Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN NOORD-OOST FRIESLAND 1795-1805.
Rijtuigenbezitters Collumerland en 't Nieuwkruijsland.


Piet de Haan (de.haan.p(at)hetnet.nl)


Op mijn vraag in De Sneuper 82, bl. 13, naar de betekenis van het woord "kluft" dat veel voorkomt in de cohieren van de plaats Kollum zijn twee reacties gekomen. De eerste was van T. Wierstra: "In de plaatsbeschrijving van Kollum van Mr. Andreae staat op pagina 17: Dit “Colmerlandt” in engeren zin schijnt door de Groningers (bedoeld wordt de stad Groningen, red.), tijdens het verbond, dat de ingezetenen dezer grietenij in 1467 met hen voor den tijd van 30 jaren hadden aangegaan, in onderdeelen of CLUFTEN verdeeld te zijn, eene verdeeling, die nog langen tijd stand hield en ook thans (ca. 1890) nog zeer goed bekend is. De namen dezer “cluften” waren: de Laanster- en Luinstercluft (naar den weg t.w. van Kollum, vroeger de “Collumerlaen” genoemd. – en den plaatsnaam Ter Luine), de Torpmacluft (naar de Koll. Terp of torp), de Uiterdijkstercluft (naar de ten oosten gelegene Uiterdijken), terwijl de kom van het dorp de Kerkburencluft werd geheeten. Mogelijk was er nog eene vijfde cluft, die het tegenwoordige dorp Ausbuurt omvatte. Althans in een stuk van lateren tijd (1610) wordt gesproken van Ausbuiercluft." De toestand rond 1467 wordt in een ander boek beschreven, maar dat voert misschien te ver. Conclusie lijkt te zijn dat de kluften een Groninger “vinding” was die bij het verbond naar ons gebied is geëxporteerd (TW). De tweede reactie was van Co Pomstra: "Las uw stukje over dit onderwerp in de laatste Sneuper. Als u mijn pagina home.hccnet.nl/j.pomstra/kollumpompstra.htm doorleest komt u een verwijzing naar de oorsprong van deze benaming tegen." De beide inzenders worden bedankt voor hun reactie. Verdere reacties op deze publicaties zijn van harte welkom. Dan wordt de serie nu voortgezet met Kollumerland en Nieuwkruisland.

Tresoar  archief B.R.F.  no 2328 en 2329.
Plaisier Rijdtuijgen en Zeijljachten
Kollumerland en ‘t Nieuwkruisland    1797 en 1798.
(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting die in de tabel niet wordt vermeld.
 
Kollumerswaag
Foeke Jans	Chaijs met 2 paarden (7)	1797	-
Foeke Rinses	Sjaas met 1 paard (3)	1797	1798
Hemke Harmens	Sjaas met 1 paard (3)	1797	1798
Hendrik Sierks	Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Jacob Jans	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Jan Fockes	Sjaijs met 2 paarden (7)	-	1798
Lieuwe Wijbes	Sjaas met 1 paard (3)	1797	-
Pieter Jans	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Tjeerd Ernst(es)	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798

Westergeest
Jan Jans Helder	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Bartel Wijbes	Chaijs met 1 paard (3)
Wagentje met 1 paard (3)	1797	
1798
Brant Fockes	Wagen met 1 paard (3)	1797	1798
Eijldert Jilles	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Falk Jacobs	Wagen met 1 paard (3)	1797	1798
Feijke Bockes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Gosse Pieters	Wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)	1797	
1798
IJke Willems	Wagen met 1 paard (3)	1797	1798
IJpe Luijtjes	Open wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)	1797	
1798
Jan Halbes	Wagen met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3)	1797	
1798
Johannes Hendriks	Wagen met 2 paarden (7)	1797	-
Johannes Meinderts	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Klaas Sierks	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Klaas Sijmons	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Mark Sierks	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Metske Fockes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Pieter Edsges	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Teeke Jans	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Wijtse Eijberts (Egberts)	Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798

Oudwoude
De wed. Heemstra	Verdekte wagen met 2 paarden (12)	1797	1798
Hendrik Siccama	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Benne Wijbes	Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)	1797	
1798

Dirk Jetses	Wagentje met 2 paarden (7)
Wagen met 1 paard (3)	1797	
1798
Eeuwe Siegers	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Femme Wijbes	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Focke Johannes	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Gerrit Waatses	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Halbe Jans wed.	Wagen met 1 paard (3)	-	1798
Iete Wierds 	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Jacob Sijbes	Wagentje met 2 paarden (7)
Open wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Jan Lulofs	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Jarig Wijbes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Jelle Clases	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Klaas Jans	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Riemer Folkerts	Wagen met 1 paard (3)	-	1798
Rochus Tjeerds	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Sierk Fockes	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798

Kollum Laanstercluft
J. S. Braak	Verdekte wagen met 2 paarden (12)	1797	1798
De wed. Bouritius	Verdekte wagen met 2 paarden (12)	1797	1798
E. L. Siccama	Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Albert Idses	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Else Meints	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Hedde Aebes	Verdekte wagen met 2 paarden (12)	1797	-
Jan Sikkes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Pieter Aebes wed.	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Sijtse Johannes	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798

Kollum Torpmacluft
J. G. Blauw	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Teeke Douma wed.	Wagen met 2 paarden (7)	1797	-
Jan Jans Freijtsma	Wagen met 2 paarden (7)	1797	-
Bouwe Jans wed.	Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Cornelis Aebes	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Eelke Meinderts	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Frans Reinders	Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3)	1797	
1798
Gosse Jans	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Jan Jans de oude	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Jan Johannes	Wagen met 2 paarden (7)	1797	-
Jan Klases	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Marten Euwes 	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Romke Gerrits	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Teeke Douwma wed.	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Tjebbe Idserds	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Tjerk Jans	Wagentje met 1 paard (3)	1797	-
Wijbe Pieters	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Willem Walings wed.	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798

Kollum Uijterdijkstercluft
Jan Gerkes Blauw	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Jan Pieters Kloppenburg	Wagen met 1 paard (3)	1797	1798
Aebele Geerts	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Bouwe Gerrits	Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)	1797	
1798
Doeke Tjebbes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Douwe Jans	Wagen met 2 paarden (7)	1797	-
Eelke Meiderts	Sjaijs met 1 paard (3)	-	-
Focke Pieters 
Focke Pieters wed.	Wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Geert Swiers	Wagen met 1 paard (3)	1797	1798
Gerben Clase(n)s	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Jan Douwes	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Jan Jans de oude	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Jan Johannes	Wagen met 1 paard (3)	-	1798
Jan Teekes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Johannes Pieters	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Pieter Pieters	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Teeke Meinderts wed.	Wagen met 1 paard (3)	1797	1798

Temme Pieters kinders Temme Pieters erv.	Wagen met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Tjerk Geerts	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798

Kollum Kerkebuuren
Jan Domring	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
E. de Went	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Harke Faber	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Lourens Faber	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Jacob Groen	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Johannes Meinardij	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798

Pieter Ritsma	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Arjen Aebeles wed.	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Boote Eskes	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Djurre Ieskes	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Gosse Jans	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Jacob Ellens	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Jan Andries	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Jan Gerkes	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Klaas Louws	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Lolke (Lolle) Jans	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Meindert Berents wed.	Chaijs met 1 paard (3)
Sjaijs met 2 paarden (7)	1797	
1798
P. Foeke Sjoerds	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Ritske Alberts	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798

Ausbuurt
Ds. Andree	Chaijs met 1 paard (3)
Een Digte wagen met 1 paard (8)	1797	
1798
Aan Harings	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Doeke Jans	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Geert Pieters	Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)	1797	
1798
Jan Poulus	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Klaas Tjebbes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Lieuwe Pieters	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Louw Romkes	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Luijtje Lulofs	Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3)	1797	
1798
Meindert Meinderts	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Meindert Meines wed.	Wagen met 2 paarden (7)	1797	-
Sijtse Feijkes wed.	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798

Buurum
Gerke Jans Blauw wed.	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Jacob Jans Broers	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	-
Else Kiestra wed. 	Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3)	1797	
1798
Jan Jacob Valks	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Pieter Valks	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Gerrit Posthumus	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Aijse Siegers	Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
 
Albert Jelles	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	-
Aldert Clasen	Wagentje met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3)	1797	
1798
Andries Baukes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Anne Joons	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Biening Hessels	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Bindert Andries	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Claas Popkes	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Doeke Idserds	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Doetse Clases wed.	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Eeuwe Ennes 	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Enne Eeuwes	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Feijke Jans	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Heine Doedes	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Hendrik Everts	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Hendrik Harkes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Hendrik Joukes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Jan Aukes	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Jan en Focke Johannes	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Jan Jacobs	Sjaijs met 1 paard (3)	-	1798
Jan Tjerks	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Johannes Jacobs	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Klaas Egberts	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Klaas Jacobs	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	-
Louw Cornelis	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Meindert Meinderts	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Menne Pieters	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Metske Louws	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Pieter Fransen	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	-
Pieter Roelofs	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Pieter Valks	Chaijs met 1 paard (3)	1797	-
Rense Hessels	Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Tjeerd Wijbrens	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Willem Rinses	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798

Nieuwkruijsland
Klaas Rinses (Rispens)	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Rinse Clases Rispens	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	-
Claas Cornelis	Wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)	1797	
1798
Cornelis Clases	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798

Hendrik Clasen	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Jacob Jacobs	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	-
Jan Broers	Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)	1797	
1798
Jan Elses	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Jan Jacobs	Wagen met 2 paarden (7)	-	1798
Marten Sijtses	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Menne Repkes	Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)	1797	
1798
Pieter Abels	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798
Pieter Jacobs	Wagentje met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3)	1797	
1798
Pieter Kornelis	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Pieter Sijtses	Chaijs met 1 paard (3)	1797	1798
Rinse Clases wed.	Wagen met 1 paard (3)	-	1798
Teeke Jacobs wed.	Wagentje met 1 paard (3)	1797	1798
Teeke Rienks	Wagen met 2 paarden (7)	1797	1798
Tjeerd Jentjes	Wagentje met 2 paarden (7)	1797	1798

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.