Historische Vereniging Noordoost Friesland, Dokkum

Hieronder vindt u vragen van Sneupers. Als u een antwoord weet stuur dan zowel een email naar de vragensteller als de redactie.

Uit het huwelijk van Jitze Klazes Visser en Jelske de Boer wonende in Moddergat WD zijn 2 kinderen geboren nl. Dirk in 1900 en daarna is er nog een Klaas geboren. Wie kan mij over deze Klaas een geboortedatum geven ik kan deze nergens achterhalen. Het huwelijk is gesloten op 17 juli 1899 Akte no.3 Mijn naam is A.K.Visser. Graag mailen via de redactie.

Mijn familiegenealogie begint in Holwerd met Bindert Harmens. Hij was lid van de Mennonietenkerk in Holwerd. Hij is geboren rond 1714 en gedoopt in 1728 te Holwerd.
Zijn zoon Harmen Binderts heeft in 1812 de naam Kuiphof aangenomen in Marrum.
Van zijn voorgeslacht is nog niets zeker, alleen dat zijn vader Harmen heet. Ik heb twee richtingen gevonden.
1. Bij een bezoek aan het Streekarchief in Dokkum vond ik een Harmen Claeses, getrouwd met Eelkje Binnerts. "Mijn" Bindert Harmens zou een zoon van dit echtpaar kunnen zijn, maar dat is niet zeker. Ik heb dat voorlopig wel zo aangenomen.
2. Op internet vond ik op Terschelling een aantal gezinnen met opvallend dezelfde voornamen als die van het nageslacht van Bindert Harmens.
A. Ten eerste Bindert Harmens in 1698 gehuwd met Antje Dirks, met kinderen Grietje, Harmen en Antje Binderts. Deze 3 namen komen later in mijn genealogie ook terug.
B. Ten tweede het gezin Harmen Binderts gehuwd met Froukje Lolkes met de kinderen Bindert en Fokje. Ook de namen Bindert en Fokje komen later voor als nageslacht van Bindert Harmens. Toeval ?? Ik heb de relatie nog niet kunnen vaststellen.

Ik ben al jaren op zoek naar de relatie en hoop dat u mij hierbij kan helpen. Als iemand moeite wil doen heb ik daar natuurlijk wel een aardige attentie voor over.
Hier volgen de gegevens van Bindert Harmens, waarbij de generatie 4 tamelijk onzeker is.
Generatie 4

I. Harmen Claeses (40110), is overleden rond 1748, wonende te Waaxens.
Harmen trouwt op zondag 23 juli 1713 te Waaxens met Eelkje Binnerts (40111), dochter van Binnert Jarighs Nn en Aukje Claassen (Aukien). Eelkje is geboren rond 1690, wonende te Blija.

Van Harmen en Eelkje zijn twee kinderen bekend:
1 Bindert Harmens [Kuiphof] is geboren rond 1714, is gedoopt op zondag 21 november 1728 te Holwerd, zie II.
2 Claas Harmens [Kuiphof]] (50120) is gedoopt op zondag 21 november 1728.
Reacties graag per email naar de redactie.

Fokke Tjerks Osinga is geboren omstreeks 1745 in Aalsum Wetsens . Fokke Tjerks trouwde met Froukjen Olpherts, nadat zij op 04-11-1776 in Dokkum in ondertrouw zijn gegaan. (Bron ondertr. Otr.Reg. Gerecht Dokkum, 1776 - DTB nr: 178, 1760 - 1811.)
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-11-1776 in Dokkum . (Bron huwelijk: Trouwregister Herv. gem. Aalsum Wetsens, 1776 - DTB nr: 528, 1680 - 1811)
Froukjen is geboren op 20-11-1755 in Dokkum , dochter van Olphert Olpherts Klases.
En nu de vragen:
Fokke Tjerks Osinga: Wat is de geb./doopdatum.
Wanneer en waar is hij overleden. Wie zijn zijn ouders.

Froukjen Olpherts: Wanneer en waar is zij overleden. Wie zijn zijn ouders. Haar vader: Olphert Olpherts Klases?

Aukje Zijlstra, 7e van links, trouwde 1911 te Haarlem met Dirk Geertsma
Wie herkent bovenstaand gezelschap ? Staande, 7e van links met hoed (recht onder het linkerraam), Aukje Zijlstra. Zij trouwde in 1911 met Dirk Geertsma te Haarlem. Ze had een broer Wierd. Wie, wat, hoe, waar ? Graag reactie naar redactie Sneuper.
Aangeboden: kopie van de huwelijksakte en van de volledige huwelijksbijlagen van Freerk Jans Bosgraaf en Minke Juriens Bleeker, gehuwd in 1858.
Gezocht de voorouders van Jacob Jansze van der Star. Geboortich van Kollum, waneer is hij geboren en/of gedoopt, met eventuele doopgetuigen.
En ook de broers en zussen.
Jacob Jansze van der Star ondtr. Charlois 27-2-1728 en tr. aldaar 21-3-1728. Met Pieternelletje Willemsze Kok.
Arie den Breejen, Hardinxveld-Giessendam.
Op 26 feb 1807 werd wegens manslag Abraham, in de wandeling de Friesche Abraham, gezocht met het verzoek hem zo mogelijk in hechtenis te nemen en te houden. Manslag is een ander woord voor doodslag, dus Abraham werd vanwege moord gezocht.

Het signalement sprak van een 21 jaar oude man van 5 voet 6 duim lengte (Groninger maat) geboren in Dokkum, die gewoond had in Harkstede (gemeente Slochteren) en enig Fries sprak. Hij had zwart krullend haar, zwarte wenkbrauwen, een spitse neus, een weinig door de kinderziekte getekend rond blozend aangezicht met een of twee wratten. Bij zijn vlucht op de 15e was hij gekleed in een kort rond witgrijze jekker, gestreept vest, gestreepte bombazijnen lange broek met groene strikken aan de benen, lichtblauw gestreepte kousen, spitse schoenen met grote zilveren gespen, een ronde hoed en een witte doek om de hals, waarover een zwarte zijden das.

Mogelijk is het deze man (in Dokkum is geen Abraham gedoopt in dat jaar):
Dantumadeel, geboortejaar 1785, doopjaar 1785. Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, Doop Herv. gem. 1697-1812. DTB: 164
Dopeling: Abraham. Geboren op 29 augustus 1785 in Driesum. Gedoopt op 18 september 1785 in Driesum.
Zoon van Romke Abrahams en Uilkje Jans. Opm.: x 25 jul 1784 Driesum. Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: ABRAHAM. Vader : ROMKE ABRAHAMS. Moeder : UILKJE JANS.

Bij de naamsaanname in 1811 komt voor: Vries, Abraham Romkes de, Wartena. k. 1? (aantal onbekend). Zeker een zoon Marten. Mairie Roordahuizum, fol. 65. Wie weet meer over deze man (mogelijk in de archieven van Harkstede, Groningen ?). Is hij ooit opgepakt en veroordeeld ?
Gezocht: foto van Maria Baukes Holwerda, gehuwd met Freerk Siegers Dijkstra te Oostdongeradeel op donderdag 9 maart 1871. Op 21 December 1909 overlijdt ze te Ee, bijna 87 jaar oud.
Gezocht: geboortedatum, plaats, huwelijksdatum, plaats, kinderen, etc. van I.1 Harmen BOLDEWIJN, kapitein op een oorlogsschip (vermelding o.a. in 1626 in Alkmaar), geboren circa 1575. Bolduin / Boldewijn
ADMIRALITEIT IN FRIESLAND - Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek, van het zeekantoor voor convoyen en licenten, van de hand van secretaris Johannes Saeckma (uitgegeven door M.H.H. Engels - Leeuwarden, druk 1999, internet 2001)
1599-01-31 Wonsdach: Is de Advocaat Fiscael gheaccordeert provisie van citatie teghens eenen >> Harmen Bolduin wonende binnen >> Groningen. 1599-02-16 Vrijdach: Is rechtdach ghehouden van de saecken omme huyden te dienen gheleyt. Sijn d'heeren >> Steyn en >> Aysma ghecommiteert omme in der saecke tuschen d'Advocaat Fiscael ter eenre ende >> Harmen Bolduin ghedaechde t'andere zijden, omme partijen op elcx anderen articulen ende positien te verhoren sampt ghetuyghen aen wederzijden te produceren. 1599-03-13 Dinsdach: Is d'heer >> Oenema ghecommitteert, omme >> Harmen Boldewijn ende eenighe ghetuygen te verhoren ende examineren op de positien ende articulen bij den Advocaat Fiscael overgegeven.etc.
Jan de Vries, Enschede
Gezocht: voorouders en verdere gegevens van Tjerk Eelkes en Fookeltje Gerrits, gehuwd op 10 mei 1739 te Kollum.
Schoolfoto Niawier. Wie herkent de mensen op deze schoolfoto van rond 1920 van de lagere school te Niawier ?. Klikt u hier voor de foto.
Bij het lezen van het artikel van Douwe Zwart in De Sneuper was voor mij nieuw dat op de foto van 1919 bij de kerk van Ee drie Hongaarse meisjes staan. Op foto's van mijn familie van begin jaren 20 in Munnekezijl en Kommerzijl komen ook diverse Hongaarse meisjes voor. Deze kinderen kwamen naar Nederland om aan te sterken na de Eerste Wereldoorlog. Wie heeft er verhalen over deze kinderen die in Noordoost Friesland terechtkwamen ?
Reacties graag naar emailadres redactie.
H. Zijlstra
Ik ben op zoek naar de ouders en voorouders van Symon Daniels.
Van hem is het volgende bekend: Lidmaat op belijdenis te Wetsens 04.08.1732 en diaken aldaar van 1741 tot 1743 en van 1747 tot 1749. Hij werkte in 1731 als "grote cnegt" bij Sybe Pyters en trouwde op 09.09. van datzelfde jaar te Wetsens met Antje Sybis, de dochter van de boer. Een tweede huwelijk volgde 06.04.1744 met Baukjen Eintes, eveneens te Wetsens
Uit het eerste huwelijk had hij een zoon Daniel; uit het tweede een zoon met dezelfde naam. Deze laatste is de hoofdfiguur in het artikel "Schipperen in de Franse tijd" in het laatste jaarboek van het Fries Scheepvaart Museum van mijn hand.
Symon Daniels had meer kinderen, want hij verschijnt in 1749 in het quotisatiekohier met een gezin van 5 personen boven de 12 jaar. Hij gebruikte toen en in 1747 een zathe van 71 pondematen toebehorend aan Tjalling van Camstra, nog in 1738 in gebruik bij zijn schoonvader Sybe Pyters.
Waarschijnlijk heeft hij tijdelijk elders gewoond, want hij komt niet te Wetsens voor in het familieregister van 1744.
Ik ben zeer erkentelijk voor elke ophelderende reactie. Dr. Kees Zijlstra
Gezocht:nakomelingen van Sipke Piers, geb. ong 1707, zoon van Pier Abeles en Aagtje Pijtters. Pier Abels en Aagtje Pijtters komen voor in de lidmatenklapper van Wanswerd in 1707. Van Wanswerd ontbreken de doopgegevens. In Birdaard worden tussen 1716 en 1725 vier kinderen geboren. Pijtter, Lijsabeth, Attje en Doeke.

Van vóór 1716 is er alleen een Sipke bekend, omdat hij als volwassen jongman, in 1729 met zijn moeder voor de rechter staat.

Weet iemand of Sipke getrouwd is?

Weet iemand of er meer kinderen zijn geweest van Pier Abeles en Aagtje Pijtters vóór 1716?
Momenteel ben ik met een onderzoek bezig naar herbergen in Wierum, drankgebruik en drankmisbruik.
Wie kan mij helpen met eventuele namen van herbergiers of kasteleins uit Wierum van voor 1832? Ook alle informatie over drankge- of misbruik in dit dorp is welkom.

Herman van Vliet
Ik zoek de voorouders van Albert Liebes/Libbes Visser, geboren ca. 1782 te Kollumerzwaag, overleden 2 september 1861 te Oostdongeradeel, trouwt 10 maart 1813 te Ee met Aukjen Lieuwes Visser, geboren ca. 1773 te Schiermonnikoog, overleden 12 november 1849 te Oostdongeradeel. Albert woonde in 1829 tijdens de volkstelling te Engwierum.
H. Zijlstra
Nitte Willems van Nes tr.Paesens 06.05.1756 (mogelijk 06.06.1756) Trijntje Jans van Paesens; de beide vaders zijn bij de aangifte aanwezig doch de naam van de vader van Trijntje Jans is niet bekend. Haar moeder kan een Aafke of Eelkje zijn. De combinatie Jan en Eelkje komt niet bij de huwelijksparen in Oostdongeradeel voor, de combinatie Jan x Aafke wel; wie kent de ouders van Trijntje Jans?
Nutte Visser, Ontario

Familie Heeringa. Wie weet meer over mijn voorvader Sjoerd Jans, de vader van Tjeerd Heeringa?
En waar nam Tjeerd Sjoerds de naam Heeringa vandaan?
Er zijn vele Heeringa-families in Friesland, maar ik heb tot op dit moment nog niet de connectie kunnen leggen tussen onze familie Heeringa en de andere. Misschien kunt u helpen?
Sjoerd Jans trouwde 1 mei 1769 in het dorp Foudgum met Saapke Jochums, die gedoopt was op 25 febr. 1744 te Foudgum als dochter van de schoolmeester Jochum Jans en Aaltje Martens. Ze stierf 14 juli 1785 te Foudgum. (Als iemand meer gegevens heeft over Aaltje Martens, die een broer Tjeerd Martens had, dan ontvang ik die graag.)
Hun kinderen waren:
Aaltje, ged. 25 nov. 1770 Foudgum
Jochum, geb. 20 febr. 1773 Foudgum
Jantje, geb. 29 mrt. 1776 Foudgum
Tjeerd, geb. 7 febr. 1781 Foudgum.
(De vernoeming van de kinderen vind ik vreemd, bijna allemaal naar moederskant.)
Sjoerd Jans is waarschijnlijk de Sjoerd Jans, die op 18 juni 1747 te Lichtaard gedoopt is als zoon van Jan Sjoerds en Entje Jans. In de floreencohieren vond ik dat Sjoerd Jans in 1770 van Lichtaard kwam. In 1775 komt Jan Jans in het huis van Sjoerd Jans en verlaat dit in 1778 om naar Jislum te gaan. Daar trouwt hij met Uilkje Ritskes en krijgt twee kinderen: Intje in 1778 en Ritske in 1782.
Deze Jan Jans werd gedoopt op 15 sept. 1748 te Lichtaard als zoon van Jan Sjoerds en Entje Jans en is een broer van de veronderstelde Sjoerd Jans. Meer kinderen heb ik niet van Jan en Entje gevonden.
Jan Sjoerds kwam bij zijn huwelijk, 11 sept. 1746 te Lichtaard, van Hantum en Entje (ook Intje) van Lichtaard. Verder lees ik in de floreencohieren:
1770 Foudgum no. 6 Sjoerd Jans van Ligtaard, 2 h.h.
1771 2 h.h. 1772 2 h.h., 2 koe
1773 idem 1774 2 h.h., 1 koe, 2 rier
1775 2 h.h., 3 koe, Jan Jansen vrijgesel
1776 van no. 6 naar no. 10, 2 h.h., 2 koe
1777 2 h.h., 2 koe
1778 2 h.h., 1 koe, 1 rier, Jan Jansen naar Jislum
1780 naar no. 17, huis op koud steed gebouwd
1780, 2 h.h., 2 koe 1781 2 h.h., 1 koe, 1 rier
1782 2 h.h., 1 koe, naar Birdaard vertrokken
1787 Raard no. 14 Ruurd Willems vertr. nu Sjoerd Jans van Jislum, 2 h.h.
1788 no. 14 Raard, Sjoerd Jans vertr. naar Bornwird no.3, nu Douwe Hoites
1788 Bornwird no. 3, Jinne Meinderts vertr. nu Sjoerd Jans van Raard
1789 Bornwird no. 3, Sjoerd Jans, 2 h.h., 1 koe
1790 2 h.h., 1 koe
1791 2 h.h.
1792 2 h.h., vertr. naar Aalsum nu Jitse Jans van Anjum Zoon Jochum Sjoerds vrijgesel was in 1794 inwonend bij no. 12 te Raard.
Vreemd is dat Sjoerd Jans vrouw Saapke Jochums in 1785 te Foudgum overleden is, hoewel hij er niet woonde. Sjoerd Jans is waarschijnlijk ook de Sjoerd Jans die op 14 mei 1786 tw Wanswerd trouwde met Hiltje Krijns, die gedoopt was op 12 nov. 1758 te Dantumawoude als dochter van Crijn Jans en Claaske Liebkes. Na 1811 werd ze Hiltje Wouda en was na de dood van Sjoerd Jans op 19 aug. 1798 te Aalsum met Syds Rykles getrouwd (na 1811 Syds Ferwerda).
Sjoerd en Hiltje hadden vier kinderen:
1 Kryne, geb. nabij Jislum 10 febr. 1787
2 Jan, geb. te Bornwird 30 aug. 1788 (stierf voor mei 1790)
3 Jan, geb. te Bornwird 30 mei 1790
4 Klaaske, geb. te Aalsum 30 nov. 1792
In het doopboek van Aalsum staat: “1793 Den 6 januari. Is te Aalsum voormid.: gedoopt Klaaske. Dochter van wijlen Sjoerd Jans en Hiltje Cryns in leven. Echtelieden op de Streek onder Aalsum - Doch wijlen Sjoerd Jans reeds overleden was, is het kind door deszelfs moeder Hiltje Crijns ten doop gehouden - En onder staand onderhoud der ouders van den Dorpe Jelsum - Geboren op de Streek onder Aalsum den 30 november 1792 ‘s avonds om half tien uur”.
Sjoerd en Hiltje werden dus door de armvoogdij van het dorp Jelsum (naar alle waarschijnlijkheid: Jislum) onderhouden. Doch ook in Jelsum wonen Heeringa’s: de familie van Jan Tjallings. Maar ook onder hen kwam niet een Sjoerd Jans voor. Sjoerd Jans en zijn vrouw Hiltje Crijns woonden dus ook op de Streek onder Aalsum. In de overlijdensakte van zoon Tjeerd Heeringa wordt vermeld dat zijn ouders arbeiders waren op de Streek onder Aalsum.
Sjoerd Jans is niet de Sjoerd Jans die op 5 febr. 1748 te Raard gedoopt werd als zoon van mr. Jan Hendriks en Antje Sjoerds, want deze vertrok in 1770 naar O.Nijkerk en huwde daar in 1774 met Neeltje Jouws. Ook is hij niet de Sjoerd Jans die op 28 febr. 1745 te Foudgum gedoopt is als zoon van Jan Bottes en Aafke Johannes. Deze zijn broer Botte (ged. 24 mrt. 1743 Foudgum) noemt zich in 1811: Boersma. Verder is deze Sjoerd Jans later te vinden.
Mogelijke vader Jan Sjoerds met zijn vrouw Matje, lidm. onder ds. Berghuis (pred. Wanswerd/Jislum 1755-1784). Jan Sjoerds in 1749 arbeider en schipper te Lichtaard, gezin (2 ouders, 2 kinderen), aanslag 15-17+4.
Zoon Tjeerd Heeringa trouwde op 28 mei 1804 te Metslawier met Aaltje Sakes van Metslawier (hij van Foudgum). Eerst was hij arbeider in Metslawier en later in Anjum, waar hij in 1811 de naam ‘Heeringa’ aannam. Hij overleed 13 juni 1837 te Anjum. Als iemand van u gegevens heeft van Heeringa’s voor 1825, zou ik die graag willen ontvangen.
Jaap Heeringa

Ik ben bezig met onderzoek naar de familie Pijpstra. Ultieme voorouder tot zover is Botte Rienks uit Ternaard met zoon Jacob Bottes (1686-1749), kleinzoon Botte Jacobs (1712-1749).
Tussen haakjes in 1749 overlijden zowel Jacob Bottes als zijn vrouw Maaike Luitjes en hun zoon Botte Jacobs. Toeval?
Botte Jacobs heeft weer een zoon Jacob Bottes (1737-1809)., die in 1772 trouwt met Seeske Eintes. Ze krijgen een zoon Einte Jacobs, die ongeveer in 1780 moet zijn geboren en in 1811 de naam Pijpstra aanneemt. Einte trouwt in 1804 met Tjietske Abes (Kooistra) in de doopsgezinde kerk in de Vischbuurt bij Ternaard. Vraag: is er een boekje of andere informatie over de doopsgezinde gemeente van Ternaard?
Tymen Wierstra

Joseph Berents/Barends, soldaat in het regiment De Schepper I, dat in garnizoen lag in Leeuwarden, trouwde in Ferwerd op 2 november 1788 met Rijkje Arents Draaijer. Het gezin woont eerst in Leeuwarden, verdwijnt, maar duikt weer op in Dokkum in 1799. Joseph is dan baardscheerder en postbode. Rijkje is baakster. Het gezin heeft 6 kinderen: Agatha, 1790, Johan Wilhelm Bernardus, 1792, beiden geboren te Leeuwarden. Johanna, 1799, Gerardus, 1803, Christiaan, 1807 en Josephus, 1811, allen geboren te Dokkum. Bij de Volkstelling van 1830 wordt vermeld dat Joseph geboren zou zijn op 29 februari 1761 te Aalten, Gelderland, als zoon van Wilhelm Berents en Johanna ? Dit blijkt onjuist, omdat in Aalten en omliggende plaatsen de naam Joseph niet voorkwam, net zo min als de naam Berents, Baerents of Barends. Op 15 augustus 1837 overlijdt Joseph in Dokkum op 80-jarige leeftijd. Dus zou hij geboren moeten zijn in 1757. Ook dit is onjuist. Wie kan mij nadere informatie verschaffen over Joseph, zijn geboorteplaats en geboortedatum ?
P.G. Barends

David Craik uit Wales vraagt het volgende:
My family has an ancestor from Dokkum. His name was: JENSE BENEDICTUS - Born 25th March 1714 at Dokkum, he was the son of BENEDICTUS JENSES Jense Benedictus was a sailor and arrived and settled in Wales about 1735.
He married and settled and has many descendants in North West Wales at a place called Dyffryn Ardudwy.
We have only recently discovered his birthplace after many years of searching. Jense Benedict changed his name to Benedict Jones when he lived in Wales.
If you have any connections or information, I will be grateful.
Inmiddels heeft de redactie aanvullende gegevens uit de DTB boeken verstrekt. Blijft wellicht de vraag over onder welke omstandigheden hij vertrokken is.

 • De heer Zijlstra vraagt uw aandacht voor schoolfoto's van de lagere school van Munnekezijl rond 1920 en 1922. Hij is in het bezit van deze klassefoto's en een afdruk uit de krant van de klas van 1908.
  Als u een familielid herkent en een goede afdruk van de foto wilt bestellen stuur dan een email naar de redactie van de Sneuper.
  Op de foto van ca. 1920 (klikt u hier voor de foto) staan links van het bord de zusjes Trijntje en Auktje Zijlstra uit Kommerzijl. Zij staan ook op de foto van ca. 1922 waar tevens hun broers Bauke en Douwe op staan.
  Naast enige leden van de families Zijlstra en Haaima zijn er nog enigen onbekend op de foto van ca. 1922. Wie vult de vraagtekens in ?
  Bovenste rij v.l.n.r. Meester Van Dellen, Siets Veenstra, Trien Veenstra, Auktje Zijlstra, Trijntje Zijlstra, Juf Trien de Vries, Douwe Zijlstra, Juf Van Riet, Bauke Zijlstra, Meester Nienhuis.
  Tweede rij van boven, vanaf links: Trui Smedes, Gerben Veenstra, Lammert Bremer, Trientje Bremer, Hongaars meisje Lenka, Lammert Haan, Jan Kok, Nienhuis jr.
  Midden (met witte kraag): ?, Anne Meinema, Tjalling Kok, Louwe Haaima
  Voorste rij: Kaye Stuursma, ?, Jan Meinema, ?, Jakobus Haaima (met bord), Piebe Haaima, Rein Zuidema
  Van deze school werd op 13 september 2003 een reunie in Munnekezijl gehouden:
  13.00 uur ontvangst gasten
  14.00 uur opening
  14.15 uur tentoonstellingen,film,bezoek molen en kerken.
  16.00 uur receptie
  18.00 uur gelegenheid iets te eten
  19.30 uur avond programma met optreden tida kira
  22.30 uur sluiting.
  zondag 14 september werd er een gezamelijke kerkdienst gehouden in de tent.
  Er is een jubileumboek 'Met het "oegh" op de toekomst' uitgegeven, schrijver M. Rispens, drukkerij Trion-G.A.C. te Kollum. Hierin staan ook vele schoolfoto's, waaronder die van 1922 en 1908.
  Kijkt en klikt u hier voor de foto van ca. 1922. Reacties naar het emailadres van de vereniging (zie rubriek Contact voor de meest recente gegevens).  Terug naar De Sneuper  Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.