Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Kwartierstaat Dirk vd Ploeg


Vervolg op kwartierstaat in Sneuper no. 63

102.	Dirk, stoelwinder, wonende te Lioessens.
Dirk was gehuwd met


 103	Grietje, stoelwindersche, wonende te Lioessens.
Uit dit huwelijk:
- Neeltje Dirks Elzinga, geboren te Lioessens in het jaar 1743, zie 51.

114.	Teunis Klazes, arbeider, wonende te Zwaagwesteinde.
Teunis was gehuwd met
115.	Saakje Teunis, arbeidster, wonende te Zwaagwesteinde.
Uit dit huwelijk:
- Menke Theunis Zijlstra, geboren te Zwaagwesteinde in het jaar 1758, zie 57.

116.	Sytse Oebeles, geboren te Westergeest, gedoopt aldaar op 2 augustus 1739.
Sytse is getrouwd te Morra op 6 november 1768 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met
117.	Leentje Johannes (21 jaar oud), afkomstig uit Ee, geboren op 11 november 1746.
Uit dit huwelijk:
- Johannes Sytzes Holdinga, geboren te Morra op 13 augustus 1769, zie 58.
- Oebele Sytses Holdinga, geboren te Morra op 5 april 1778, overleden aldaar voor 1783, hoogstens 5 jaar oud.
- Oebele Sytzes Holdinga, geboren te Lioessens op 26 november 1783, gedoopt aldaar op 14 december 1783.
Oebele is getrouwd te Morra op 26 februari 1804 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Doetje Tjiebbes (ongeveer 20 jaar oud), geboren te Lioessens rond 1784.

118.	Kornelis Sipkes.
Kornelis was gehuwd met
119.	Trijntje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
- Aaltje Kornelis, gedoopt te Oosternijkerk op 14 mei 1758.
- Sipke Kornelis, gedoopt te Oosternijkerk op 30 maart 1760.
- Antje Kornelis, geboren te Oosternijkerk op 20 juni 1760, gedoopt aldaar op 20 juni 1762 (Ned. Herv.), zie 59.

120.	Marten Jetzes, visser, afkomstig uit Nes, wonende te Paesens.
Marten is getrouwd te Paesens op 5 juni 1756 voor de kerk met
121.	Trijntje Gerlofs, afkomstig uit Paesens.
Uit dit huwelijk:
- Marten Martens Post, geboren te Nes op 3 oktober 1762, zie 60.


 122.	Marten Joekes, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 4 februari 1725, wonende aldaar.
Marten is getrouwd te Paesens op 1 juli 1759 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met
123.	Hendrikje Sijbes (30 jaar oud), geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 2 januari 1729, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:
- Joeke Martens van der Net, afkomstig uit Paesens, gedoopt aldaar op 4 december 1760.
Joeke Martens neemt in 1811 de naam Van der Net aan voor familienaam, hij heeft 7 kinderen en woont te Paesens.
Joeke is getrouwd te Paesens op 8 juni 1788, op 27-jarige leeftijd met Antje Sybrens (22 jaar oud), afkomstig uit Wierum, gedoopt aldaar op 5 januari 1766, dochter van Sybren Tjeerds.
- Cornelis Martens, gedoopt te Paesens op 21 november 1762.
- Minke Martens, gedoopt te Paesens op 25 december 1767.
Minke is getrouwd te Paesens op 10 juni 1798 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Pieter Jans Visser, afkomstig uit Paesens.
- Bregtje Martens, geboren te Paesens op 25 december 1769, zie 61.

124.	Tjepko Cornelis Tjepkema.
Tjepko was gehuwd met
125.	Ettje Franzes.
Uit dit huwelijk:
- Kornelis Tjepkes Tjepkema, geboren te Vrouwenparochie op 13 juni 1771, zie 62.

126.	Melis Taekes, afkomstig uit Paesens, gedoopt aldaar op 9 november 1738.
Melis is getrouwd te Paesens op 22 mei 1768, op 29-jarige leeftijd met
127.	Froukien Djoerds, afkomstig uit Paesens.
Uit dit huwelijk:
- Doetje Melis, geboren te Paesens op 11 mei 1778, gedoopt aldaar op 24 mei 1778 (Ned. Herv.), zie 63.

-- VIII --

152.	Einte Klazes, afkomstig uit Bornwird.
Einte is getrouwd te Bornwird op 26 april 1731 voor de kerk met
153.	Antje Mintjes, afkomstig uit Bornwird.
Uit dit huwelijk: - Klaas Eintes, geboren te Bornwird, gedoopt aldaar op 9 maart 1732, zie 76.

154.	Lourens Douwes, geboren te Hiaure rond 1708.
Lourens is getrouwd te Hiaure op 14 april 1732 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met
155.	Antje Pijbes (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Hiaure rond 1710.
Uit dit huwelijk:
- Fokeltje Lourens, geboren te Hiaure, gedoopt aldaar op 19 april 1733, zie 77.
- Hitje Lourens, geboren te Hiaure, gedoopt aldaar op 20 maart 1735.
- Pybe Lourens, geboren te Hiaure, gedoopt aldaar op 7 september 1738, wonende te Bornwirderhuizen, overleden voor 1827, hoogstens 89 jaar oud.
Pybe is getrouwd te Bornwird op 2 juni 1765 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Wijtske Pieters, wonende te Bornwird, overleden na 1827.
- Trijntje Lourens, geboren te Hantumhuizen rond 1750.
Trijntje is getrouwd te Hantumhuizen op 16 augustus 1772 voor de kerk, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Durk Martens Holwerda (29 jaar oud), gedoopt te Holwerd op 28 april 1743, overleden na 1811, minstens 68 jaar oud, zoon van Marten Dirks en Sybrigjen Johannes.

160.	Douwe Pieters (Soepboer), landarbeider en landbouwer, geboren rond 1730, wonende te Sijbrandahuis, overleden aldaar rond 1799, ongeveer 69 jaar oud.
Douwe is getrouwd te Sijbrandahuis in januari 1758, op ongeveer 28-jarige leeftijd met
161.	Foekje Taekeles (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Rinsumageest op 23 februari 1738, gedoopt aldaar op 23 februari 1738, wonende aldaar, overleden te Dokkum op 23 augustus 1810, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Antje Douwes Soepboer, geboren te Sijbrandahuis op 31 augustus 1760, overleden aldaar in het jaar 1763, 3 jaar oud.
- Trijntje Douwes Soepboer, geboren te Sijbrandahuis op 14 maart 1762, overleden aldaar voor 6 december 1778, begraven aldaar, hoogstens 16 jaar oud.
- Antje Douwes Soepboer, boerin, geboren te Sijbrandahuis op 25 maart 1764, wonende te Anjum, overleden aldaar op 29 mei 1814, begraven aldaar op 2 juni 1814, 50 jaar oud.
Antje is getrouwd te Ee op 20 februari 1791, op 26-jarige leeftijd met Harmen Freerks Bonia (24 jaar oud), Koopman, Boer en Winkelier, geboren te Ee op 31 augustus 1766, wonende te Oosternijkerk en te Anjum, overleden te Oosternijkerk op 23 april 1839, begraven aldaar op 27 april 1839, 72 jaar oud, zoon van Freerk Harmens Bonia (Landbouwer) en Afke Douwes (Landbouwersche). Harmen Freerks neemt in 1811 de familienaam van Bonia aan hij heeft opdat moment geen kinderen en woont te Anjum.  Harmen is later getrouwd te Metslawier op 27 maart 1818, op 51-jarige leeftijd met Rinske Jans Dijkstra (36 jaar oud), Winkeliersche, geboren te Anjum op 23 maart 1782, gedoopt aldaar op 26 mei 1782, wonende te Oosternijkerk, natuurlijke dochter van Yttje Hendriks.
- Taekele Douwes Soepboer, geboren te Sijbrandahuis op 12 januari 1766 (Ned.Herv.), zie 80.
- Janke Douwes Soepboer, geboren te Sijbrandahuis op 8 juni 1767, overleden aldaar voor 8 november 1775, begraven aldaar, hoogstens 8 jaar oud. Janke is gedoopt op 8 Juni (2e Pinksterdag) 1767 te Sybrandahuis
- Pietje Douwes Soepboer, koemelkersche en landbouwersche, geboren te Sijbrandahuis op 26 december 1768, wonende te Wanswerd, overleden aldaar op 13 september 1826, begraven aldaar op 16 september 1826, 57 jaar oud.
Pietje is getrouwd te Rinsumageest op 1 mei 1791, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Pieters Boersma (26 jaar oud), landbouwer en huisman, geboren te Oostrum, gedoopt aldaar op 21 april 1765, wonende te Rinsumageest en te Wanswerd, overleden aldaar op 21 maart 1837, begraven aldaar op 25 maart 1837, 71 jaar oud, zoon van Pieter Jans Boersma en Antje Popes.
Hendrik is later getrouwd te Dantumadeel op 27 september 1829, op 64-jarige leeftijd met Antje Klazes Terpstra (58 jaar oud), gedoopt te Hantumhuizen op 3 februari 1771, dochter van Klaas Sijmons Terpstra (Landbouwer) en Tjitske Dirks. Antje was weduwe van Koene Alberts van der Meer, Landbouwer, geboren te Lutjegast, (Gr) in het jaar 1766, wonende te Sijbrandahuis, overleden aldaar op 27 september 1827, 61 jaar oud, zoon van Albert Koenes en Trijntje Lammerts.
- Minke Douwes Soepboer, geboren te Sijbrandahuis op 2 juni 1771, zie 81.
- Pieter Douwes Zijlstra, koemelker, geboren te Sijbrandahuis op 17 november 1773, wonende aldaar, overleden aldaar in het jaar 1811, begraven aldaar, 38 jaar oud.
De weduwe van Pieter Douwes, zoon van Douwe Pieters en Foekje Teakeles, heeft in 1811 de naam Zijlstra aangenomen.
Pieter is getrouwd te Sijbrandahuis op 24 maart 1805, op 31-jarige leeftijd met Fokeltje Hendriks de Waai (27 jaar oud), 


 huisvrouw, geboren te Franeker op 18 december 1777, wonende te Leeuwarden, overleden aldaar op 20 september 1833, 55 jaar oud, dochter van Hendrik Hendriks de Waai en Jeltje Pieters.
- Janke Douwes Soepboer, tolgaardersche, geboren te Sijbrandahuis op 8 november 1775, wonende aldaar en te Jelsum, overleden aldaar op 2 juni 1853, 77 jaar oud.
Janke is getrouwd te Anjum op 15 oktober 1797, op 21-jarige leeftijd met Taede Taedes Posthuma (34 jaar oud), landbouwer en tolgaarder, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 3 april 1763, wonende te Sijbrandahuis en te Jelsum, overleden aldaar op 8 februari 1838, 74 jaar oud, zoon van Taede Douwes Postma en Stijntje Lieuwes.
Taede is eerder getrouwd te Paesens op 8 juni 1788, op 25-jarige leeftijd met Tjettje Douwes, afkomstig uit Nes, overleden voor 1797.
- Trijntje Douwes Soepboer, landbouwersche, geboren te Sijbrandahuis op 6 december 1778, wonende te Ee, overleden aldaar op 3 december 1844, 65 jaar oud.
Trijntje is getrouwd te Sijbrandahuis op 13 mei 1799, op 20-jarige leeftijd met (23 jaar oud), landbouwer en rentenier, geboren te Metslawier op 18 augustus 1775, gedoopt aldaar op 3 september 1775, wonende te Ee, overleden aldaar op 22 februari 1863, 87 jaar oud, zoon van Floris Jurjens Westra en Pijttje Lieuwes.

162.	Roelof Taekes, landbouwer, wonende te Blija en te Genum.
Roelof was gehuwd met
163.	Fokje Tymens, wonende te Blija.
Uit dit huwelijk:
- Ytje Roelofs, geboren te Blija in het jaar 1766, zie 81.

168.	Tjerk Harmens Rintjema, boer en landbouwer, geboren te Aalzum in het jaar 1725, gedoopt te Dokkum op 23 november 1749 (doopsgezind), wonende te Betterwird, te Hantumhuizen en te Raard, overleden te Betterwird op 20 april 1779, 54 jaar oud, boer op Rintjemastate.
Tjerk is getrouwd te Dokkum op 27 april 1749, op 24-jarige leeftijd met
169.	Antje Binnes (18 jaar oud), boerin op Rintjemastate en landbouwersche, geboren te Betterwird in het jaar 1731, gedoopt te Dokkum op 23 november 1749 (doopsgezind), wonende te Betterwird, overleden aldaar op 17 september 1811, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:


 - Harmen Tjerks Rintjema, huisman, geboren te Betterwird op 30 augustus 1751 (doopsgezind), wonende te Raard en te Rinsumageest, overleden aldaar op 2 september 1785, 34 jaar oud.
Harmen is getrouwd te Raard op 4 april 1773, op 21-jarige leeftijd met Ytje Johannes Halbesma (19 jaar oud), landbouwersche, geboren te Valom op 17 december 1753, gedoopt te Dantumawoude op 5 mei 1786 (doopsgezind), wonende te Rinsumageest, overleden aldaar op 30 januari 1843, 89 jaar oud, dochter van Johannes Douwes (huisman, graankoper, ontvanger en bijzitter) en Ykjen Halbes.
- Tjitske Tjerks Rintjema, geboren te Raard op 3 maart 1756, overleden te Wetzens voor 1798, hoogstens 42 jaar oud.
Tjitske is getrouwd te Rinsumageest op 4 januari 1778 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Sipke Pieters Prins (22 jaar oud), landbouwer en boer, afkomstig uit Birdaard, gedoopt aldaar op 4 januari 1756, wonende te Aalzum, overleden aldaar op 12 november 1827, 71 jaar oud, zoon van Pijter Piers (landbouwer) en Yttje Geerts.
Sipke Pieters neemt in 1811 de naam Prins aan voor familienaam, hij heeft op dat moment 2 kinderen en woont te Aalzum.
Sipke is later getrouwd te Wetzens op 18 februari 1798, op 42-jarige leeftijd met Bregtje Klazes (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Wetzens rond 1770, overleden te Aalzum voor november 1827, hoogstens 57 jaar oud.
- Binne Tjerks Rintjema, geboren te Hantumhuizen op 18 januari 1758, gedoopt te Dokkum op 19 november 1790 (doopsgezind), zie 84.
- Adriaantje Tjerks Rintjema, landbouwersche, geboren te Hantumhuizen op 23 december 1759, gedoopt te Dokkum op 24 mei 1789 (doopsgezind), wonende te Raard, overleden aldaar op 14 februari 1796, 36 jaar oud.
Adriaantje is getrouwd te Sijbrandahuis op 20 mei 1782, op 22-jarige leeftijd met Reinder Freerks Spriensma (28 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Betterwird op 3 april 1754 (Doopsgezind), wonende te Raard, overleden aldaar op 3 augustus 1826, 72 jaar oud, zoon van Freerk Reinders en Trijntje Klazes.
Reinder Freerks neemt in 1811 de naam Spriensma aan voor familienaam, hij woont te Raard en heeft 7 kinderen.
Reinder is later getrouwd na 1796, op minstens 42-jarige leeftijd met Doetje Ymes de Liefde (minstens 26 jaar oud), gedoopt te Nes op 11 februari 1770, overleden op 15 juni 1847, 77 jaar oud. - Jan Tjerks Rintjema, landbouwer, geboren te Hantumhuizen op 13 september 1763, gedoopt te Dokkum op 1 november 1793 (doopsgezind), wonende te Betterwird en te Raard, overleden aldaar op 10 augustus 1828, 64 jaar oud.
Jan Tjerks neemt in 1811 de naam Rintjema aan voor familienaam, hij woont te Betterwird en heeft 3 kinderen.
Jan is getrouwd te Hiaure op 29 april 1798, op 34-jarige leeftijd met Eekje Geerts Hesling (25 jaar oud), geboren te Valom op 11 maart 1773, wonende te Raard, overleden te Wouterswoude op 8 oktober 1849, 76 jaar oud, dochter van Geert Hessels Hesling (landbouwer en koopman) en Blijke Johannes Halbesma.
- Jitske Tjerks Rintjema, geboren te Hantumhuizen op 28 februari 1765, gedoopt te Janum op 8 juli 1792, overleden te Birdaard op 11 oktober 1832, 67 jaar oud.
Jitske is getrouwd te Rinsumageest op 22 mei 1785, op 20-jarige leeftijd met Fedde Jacobs Viersen (ongeveer 23 jaar oud), boer, geboren te Lichtaard rond 1762, wonende te Janum, te Birdaard, te Hiaure en te Herbaijum, zoon van Jacob Feddes (boer en veerschipper) en Aukjen Jans Viersen.
- Marten Tjerks Rintjema, geboren te Hantumhuizen in het jaar 1767, overleden aldaar voor 1785, hoogstens 18 jaar oud.
- Sjoukje Tjerks Rintjema, geboren te Hantumhuizen in het jaar 1768, overleden voor 1806, hoogstens 38 jaar oud.
- Sijke Tjerks Rintjema, huisvrouw, geboren te Raard op 30 maart 1770, gedoopt te Dokkum op 2 november 1794 (doopsgezind), wonende te Betterwird, overleden aldaar op 2 april 1826, 56 jaar oud.
Sijke is getrouwd te Hiaure op 11 mei 1794, op 24-jarige leeftijd met Johannes Roelofs Dantuma (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Murmerwoude in het jaar 1770, gedoopt te Dokkum op 2 november 1794 (doopsgezind), wonende te Wetzens, te Betterwird en te Aalzum, overleden te Betterwird 
op 13 januari 1827, 57 jaar oud, zoon van Roelof Oedzes Dantuma (boer) en Janke Theunis Oegema.
Johannes Roelofs neemt in 1811 de naam Dantuma aan voor familienaam, hij woont te Aalzum en heeft 3 kinderen.

170.	Pieter Aukes, landbouwer, wonende te Twijzel.
Pieter was gehuwd met
171.	Jeltje Tjerks, landbouwersche, wonende te Twijzel.
Uit dit huwelijk:
- Martje Piers van der Ploeg, geboren te Twijzel in het jaar 1762, gedoopt te Dokkum op 19 november 1790 (doopsgezind), zie 85.


 176.	Pieter Heins, huisman, afkomstig uit Engwierum, geboren rond 1700, wonende te Metslawier, overleden te Lioessens op 11 december 1775, in de Herv. kerk te Lioessens nr. 11, ongeveer 75 jaar oud.
Pieter Heins is in 1758 bewoner van Klein Ropta te Metslawier.
Pieter is later getrouwd te Engwierum op 11 mei 1738, op ongeveer 38-jarige leeftijd met Trijntje Clases, afkomstig uit Engwierum.
Pieter is getrouwd te Metslawier op 7 augustus 1728, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met
177.	Sjeuwke Jacobs, afkomstig uit Lioessens.
Uit dit huwelijk:
- Hein Pieters, geboren te Engwierum op 18 december 1729, wonende aldaar.
Hein is getrouwd te Engwierum op 11 december 1757, op 27-jarige leeftijd met Gerritje Gerrits, afkomstig uit Jouswier, wonende te Engwierum.
- Jacob Pieters, geboren te Engwierum op 27 januari 1732, overleden aldaar voor 7 juni 1744, hoogstens 12 jaar oud.
- Trijntje Pieters, geboren te Engwierum op 31 mei 1733, overleden aldaar voor 1 maart 1739, hoogstens 5 jaar oud.
- Jasper Pieters, geboren te Engwierum op 6 maart 1735, overleden aldaar voor 30 september 1736, hoogstens 1 jaar oud.
- Jasper Pieters Zijlstra, gedoopt te Engwierum op 30 september 1736, zie 88.

180.	Freerk Michiels, afkomstig uit Niawier.
Freerk is getrouwd te Niawier op 20 mei 1725 voor de kerk met
181.	Maaike Sjoerds, afkomstig uit Oosternijkerk.
Uit dit huwelijk:
- Michiel Freerks, gedoopt te Niawier op 10 mei 1729.
- Sieuke Freerks, geboren te Niawier, gedoopt aldaar op 27 januari 1732.
Sieuke is getrouwd te Niawier op 3 april 1768 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met Eeltje Siegers Siegersma, afkomstig uit Niawier.
Eeltje Siegers neemt in 1811 de naam Siegersma aan voor familienaam, hij heeft op dat moment 4 kinderen en woont te Wetzens.
- Sjoerd Freerks Minnema, geboren te Niawier, gedoopt aldaar op 25 december 1733, zie 90.
- Grytje Freerks, gedoopt te Niawier op 7 februari 1740.

190.	Jan Sjoerds, afkomstig uit Holwerd.


 Jan is getrouwd te Holwerd op 18 mei 1726 voor de kerk met
191.	Ynskje Lammerts, afkomstig uit Holwerd.
Uit dit huwelijk:
- Fetje Jans, geboren te Holwerd, gedoopt aldaar op 27 september 1744, zie 95.

198.	Hijlke Hijlkes, afkomstig uit Ee.
Hijlke is getrouwd te Ee op 15 augustus 1706 voor de kerk met
199.	Auckjen Rinnerts, afkomstig uit Anjum.
Uit dit huwelijk:
- Eebe Hijlkes, geboren te Ee op 31 maart 1709.
Eebe is getrouwd te Ee op 26 december 1734 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Betske Jochems (23 jaar oud), geboren te Ee op 22 november 1711, dochter van Jochem Geerts (schoenmaker) en Janeke Jans.
- Tjietske Hylkes, gedoopt te Ee op 18 september 1712, zie 99.
- Gepke Hijlkes, gedoopt te Ee op 25 november 1714.
- Auke Hijlkes, gedoopt te Ee op 3 maart 1717.
- Jantje Hijlkes, gedoopt te Ee op 10 april 1719.
- Antje Hijlkes, gedoopt te Ee op 1 februari 1722.

232.	Oebele Sydses, geboren te Anjum rond 1722.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
- Sytse Oebeles, geboren te Westergeest, gedoopt aldaar op 2 augustus 1739, zie 116.
- Wytze Oebeles Triemstra, geboren te Westergeest, gedoopt aldaar op 17 maart 1743.
Wytze is getrouwd te Lioessens op 28 mei 1775, op 32-jarige leeftijd (1) met Riemkje Geerts (23 jaar oud), geboren te Morra, gedoopt aldaar op 14 november 1751, overleden voor 28 september 1783, hoogstens 31 jaar oud, dochter van Geert Johannes en Geertje Dirks.
Wytze is getrouwd te Morra op 28 september 1783, op 40-jarige leeftijd (2) met Jitske Bartels (31 jaar oud), geboren te Engwierum, gedoopt aldaar op 2 januari 1752, dochter van Bartel Jans en Grijtje Jetses.
- Meindert Oebeles, gedoopt te Westergeest op 7 februari 1745.
- Albert Oebeles, gedoopt te Westergeest op 22 januari 1747.
- Aaltje Oebeles, gedoopt te Westergeest op 29 november 1750.
- Antje Oebeles, gedoopt te Westergeest op 13 februari 1752.
- Jetske Oebeles, gedoopt te Westergeest op 3 augustus 1755.
- Trijntje Oebeles, gedoopt te Westergeest op 16 oktober 1760.

 234.	Johannes Jans.
Johannes is getrouwd te Ee op 16 januari 1746 voor de kerk met
235.	Trijntje Johannes.
Uit dit huwelijk:
- Leentje Johannes, afkomstig uit Ee, geboren op 11 november 1746, zie 117.

244.	Joeke Martens, afkomstig uit Paesens.
Joeke is getrouwd te Nes op 19 september 1705 voor de kerk met
245.	Menke Jans, afkomstig uit Paesens.
Uit dit huwelijk:
- Marten Joekes, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 4 februari 1725, zie 122.

246.	Sybe Cornelis.
Sybe is getrouwd in het jaar 1726 met
247.	Rinske Hendriks.
Uit dit huwelijk:
- Hendrikje Sijbes, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 2 januari 1729, zie 123.

252.	Taeke Andrijs, afkomstig uit Lioessens.
Taeke is getrouwd te Metslawier op 10 maart 1726 met
253.	Stijntje Melis, afkomstig uit Lioessens.
Uit dit huwelijk:
- Melis Taekes, afkomstig uit Paesens, gedoopt aldaar op 9 november 1738, zie 126.
- Harmen Taekes, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 10 september 1747.
Harmen is getrouwd te Paesens op 11 augustus 1771, op 23-jarige leeftijd met Antie Jans, afkomstig uit Oosternijkerk.

-- IX --

320.	Pieter (Soepboer).
Pieter was gehuwd met
321. Trijntje.
Uit dit huwelijk:
- Douwe Pieters (Soepboer), geboren rond 1730, zie 160.

322.	Taekele Douwes, geboren te Sijbrandahuis op 22 augustus 1710, wonende te Rinsumageest.
Taekele is getrouwd te Rinsumageest op 10 mei 1736 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met 323.	Antje Hendrix (27 jaar oud), geboren op 24 juni 1708, wonende te Rinsumageest.
Uit dit huwelijk:
- Hendrik Taekles, geboren te Sijbrandahuis op 1 april 1736, gedoopt op 1 april 1736.
- Foekje Taekeles, geboren te Rinsumageest op 23 februari 1738, gedoopt aldaar op 23 februari 1738, zie 161.
- Janke Taekles, geboren te Sijbrandahuis, gedoopt op 6 september 1739.

336.	Harmen Idses Rintjema, boer, afkomstig uit Sijbrandahuis, wonende aldaar en te Aalzum.
Harmen is getrouwd te Aalzum op 26 februari 1719 met
337.	Adriaantje Tjerks, afkomstig uit Blija, wonende aldaar, te Aalzum en te Sijbrandahuis.
Uit dit huwelijk:
- Tjerk Harmens Rintjema, geboren te Aalzum in het jaar 1725, gedoopt te Dokkum op 23 november 1749 (doopsgezind), zie 168.
- Sjoukjen Harmens Rintjema, huisvrouw, geboren te Aalzum op 10 maart 1740, gedoopt te Ee op 1 april 1774, wonende te Aalzum, overleden te Oosternijkerk op 22 april 1815, 75 jaar oud, boerin op Boniastate.
Sjoukjen was gehuwd met Dirk Dirks Rintjema, overleden te Oosternijkerk, voor 1805 boer op Donia state.
- Grietje Harmens Rintjema.
Grietje was gehuwd met Roelof Arjens de Lang, geboren te Morra in het jaar 1726, overleden te Oosternijkerk in het jaar 1811, 85 jaar oud.
- Jan Harmens Rintjema, overleden in het jaar 1788.

338.	Binne Martens, huisman en grootgrondbezitter, geboren te Murmerwoude rond 1696, gedoopt te Dantumawoude in het jaar 1728 (doopsgezind), wonende te Murmerwoude en te Betterwird, overleden aldaar op 16 juni 1767, ongeveer 71 jaar oud. Binne Martens wordt genoemd als grootgrondbezitter.
Binne is eerder getrouwd te Akkerwoude op 25 april 1717, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Trijntje Geerts, afkomstig uit Akkerwoude, overleden voor 1724.
Binne is getrouwd te Akkerwoude op 9 januari 1724, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met
339.	Tjitske Baukes Faber (19 jaar oud), gedoopt te Ternaard 
op 27 januari 1704 (doopsgezind), wonende te Betterwird, overleden aldaar in het jaar 1750, 46 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Antje Binnes, geboren te Betterwird in het jaar 1731, gedoopt te Dokkum op 23 november 1749 (doopsgezind), zie 169.


 464.	Syds Ubles, boer, afkomstig uit Anjum, gedoopt te Morra op 28 augustus 1698.
Syds is later getrouwd te Anjum op 9 mei 1739 voor de kerk, op 40-jarige leeftijd met Aukje Klazes (28 jaar oud), geboren te Anjum, gedoopt aldaar op 16 november 1710, dochter van Klaas Rinnerts en Gertje Dirks. 
Aukje is eerder getrouwd te Anjum op 1 mei 1734 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Jacob Tysses (25 jaar oud), gedoopt te Anjum op 10 maart 1709, zoon van Thys Thomas en Yttje Taekes.
Syds is ondertrouwd te Anjum op 29 november 1721 en getrouwd aldaar op 12 december 1721 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met
465.	Riensch Jans (22 jaar oud), gedoopt te Anjum op 25 juni 1699, overleden aldaar voor 1739, hoogstens 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Oebele Sydses, geboren te Anjum rond 1722, zie 232.
- Jan Sydses, gedoopt te Anjum op 29 maart 1723.
Jan is getrouwd te Anjum op 24 november 1760, op 37-jarige leeftijd met Lolkje Jans (29 jaar oud), gedoopt te Anjum op 26 augustus 1731, dochter van Jan Pyters en Lijsbeth Sjoerds.
- Antje Syds, gedoopt te Anjum op 5 mei 1726, overleden aldaar na juni 1744, minstens 18 jaar oud.
- Baukje Syds, gedoopt te Anjum op 27 februari 1729, overleden aldaar.
Baukje is getrouwd te Anjum op 7 mei 1747 voor de kerk, op 18-jarige leeftijd met Sybren Mintjes (22 jaar oud), gedoopt te Engwierum op 18 februari 1725, zoon van Mintje Sybrens (boer) en Kouke Johannes.

-- X --

644.	Douwe Taekeles, wonende te Sijbrandahuis.
Douwe was gehuwd met
645.	Foekjen, wonende te Sijbrandahuis.
Uit dit huwelijk:
- Taekele Douwes, geboren te Sijbrandahuis op 22 augustus 1710, zie 322.
- Neeltje Douwes, geboren te Sijbrandahuis op 6 oktober 1715.
- Grietje Douwes, geboren te Sijbrandahuis op 14 augustus 1718.
646.	Hendrix IJsbrandts.
Hendrix was gehuwd met
647.	Janke.
Uit dit huwelijk:
- Antje Hendrix, geboren op 24 juni 1708, zie 323. 676.	Marten Binnes, huisman, boer en lekeprediker, geboren in het jaar 1665, gedoopt in het jaar 1728 (doopsgezind), wonende te Akkerwoude en te Murmerwoude, overleden aldaar op 17 februari 1730, 65 jaar oud.
Marten is getrouwd te Murmerwoude op 15 oktober 1688, op 23-jarige leeftijd met zijn nicht
677.	Sjouck Wygers (21 jaar oud), geboren te Murmerwoude in het jaar 1667 (doopsgezind), wonende aldaar, overleden aldaar op 22 maart 1741, 74 jaar oud. Sjouck Wijgers wordt benoemd als nicht van Marten Binnes
Uit dit huwelijk:
- Wytske Martens, geboren rond 1695, overleden te Dantumawoude op 11 september 1750, ongeveer 55 jaar oud.
Wytske is in ondertrouw gegaan op 21 januari 1714 en getrouwd te Murmerwoude, op ongeveer 19-jarige leeftijd met Eybert Ruirds (ongeveer 24 jaar oud), huisman, afkomstig uit Dantumawoude, geboren rond 1690, gedoopt aldaar voor 1728 (doopsgezind), wonende aldaar, overleden aldaar op 23 juli 1764, ongeveer 74 jaar oud, zoon van Ruird Egberts (winkelier) en Grietie Metskes.
- Binne Martens, geboren te Murmerwoude rond 1696, gedoopt te Dantumawoude in het jaar 1728 (Doopsgezind), zie 338.

678.	Bauke Beernts Faber, smid.
Bauke was gehuwd met
679.	Antje Beernts van der Meij.
Uit dit huwelijk:
- Tjitske Baukes Faber, gedoopt te Ternaard op 27 januari 1704 (doopsgezind), zie 339.

928.	Uble Sydses, herbergier, geboren te Morra rond 1659, overleden aldaar na 1721, minstens 62 jaar oud.
Uble is eerder getrouwd te Morra in het jaar 1684 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Trijntje Bauckes (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Morra rond 1663, overleden aldaar tussen 1685 en 1690, 22 jaar tot 27 jaar oud.
Uble is getrouwd te Morra in het jaar 1690 voor de kerk, op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met
929.	Antje Everts (18 jaar oud), gedoopt te Wierum op 18 februari 1672, overleden aldaar tussen 1706 en 1711, 34 jaar tot 39 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Trijntje Ubles, geboren te Morra rond 1691.
Trijntje is getrouwd te Morra op 22 juli 1714 voor de kerk, 
op ongeveer 23-jarige leeftijd met Douwe Folkerts (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Morra rond 1688.


 - Aeltje Ubles, geboren te Morra rond 1694, overleden te Ee na 1740, minstens 46 jaar oud.
Aeltje is ondertrouwd te Morra op 3 maart 1715 en getrouwd te Engwierum op 30 maart 1715 voor de kerk, op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Syger Scheltes (ongeveer 25 jaar oud), boer, geboren te Ee rond 1690, overleden te Engwierum in het jaar 1726, ongeveer 36 jaar oud, zoon van Schelte Tjepkes en Hittje Opts.
Aeltje is daarnaast getrouwd te Engwierum in het jaar 1726 voor de kerk, op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Jacob Taekes (24 jaar oud), boer, gedoopt te Engwierum op 23 juli 1702, overleden te Ee na 1740, minstens 38 jaar oud, zoon van Taecke Heyns en Antje Jacobs.
- Syds Ubles, afkomstig uit Anjum, gedoopt te Morra op 28 augustus 1698, zie 464.

930.	Jan Reitses, geboren te Anjum na 1665, overleden aldaar voor 1728, hoogstens 63 jaar oud.
Jan is getrouwd te Anjum op 24 januari 1697 voor de kerk, op hoogstens 32-jarige leeftijd met
931.	Hiltje Uylkes (hoogstens 27 jaar oud), geboren te Anjum na 1670, overleden aldaar voor 1744, hoogstens 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Reitse Jans, gedoopt te Anjum op 29 december 1697.
Reitse is getrouwd te Anjum op 23 mei 1728 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Goske Reitses (24 jaar oud), afkomstig uit Anjum, gedoopt aldaar op 5 december 1703, dochter van Reitse Sapes (bantman) en Sjieuke Rinses.
- Riensch Jans, gedoopt te Anjum op 25 juni 1699, zie 465.
- Doetje Jans, gedoopt te Anjum op 13 november 1701.
- Iebeltje Jans, gedoopt te Anjum op 26 augustus 1703.
Iebeltje is getrouwd te Anjum op 2 februari 1727 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Thomas Tysses (23 jaar oud), gedoopt te Anjum op 16 december 1703, zoon van Thys Thomas en Yttje Taekes (464).
- Uylcke Jans, gedoopt te Anjum op 20 maart 1706, overleden aldaar voor 7 augustus 1707, hoogstens 1 jaar oud.
- Uilke Jans, afkomstig uit Anjum, gedoopt aldaar op 7 augustus 1707.
Uilke is getrouwd te Anjum op 10 augustus 1732 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Grytje Jacobs, afkomstig uit Nes.
- Teecke Jans, gedoopt te Anjum op 25 juli 1710.
- Bauke Jans, gedoopt te Anjum op 23 oktober 1712.

 -- XI --

1352.	Binne Geerts, huisman, geboren te Veenwouden in het 
jaar 1630 (doopsgezind), wonende aldaar en te Akkerwoude, overleden aldaar op 18 mei 1670, 40 jaar oud.
Binne was gehuwd met
1353.	Wytske Johannes, afkomstig uit Murmerwoude, geboren rond 1630, overleden voor 18 mei 1670, hoogstens 40 jaar oud.
Wytske is eerder getrouwd rond 1650, op ongeveer 20-jarige leeftijd met Tiaerdt Harts (ongeveer 20 jaar oud), huisman, geboren rond 1630, wonende te Murmerwoude, overleden voor 1659, hoogstens 29 jaar oud, zoon van Hart Deddes (2710) en Antie Sytzes (2711).
Uit dit huwelijk:
- Marten Binnes, geboren in het jaar 1665, gedoopt in het jaar 1728 (doopsgezind), zie 676.
- Oege Binnes, huisman, boer, geboren voor 18 mei 1670, gedoopt voor 1728 (doopsgezind), wonende te Sijbrandahuis, overleden aldaar op 27 mei 1734, minstens 64 jaar oud.
Oege is getrouwd in het jaar 1706, op minstens 36-jarige leeftijd met Rinske Aukes (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1685, overleden te Sijbrandahuis rond 1726, ongeveer 41 jaar oud, dochter van Aucke Johannes en Trijntie Clases.

1354.	Wyger Johannes, boer, geboren te Murmerwoude in het jaar 1630, wonende aldaar en te Zwaagwesteinde, overleden aldaar na 1694, minstens 64 jaar oud.
Wyger is daarnaast in ondertrouw gegaan op 27 maart 1671 en getrouwd te Zwaagwesteinde, op 41-jarige leeftijd (2) met Tryntie Sweitses, afkomstig uit Zwaagwesteinde, overleden aldaar na 1698, dochter van Sweitse Jarigs en Dieuke Iemes.
Wyger is getrouwd rond 1660, op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met
1355.	Ymck Harts (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Murmerwoude rond 1632, overleden aldaar voor 15 april 1671, hoogstens 39 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Sjouck Wygers, geboren te Murmerwoude in het jaar 1667 (doopsgezind), zie 677.

1856.	Syds Ubles, koopman, geboren te Morra rond 1632, overleden aldaar na 1692, minstens 60 jaar oud.
Syds is later getrouwd te Morra in het jaar 1670 voor de kerk, op ongeveer 38-jarige leeftijd met Antje Hiddes (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Morra rond 1640, overleden aldaar voor 1690, hoogstens 50 jaar oud. 


 Syds is later getrouwd te Morra rond 1690 voor de kerk, op ongeveer 58-jarige leeftijd met Grietje Tjerks (ongeveer 40 
jaar oud), geboren te Morra rond 1650, overleden aldaar na 1696, minstens 46 jaar oud.
Syds is getrouwd te Morra rond 1657 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met
1857.	Trijntje Andries (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Morra rond 1635, overleden aldaar in 1669 of 1670, 34 jaar tot 35 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
- Uble Sydses, geboren te Morra rond 1659, zie 928.
- Aaltje Syds, geboren te Morra rond 1661, overleden aldaar voor 1694, hoogstens 33 jaar oud.
Aaltje is getrouwd te Morra rond 1682 voor de kerk, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Binnert Lolkes (ongeveer 24 jaar oud), mr. schoenmaker, geboren rond 1658, wonende te Morra, overleden aldaar voor 1694, hoogstens 36 jaar oud.

1858. Evert Riencks ook genaamd Evert Schroor.
Evert was gehuwd met
1859.	Onbekend.
Uit dit huwelijk:
- Antje Everts, gedoopt te Wierum op 18 februari 1672, zie 929.

-- XII --

2704.	Geert Binnes, boer (doopsgezind), wonende te Veenwouden.
Geert was gehuwd met
2705.	Sytske Joorts, wonende te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
- Binne Geerts, geboren te Veenwouden in het jaar 1630 (doopsgezind), zie 1352.

2706.	Johannes Wygers, boer, geboren in het jaar 1600, overleden op 31 augustus 1670, 70 jaar oud.
Johannes was gehuwd met
2707.	Geeske Tjebbes.
Uit dit huwelijk:
- Wyger Johannes, geboren te Murmerwoude in het jaar 1630, zie 1354.
- Wytske Johannes, afkomstig uit Murmerwoude, geboren rond 1630, zie 1353.


 2708 = 2706 (Johannes Wygers)
2709 = 2707 (Geeske Tjebbes)

2710.	Hart Deddes, boer.
Hart was gehuwd met
2711.	Antie Sytzes ook genaamd Ntie Sytzes.
Uit dit huwelijk:
- Tiaerdt Harts, geboren rond 1630, zie 1353.
- Ymck Harts, geboren te Murmerwoude rond 1632, zie 1355.Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.