Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum


Cover boek

Tusken Boedapest en Burgerheide- Jacobus Knol, 1998

Mei in namkaartsje om 'e hals en in kofferke yn 'e hān wurdt de fjouwerjierrige Erzcebet Sztricsko yn april 1923 yn Boedapest op 'e trein set, dy't har foar in pear moanne nei Nederlān bringe sil.
Op dat stuit wit nimmen noch dat it wolris wat langer duorje kin, ear't it bern har eigen lān en folk weromsjen sil.
De earste 25 jier śt it libben fan dizze Hongaarske Friezinne wurde yn dit ūnderhāldende boek ferteld.

216 pagina's, hardcover
KFBB, 1998
ISBN 90 74918 19 0
Kristlik Fryske Folks Bibleteek Nu.399