Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

Parenteel Streekstra


Vervolg op parenteel in Sneuper no. 84, september 2007

Parenteel van Keimpe Streekstra 

Johannes Dijkstra


-- I --
Keimpe Streekstra, geb. 1776 Schipper te Leeuwarderadeel (1826-), Koopman (1826-), Arbeider (1827-), Ommerschans (Ov.) 28 mei 1830, tr. Wanswerd 3 jan. 1796 Trijntje Pallas(t) geb. Ferwerd 17 sept. 1774, Aalzum 13 aug. 1851 dr. van Harmen Hendriks en IJnskje Jans.
Uit dit huwelijk: 
1.	Ouwe Streekstra volgt II-a 
2.	Harmen Streekstra volgt II-b 
3.	Trijntje Streekstra volgt II-c 
4.	Iede Streekstra volgt II-d 
5.	Henne Streekstra, geb. Dokkum 1814, Arbeider, Dokkum 7 jan. 1833.

-- II-a --
Ouwe Streekstra, geb. Damwoude 25 dec. 1799, Boerenknecht, Leeuwarden 5 april 1838, tr. Leeuwarderadeel 25 mei 1826 Froukje Groenewoud, geb. Stiens 14 juli 1801, Bolloppster, Gardeniersche (1839-), Leeuwarden 13 dec. 1870, dr. van Miendert (Jurjens) Groenewoud en Aukje Coenraads.
Uit dit huwelijk: 
1.	Trijntje Streekstra, geb. Finkum 8 febr. 1827, Finkum 28 febr. 1827.
2.	Meindert Streekstra, geb. Leeuwarden 13 dec. 1828, Rauwerd 18 aug. 1852.
3.	Ankje Streekstra, geb. Leeuwarden 12 juni 1830, Leeuwarden 30 juli 1831.
4.	Anke Streekstra volgt, III-a.
5.	Catharina Streekstra, geb. Leeuwarden 24 nov. 1833, Leeuwarden 29 dec. 1833.
6.	Catharina Streekstra, volgt III-b.
7.	Geertje Streekstra, geb. Leeuwarden 29 aug. 1836, Leeuwarden 4 jan. 1837.
8.	Geertje Streekstra, geb. Leeuwarden 10 maart 1838, Leeuwarden 26 maart 1839.
Bij opmaken overlijdensakte kind Ankje verklaarden Ouwe en Froukje niet te kunnen schrijven.
 
-- II-b --
Harmen Streekstra, geb. Dokkum 18 okt. 1803, Boerenknecht (1860-), Hantum 25 juni 1849, tr. Westdongeradeel 26 mei 1827 Baukje van der Wal, geb. Ternaard 21 okt. 1805, Arbeidster, Ternaard 12 febr. 1872, dr. van Sijbren van der Wal en Nieske Elzinga.
Uit dit huwelijk: 
1.	Trijntje Streekstra, geb. Hantum 9 dec. 1829, Hantum 23 juni 1846.
2.	Sijbren Streekstra, geb. Hantum 16 mei 1831, Boerenknecht (1850-), Hantum 25 mei 1855.
3.	Nieske Streekstra, geb. Hantum 31 okt. 1832, Hantum 19 mei 1846.
4.	Henne Streekstra, volgt III-c.
5.	Keimpe Streekstra, geb. Hantum 15 juli 1835, Hantum 11 juni 1837.
6.	Jantje Streekstra, geb. Hantum 10 mei 1837, Hantum 11 febr. 1838.
7.	Jantje Streekstra, geb. Hantum 21 nov. 1838, Hantum 30 aug. 1846.
8.	Regina Streekstra, volgt III-d.
9.	Eelkje Streekstra, volgt III-e.
10.	Hendrik Streekstra, volgt III-f.
11.	Keimpe Streekstra, geb. Hantum 16 dec. 1844, Hantum 29 dec. 1844.
12.	Ouwe Streekstra, volgt III-g.
13.	Jan Streekstra, volgt III-h.

-- II-c --
Trijntje Streekstra, geb. Aalzum 1808, Arbeidster, 1865, tr. Westdongeradeel 19 juli 1828 Pieter Kruyer, geb. Holwerd 30 april 1803, Boerenknecht, Holwerd 6 sept. 1846, zn. van Tiete (Jans) Kruyer en Menke Pieters.
Uit dit huwelijk: 
1.	Menke Kruyer, volgt III-i.
2.	Trijntje Kruyer, geb. Dokkum 7 febr. 1830.
3.	Henne Kruyer, geb. Dokkum 31 okt. 1834.
4.	Pieter Kruyer, geb. Dokkum 18 febr. 1837.
5.	Jietske Kruyer, geb. Dokkum 18 aug. 1838.
6.	Hendrikje Kruyer, volgt III-j.
7.	Jitske Kruyer, geb. Holwerd 21 maart 1845.
In sommige akten staat Trijntje soms als "Trijntje Hoekstra", o.a. in huwelijksakte dochter Menke.

 
-- II-d --
Iede Streekstra, geb. Leeuwarden 2 sept. 1810, Boerenknecht, Koopman, Scheepsjongsknecht, Koemelker, Gardenier (1863-), Gardenier (1871-), Dantumawoude 18 okt. 1886, 
tr. 1e Oostdongeradeel 12 juni 1834 Grietje de Haan, geb. Dokkum 25 dec. 1803, Dienstmeid, Aalzum 2 april 1866, dr. van Jan (Jelles) de Haan en Ettje Jacobs; 
tr. 2e Oostdongeradeel 11 mei 1871 Trijntje Braaksma, geb. Hiaure 1818, Arbeidster (1871-), dr. van Ynse Braaksma en Grietje Jacobs, weduwe van Leendert Cramer.
Uit het eerste huwelijk: 
1.	Ettje Streekstra, geb. Aalzum 22 maart 1835, Oostdongeradeel 24 dec. 1922.
2.	 - Streekstra, levenloos geb. Oostdongeradeel 27 okt. 1836, Oostdongeradeel 27 okt. 1836.
3.	Trijntje Streekstra, volgt III-k.
4.	Jan Streekstra, volgt III-l. 
In de militiepapieren staat als kenmerk: aangezicht ovaal, voorhoofd lang, ogen bruin, wenkbrauwen bruin, pokdalig gezicht.

-- III-a --
Anke Streekstra, geb. Leeuwarden 11 juni 1832, Leeuwarden 4 okt. 1909, tr. Leeuwarden 11 dec. 1859 Riekus Koerts, geb. Leeuwarden 22 okt. 1829, Tingieter, Leeuwarden 19 maart 1914, zn. van Koert (Reitzes) Koerts en Saakje de Vries.
Uit dit huwelijk: 
1.	Koenraad Koerts, geb. Leeuwarden 3 maart 1860, Leeuwarden 29 sept. 1860.
2.	Koenraad Koerts, geb. Leeuwarden 5 april 1862, Leeuwarden 23 maart 1939.
3.	3. Meindert Koerts, geb. Leeuwarden 5 aug. 1864.
4.	Ouwe Koerts, volgt IV-a.
5.	Sake Koerts, volgt IV-b.
6.	Froukje Koerts, geb. Leeuwarden 25 nov. 1871.
7.	Akke Koerts, geb. Leeuwarden 11 maart 1877.

-- III-b --
Catharina Streekstra, geb. Leeuwarden 11 febr. 1835 [Leeuwarden (-1835)], tr. Leeuwarden 14 nov. 1858 Hendricus Georgius de Rooy, geb. Marsum 5 jan. 1835, Smid, Kachelmaker, zn. van Bernardus de Rooy en Carolina Frederika Zirschky (Cerski).
Uit dit huwelijk: 
 

1.	Meindert de Rooy, geb. Leeuwarden 25 sept. 1859, Leeuwarden 7 aug. 1860.
2.	 - de Rooy, levenloos geb. Dokkum 13 febr. 1861, Dokkum 13 febr. 1861.
3.	Carolina Frederica de Rooy, geb. Dokkum 24 nov. 1862.
4.	Ouwe de Rooy, geb. Dokkum 23 april 1864.
5.	Bernardus de Rooy, geb. Dokkum 29 okt. 1866.
6.	Johannes Bernardus de Rooy, geb. Dokkum 12 okt. 1868.
7.	Froukje de Rooy, geb. Dokkum 14 mei 1870.

-- III-c --
Henne Streekstra, geb. Hantum 19 dec. 1833, Arbeider, Hantum 20 dec. 1872, tr. Westdongeradeel 17 maart 1860 Anna Maria Docter, geb. Holwerd 18 febr. 1835, Arbeidster, Winkeliersche (1887-), dr. van Pieter (Jans) Docter en Johantje (Siemons) Spaak, hertr. met Jan Streekstra.
Uit dit huwelijk: 
1.	Baukje Streekstra, geb. Hantum 18 juni 1860, Hantum 30 juli 1860.
2.	Pieter Streekstra, geb. Hantum 11 juli 1861, Hantum 4 sept. 1877.
3.	Harmen Streekstra, volgt IV-c.
4.	Johanna Streekstra, volgt IV-d.
5.	Baukje Streekstra, geb. Hantum 23 dec. 1867, Hantum (??????) 14 mei 1875.
6.	Detje Streekstra, geb. Hantum 1 febr. 1869, Hantum 10 febr. 1869.
7.	Sijbren Streekstra, geb. Hantum 13 sept. 1870, Hantum 14 aug. 1871.
8.	Dettje Streekstra, geb. Hantum 27 febr. 1872.

-- III-d --
Regina Streekstra, geb. Hantum 4 nov. 1840, Ternaard 20 okt. 1895, tr. Leeuwarderadeel 26 okt. 1871 Age Miedema, geb. Cornjum 27 maart 1836, Westdongeradeel 29 maart 1899, zn. van Gerrit (Ages) Miedema en Antje (Nannes) Hovinga.
Uit dit huwelijk:
1.	Trijntje Miedema, geb. Leeuwarden 1 sept. 1872.
2.	Nanne Miedema, geb. Ternaard 10 nov. 1873.
3.	Aaltje Miedema, geb. Ternaard 23 jan. 1876.
4.	Harmen Miedema, geb. Ternaard 6 dec. 1878.

-- III-e --
Eelkje Streekstra, geb. Hantum 29 sept. 1842, Arbeidster, Dokkum 10 juli 1903,
 
tr. 1e Westdongeradeel, 27 sept. 1866 Schelte Smedema, geb. Engwierum 29 aug. 1841, Arbeider, ?? 27 dec. 1868, zn. van Jan (Ales) Smedema en Elisabeth (Scheltes) Brouwer;
tr. 2e Westdongeradeel, 16 mei 1872 Hendrik de Ruiter, geb. Ternaard 11 aug. 1838, Arbeider, Westdongeradeel 27 febr. 1875, zn. van Jan (Hendriks) de Ruiter en Sijtske (Jans) Brandsma;
tr. 3e Westdongeradeel, 11 juli 1878 Johannes van Dijk, geb. Westdongeradeel 17 april 1834, Arbeider, zn. van Jan (Pieters) van Dijk en Trijntje (Pieters) Visser.
Uit het eerste huwelijk: 
1. Baukje Smedema, geb. Hantumhuizen 23 jan. 1868.
Uit het derde huwelijk: 
1.	Jan van Dijk, geb. Ternaard 7 mei 1879.
2.	Trijntje van Dijk, geb. Hantum 28 mei 1880.
3.	Harmen van Dijk, geb. Hantum 13 sept. 1884.

-- III-f --
Hendrik Streekstra, geb. Hantum 16 dec. 1844, Arbeider, [Driesum (1879-)], tr. Westdongeradeel 16 mei 1872 Martje Jeltema, geb. Anjum 9 nov. 1839, Arbeidster. 
Uit dit huwelijk: 
1.	Ymkje Streekstra, geb. Wierum 21 dec. 1873.
2.	Harmen Streekstra, geb. Ternaard 6 april 1876.
Hendrik hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "gebrek aan lengte".

-- III-g --
III-g Ouwe Streekstra, geb. Hantum 16 dec. 1844, Arbeider, Westdongeradeel 27 jan. 1928, tr. Westdongeradeel 31 okt. 1871 Sijtske Terpstra, geb. Holwerd 10 aug. 1842, Arbeidster, Ternaard 10 april 1900, dr. van Willem Terpstra en Antje Klaver.
Uit dit huwelijk: 
1.	Antje Streekstra, geb. Ternaard 15 okt. 1870, Westdongeradeel 25 dec. 1870.
2.	Willem Streekstra, geb. Ternaard 23 dec. 1871, Ternaard 4 april 1896.
3.	Harmen Streekstra, geb. Ternaard 4 mei 1873, Ternaard 10 mei 1892.
4.	Baukje Streekstra, geb. Ternaard 4 sept. 1874, Ternaard 23 mei 1875.
5.	Klaas Streekstra, volgt IV-e.
6.	Sijberen Streekstra, volgt IV-f.
7.	Anne Streekstra volgt IV-g.
8.	Hendrik Streekstra volgt IV-h.
9.	Roelof Streekstra, geb. Ternaard 17 juni 1889.
 

-- III-h --
III-h Jan Streekstra, geb. Hantum 9 aug. 1847, Arbeider, Westdongeradeel 4 maart 1918,
tr. 1e Westdongeradeel 14 mei 1874 Sijbrigtje Pautsma, geb. Ternaard 8 aug. 1845, Dienstmeid, Hantumhuizen 31 juli 1876, dr. van Wijbren (Tjepkes) Pautsma en Antje (Ulbes) Boersma;
tr. 2e Westdongeradeel 6 dec. 1877 Anna Maria Docter, geb. Holwerd 18 febr. 1835, Arbeidster, Winkeliersche (1887-), dr. van Pieter (Jans) Docter en Johantje (Siemons) Spaak, weduwe van Henne Streekstra.
Uit het eerste huwelijk: 
1.	Harmen Streekstra, volgt IV-i.
2.	Wijbren Streekstra, geb. Hantumhuizen 21 juni 1876, Hantumhuizen 17 juli 1876.
Militaire dienst van 06-05-1867 tot 05-05-1872.

-- III-i --
Menke Kruyer, geb. Holwerd 1 febr. 1827, Oostdongeradeel 20 mei 1865, tr. Dokkum 8 okt. 1853 Henne (Eelkes) Talsma, geb. Oostdongeradeel 30 sept. 1824, zn. van Eelke (Hinnes) Talsma en Grietje (Machiels) Dijkstra.

-- III-j --
Hendrikje Kruyer, geb. Holwerd 25 okt. 1841, tr. Dokkum 24 mei 1866 Simon Gorter, geb. Dokkum 13 mei 1840, Kleermakersknecht, zn. van Johannes Bernardus Ferblans Gorter en Christana Coldimina Jaski.

-- III-k --
Trijntje Streekstra, geb. Aalzum 12 jan. 1838, Arbeidster, Aalzum 26 nov. 1874, tr. Oostdongeradeel 16 mei 1863 Jouke Meinema, geb. Nes (D) 3 okt. 1834, Boerenknecht, Gardenier, zn. van Anne (Joukes) Meinema en Martje (Willems) Dikland.
Uit dit huwelijk: 
1.	Grietje Meinema, geb. Aalzum 22 april 1864, Oostdongeradeel 24 febr. 1872.
2.	 - Meinema, levenloos geb. Aalzum 7 nov. 1865, Aalzum 7 nov. 1865.
3.	Martje Meinema, geb. Aalzum 29 okt. 1866, Oostdongeradeel 11 febr. 1872.
4.	Ettje Meinema, geb. Aalzum 17 jan. 1869.
5.	Grietje Meinema, geb. Aalzum 1 sept. 1872.
 

-- III-l --
Jan Streekstra, geb. Aalzum 14 maart 1841, Arbeider, Gardenier (1901-), Oostdongeradeel 23 okt. 1925, tr. Oostdongeradeel 13 mei 1864 Berber Soepboer, geb. Hantum 1 aug. 1841, Aalzum 13 jan. 1892, dr. van Taekle (Douwes) Soepboer en Grietje (Piers) Bintjema.
Uit dit huwelijk: 
1.	Grietje Streekstra, volgt IV-j.
2.	Iede Streekstra, volgt IV-k.
3.	Taekle Streekstra, geb. Hantum 12 juni 1869, Hantum 10 juli 1880.
4.	Douwe Streekstra, volgt IV-l.
5.	Ettje Streekstra, geb. Hantum 18 febr. 1872, Aalzum 24 dec. 1922.
6.	Antje Streekstra, volgt IV-m.
7.	Pier Streekstra, geb. Hantum 1 sept. 1875, Hantum 4 sept. 1875.
8.	Trijntje Streekstra, volgt IV-n.
9.	 - Streekstra, levenloos geb. Oostdongeradeel 5 jan. 1882, Oostdongeradeel 5 jan. 1882.
10.	Taekle Streekstra, geb. Wetzens 3 jan. 1883, Oostdongeradeel 3 jan. 1908.
Militaire dienst van 28-04-1860 tot 27-04-1863. 

-- IV-a --
Ouwe Koerts, geb. Leeuwarden 24 juli 1866, tr. Leeuwarden 17 juli 1895 Pietje Ladenius.

-- IV-b --
IV-b Sake Koerts, geb. Leeuwarden 19 sept. 1868 tr. 16 april 1890 Sjoukje Bersee.

-- IV-c --
IV-c Harmen Streekstra, geb. Hantum 23 juli 1863 [Hantum (1880-)], tr. Grietje Slager, geb. Warffum 14 nov. 1865, dr. van Julle Slager en Etje Bolt.

-- IV-d --
Johanna Streekstra, geb. Hantum 5 okt. 1865, Arbeidster, tr. Westdongeradeel 14 mei 1887 Sjoerd Dijkstra, geb. Wierum 24 okt. 1862, Arbeider, zn. van Wouter (Sjoerds) Dijkstra en Saakje (Michiels) Schredanus.
Uit dit huwelijk: 
 

1.	Aaltje Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 18 dec. 1887.
2.	Henne Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 29 aug. 1889.
3.	 - Dijkstra, levenloos geb. Hantumeruitburen 19 febr. 1891, Hantumeruitburen 19 febr. 1891.
4.	Anna Marie Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 12 febr. 1892.
5.	Saakje Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 7 febr. 1894 

-- IV-e --
Klaas Streekstra, geb. Ternaard 19 aug. 1876, Arbeider, [Ternaard (1914-)], tr. Westdongeradeel 14 mei 1898 Klaaske de Graaf, geb. Ternaard 12 april 1874, Dienstmeid, dr. van Jan de Graaf en Klaaske Beintema.
Uit dit huwelijk: 
1.	Willem Streekstra, geb. Ternaard 18 mei 1899.
2.	Jan Streekstra, volgt V-a.
3.	Sijtze Streekstra, geb. Ternaard 18 maart 1902.
4.	Klaaske Streekstra, geb. Ternaard 6 nov. 1903.
5.	Sijtske Streekstra, geb. Ternaard 28 febr. 1906.
6.	Sijbe Streekstra, volgt V-b.
Klaas hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "broederdienst" 

-- IV-f --
Sijberen Streekstra, geb. Ternaard 25 jan. 1878, Arbeider, [Blija (1921-)], tr. Westdongeradeel 17 mei 1902 Renske de Haan, geb. Ternaard 18 mei 1877, Arbeidster, dr. van Pieter (Hendriks) de Haan en Lieuwkje (Jans) Gulmans.
Uit dit huwelijk: 
1.	Ouwe Streekstra, geb. Ternaard 15 juli 1904.
2.	Lieukje Streekstra, volgt V-c.
Sijberen zat in militaire dienst toen hij trouwde. 

-- IV-g --
Anne Streekstra, geb. Ternaard 24 maart 1880, Landbouwer, tr. Westdongeradeel 3 maart 1906 Geertje Schroor, geb. Ternaard 13 april 1883, dr. van Thomas (Harmens) Schroor en Grietje (Franzes) Meinema.
Uit dit huwelijk: 
1.	Grietje Streekstra, geb. Ternaard 24 mei 1906.
2.	Ouwe Streekstra, volgt V-d.
3.	Sijtske Streekstra, geb. Ternaard 17 juli 1909.
4.	Thomas Streekstra, geb. Ternaard 3 mei 1911, Ternaard 17 juni 1927.
5.	Baukje Streekstra, geb. Ternaard 21 juli 1914.
6.	Harmke Streekstra, geb. Ternaard 2 maart 1919.
7.	Anna Streekstra, geb. Ternaard 28 okt. 1920.
Anne hoefde niet in militaire dienst i.v.m broederdienst. 

 

-- IV-h --
Hendrik Streekstra, geb. Ternaard 23 aug. 1883, Landbouwer, tr. Westdongeradeel 9 mei 1908 Aafke Talsma, geb. Wierum 11 nov. 1888, Dokkum (zh) 3 nov. 1975, dr. van Wijbren Talsma en Pietje Sijtsma.
Uit dit huwelijk: 
1.	Wijbren Streekstra, volgt V-e.
2.	Ouwe Streekstra, volgt V-f.
3.	Pieter Streekstra, volgt V-g.
4.	Willem Streekstra, volgt V-h.
Tijdens huwelijk zat Hendrik nog in militaire dienst. 

-- IV-i --
Harmen Streekstra, geb. Hantum 26 febr. 1875, Arbeider, [Hantum (1906-)], tr. Westdongeradeel 17 juni 1905 Tjitske Lijzenga, geb. Akkerwoude 14 juli 1870, Ternaard 25 maart 1935, dr. van Gerrit (Ypes) Lijzenga en Trijntje (Aukes) Gosma.
Uit dit huwelijk: 
1.	Sijbrigtje Streekstra, geb. Ternaard 12 mei 1907.
2.	Trijntje Streekstra, geb. Ternaard 23 febr. 1910.
Harmen was vrijgesteld van militaire dienst i.v.m. "Enige wettige zoon".

-- IV-j --
Grietje Streekstra, geb. Hantumeruitburen 10 sept. 1865, Niawier 7 april 1897, tr. Oostdongeradeel 27 sept. 1890 Lieuwe Jaarsma, geb. Metslawier 12 april 1865, Bakker, Bakkersknecht, zn. van Jan (Lieuwes) Jaarsma en Ytje (Gerrits) Buwalda.
Uit dit huwelijk: 
1.	Berber Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 7 mei 1891.
2.	Jan Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 21 juni 1892.
3.	Ytje Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 14 okt. 1893.
4.	Iede Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 13 april 1895.

-- IV-k --
IV-k Iede Streekstra, geb. Hantum 28 jan. 1867, Bakker, Bakkersknecht, Klerenwasser (1920-), Industrieel (1922-), [Dokkum (-1890)], tr. Dokkum 11 mei 1890 Sipkjen Damsma, geb. Dokkum 25 nov. 1865, dr. van Geert Damsma en Maaike Zijlstra.
Uit dit huwelijk: 
 

1.	Maaike Streekstra, geb. Dokkum 17 nov. 1891, Dokkum 18 dec. 1895.
2.	Jan Streekstra, geb. Dokkum 12 sept. 1893, Boekhouder (1920-).
3.	Berber Streekstra, volgt V-i.
4.	Maaike Streekstra, volgt V-j.
5.	Geert Streekstra, geb. Dokkum 24 dec. 1900.

-- IV-l --
Douwe Streekstra, geb. Hantum 29 dec. 1870, Bakkersknecht, Koopman [Kollum (-1897)], tr. Dantumadeel 8 juli 1897 Trijntje Damsma, geb. Sijbrandahuis 21 maart 1873, dr. van Geert Damsma en Maaike Zijlstra.
Uit dit huwelijk: 
1.	Maaike Streekstra, geb. Dokkum 8 juni 1898.
2.	Berber Streekstra, geb. Dokkum 24 aug. 1899.
3.	Sipkjen Streekstra, geb. Ee 1908, Aalzum 14 aug. 1926.
4.	Jan Streekstra, volgt V-k.

-- IV-m --
Antje Streekstra, geb. Hantum 22 juli 1873, [Aalzum (-1901)] tr. Oostdongeradeel 14 nov. 1901 Klaas Luinstra, geb. Ee 5 maart 1878, Bakker, Bakkersknecht, zn. van Hendrik Luinstra en Sijke Dijkstra.
Uit dit huwelijk: 
1.	Hendrik Luinstra, geb. Smallingerland 1 okt. 1902.

-- IV-n --
Trijntje Streekstra, geb. Hantum 27 nov. 1879, Oostdongeradeel 16 aug. 1922, tr. Westdongeradeel 8 juni 1911 Jacob Bottema, geb. Hantum 2 juni 1881, Bakker, zn. van Jacob (Meints) Bottema en Grietje (Stoffers) Spanninga.

-- V-a --
Jan Streekstra, geb. Ternaard 22 juli 1900, tr. Ymkje Talsma.
Uit dit huwelijk: 
1.	Klaas Streekstra, geb. Bornwird 4 juni 1828.
2.	Marten Streekstra, geb. Ternaard 24 mei 1929.
3.	Willem Streekstra, geb. Ternaard 16 nov. 1931.

-- V-b --
Sijbe Streekstra, geb. Ternaard of Hantumhuizen 9 maart 1911, tr. Gooistke Schoorstra, geb. 23 nov. 1911, 3 febr. 1964, dr. van Johannes Schoorstra en Jitske (Jans) Westra.
Uit dit huwelijk:
 

1.	Jitske Streekstra, geb. Ternaard 29 mei 1938.
2.	Geertje Streekstra, geb. 31 okt. 1946. 

-- V-c --
Lieukje Streekstra, geb. Ternaard 17 aug. 1907, Hallum 5 maart 1933, tr. Anne Hofman.

-- V-d --
Ouwe Streekstra, geb. Ternaard 31 jan. 1908.
Uit onbekende relatie: 
1.	Anne Streekstra, geb. Wierum 9 juli 1934.
2.	Aaltje Streekstra, geb. Wierum 2 aug. 1935.
3.	Geertje Streekstra, geb. Wierum 5 aug. 1937.
4.	Wiepie Streekstra, geb. 1938.

-- V-e --
Wijbren Streekstra, geb. Ternaard 7 nov. 1908, Veldarbeider, tr. Maaike Steegstra, geb. Ternaard 15 aug. 1910.
Uit dit huwelijk: 
1.	Aafke Streekstra, geb. Wierum 29 juli 1934.
2.	Hendrik Pieter Streekstra, geb. Leeuwarden 25 dec. 1937.
3.	Tine Streekstra, geb. 1938.
4.	Tijtske Streekstra, geb. 1939.
5.	Pieter Streekstra, geb. 1940.
6.	Willem Ouwe Streekstra, geb. 1941.

-- V-f --
Ouwe Streekstra, geb. Ternaard 17 okt. 1909, Landbouwer, Dokkum (zh) 14 sept. 1980, tr. Westdongeradeel 21 mei 1935 Jantje Sipma, geb. Ternaard 18 mei 1912, Ternaard 6 maart 1986, dr. van Hendrik Sipma en Ruurdtje Vriesema.
Uit dit huwelijk: 
1.	Hendrik Streekstra, geb. Ternaard 27 juli 1937.
2.	Ruurdtje Streekstra, volgt VI-a.
3.	Aafke Streekstra.
4.	Anna Streekstra.

-- V-g --
Pieter Streekstra, geb. Ternaard 13 sept. 1910, Landbouwer, tr. Westdongeradeel 14 mei 1936 Anna Meulenaar, dr. van Kornelis Meulenaar en Wijtske Schoorstra.
Uit dit huwelijk: 
 

1.	Hendrik Streekstra, geb. Ternaard 5 febr. 1938.
2.	Wijtske Streekstra.
3.	Aafke Streekstra, geb. 1940.
4.	Corrie Streekstra, geb. 1941.

-- V-h --
Willem Streekstra, geb. Ternaard 9 aug. 1919,
tr. 1e Sijtske Sipma; 
tr. 2e Westdongeradeel 1942 Riemkje Koopmans.
Uit het eerste huwelijk: 
1.	Klaas Streekstra, geb. Ternaard 29 maart 1926.
2.	Paulus Streekstra, geb. Ternaard 1 nov. 1928.
3.	Pietje Streekstra, geb. Ternaard 11 juni 1930.
4.	Jan Streekstra, geb. Ternaard 19 jan. 1933.
5.	Hendrik Streekstra, geb. Ternaard 21 jan. 1935.
Uit het tweede huwelijk: 
1.	Hendrik Streekstra, geb. 28 febr. 1943.
2.	Dirk Streekstra, geb. 1944.
3.	Wijbren Streekstra, geb. 1945.
4.	Tine Streekstra, geb. 1946.

-- V-i --
Berber Streekstra, geb. Dokkum 31 jan. 1895 [Dokkum (-1920)], tr. Dokkum 8 april 1920 Anne Barkmeijer, geb. Aalzum 3 nov. 1891, Scheepsbouwer (1922-), zn. van Gerrit (Ages) Barkmeijer en Antje Hacquebord.
Uit dit huwelijk: 
1.	- Barkmeijer, levenloos geb. Oostdongeradeel 13 febr. 1921, Oostdongeradeel 13 febr. 1921.

-- V-j --
Maaike Streekstra, geb. Dokkum 14 aug. 1896 [Dokkum (-1922)], tr. Dokkum 11 april 1922 Wicher Alons, geb. Sappermeer 1898 Accountant (1922-), zn. van Freerk Alons en Johanna Cumera de Vroom.

-- V-k --
Jan Streekstra, geb. Ee 2 juli 1915 [Dokkum (1944-)], tr. Dantumadeel 6 jan. 1944 Geertje Strikwerda, geb. Baarderadeel 16 nov. 1910.
Uit dit huwelijk: 
1.	Douwe Streekstra, geb. Dokkum 3 febr. 1945 14 aug. 1945.
2.	Joukje Streekstra.
3.	Trijntje Streekstra.
4.	Douwe Paulus Streekstra.
 

-- VI-a --
Ruurdtje Streekstra, geb. Ternaard 16 nov. 1938, Dienstmeid, tr. Westdongeradeel 15 sept. 1960 Riemer Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 21 juni 1936, ged. Hantumhuizen, Veehouder, Dokkum (zh) 25 sept. 2004, zn. van Johannes Dijkstra en Jantje Duinstra.
Uit dit huwelijk: 
1.	Johannes Dijkstra.
2.	Jantje Dijkstra.
3.	Grietje Dijkstra.
4.	Owe Hendrik Dijkstra.
Gegenereerd met Aldfaer 3.5 op 11 nov. 2006 18:27. 
Bestand C:\Ducumenten-Johannes\Doc-stambomen\Stambomen\Kwartierstaat Johannes Dijkstra\Johannes Dijkstra_20060730_2033\Johannes Dijkstra.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.