Vereniging van Archiefonderzoekers vierde 15-jarig jubileum met een ledencontactdag.

Verslag: H. Aartsma

De Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum vierde op zaterdag 13 april in samenwerking met de bibliotheek haar 15 jarig jubileum.
Tussen 9.30-10.00 uur vulde de grote zaal van zorgcentrum Dongeraheem zich met een 85 tal belangstellenden. Om 10.00 uur opende voorzitter N. Speelman deze bijzondere bijeenkomst. Hij vond het bijzonder plezierig om zo veel mensen welkom te mogen heten.
Niet alleen uit Dongeradeel maar ook uit Baarn en Heerlen waren de leden naar Dokkum gereisd. De opzet van deze dag was om de leden met elkaar in contact te brengen.
Burgemeester Cazemier hield hierna een korte speech. De speciale gast kon de vergadering mededelen dat er reeds met architect Adema contact was opgenomen om eens te bekijken hoe de bouw van het nieuwe kenniscentrum kan worden gerealiseerd. Het kenniscentrum betreft de samenwerking tussen bibliotheek, streekarchief en museum. Cazemier merkte op, dat de bedoeling van het sneupwerk is om het verleden naar boven te halen met het goud dat in het streekarchief is opgeborgen.
In de hierop volgende ledenvergadering kwamen diverse zaken aan de orde. Uit het jaarverslag van het bestuur bleek dat er in het jaar 2001 weer de nodige tijd aan naamsbekendheid van de vereniging is besteed. Het verzorgen van de web-site van de club, het versturen van brochures aan instanties en het verlenen van medewerking tot het oprichten van een kenniscentrum. Ook participeert de vereniging in de opgerichte stichting Historia Doccumensis om te komen tot de uitgave van een historisch boek over Dokkum in 2004. Het is dan 1250 jaar gelden dat Bonifatius bij Dokkum om het leven werd gebracht.
Het ledenaantal van de vereniging is in de afgelopen 15 jaar gestegen van 35 naar 285 (inmiddels bijna 300, red.). Vooral de laatste jaren is er sprake van een explosieve ledengroei.
Vervolgens kwam het jaarverslag van de redactie van het verenigingsblad de Sneuper aan de orde. Zij is van plan om de Sneuper, er zijn reeds 61 exemplaren verschenen, in de nabije toekomst met fotopagina`s te verfraaien. Het blad verschijnt tegenwoordig ook in digitale vorm, men kan via de homepage kennis nemen van de inhoud van het verenigingsblad.
Reinder Tolsma kwam met een leuke verrassing. Er is door hem een geheel herziene en aanmerkelijk uitgebreide herdruk van ďOnderwerp van OnderzoekĒ, samengesteld. Het boekwerkje bestaat uit twee delen: 1. Lidnummers en bijbehorende namen en 2, Onderwerpen van onderzoek, gekoppeld aan lidnummers. Ter gelegenheid van het 15 jarige bestaan kregen de aanwezigen een gratis exemplaar.
Het nieuw benoemde redactielid P. de Haan stelde zich aan de vergadering voor. J. Dekker volgt R. Tolsma op als coŲrdinator onderzoeken.
Het financieel jaarverslag van penningmeester G. Bouma kon met een batig saldo worden afgesloten. Om een wankele financiŽle basis in de toekomst te voorkomen wordt overwogen om de contributie t.z.t. enigszins te verhogen. De kascommissie gevormd door G. de Weger en D. Douma gaf te kennen dat alles tot op de cent klopte. De penningmeester werd hierna decharge verleend. Het afgetreden lid D. Douma zal worden opgevolgd door H. v.d. Kooi.
Tijdens de rondvraag informeerde mevrouw A.J. Beckers de vergadering nader over de stichting Friedoc. Het fries documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis is gehuisvest in het Frysk argyf te Leeuwarden. Friedoc bezit ruim een miljoen advertenties, bidprentjes enzovoort met betrekking tot geboorten, huwelijken overlijden etc.
De voorzitter mocht op deze bijzondere dag als geschenk de omvangrijke genealogie van de familie Houtman van samensteller D. v.d. Werff in ontvangst nemen. Deze geste werd bijzonder gewaardeerd. De heer van Vliet wees op het bestaan van de stichting Prinselaech. De nieuwsbrief Prin(s)ipieel bevat veel informatie over de familie Prins uit het voormalige Westdongeradeel. Een initiatief dat volgens H.J.van Vliet navolging verdient.
Algemeen Belang Dongeradeel afgevaardigde Slagman wenste de vereniging met haar werkzaamheden veel succes toe.
Na de smakelijke en goed verzorgde lunch begaven de archiefonderzoekers zich naar de bibliotheek. In de bibliotheek konden de deelnemers genieten van videofilms met beelden van o.a. Timmerlieden Patroonsvereniging 1927, Hendo 1934, en het bezoek van koningin Juliana aan Dokkum in 1950.
De website presentatie van de aktieve webmaster Hans Zijlstra trok veel aandacht. De website, ontworpen door W.K. Smits, ging in juli 1999 van start. Sindsdien hebben al 40.000 geÔnteresseerden de website bezocht (vele bezoekers komen via zoekmachines binnen op specifieke paginaís). Het doel is o.a. het uitwisselen van informatie en publiceren van beeldmateriaal. Het is tevens een belangrijke informatiebron voor activiteiten, uitgave van boeken en gegevens van bijvoorbeeld emigranten uit Dantumadeel. Belangrijke kenmerken zijn: uitstekende vindbaarheid via zoekmachines, regelmatige update en de meest volledige bron van Noordoost Friesland.
De neven Smits lieten de bezoekers kennis maken met hun kadastraal onderzoek naar de eigenaren en gebruikers van de binnenstad van Dokkum in de periode 1832-1970. Getekende straatwanden en huisnummeringskaarten getuigen van gedegen historisch onderzoek.
Verder was antiquariaat Atsee met een boekenkraam aanwezig. Samen met oude Leeuwarder kranten, verzameling krantenknipsels, genealogieŽn en tentoongestelde archivalia was de bibliotheek deze middag omgetoverd tot een waar eldorado voor de aanwezige achiefonderzoekers.
De lezing van Jelle Arjaans over terpafgravingen in Friesland gaf deze ledencontactdag nog meer cachet. In de periode 1840-1945 werden vele terpen afgegraven. CommerciŽle redenen speelden hierbij een grote rol. Als er met de afgravingen werd begonnen, dan noemde men dat het openen van de terp of de terp is aan snee. Er werd een rechte gleuf in de terp gegraven. Daar werden dan de kruipplanken en rails ingelegd. De zoden werden afgestoken en de terpaarde werd dan in klampen afgegraven. Klampen hadden een breedte van ťťn a anderhalve meter. Nadat de klamp afgegraven was werden de planken en rails daar neergelegd. En als de terp helemaal afgegraven was sprak men van het afsluiten van de terp.
Na deze boeiende lezing werd de ledencontactdag door voorzitter N. Speelman gesloten.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.