Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
*WaRnInG: LoVe PoEmS*

~*DAIM DUAB*~

LUB SIJ HAWM UAS KUV TAU NYOB ZE KOJ
NWS TSUAS YOG NYOB HAUV DAIM DUAB
TXAWM HAIS TIAS DAIM DAUB NTAWM
TSIS PAUB NROG KUV HAIS LUS
LOS KUB KUAMUAG TSEEM NTWS YEEJ
TU LUB SIAB VIM KEV HLUB YAM NROG CUA
ZOO LI IB YAM NPAU SUAV
IB HNUB DHAU IB HNUB TXAWM KUV XAV
TAU KOJ NRO KUV NYOB NPAU CAS
LOS TSUAS TAU DAIM DAUB UA ZAG DAJ NEEG
HAIS TSEG TIAS WB TAU SIB HLUB
BY: ESHA VUE

~*LUB SIJ HAWM*~

XAV KOM LUB HNUB TXHOB POOB
LUB HLI TXHOB TWB
LUB HNUB TSEEM SI PLOJ
LUB HLI TSEEM SI CI
YOG TIAS KUV TUAV TAU LUB SIJ HAWM
CES YUAV TUASV TSIS PUB LUB NTIAG TEB NOV NCIQ
TIAMSIS KUV TUAV TSIS TAU LUB SIJ HAWM CIA
KUV THIAJ LI YUAV TAU UA IB SIAB NCAIM KOJ MUS
TSEG WB TXOJ KEV SIB HLUB UA CHAW MOB SIAB THIAJ DAI SIAB
KUV TOS KOJ NTEV UA LUAG NO
LOS TSIS NOJ KOJ IB TSAM XOV
THOV KOJ TSIS TXHOB TU SIAB RAU KUV MOG
LAM XAV HAIS TIAS WB KEV HLUB YOG NPAU SUAV
VIM NWS ZOO LI IB DAI NPLOOJ QHAUV
VIM KUV TUAV TSIS TAU LUB SIJ HAWM CIA RAU WB NTXIV LAWM
WB THIAJ LI NYIAS YUAV MUS NYIAS
TXAWM KUV TUAG LAWM LOS KOJ YEEJ TSEEM YOG KUV NPLOOJ SIAB
WRITTEN BY ESHA VUE

YOG TIAS

YOG KUV TSIS POM KEV
KOJ PUAS YUAV TUAV KUV TES
YOG TISAS KUV PLOJ NTAIS LI TUS NPAU SAUV
ZOO LI COV NPLOOJ QHUAV
YAV MUS NROG CUAG
KUV PUAS TSEEM YOG TUS NEEG KOJ TSHUA
YOG TIAS KUV TUAG HUAV KOJ LUB ME XUB NTIAG
KOJ PUAS YUAV QUAJ
LOS LUS HLUB KOJ PUAS YUAV QHIA

THOV COG LUS

KUV THOV COG LUS RAU KOJ IB LEEG
YUAV TSIS NRHIAV DAU TSHAIB VIM KUV HLUB KOJ HEEV
TXIAV TXIM SIAB HLUB KOJ IB LEEG TIAG
TXOJ KEV HLUB KUV TSO CIA NTAWM KOJ
THOV KOM TSIS TXAWM IAB THIAB PLOJ
YOG TIAS KUV TSEEM UA LUB SIAB PHEM
THOV KOM KUV TSUAS MUAJ KEV TXOM NYEM
YOG TIAS KUV TSEEM UAS LUB SAIB COOB
THOV KOM KUV MOB TSIS MUAJ HNUB ZOO
KUV LUB SIAB YUAV TSIS MUAJ HNUB YUAV HLOOV
KUV YEEJ YUAV TSIS UA KOJ LUB KUAMAUG POOB
WRITTEN BY ESHA VUE

THERE IS MORE TO COME....