baby                                                 ----
Unknown Grave                                             ---
Unknown Grave                                             ---
Unknown Grave                                             ---
Unknown Grave                                            ----
Proskow, Helen                                         1922-1945
Proskow, Stella                                         1915-1935
Proskow, Peter                                          1921-1924
Proskow, Paul                                           1921-1922
ÏÎѲÍÜÑÊÈÈ                                          1858-1925
Splontika, John                                              ---
Robin, Walter                                                ---
ØÒÅÔÓÞÀ ÌÀвßÍ                                 1913-1920
Hrabec, Fred                                             1887-1977
Hrabec, Annie                                           1901-1947
Unknown Grave                                           ---
Elizbrenua, Lorraine                                 1929-1931
ÁÐÅÍÄÀ ÀÍÍÀ                                        1871-1928
Scabar, Julian                                           1911-1911
Unknown Grave                                             ---
Homeniuk Baby                                             ---
Swizinski, Rose                                             ---
Unknown Grave                                            ---
Holowatiuk, Leona                                   1908-1912
Holowatiuk, John                                     1919-1925
Kushnerick, Paul                                      1920-1920
Kushnerick, Mary                                     1921-1921
Kushnerick, Michael                                 1888-1984
Sherbanuk, John                                       1895-1983
Sherbanuk, Mary                                      1905-1994
Unknown Grave                                            ----
Unknown Grave                                            ----
Stefura, Anna                                           1884-1949
Stefura, Harry                                          1881-1948
Swizinski, Jack                                             1929
Swizinski, Lena                                             1928
Strilchuk, Lawrence                                      1941
Kushnerick, Feska                                   1901-1922
Kalawsky, Emma                                     1920-1930
Kalawsky, Anaslasia                                1880-1952
Berazansky, Rosie                                        ----
Pradychuk, Pearl                                     1900-1953
Korobko, Joseph                                     1893-1955
Wenger Baby                                        Aug. 25th, 1983
Wenger, Michael                                     1884-1964
Wenger, Mary                                         1889-1976
Ilnicki, Tony                                           1928-1996
Bianoski, Fredrick                                   1936-1996
Lucas, Mike                                            1932-1977
Strilchuk, James                                      1943-1980
Cjaikowski, Michael                                1901-1986
Kalawsky, Paul I.                                    1912-1989
Skabar, Sam                                            1903-1988
Kozack, Laudy                                        1905-1992
Kozack, Annie                                         1908-1991
Patrick, John                                           1910-1991
Patrick, Amy                                           1909-1997
Homeniuk, Nicholas                                 1906-1994
Homeniuk, Helen                                     1913-1980
Makalowski, John                                    1906-1978
Makalowski, Julia                                    1908-1996
Dereniuk, Harry                                      1890-1967
Dereniuk, Anna                                       1901-1959
Dereniuk, Joseph                                     1902-1970
Proskow, Fred                                             1917
Makalowski, Rudy                                   1939-1998
Peuowar, John                                         1906-1998
Zeniuk, Victor                                         1937-1997
Mostowich, Steve                                     1908-1982
Mostowich, Joseph                                   1922-1974
Mostowich, Harry                                    1880-1969
Unknown Grave                                          ----
Unknown Grave                                          ----
Kostiw, Joseph                                         1916-1976
Kostiw, Michael                                        1930-1993
Baryski, Alexander                                   1904-1960
Wasylyshyn, Nagdalina                           12/12/1957
Wasylyshyn, Nicholas                               1890-1978