Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
RAADSLEDEN VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT.


15 Aug.1597   Claes Wabbes                     1586/1625/146
 
15 Aug.1597   Hotze van Aysma                  1586/1625/14-6vo

15 Aug.1597   Sicke van Dijcxtra               1586/1625/146vo

15 Aug.1597   Feycke Tatmans of Tetmans              1586/1625/146vo

20 Sept.1597  Johan Rengers v.d. Arenthorst    1586/1625/145vo

20 Sept.1597  Matheus Augustijnsz Steyn        1586/1625/145vo . Van hem en zijn vrouw Dirckje Tymansdr Gael, genaamd van der Graft (1539-1616), bezit het Rijksmuseum een geschilderd portret.

22 Jan.1598   Allardt Clant                    1586/1625/152vo

22 Jan.1598   Syabbe Broels (ordinaris)        1586/1625/152vo

8 Mei 1598    Johan ten Buer (extra ordinaris) 1586/1625/157vo

22 Mei 1598   Adam van Eysinga                 1586/1625/157vo

.. Juni 1598  Dr.Gerliaens van Rispens         1586/1625/158

18 Juli 1598  Mathijs van Oenama               1586/1625/158

15 Maart 1599 Ulpiano Ulpij                    1586/1625/171vo

19 Maart 1599 Sybrant Reijnsz van Workum       1586/1625/171vo

17 April 1599 Gerrit Crabbe                    1586/1625/171

17 April 1599 Roeloff Cruys (ordinaris)        1586/1625/171

6 Sept.1599   Syabbe Broels                    1586/1625/189

15 Mei 1600   Amptman Henrick Buttel           1586/1625/194

2 Sept.1600   Ennius Beyma (ordinaris)         1586/1625/197vo

7 April 1601  Thomas Dircks                    1586/1625/204

7 April 1601  Worp Thijssens                   1586/1625/204

7 April 1601  Urch Doyen (ordinaris)           1586/1625/203

7 April 1601  Syeck Saeckes                    1586/1625/203vo

3 Juli 1601   Wigbolt Beyma (ordinairs)        1586/1625/207

21 Juli 1601  Ennius Beyma                     1586/1625/258vo

15 Maart 1602 Syabbe Broels                    1586/1625/213vo

15 Aug.1602   Mr.Meynaert Scheltens van Aitsma 1586/1625/220vo

18 April 1603 Beenke Gabbes                    1586/1625/231

18 April 1603 Dr.Epaens Oosterzee              1586/1625/231

18 April 1603 Anthonis Hettinga                1586/1625/231

4 Juli 1603   Rienck Diesz Aysma               1586/1625/233

15 Maart 1604 Lodewijk Schutz                  1586/1625/237

25 April 1605 Frederick Coeyeter               1586/1625/240vo

25 April 1605 Wilco toe Nansium                1586/1625/240vo

8 Mei 1605    Ulcke Wijbes                     1586/1625/240vo

15 April 1606 Syabbe Broels                    1586/1625/248

22 April 1606 Rienck Diesz Aysma               1586/1625/253vo

24 April 1606 Hippolitus Roellofs              1586/1625/249

21 Juli 1606  Geerdt Cruys                     1586/1625/258vo

30 Maart 1607 Anthonis Hettinga                1586/1625/260

24 April 1607 Beenke Gabbes                    1586/1625/260

16 mei 1607   Willem Ubbena toe Enum           1586/1625/260vo

23 April 1608 Frederick van Epema              1586/1625/265vo

25 April 1608 Frederick Coeyeter (ordinaris)   1586/1625/266

8 April 1609  Geert Horenckens                 1586/1625/269vo

18 April 1609 Hidde Jenssema                   1586/1625/269vo

12 Juni 1609  Harrent Hendricksz Fogel         1586/1625/271vo

12 Juni 1609  Gerrolt van Feytsma              1586/1625/272

12 Juni 1609  Frans Fransz Franssen            1586/1625/272vo

10 April 1610 Frederick van Epema              1586/1625/274

26 April 1610 Hans Jansz Janssens              1586/1625/274vo

21 Mei 1610   Onno Tamminga                    1586/1625/275

17 Maart 1611 Frederick Coeyeter               1586/1625/279

17 Maart 1611 Pieter Edzard Rengers tho Hellum 1586/1625/279

12 April 1611 Dierck Thijssens                 1586/1625/279vo

20 April 1611 Tyaerdt van Aylva                1586/1625/280

30 Maart 1612 Gerrit Crabbe                    1586/1625/284vo

1 Mei 1612    Pyecke Wijckel                   1586/1625/285

16 Maart 1613 Lodewijk Schultz                 1586/1625/291vo

9 Mei 1613    Dirck Dircks                     1586/1625/293

2 April 1614  Onno Bouwens                     1586/1625/298

16 April 1614 Feycke van Herbranda             1586/1625/298vo

16 April 1614 Harrent Hendricksz Fogel         1586/1625/299

29 April 1615 Gabbe Bintses                    1586/1625/307vo

16 Maart 1616 Lodewijk Schultz                 1586/1625/313vo

16 Maart 1616 Willem Ubbena toe Enum           1586/1625/314

2 Mei 1616    Frans van Scheltema              1586/1625/315

11 Nov.1616   Cornelis Both                    1586/1625/322

6 Maart 1617  Joost Jongestal                  1586/1625/324-vo

5 April 1617  Onno Bouwens                     1586/1625/325

5 April 1617  Reijns Rengers                   1586/1625/325

26 Maart 1618 Hobbe van Baerdt                 1586/1625/330

17 April 1618 Tyaerdt van Aylva                1586/1625/330vo

17 April 1618 Joachim Canter                   1586/1625/330vo

17 April 1618 Wigbolt Broersema                1586/1625/330vo

28 Maart 1619 Lodewijk Schultz                 1586/1625/340

7 Mei 1619    Tyerck van Heerma                1586/1625/341

7 Mei 1619    Rommert Thomes                   1586/1625/341

7 April 1620  Luithien Crantzen                1586/1625/351

28 April 1621 Bocco Burmania                   1586/1625/357

29 April 1621 Gerrit Jurriensz                 1586/1625/357vo

3 Mei 1621    Joost Valcke                     1586/1625/357vo

4 Mei 1622    Willebrant Gruys                 1586/1625/368

2 Juni 1622   Georg v. Euwssum tot Germeswolde 1586/1625/368vo

15 April 1623 Luithien Crantzen                1586/1625/372vo

6 Mei 1623    Pieter Wopkesz Cromwal           1586/1625/374

3 April 1624  Lambert van Starkenburg toe
              Veerhijlderzum Leens             1586/1625/382

6 April 1624  Rudolph Wicheringe               1586/1625/383

20 Juni 1624  Tiberius van Oenema              1586/1625/385vo

5 Mei 1625    Martinus Fockens                 1586/1625/400

5 Mei 1625    Dr.Epaens Oosterzee              1586/1625/400
   
6 Jan.1626    Willem van Zuylen van Nyevelt    1626/1639/1

1 April 1626  Johan Cloot                      1626/1639/6

1 April 1626  Wilhelmus Verrucius              1626/1639/5vo

10 Juni 1626  Steven Stevensz Laeckervelt      1626/1639/11

18 Juli 1626  Dirck Lubbers Lubbertsen         1626/1639/13vo

23 April 1627 Geert Roeloffs                   1626/1639/23

19 Mei 1627   Dr.Hero Wiarda                   1626/1639/25

16 Juni 1627  Willem van Viersen               1626/1639/27vo

26 Juni 1627  Sibrant Bungha                   1626/1639/28

2 juli 1627   Sixtus Abensones Beuma           1626/1639/28

28 Maart 1628 Willem Ubbena toe Enum          1626/1639/34

28 Maart 1628 Rudolph Wicheringe               1626/1639/34

4 Mei 1629    Gerrit Claesz Brouwer            1626/1639/39vo

24 Juli 1629  Reyn Evertsz                     1626/1629/52vo

22 April 1630 Willem Ubbena toe Enum           1626/1639/72

10 Maart 1631 Cornelis Heermans                1626/1639/86vo

20 Maart 1631 Gijsbert van Aersma              1626/1639/87vo
    
20 Maart 1631 Douwe van Hottinga               1626/1639/87vo

20 Maart 1631 Frederick Groustins              1626/1639/87vo

20 Maart 1631 Sybrant Osinga (Dokkum)          1626/1639/87vo

3 Mei 1632    Albert Christoffel Aersma        1626/1639/96

13 Mei 1632   Siverd Potter                    1626/1639/96

4 Juni 1640   Hendrick Heinens                 1640/1650/1

27 April 1643 Gerrit Claesz                    1640/1650/70
7 April 1644  Gerrit Noest                     1640/1650/91vo

28 Maart 1645 Joost Jongestal                  1640/1650/132vo

18 April 1645 Douwe van Hottinga               1640/1650/135

8 Mei 1645    Johan Birza                      1640/1650/140

16 Mei 1645   Allard Tiarda van Starkenburg    1640/1650/140vo

6 Juli 1645   Regnerus Tiarda                  1640/1650/149vo

24 Juli 1646  Johan Lubberts Fusens            1640/1650/202

23 Juli 1646  Sicco Rengers                    1640/1650/202

26 Juli 1646  Johan van Maniel                 1640/1650/202

6 April 1647  Broers Heeres                    1640/1650/211vo

9 Mei 1647    Gerrit Claesz                    1640/1650/224

6 Sept.1647   Willem Broekhuijzen              1640/1650/247

5 Oct.1647    Coenraed Meijer                  1640/1650/247vo

5 Oct.1647    Egbert Rengers                   1640/1650/247vo

24 Maart 1648 Tjallingh van Eysinga grietman
              van Rauwerdahem                  1640/1650/261

24 Maart 1648 Tjallingh van Eysinga grietman
              van Menaldamadeel                1640/1650/262

17 April 1648 Johan Birza                      1640/1650/264

30 April 1648 Hillebrant Entens                1640/1650/264

23 Juni 1648  Ivo Amvema                       1640/1650/266vo

13 Jan.1649   Joachim Engelbert van 
              Eyk tot Barlham                  1640/1650/294

31 Juli 1652  Jan Remmert Clant van Ayckema    1651/1659/8

2 Aug.1652    Gerrardt Buijninck               1651/1659/72vo

2 Aug.1652    Jan van Manneel                  1651/1659/73

6 Nov.1652    Rimmert Grettinga                1651/1659/82vo

30 Nov.1652   Adam van Lockhorst van de Lier   1651/1659/85

18 Jan.1653   Jhr.Rempt de Mepsche             1651/1659/92vo

21 Maart 1653 Egbert Rengers ten Poste         1651/1659/99vo

17 April 1653 Frederick van Roorda             1651/1659/104

6 Mei 1653    Johan Coppens                    1651/1659/104

21 Mei 1653   Pieter Jansz Overwater           1651/1659/109

11 Oct.1653   Albertus Sybrandie Eminga
              op Rodenberck                    1651/1659/119vo

20 Oct.1653   Roedolfh van den Heuvel          1651/1659/120

17 Febr.1654  Paulus Jansz Jennema             1651/1659/138vo

22 Febr.1654  Dr.Franciscus Canter             1651/1659/139vo

11 April 1654 Adriaan van Royen                1651/1659/159vo

29 Juni 1654  Pieter Haelboom                  1651/1659/168

2 April 1655  Bartolt Cleissen Lanting         1651/1659/192vo

5 Juli 1655   Bernard Altingh                  1651/1659/207vo

24 Maart 1656 Titus van Hania                  1651/1659/241vo

31 Maart 1656 Adriaen Brouwer                  1651/1659/243

28 April 1656 Feyo van Scheltema               1651/1659/56vo

9 Mei 1656    Martinus Fockens                 1651/1659/250vo

16 Mei 1656   Jehan Junius de Jonge
              van Crabbedijke                  1651/1659/94

1 Juni 1656   Douwe van Hottinga               1651/1659/55vo

16 Sept.1656  Drick Hendrixen Vriese           1651/1659/269

24 Maart 1659 Wicher Wichers                   1659/1664/2vo

7 April 1659  Broer Heeres                     1659/1664/3

24 April 1659 Johan de Drews                   1659/1664/4vo

30 April 1659 Johannes Woltherus               1659/1664/5

6 Mei 1659    Pauwels Jacobsen Rex             1659/1664/6vo

9 Mei 1659    Peter Ruys                       1659/1664/7vo

5 Juni 1659   Steven Gerhardt Rhemen           1659/1664/8vo

9 Juli 1659   Regnerus van Andringa            1659/1664/9

7 Jan.1660    Aepes Johannis Aepkens           1659/1664/10vo

3 Febr.1660   Berent Gruijs                    1659/1664/12vo

3 Febr.1660   Jhr. Rempt de Mepsche            1659/1664/13vo

18 Maart 1660 Tjaed Gerlanus                   1659/1664/15vo

30 Juli 1660  Cornelis Beeckman                1659/1664/19vo

24 Dec.1660   Jacob Swartte                    1659/1664/22

20 April 1661 Jan Bijencorff                   1659/1664/63vo

23 mei 1661   Jhr. Doedo Manninga              1659/1664/65

13 Juni 1661  Berent Gruijs                    1659/1664/67

23 Maart 1662 Adriaan Blok                     1659/1664/116vo

19 Mei 1662   Lubbertus van Lyckama a Nyeholt  1659/1664/117vo

23 Mei 1662   Johan Eeck                       1659/1664/118vo

26 Mei 1662   Johannes Crul                    1659/1664/119

21 Maart 1663 Ernst Sicco van Aylva            1659/1664/157

23 April 1663 Johan Clant v.Stedum (ordinaris) 1659/1664/158vo

28 April 1663 Rudolphus Christophorus          1659/1664/159

7 Mei 1663    Ewout Jetsen Stiensma            1659/1664/161

1 Juni 1663   Willem van Julsinga              1659/1664/161vo

14 Juli 1663  Jhr.Adolp van Holtsappel         1659/1664/164vo

7 Febr.1664   Jacobs Taets van Amerongen       1659/1664/203vo

3 Mei 1664    Adolph Frederick Scherff         1659/1664/210

28 Maart 1665 Johan van Gennip                 1665/1670/30

17 April 1665 Johannes Woltherus               1665/1670/27

18 April 1665 Cornelis Hanbois                 1665/1670/27

20 April 1665 Sibrant Osinga (Harlingen)       1665/1670/27vo

24 April 1665 Mr.Everhard Booth                1665/1670/28

5 Mei 1665    Pauwels Jacobsen Rex             1665/1670/31vo

15 Mei 1665   Gajus van Broersema              1665/1670/32

1 Sept.1665   Johan Godfrid van Uiterwijkck
              tot Allerdinck                   1665/1670/62vo

21 April 1666 Ciprianus Bruynsma               1665/1670/94

22 April 1666 Binnert Heringa van Grovenstins  1665/1670/94vo

3 Mei 1666    Upeke Burmania                   1665/1670/95vo

19 Juli 1666  Gerhardt Kreinck tot de Bele     1665/1670/106vo

14 Maart 1667 Scipis Mekema van Aylva          1665/1670/148vo

14 Maart 1667 Bartold van Douma                1665/1670/149

25 Maart 1667 Lucas Altingh                    1665/1670/151

27 April 1667 Hendrick Hermans Erffrinc       1665/1670/160vo  
24 Maart 1668 Nicolaes Juinbol                 1665/1670/208

17 April 1668 Rombout Iddekinge                1665/1670/211vo

3 Mei 1668    Daniel Block van Scheltinga      1665/1664/216vo

1 Juni 1668   George Wilco Vrijheer thoe
              Schwartsenberg en Hoheulandsberg 1665/1670/221vo

7 Juni 1668   Joan van Suchtelen               1665/1670/222vo

9 Juli 1668   Frederick van Inthiema           1665/1670/224vo

22 Febr.1669  Johan Ruyter tot Vieracker       1665/1670/243vo

16 Maart 1669 Elinck Ketel                     1665/1670/246

25 Maart 1669 Siverd Potter                    1665/1670/250vo

29 April 1669 Jhr. Abel Coenders van Helpen
              op Onnema                        1665/1670/254

20 April 1670 Jhr. Ernst Sicco van Aylva       1665/1670/302

22 April 1670 Ewout Jetsen Stienstra           1665/1670/302vo

12 Maart 1671 Jhr. Johan van Goslinga          1671/1679/6

13 Maart 1671 Adriaen Valck                    1671/1679/6vo

17 Maart 1671 Sjoerd Van Aylva                 1671/1679/7vo

2 April 1671  Cebus Werumeus                   1671/1679/9vo

11 April 1671 Jetzo van Sminia                 1671/1679/13

16 april 1671 Diderick Willem eck van 
              Panthaleon van Lievendael        1671/1679/14

16 April 1671 Francois Spieringh               1671/1679/14vo

20 April 1671 Wolter de Sigers                 1671/1679/19

12 Juni 1671  Dirck Clant tot Nieusteyn        1671/1679/23

10 Juli 1671  Dirck Pietersz Roothooft         1671/1679/24


16 Oct.1671   Godert van Bellinkhave 
              tot Bellinkhof                   1671/1679/32

16 Maart 1672 Tjeerd van Aylva                 1671/1679/49vo

16 Maart 1672 Theodorus Stansuis               1671/1679/50vo

16 Mei 1672   Jhr. van der Hell                1671/1679/85

24 April 1673 Herman Sinnes Nauta              1671/1679/149

24 April 1673 Sixters Julius a Deeckema        1671/1679/149

24 April 1673 Ludolff Tiarda van Starkenburg tot
              Weelhuirdijken Nijen Clooster    1671/1679/150

24 April 1673 Nicolaes van Borch               1671/1679/150vo

5 Juni 1673   Elinck Hendricks Morna 
              (provisoneel)                    1671/1679/162

23 Aug.1673   Roeloff Sickinghe 
              tot Warfumborgh                  1671/1679/166vo

21 April 1674 Tjeerd van Aylva                 1671/1679/179

21 April 1674 Ernst Sicco van Aylva            1671/1679/180

3 Mei 1674    Tinco Andringa                   1671/1679/182

5 Mei 1674    Pieter Jacobsz                   1671/1679/182vo

11 Mei 1674   Johan van Dinter                 1671/1679/186

16 Maart 1675 Adriaen van Heerdt               1671/1679/210

18 April 1675 Jhr.Reint Alberda tot Enum       1671/1679/216

18 April 1675 Jacob Alarts                     1671/1679/216

23 April 1675 Frederick Alema                  1671/1679/216vo

15 Mei 1675   Rudolph van Keppel 
              tot Camperbeeck                  1671/1679/211vo

20 April 1677 Jhr. Johan van Goslinga          1671/1679/313vo

30 April 1677 Wybrand Foekes Coyker            1671/1679/317

30 April 1677 Arnold van Viersen               1671/1679/317vo

1 Juli 1677   Claes Adriaenno Hoots            1671/1679/325

12 Aug.1677   Epo van Aylva                    1671/1679/328vo

8 April 1678  Jhr. Berent Bierum               1671/1679/355

8 April 1678  Berent Johan Hertoge v.Baekstede 1671/1679/355vo
25 Juni 1678  Johan van Twinckelo              1671/1679/368

2 Sept.1678   Cebus Werumbus                   1671/1679/376

10 Sept.1678  Johan van Borck                  1671/1679/377

18 Oct.1678   Hendrick Swartte                 1671/1679/383vo

27 Maart 1679 Anne Simens                      1671/1679/408

12 April 1679 Mr. Saco van Idsinga             1671/1679/409

17 April 1679 W. Alberda van Rensuma           1671/1679/410

12 Juni 1679  Scato Gockinga                   1671/1679/426

31 Oct.1679   Eylco Tamminga                   1671/1679/464

25 Maart 1680 Joost Taets van Amerongen        1680/1684/18

1 Mei 1680    Egbertus Emmius                  1680/1684/38

8 Juni 1680   Ernst van Haren                  1680/1684/42vo

5 Juli 1680   Isacq Schepper                   1680/1684/44

5 Juli 1680   Hendrick Swartte                 1680/1684/45

20 Jan.1681   Wolter Wolters                   1680/1684/54vo

28 Maart 1681 Gijsbert Harman 
              tot Oosterwijtwerk               1680/1684/60vo

26 April 1681 Wybrand Foekes Coyker            1680/1684/63vo

1 Mei 1681    Herman Borcherinck               1680/1684/65

9 Mei 1681    Oswald van Keppel tot de Voorst  1680/1684/65vo


28 Mei 1681   Godert van Bellinckhave 
              tot Bellinckhoff                 1680/1684/67

22 Juli 1681  Albert Lewe tot Cantens          1680/1684/75vo

2 Jan.1682    Cornelis Schay                   1680/1684/88

4 Juni 1682   Jacob Mimnick                    1680/1684/98

6 Juli 1682   Adam Berghuis                    1680/1684/101

17 Aug.1682   Wicher Wickers                   1680/1684/102vo

30 Sept.1682  Rienck Hendricksz                1680/1684/105

26 Maart 1683 George Willem Baron van In 
              en Kniphuysen                    1680/1684/110vo

8 April 1683  Johan de Marees                  1680/1684/111

13 April 1683 Jelle Bruninga                   1680/1684/111vo

15 April 1683 Adam Berghuis                    1680/1684/112

22 April 1683 Douwe van Sixma                  1680/1684/112vo

29 April 1683 Ulbe van Aylva                   1680/1684/113vo

29 April 1683 Egbert Alberts                   1680/1684/113vo

29 April 1683 Peter Pot                        1680/1684/114

18 Mei 1683   Johannes van Craek van Bouricius 1680/1684/116

6 april 1684  Mr.Adgerius Adius                1680/1684/139

12 Mei 1684   Gerard van Ruytenburg            1680/1684/140vo

26 mei 1684   Arent van der Veene              1680/1684/143vo

2 Juni 1684   Ernst Mockema Harinxma 
              toe Sloten                       1680/1684/144vo

6 Juni 1684   Eylco Tamminga                   1680/1684/145vo

9 Aug.1684    Hayco de Veencamp                1680/1684/149vo

5 April 1685  Pieter Pietersen Oldaans         1685/1692/7

25 Mei 1685   Egbert Clant tot Nyesteyn        1685/1692/14

15 juni 1685  Hayco de Veencamp                1685/1692/17

20 Juni 1685  Elinck Omverna                   1685/1692/18vo

11 Jan. 1686  Cornelis Coen                    1685/1692/29

25 April 1686 Johan van Essen                  1685/1692/35vo

11 Mei 1686   Mr. Gerard Thiens                1685/1692/41vo

13 Mei 1686   Pieter Sabe                      1685/1692/42vo

13 Mei 1686   Wicher Wickers                   1685/1692/43

10 Juni 1686  Binnert Heringa van Grovestins   1685/1692/48

10 Maart 1687 Hermanus Wolthers                1685/1692/61

4 April 1687  Johan de Marees                  1685/1692/59

2 Mei 1687    Johan Mepsche van Loppersum      1685/1692/65

6 Mei 1687    Tiddo Appins                     1685/1692/68

6 Mei 1687    Herman Henrik Schimmelpenninck
              van de Oye                       1685/1692/68vo

9 Mei 1687    Arent Coenraad van Lanwick 
              tot Benthuys                     1685/1692/69

15 Mei 1687   Epoeus Wielinga                  1685/1692/70vo

3 April 1688  Dirck Hoola                      1685/1692/91

26 April 1688 Johan Marees                     1685/1692/94vo

8 Mei 1688    Martinus van Scheltinga          1685/1692/99

4 Aug.1688    Theodorus Stansuis               1685/1692/103

17 Sept.1688  Johan Hendrick van Julsinga      1685/1692/104vo

11 April 1689 Antony Gerlacius                 1685/1692/125vo

25 April 1689 Everhard Ringels v.Coningspoort  1685/1692/127

29 April 1689 Eho van Aylva                    1685/1692/129vo

29 April 1689 Hector Glinstra                  1685/1692/129

23 Mei 1689   Gerard Morraij                   1685/1692/135

15 Oct.1689   Pieter Pietersen Oldaans         1685/1692/142vo

18 April 1690 Adam Berghuis                    1685/1692/153vo

2 Mei 1690    Theodorus Stansuis               1685/1692/157

20 Mei 1690   Gerrit Brouwer                   1685/1692/158vo

9 Jun.1690    Willem van Laar                  1685/1692/161

15 Aug.1690   Wicker Pot                       1685/1692/166vo

23 Oct.1690   Pieter Pietersen Oldaans         1685/1692/169vo

20 April 1691 Theodorus Stansuis               1685/1692/192

26 April 1691 Haro Caspar Baron van
              In en Knipshuysen                1685/1692/192vo

16 Aug.1691   Wijnand Renesse van de
              Ouden Poll                       1685/1692/199

13 Nov.1691   Aleff Mathijsz van Idsinga       1685/1692/206

1 April 1692  Anthony Gerlacius                1685/1692/214

18 April 1692 Jr.Sjuk Tjaard van Burmania      1685/1692/215

21 April 1692 Mr. Jacob Noirot                 1685/1692/215-vo

21 April 1692 Bartholomeus van Nijsten         1685/1692/216

27 Mei 1692   Lubbertus van Lyckama a Nyeholt  1685/1692/220

19 Maart 1693 Johan Hendrick van Julsinga      1693/1700/5

27 Maart 1693 Adriaen v.Heerdt tot Craijeveld  1693/1700/6

10 April 1693 Hessel Vegelin van Claerbergen   1693/1700/6vo

11 April 1693 Dirck Hoola                      1693/1700/6vo

29 April 1693 Jacobus Appins                   1693/1700/8vo

7 Mei 1693    Julius Schelto van Aitsema       1693/1700/7

7 Mei 1693    Johan Godfrid van Uiterwijck 
              tot Allerdinck                   1693/1700/10

20 Mei 1693   Berend van Berum                 1693/1700/11vo

21 Mei 1693   Ernst Mockema Harinxma 
              toe Sloten                       1693/1700/12

15 Maart 1694 Hingo van Nijeveen               1693/1700/37

16 Maart 1694 Willem Ubbena toe Enum           1693/1700/37

14 April 1695 Tyaert van Aylva                 1693/1700/65vo

14 April 1695 Dirck Clant van Hanckema         1693/1700/66

18 April 1695 Josept Hoeuft tot Lunnenburgh    1693/1700/66vo

6 juni 1695   Taes Burmania                    1693/1700/73

23 Juni 1695  Edrard Smith                     1693/1700/76

14 April 1696 Petrus Florentius Nijsten        1693/1700/91

4 Juni 1696   Hendrick van Marckel             1693/1700/96vo

3 Juli 1696   Asinga van Manneel 
              tot Holthuysen                   1693/1700/98

15 April 1697 Edzard Burmania                  1693/1700/114

15 April 1697 Ericus van Haersma               1693/1700/114vo

20 April 1697 Gerard Horenken van Dycksterhuis 1693/1700/115

20 April 1697 Eylco Tamminga                   1693/1700/115vo

9 Juli 1697   Asinga van Manneel 
              tot Holthuysen                   1693/1700/123

24 Sept.1697  Jobbo Aldringa                   1693/1700/128vo

19 Maart 1698 Daniel Block van Scheltinga      1693/1700/142

24 April 1698 Pompejus Smith                   1693/1700/146

1 Mei 1698    Sinck Gerolt Burmania            1693/1700/148

21 Mei 1698   Scato Gockinga                   1693/1700/151

17 Juli 1698  Gerard Rossum van Vnijlkoop      1693/1700/156vo

22 Sept.1698  Ludolph Ludolphi                 1693/1700/160

5 Nov.1698    Gualterus Crijns                 1693/1700/162

12 Dec. 1698  Maurits van Nierop               1693/1700/164vo

19 Maart 1699 Martinus van Scheltinga          1693/1700/167vo

6 April 1699  Hingo van Nijeveen               1693/1700/168vo

21 April 1699 Theodorus Stansuis               1693/1700/170

27 April 1699 Coppen Jarges                    1693/1700/171

16 juni 1699  Johan Heydenstryck van 
              Coevorden tot Wegdam             1693/1700/176vo

17 juni 1699  Alexander Schimmelpennick       1693/1700/177        
29 Jan.1700   Ericus van Haersma               1693/1700/194

29 Jan.1701   Coenraad Trajectanus 
              van Coningsvrij                  1701/1708/1vo

14 April 1701 Suffridus Van Westerhuijs        1701/1708/6vo

23 April 1701 Tyaard Burmania                  1701/1708/7

25 April 1701 Edsard Grovenstins               1701/1708/8vo

25 April 1701 Carel Ferdinand Graaf 
              van Kniphuysen                   1701/1708/8vo

30 Jan.1702   Nicolaes Thomas van de Mark 
              van de Leur                      1701/1708/31

29 April 1702 Reynier Marle                    1701/1708/41

16 Mei 1702   Scato Gockinga                   1701/1708/43vo

19 Mei 1702   Jacob Cock                       1701/1708/44

23 Mei 1702   Benjamin van Golstein            1701/1708/45

16 Oct.1702   Ulbe Baron Aylva                 1701/1708/62vo

25 Oct.1702   Hessel van Sminia                1701/1708/64vo

30 maart 1703 Wicher Wichers                   1701/1708/84

19 April 1703 Schelto van Hiemstra             1701/1708/86vo

19 April 1703 Egbert Clant tot Nyesteyn        1701/1708/86

16 Jan. 1704  N.Videnius                       1701/1708/113

25 Maart 1704 Sinck Tyaard Burmania            1701/1708/121vo

25 Maart 1704 Hector Glinstra                  1701/1708/121

4 April 1704  Rudolf van Cuylenborch           1701/1708/123

4 April 1704  Peter Jan van Steenhuijsen       1701/1708/123vo

14 April 1704 Eelco van Glinstra               1701/1708/6

17 April 1704 Eelco van Haersma                1701/1708/150

10 Febr.1705  Cornelis Woel                    1701/1708/170

24 April 1705 Jan van Isselmuyden 
              tot de Rollekate                 1701/1708/173vo

27 April 1705 Johan Dwews                      1701/1708/174

27 April 1705 N. op Rengerda                   1701/1708/174vo

1 Mei 1705    Reinhard van Haeften Ophemert 
              en Sennewijnen                   1701/1708/175

4 Mei 1705    Frederik Hendrik van Gendt       1701/1708/175

14 Sept.1705  Assuerus Glinstra                1701/1708/191

15 Oct. 1705  Augustines van Lyckama a Nyeholt 1701/1708/191vo

19 April 1706 Ericus van Haersma               1701/1708/215

6 Aug.1706    Hendrick Rudolph Werumeus        1701/1708/188vo

1 Oct.1706    Epxus Glinstra                   1701/1708/233

10 Maart 1707 Ernst van Aylva                  1701/1708/243

21 Maart 1707 Coppen Jarges                    1701/1708/243

21 Maart 1707 Dr. Jacob van der Wijen          1701/1708/243vo

14 April 1707 Frederik van Sminia              1701/1708/243vo

14 April 1707 Johan Hendrick van Julsinga      1701/1708/247

23 April 1707 Bebbo Aldringa                   1701/1708/249

8 Maart 1708  Jacobs Appins                    1701/1708/275vo

13 April 1708 Bincke Binkes                    1701/1708/282vo

20 April 1708 Johan Helmich Meeuwsen           1701/1708/282vo

30 April 1708 Christoffel Bergh                1701/1708/285

1 Mei 1708    Mathijs van Dilsen               1701/1708/285

4 Mei 1708    Gerard van Ruytenburg            1701/1708/286vo

5 Mei 1708    Asinga van Manneel 
              tot Holthuysen                   1701/1708/287

23 April 1709 Hendrick Morrees                 1709/1714/84vo

25 April 1709 Ericus van Haersma               1709/1714/85

26 April 1709 Pieter de Mepsche                1709/1714/87vo

26 April 1709 N. Videnius                      1709/1714/88

27 April 1709 Hendrik Ferdinand Baron 
              van In en Kniphuysen             1709/1714/88vo

21 jan 1710   Eylco Tamminga                   1709/1714/116vo

1 April 1710  Johan Drews                      1709/1714/121vo

17 April 1710 Ulbe Baron van Aylva             1709/1714/124vo

28 April 1710 Willem van Haren                 1709/1714/129

22 Dec.1710   Arent van Haersolte              1709/1714/147

19 Jan.1711   Nicolaes Thomas van de
              Marck van de Leur                1709/1714.152vo

21 Maart 1711 Sicco Tammen                     1709/1714/161

21 Maart 1711 Augustines van Lyckama a Nyeholt 1709/1714/161vo

20 April 1711 Johan Piccart van Slochteren     1709/1714/164vo

15 Mei 1711   Gijsbert van Dedem tot 
              den Gelder                       1709/1714/167

18 Mei 1711   Hendrik van Laar tot
              den Lichtenberg                  1709/1714/167vo

22 Mei 1711   ???? van Starkenburg van Wehe    1709/1714/168vo

10 maart 1712 Johan van Borck                  1709/1714/193vo

22 Juli 1712  Cornelis van Peursum             1709/1714/201vo

27 Febr.1713  Anthony van Wijck                1709/1714/218

6 Maart 1713  Edzard Smith                     1709/1714/218vo

13 Maart 1713 Frederik van Sminia              1709/1714/219

21 April 1713 Jacobus van Bouritius            1709/1714/228

26 April 1713 Binnert Heringa van Grovestins   1709/1714/228vo

28 April 1713 Maurits Clant van Hanckema       1709/1714/230

23 April 1714 J. de Drews                      1709/1714/291

28 April 1714 Gerard Marrienburgh              1709/1714/292

28 April 1714 Jan Jacob Gansneb
              Genaemd Teugnagel                1709/1714/291vo

26 Mei 1714   Nicolaas Del                     1709/1714/295

7 Maart 1715  Martinus van Scheltinga          1715/1722/5vo

24 April 1715 Joseph Trip                      1715/1722/8

24 April 1715 Willem Alberda van Dyscterhuis   1715/1722/8vo

29 Oct.1715   Frans Jan van Heeckeren 
              tot Enghuysen                    1715/1722/18

18 April 1716 Binke Simons                     1715/1722/47vo

20 April 1716 Hans Willem van Aylva            1715/1722/48vo

27 April 1716 Adam Ernst van Haren             1715/1722/28

11 Juni 1716  Livius Lyckama a Nyeholt         1715/1722/33

14 Juli 1716  Johan Julsingh                   1715/1722/37

23 Maart 1717 Hendrik Frederik Schimmelpennick
              van de Oye                       1715/1722/54

26 Maart 1717 Cornelis Woel                    1715/1722/55

19 April 1717 Timon Sloet tot Borghbeuningen   1715/1722/58

24 april 1717 ?? Timan Lintelo van Stedum      1715/1722/59

29 April 1717 J. de Drews                      1715/1722/59vo

31 Aug. 1717  Willem van Haren                 1715/1722/82vo

31 Maart 1718 Anne Hobbes Boer                 1715/1722/94vo

5 April 1718  Martinus van Scheltema           1715/1722/95

3 April 1719  Frederik van Sminia              1715/1722/123vo

14 April 1719 Hector Glinstra                  1715/1722/124vo

19 April 1719 Bincke Simons                    1715/1722/125

24 April 1719 B. Berghuis                      1715/1722/126

28 April 1719 Cornelis van Aylva               1715/1722/127

15 Juni 1719  A.J.Clant van Ayckema            1715/1722/135

17 April 1720 Anne Hobbes Boer                 1715/1722/172vo

23 April 1720 Gerhard Greve                    1715/1722/175  

27 April 1720 Johan Tollins                    1715/1722/176vo

27 Mei 1720   Claas Wormer                     1715/1722/181vo

24 April 1721 Jan Reynt Lewe van Middelstum    1715/1722/206

26 April 1721 Scato Gockinga                   1715/1722/206vo

16 juni 1721  Egbert Daendels                  1715/1722/219vo

14 April 1722 Arent van Haersma                1715/1722/233

16 April 1722 Bartholdus Suffridus Lyckema 
              a Nyeholt                        1715/1722/244vo

16 April 1722 Duco Gerrolt Martena
              Burmania Rengers                 1715/1722/245

16 April 1722 Anthony van Wijck                1715/1722/246vo

2 Mei 1722    R. ten Winkel                    1715/1722/248vo

13 Febr.1723  Mr. Laurens Huyssen              1723/1729/8vo

20 April 1723 E. Rengers van Formsum           1723/1729/24

23 April 1723 Gerrit Johan van Rhemen          1723/1729/24vo

28 April 1723 Onno Sickinghe                   1723/1729/25vo

26 Juni 1723  Livius van Haersma               1723/1729/120vo

27 Maart 1724 Mr. Saco van Idsinga             1723/1729 55vo

18 April 1724 Haico Abbring                    1723/1729/58vo

19 April 1724 Anne Hobbes Boer                 1723/1729/58vo

31 Maart 1725 Mr. Anthony de Leeuw             1723/1729/6vo

14 April 1725 Binke Simons                     1723/1729/81

23 April 1725 A.A.L. van Rengers               1723/1729/82

24 April 1725 Hans Willem van Aylva            1723/1729/83

26 April 1725 Onno Barent Gruijs               1723/1729/84vo

19 Juni 1725  Casparus Schultens               1723/1729/93vo

28 Oct.1725   Livius Suffridus 
              Lyckama a Nyeholt                1723/1729/107vo

12 April 1726 Anne Hobbes Boer                 1723/1729/121vo

13 April 1726 Nicolaas Del                     1723/1729/122vo

20 April 1726 Onno Sickinghe                   1723/1729/123

5 Juni 1726   Peter Schul                      1723/1729/130vo

23 Juli 1726  Mr. Johan van Laar               1723/1729/133vo

17 April 1727 Jacobus Eppinga                  1723/1729/205vo

25 April 1727 L.H. Emmen                       1723/1729/219vo

5 Nov.1727    Gerard Verkerck                  1723/1729/226vo

12 April 1728 Menno Coehoorn van Scheltinga    1723/1729/238

13 April 1728 Edzard van Sminia                1723/1729/239

16 April 1728 R. de Mepsche                    1723/1729/241

23 April 1728 Gaijus van Scheltinga            1723/1729/238vo

23 April 1728 Aris Bel                         1723/1729/244vo

26 Maart 1729 Mr. Johan Groenenveld            1723/1729/263

20 April 1729 Jacobus Eppinga                  1723/1729/265vo

22 April 1729 Onno Sickinghe                   1723/1729/267vo

14 Mei 1729   Johan Piccart van Slochteren     1723/1729/275

24 Juni 1729  Adolf Otto Raes tot den Poll     1723/1729/279vo

29 Aug. 1729  Assueer van Heeckeren tot Ruurlo 1723/1729/283vo

14 Maart 1730 Jarig Georg Burmania             1730/1737/7

8 April 1730  Everhardus van Wielinga          1730/1737/-8vo

21 april 1730 G.R. de Cock                     1730/1737/10

26 Oct. 1730  Bernard Smit                     1730/1737/26

16 Maart 1731 Sybrand Pieters                  1730/1737/43vo

23 April 1731 Arent van Haersma                1730/1737/46

23 April 1731 Regenus Anneus Lyclama 
              van Wyckel                       1730/1737/46

24 April 1731 U.E. van Berghuis                1730/1737/46vo

24 April 1731 Berent Johan Hertoge 
              van Baekstede                    1730/1737/47

25 April 1731 Diderick Jan van Zuylen
              van Westbroek                    1730/1737/47vo

28 Juni 1731  Frans Jan van Heeckeren 
              tot Enghuysen                    1730/1737/54vo
                      
4 April 1732  Mr. Daniel der Haer              1730/1737/72

9 April 1732  Hessel van Sminia                1730/1737/74vo

24 April 1732 R.F. Dwews                       1730/1737/77
 
26 April 1732 Nicolaas Wormer                  1730/1737/77vo

25 April 1733 Eclco Onstra Tjarda 
              Starkenburg van Leens            1730/1737/121

1 Mei 1733    Joan Dapper                      1730/1737/124

18 Jan. 1734  Pieters Sybrand                  1730/1737/163vo

27 Maart 1734 Horatus Hiddema van Knijff       1730/1737/168vo

23 April 1734 Gerhard Johan Jacobson           1730/1737/174

28 April 1734 Leonard Taats van Amerongen      1730/1737/174vo

8 Mei 1734    Regnerus van Andringa            1730/1737/1-78

28 April 1735 Arint Sloet tot Warmelo          1730/1737/211vo

29 April 1735 Everhard Frederik Timam 
              Lintelo van Stedum               1730/1737/212vo

27 Sept.1735  Barolt Lutteken                  1730/1737/210

3 Nov. 1735   Mr. Paul Jan Reuvet              1730/1737/224vo

9 Maart 1736  Bartholomeus Bruyn               1730/1737/231

26 April 1736 Hieronimus de Blau               1730/1737/243

27 Maart 1737 Horatius Hiddema van Knijff      1730/1737/168vo

15 April 1737 Jhr. Diderik van Lockhorst 
               van de Lier                     1730/1737/276vo

16 April 1737 Arent van Haersolte              1730/1737/277vo

16 April 1737 Tjalling Willem van Camstra      1730/1737/278

16 April 1737 Frederik van Sminia              1730/1737/278vo

25 April 1737 R.F. Drews                       1730/1737/280

8 Mei 1737    Haro Caspar Baron van 
              In en Kniphuysen                 1730/1737/284

19 April 1738 Cornelis van Neck                1738/1742/12vo

24 April 1738 Gilliam Bruinier                 1738/1742/14vo

24 April 1738 Wijnand Jan van Renesse 
              tot Znijleveld                   1738/1742/13vo

21 April 1739 Tymen Aukes                      1738/1742/41

27 April 1739 Mello Alberda van Rensema        1738/1742/41vo

18 Maart 1740 Hendrik Baeker                   1738/1742/65vo

19 April 1740 Tjalling Edo Johan Heringa 
              van Eysinga                      1738/1742/74vo

19 april 1740 Duco van Haren                   1738/1742/75

29 April 1740 Mr. Balthazar Smissaert          1738/1742/77

14 April 1741 Gerard Elias                     1738/1742/130vo

14 April 1741 Mr. Nanning van Foreest          1738/1742/131

19 April 1741 Johan Piccart van Slocteren      1738/1742/132vo

28 April 1741 Adolf van Balveren               1738/1742/134

6 Mei 1741    Johan Everhard Adolf Graaf 
              van Rechteren                    1738/1742/138vo

30 Maart 1742 Daniel Block van Scheltinga      1738/1742/166

23 Nov. 1742  Dirk Louis van den Den 
              tot den Brakel                   1738/1742/270

25 jan. 1743  Martinus Bouritius               1743/1747/7

26 febr. 1743 Lodewijk Arent Gansneb 
              Genaemd Teugnagel                1743/1747/13vo-

23 April 1743 Willem Hendrik van Hiemstra      1743/1747/19vo

27 April 1743 A.A. van Lijnden van Cantes      1743/1747/21vo

14 mei 1743   Mr. Wouter Hendrik Nellestein    1743/1747/30

18 Juli 1743  Hobbo Burmania                   1743/1747/42

26 Nov.1743   Mr. Bonefacius der Haer          1743/1747/48

1 Maart 1744  Pieter Molenaar                  1743/1747/57

26 maart 1744 Mr. Daniel der Haer              1743/1747/59vo

27 April 1744 Jhr. Diderik van Lockhorst 
              van der Meer                     1743/1747/66vo

30 April 1744 Johan Cox                        1743/1747/68vo

9 April 1745  Frederick Sloterdijk             1743/1747/102

23 April 1745 Gerard Alberda van Dyscterhuis   1743/1747/102vo

4 April 1746  Mr. Johan van Laar               1743/1747/136vo

18 April 1746 Horatus Hiddema van Knijff       1743/1747/141

3 Mei 1746    Hendrik van Haersma              1743/1747/144vo

6 Mei 1646    Jhr. Steven Frederik 
              van der Cappelen van Pape-cop     1743/1747/147

6 Juni 1746   Livius Suffridus 
              Lyckema a Nyeholt                1743/1747/154vo

30 Maart 1747 Johannes Brouwer                 1743/1747/194

22 April 1747 Robert Hendrik van Hambroek
              tot Arendshorst                  1743/1747/197vo

20 Juli 1747  Ludolph Hendrik Buxhard 
              Silvius van Heeckeren tot Walien 1743/1747/219

26 Jan. 1748  Jarig Georg Burmania             1748/1751/15

2 Nov. 1748   Adolf Jacob Hendrik 
              van Heeckeren tho Nettelhorst    1748/1751/35

4 April 1749  Frederik van Sminia              1748/1751/112

11 April 1749 Gijsbert Jan Hardenbroeck        1748/1751/113

17 April 1749 Hessel Douwe Ernst van Aylva     1748/1751/114

21 April 1749 Ulbe Aylva van Rengers           1748/1751/116

5 Mei 1749    Mr. Wouter Hendrik Nellestein    1748/1751/126

7 Juli 1749   Frederick Sloterdijk             1748/1751/151vo

29 Dec. 1749  Albert Jan Drews                 1748/1751/198vo

11 Jan. 1750  Johan Piccard van Slochteren     1748/1751/200vo

10 April 1750 Hendrik Baeker                   1748/1751/220vo

1 Juni 1750   Ludolph Hendrik Borchard Silvius 
              van Heeckeren tot Campherbeek    1748/1751/230vo

9 Juni 1750   G.S. van Hiemstra                1748/1751/233

20 April 1751 W. Siccama                       1748/1751/258

13 Juni 1751  Gerhard Johan Jacobson           1748/1751/234vo

2 Nov. 1751   Reijnerus Sufridus Lyckema 
              a Nyeholt                        1748/1751/288

8 Nov. 1751   Martinus de Leeuw van Coolwijk   1748/1751/288

31 maart 1752 Jarig Georg Burmania             1752/1758/8vo

19 April 1752 Jhr. Frederik van der Cappelen
              van Papekop                      1752/1758/13vo

24 April 1752 Berent Adriaan van Iddekinge     1752/1758/16vo


25 April 1752 Pier Willem van Sytzama 
              van Bellingeweer                 1752/1758/17vo

19 Mei 1752   Henricus Wiardus van Altena      1752/1758/27vo

29 Maart 1753 Adrianus van Overvelt            1752/1758/48

25 April 1753 Frans Alexander Schimmelpennick
              van de Oye                       1752/1758/51vo

26 April 1753 Willem van Ittersum 
              tot Oosterhoff                   1752/1758/54

5 Dec. 1753   Jacob van Geffeler               1752/1758/84vo

25 April 1754 T.A. Gerlacius                   1752/1758/103vo

8 Mei 1754    Anthony Bartold Sloet 
              tot Singraven                    1752/1758/129vo

9 Mei 1754    Johan Piccart van Slochteren     1752/1758/131vo

6 Nov. 1754   Joachim Canter                   1752/1758/150

2 April 1755  Ernst Willem van Wiedenburgh     1752/1758/165

23 April 1755 Livius van Haersma               1752/1758/170

12 Mei 1755   Cornelis van der Hoop            1752/1758/180

23 Maart 1756 Willem Hendrik van Hiemstra      1752/1758/199

23 Maart 1756 Herman Jan Roelink               1752/1758/204

29 Maart 1756 Mr. Willem van Neck              1752/1758/199vo

26 April 1756 Benhard Willem Pannekoeck        1752/1758/204vo

4 Mei 1756    Evert Joost Lewe van Aduard      1752/1758/209vo

28 Maart 1757 Jan Louis van Alderverelt        1752/1758/242

25 April 1757 D.B. van Scheltinga              1752/1758/244vo

25 April 1757 Willen de Wolff                  1752/1757/245vo

26 Oct. 1757  Reinier Willem van Hemert        1752/1758/264

7 April 1758  Coenraad Tenmink                 1752/1758/290

24 April 1758 Wilhelmus Bergsma                1752/1758/292vo

26 April 1758 Sjuck Gerrold Juckema 
              van Burmania                     1752/1758/177vo

12 Mei 1758   H. Gockinga                      1752/1758/301

22 Mei 1758   Anthony Barneveld                1752/1758/302vo

30 Mei 1758   M. Alberda van Nijenstein        1752/1758/304vo

3 April 1759  Rutger van Haersolte 
              tot Toutenburg                   1759/1765/4vo

23 April 1759 George Graaf van Randwijk        1759/1765/6

24 April 1759 Bartholomeus                     1759/1765/7vo

26 April 1759 H. Gockinga                      1759/1765/9

18 Maart 1760 H.V. Hamerster                   1759/1765/53vo

1 April 1760  J.C. van Langentrier             1759/1765/161vo

10 April 1761 Henricus Wiardus van Altena      1759/1765/112

13 April 1761 Ulbe Aylva van Rengers           1759/1765/112vo

21 April 1761 Schelto van Hiemstra             1759/1765/114

10 Juni 1761  Albert Drews                     1759/1765/130

4 Maart 1762  Mr. F. Berghuis                  1759/1765/148

24 Maart 1762 Pieter van der Berg              1759/1765/155vo

26 Maart 1762 Mr. Willem van Neck              1759/1765/156vo
 
19 April 1762 H. van Nijeveen                  1759/1765/160vo

22 April 1762 Evert Joost Lewe van Aduard      1759/1765/161

3 Mei 1762    Rijnvis Feyt                     1759/1765/165vo

6 Mei 1762    Ernst Willem van Wiedenburgh     1759/1765/168vo

7 Juni 1762   Johannes Jonas                   1759/1765/172vo

11 Juni 1762  Rudolph Emmen                    1759/1765/173vo

21 Sept. 1762 George Frederik Baron thoe
              Schwart-senberg en Hoheulandsberg 1759/1765/181

2 Mei 1763    E.E.F. Sickinghe                 1759/1765/210

29 Sept. 1763 Jacob Sprakel                    1759/1765/223

28 Oct. 1763  Willem van de Sande              1759/1765/224

13 Febr. 1764 Mr. Nicolaas Arnoldi             1759/1765/224

1 Maart 1764  Rudolph Emmen                    1759/1765/238

10 April 1764 Johan Cornelis d'Ablaring 
              van Nieuwerkerk                  1759/1765/241

10 April 1764 Johan Willem der Haer           1759/1765/241vo                 
27 April 1764 G. Alberda van Dyscterhuis       1759/1765/245vo

11 Sept. 1764 Ulbe Aylva van Rengers           1759/1765/261vo

8 Maart 1765  Jan van Zevenderen Cabauw        1759/1765/275vo

22 April 1765 G. Allershof                     1759/1765/284 

25 April 1765 Hessel Douwe Ernst van Aylva     1759/1765/286

9 Mei 1765    Derk Christoffer van Voerst 
              tot Hagenvoirde Jr.              1759/1765/292vo

17 Mei 1765   Frederick Borchard Lodewijk
              Westerholt tot Hackfort          1759/1765/295vo

3 Juni 1765   Berent Adriaan van Iddekinge     1759/1765/297

20 Sept. 1765 Eyso de Wendt                    1759/1765/300vo

16 April 1766 J.C. van Langetrier              1766/1771/117vo

21 April 1766 L.A. Trip                        1766/1771/119

28 April 1766 Coenraad Willem Bentinck 
              tot Schoonhoven                  1766/1771/121vo

5 Mei 1766    Tjalling Aeds Hessel 
              Roorda van Sixma                 1766/1771/126

13 Maart 1767 Rutger van Haersolte             1766/1771/148vo

9 April 1767  Daniel de Blocq van Haersma      1766/1771/149vo

22 April 1767 J. Gockinga                      1766/1771/150

27 April 1767 Mr. Nicolaas Arnoldi             1766/1771/150vo

29 April 1767 Frederik Benjamin 
              van der Cappelen tot Rysselt     1766/1771/153

1 April 1768  Mr. Willem van Neck              1766/1771/189vo

14 April 1768 J.H. Keyser                      1766/1771/195vo

20 April 1768 D.O. van Hertoge van Feringa     1766/1771/196vo

22 Juni 1768  Johan Coenraad van 
              Hasselt Gerritsz                 1766/1771/211vo


20 April 1769 Willem Hendrik Baron 
              van Hambrock                     1766/1771/238

25 April 1769 W.H. Lohman                      1766/1765/240vo

1 Mei 1769    Hendrik Brouwer                  1766/1771/243

25 Aug. 1769  Herman Olmius                    1766/1771/251vo

7 Febr. 1770  Gerard Maximiliaan 
              Taets van Amerongen              1766/1771/265vo

1 Mei 1770    Albert Hendrik van Swinderen     1766/1771/279

1 Mei 1770    Duco van Haren                   1766/1771/285

2 Mei 1770    Mr. Gerhard Gijsbert 
              Johan van Suchtelen              1766/1771/285vo

19 Juni 1770  Unico Allard Alberda van Menkema 1766/1771/291vo
 
14 maart 1771 Jan van Zevenderen Cabauw        1766/1771/110vo

29 April 1771 Johan Hendrik Coevorden 
              tot Wegdam                       1766/1771/315

1 Mei 1771    Willem van Haersolte tot IJlst   1766/1771/316

21 Nov. 1771  Martinus van Scheltinga          1766/1771/338

9 April 1772  Hans Willem Plettenburg          1772/1778/5vo

14 April 1772 Johan Burchard Tullekens         1772/1778/6vo

27 April 1772 Schelte Hessel Roorda 
              van Eysinga                      1772/1778/9

26 April 1772 Ubbo Burmania                    1772/1778/18vo

1 Mei 1772    J.C. van Langetrier              1772/1778/13  

2 April 1773  R. Drews                         1772/1778/123

8 April 1773  Edo Alma van Idema               1772/1778/123vo

15 April 1773 Hobbo Baart van Sminia           1772/1778/124vo

16 April 1773 Hendrik Willem van Ruijven       1772/1778/125

23 Nov. 1773  Frans Julius Johan 
              Van Scheltinga                   1772/1778/149vo

27 April 1774 F.J. Berghuis                    1772/1778/162

27 April 1774 D.O. Hertoge van Feringa         1772/1778/162vo

18 Mei 1774   Coenraad Willem Haersolte 
              tot Staveren                     1772/1778/169

16 Jan. 1775  Mr. M. Clant van Hanckema        1772/1778/186

7 April 1775  Petrus Diederik van Heymenberg   1772/1778/204

28 April 1775 Willem Francois de Wolff         1772/1778/205

19 Maart 1776 Martinus van Scheltinga          1772/1778/255vo

17 April 1776 Carel Georg van Wassenaar
              van Twickelo                     1772/1778/231vo

18 April 1776 Herman de Ruever                 1772/1778/232vo

20 April 1776 Albertus Koops                   1772/1778/157

23 April 1776 F.L. van Starkeburg van Wehe     1772/1778/234vo

23 April 1776 W.H. Lohman                      1772/1778/235

2 Mei 1776    Hendrik Lodewijk van de Meuwede  1772/1778/240

15 Mei 1776   Coenraad Willem Haersolte 
              tot Staveren                     1772/1778/231

2 April 1777  Arent Govert de Vos
              van Steenwijk tot Nijerwal       1772/1778/270vo

6 Mei 1777    Mathijs van Bronkhorst           1772/1778/275vo

9 Mei 1777    Paulus Laman                     1772/1778/278vo

10 Mei 1777   Jan van Zevenderen Cabauw        1772/1778/268vo

15 Dec.1777   F.F. Baron van In en Kniphuysen  1772/1778/293vo

17 April 1778 Hermanus Wolthers                1772/1778/293vo

10 Juni 1778  J.C. van Langetrier              1772/1778/320

23 Juli 1778  Arnold Dirk Hendrik Nieuwkerken 
              Gen.D. Nijvenheim                1772/1778/323

26 Jan. 1779  Coenraad Willem van Deden
              tot de Rollekade                 1779/1784/3

30 Maart 1779 Imilius Josinus de Schepper      1779/1784/12vo

27 April 1779 A. Carel Julianus van Beere      1779/1784/19

27 April 1779 H.W.C. van Iddekinge             1779/1784/18vo

29 April 1779 Jacob Derk Brakel                1779/1784/22

17 Mei 1779   Johannes Wilhelmus van Hanswijk  1779/1784/28

29 Juni 1779  E. Lewe                          1779/1784/99
 
11 Febr. 1780 Frans Bigot                      1779/1784/126vo

31 maart 1780 Cornelis Koel                    1779/1784/134

26 April 1780 Albert Jan Muijden               1779/1784/139vo

11 Mei 1780   Herman Dijkmeester               1779/1784/143vo

24 Mei 1780   P. de Valcke                     1779/1784/146

31 Mei 1780   D. Alberda                       1779/1784/148vo

23 Nov. 1780  Henrie Lewe                      1779/1784/171vo

1 Febr. 1781  H.L. Wichers                     1779/1784/180

11 April 1781 Willem Rooyer                    1779/1784/199

18 April 1781 Bavius Nauta                     1779/1784/188

27 April 1781 L.A. Amelis Rengers              1779/1784/191vo

2 Mei 1781    Jacob Diderik van den Steen      1779/1784/193vo

15 Juni 1781  Hermanus Wolthers                1779/1784/199vo

7 Maart 1782  Maurits Cornelis Pasque          1779/1784/236
              de Chavones                      

7 Maart 1782  Gerard Maximiliaan
              Graaf van Rechteren              1779/1784/237

19 Maart 1782 Frans Julius Johan van Eysinga   1779/1784/239

23 April 1782 O.J. Alberda                     1779/1784/244

24 April 1782 Evert Jan Eeckholt               1779/1784/247

25 April 1782 Sicco Douwe Aylva                1779/1784/246vo

3 Juli 1782   Unico Allard (2) 
              Alberda van Mekema               1779/1784/259

16 Oct. 1782  Gerard Leonard Maximiliaan
              Taets van Amerongen              1779/1784/264

20 maart 1783 Willem van Solinge               1779/1784/276
         
23 April 1783 E.P. Smith                       1779/1784/280

22 Mei 1783   Coenraad Willem Bentinck
              tot Schoonhoven                  1779/1784/287vo

Ca.   1783    Petrus Camper.

23 Mei 1783   Frederik Jan Willem Robbert
              van Heeckeren van Ovelaar        1779/1784/288

30 mei 1783   Jacob Derk Braakel               1779/1784/289

5 Nov. 1783   A. Bertling                      1779/1784/298vo

21 Nov. 1783  Evert Christiaan Carel Willem
              van Heeckeren tho Nettelhorst    1779/1784/300

15 April 1784 J.T. Fockes                      1779/1784/312

20 April 1784 Bivius Nauta                     1779/1784/312vo

22 April 1784 W.G. Aldringa van Wirdum         1779/1784/314

26 mei 1784   Derk Fredik Baron van 
              Voorst tot Alerdinck             1779/1784/326

18 April 1785 R. Drews                         1785/1790/10

29 April 1785 J.B. Strick van Lintschoten      1785/1790/16vo

25 Mei 1785   G.J.J.A.A. van Dort 
              tot Holthuijzen                  1785/1790/21vo

26 mei 1785   Marius Anthony Carel Baron van 
              Voorst tot Borgel                1785/1790/22

24 April 1786 Gerard David op den Noort        1785/1790/61

25 April 1786 Evert Joost Lewe van Aduard      1785/1780/41

27 April 1786 Simon Appel                      1785/1790/41vo

27 April 1786 Jacob Joan Fockink               1785/1790/41vo

19 Mei 1786   Jan Louis Bose de la Calmette    1785/1790/60

7 Juni 1787   Jan Damian van Duren             1785/1790/81vo

16 Nov. 1787  Mr. Jan van Goor Hinlopen        1785/1790/92

12 Febr. 1788 Junius van Alema                 1785/1790/110vo

2 April 1788  Hermanus Eckeringa               1785/1790/120vo

11 April 1788 Jan Louis Bose de la Calmette    1785/1790/123vo

18 April 1788 J. Stegnerus                     1785/1790/125

22 April 1788 Jan Antonie Taets van Amerongen  1785/1790/125vo

28 April 1788 Hermannus de Waard               1785/1790/126

28 April 1788 Albert Hoekstra                  1785/1790/128vo

5 Mei 1788    Eyso de Wendt                    1785/1790/135vo

28 April 1789 Willem van Solinge               1785/1790/168

29 April 1789 H. of M. Lohman                  1785/1790/166vo

8 Mei 1789    Nicolaas Henderik Schrassert     1785/1790/216

22 Mei 1789   Willem Hendrik van Sytzama       1785/1790/221

22 Mei 1789   R.J. Sloet tot Everlo            1785/1790/221vo

20 April 1790 Adolf Carel Baron 
              van Beverveurde                  1785/1790/268

23 Juli 1790  T.A. Gerlacius van Stedum        1785/1790/280

18 April 1791 Diederick Jacob van Tuyl
              van Serooskerken                 1791/1794/10

26 Mei 1791   I.Z. Sloet tot Grimberg          1791/1794/27

24 April 1792 P.R. van Iddekinge               1791/1794/64vo

24 April 1792 L. Venhuijzen                    1791/1794/65vo

3 Mei 1792    Mr. Jan van Goor Hinlopen        1785/1790/92

14 mei 1792   Focco Willem Stennekes           1791/1794/71

30 mei 1792   Alexander van Dedem 
              tot Vosbergen                    1791/1794/75

5 April 1793  Hendrick Jacob van Tuyl 
              van Serooskerken                 1791/1794/107vo

Ca. 1793      H.G. Sickinghe

Ca. 1793      Hermanus Eckringa

Ca. 1793      Jr. Hans Willem van Plettenburg  

21 Mei 1793   Berend Frederik Schulz           1791/1794/116vo

25 Maart 1794 Jhr. Rienk Edzard Burmania       1791/1794/225

29 April 1794 Jan Otto van Ingen               1791/1794/239vo

30 April 1794 Maximiliaan Louis van Utenhove 
              tot Bottesteyn                   1791/1794/240

1 Mei 1794    F.O. van Sytzama 
              van Bellingeweer                 1791/1794/244vo

ALBERT EVERTZ.BONER.     6 Maart 1596      Ontvanger-gene-raal.

Eerst genoemde ontvanger-generaal van de Friese Admiraliteit. Aangesteld 6 Maart 1596 Chtb.4 op tractement van f.600,= per jaar. Gezw.gemeensman 1578-1581, 1591 en 1592. 
Schepen in 1582 en 1590. Burgemeester 1583-1588. In raad en secretaris Ged. Staten van Friesland. Ontvanger- en commies-generaal van de konvooien en licenten 
onder het College Adm.v.Fr. Albert Everts Boner was een zoon van Ever Boner en Hijlk van Aerntsma. Hij was gehuwd met Jarycke Dirck, zij kopen , behalve landerijen 
een hoekhuis bij de Brol te Leeuwarden. Gr.Con-sentb. 14 maart 1589 fol 116. Gestorven 3 Maart 1611. Zijn tamelijk beschadigde grafzerk lag in de in 1940 gesloopte 
Ned.Herv.Galileerkerk te Leeuwarden. De uit het latijn vertaalde tekst op het graf luid: "Bewonder hem, die hier ligt; Albertus Bonnerus, 
die in zijn binnenste alles bezat wat deugd verricht en de schoonheid van het rechtvaardige. Daarom ook regeerde hij, tot de staatdienst geroepen als een vader des vaderlands. 
Eindelijk keerde hij uit de vreemde terug tot zijn medeburgers. Arm Friesland- maar men mag niet opstandig zijn want juist het beste gaat eerst verloren." 
Het gedicht is aangevuld met gegevens uit het Iternerarium van Gotfr.Hegeneti uit 1630. Grafschriften Tussen Vlie en Lauwers deel 3. 
blz.43/-44. Prov.Bibl. E1413.
.

DR. GERLIAENS VAN RISPENS.     Juni 1598.    Advocaat-fis-caal.

Tevens raadslid,
Comm.Boek 1586/1625/158 R.A. Den Haag. En Winsemius fol. 828
.

DR. JOHANNES SAECKMA.      1 October 1598.         Secretaris.

Zie R.A. Den Haag. Comm.Boek 1586/1625/158 Johannes Saeckma, zoon van Suffridus Saeckma en daarom ook voorkomend als Johannes Suffridus Saeckma. 
Geboren in Kollum in 1572, overleden als presiderend raad in de Hove van Friesland 22 December 1636. In geschreven voor een rechten studie in Franeker Mei 1588, 
maakte na zijn studietijd een reis door Duitsland. Hij bezocht de Hogeschool te Heidelberg, waar hij werd ingeschreven 3 April 1594. Verkreeg in Bazel de Dr. titel 
in de rechten en liet zich in 1595 te Geneve inschrijven. In November 1595 in het vaderland teruggekeerd, deed hij de eed als advocaat voor de Hove van Friesland. 
Als zodanig was hij slechts kort werkzaam want kort daarna aanvaarde hij de post van secretaris van de Adm. te Dokkum. 
In 1600 werd hij procureur-generaal en in 1603 raadsheer van het Hof van Friesland. In 1626 behoorde hij tot het curatorium van de Franeker Hogeschool.
 Enige malen was hij afgevaardigde van Friesland naar de Staten-Generaal, terwijl hij ook in Friesland in verschillende commissies zitting had. 
Hij was gehuwd met Hylck Boner, uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren namelijk Theodorus en Suffridus.
Volgens Mr.Boelens Friesl. Hoo-geschool deel.2 pag.5, Nieuw Ned.Biografisch Woordenboek deel 2 kol.1255/56 en Winsemius folio 828.

J.H.J. VAN DER LEIJ.     9 Augustus 1599   Ontvanger-generaal.

Jan Hendrick Jarichsz van der Leij, geboren ca.1566 was gehuwd met Judith de Gordijn. Aangesteld tot Ontvanger-Generaal 9 Aug. en 12 Oct. 1599 volgens Resolutieboek. 
Ontvanger-Generaal van de Convoyen werd hij genoemd in de Resolutie St.Generaal 21 Mei 1612. In samenwerking met Court Boddeker te Bremen, aan gelokt door 
een hoge beloning uitgeloofd door de Staten-Generaal voor het vinden van een oplossing ter bepalen van de "lengten op zee" werd zijn oplossing ingezonden.
 De oplossing bestond volgens hem in een regel voor de stuurman om zich van de bij schatting van de afgelegde koers gemaakte fouten rekenschap te geven met 
een nieuw uitgedachte soort platte paskaarten met bijbehorende doorschijnende "lopers". Na on-en gunstige beoordelingen gaf hij als bekend wis-en zeevaartkundige 
in 1615 bij Abram van den Rade te Leeuwarden een geschrift uit: Het gulden Zeeghel des Groote Zeevaert. Zijn idee werd nogmaals beoordeelt en op 17 Nov. 1617 werd 
hem een beloning uitgereikt van slechts f.600,=. Na een reis met een jacht van de Rotterdamse Admiraliteit voldeed het toch niet aan de verwachtingen. 
Na nog een aantal boeken op zeevaartkundig gebied geschreven te hebben, wierp hij zich door teleur-stellingen op de theologie. Hij leefde nog in 1630.
 N.N.B.W. deel 3  kol. 76-6/767. Stb. deel 2 pag.260. Winsimius pag 906. Jan Jansz Starter geb.1593/94 te Londen, dichter, toneel-schrijver en boekverkoper "In d'Engelsche Bijbel" op 
de Brol te Leeuwarden leent op 26 Febr.1616 van Jan Hendrick Jarichsz, ontvanger-generaal der convoyen te Dokkum, 276 Car.Gld. welk bedrag hij zal terug betalen uit de 
opbrengst van de levering van boeken en papier aan het College van de Admiraliteit te Dokkum, wat op 18 Nov. 1616 ook gebeurt. Hyp.Bk. 1615/1616 fol.110
.

MATHIJS VAN OENAMA.          18 Juli 1598.           Raadslid.

14 Maart 1601 overleden. St.de Erentf. Mathias van Oenama. Raad ter Admiraliteit. Graf te Oudeschoot, met 4 kwartierwapens. Volgens Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl. B6163.
.

ADAM VAN EYSINGA.             22 Mei 1598.           Raadslid.

Aede van Eysinga werd geboren in 1560 en overleed 2 Juni 1619, was een zoon van Frans van Eysinga en Lisk van Jousma. Hij ging rechten studeren in Leiden en werd aldaar in geschreven
3 Sept.1580 en deed een studie reis naar Duitsland. Werd in Oct.1585 te Heidelberg ingeschreven, waar hij naar het schijnt de doctoralen graad verkregen heeft.
 In Friesland terug gekeerd werd hij lid van de Staten en in 1596 was hij afgevaardigde naar de Gen.Staten. In 1598 werd hij raadslid van de Admiraliteit van Dokkum, 
8 April 1608 raadslid in het Friese Hof, waarin hij tot zijn dood zetelde. Hij maakte verder deel uit van verschillende onderzoek commissies. 
Aede van Eysinga huwde 1587 met Foeck van Eelsma welke overleed 2 Nov.1626, zij was een dochter van Jelte en Wick van Galama. Zie: N.N.B.W. deel 3. kol.376 en deel 4. kol.586/587.

DR. HERO VAN HOTTINGA.       +/- 1603.       Advocaat-fis-caal.

4 Oct. 1606 trouwd Dr. Hero van Hottinga met Jantien Gerbrands Osinga, zie Dokkumer trouwboek. Zijn weduwe J.G.Osinga leefde nog in 1640 volgens Stemcohier 1640 Driesum no.34. Bij een subsidie aanvraag van de Adm.v.Dokkum, resolutie St.Gen. 19 April 1617 werd hij genoemd als fiscaal van de Adm.v.Dokkum.
Op 24 April 1616 verklaart Jan Jansz Starter, geboren 1593/94 te Londen. Dichter, toneelschrijver en boekverkoper "In d'En-gelse Bijbel" op de Brol te Leeuwarden, van Dr. Hero v. Hot-tinga, raad en fiscaal v.d Adm v.Dokkum gekocht te hebben
"een bruin blesset hinxtpeert" voor de somma van 91 daalders, welk bedrag hij zal betalen 1/3 met gereed geld, zodra hij van "de Messe van Francfort naestcommende "weer zal zij thuis ge-komen en 2/3 met boeken tot gelieve van de verkoper. Op 15 Nov. 1616 blijkt de schuld te zijn voldaan. Hypt.bk 1615/1616 fol 261.
.

JR.JOHAN RENGERS VAN DER ARENTSHORST. 20 Sept.1597.  Raadslid.
       
Jr.Johan Rengers van der Arentshorst was een zoon van Jr.Ge-ert en Henrica van Holte. In het Ridderschap van de Veluwe, 17 April 1607-1612, burgemeester van Hattem, raadslid van de Adm. van Dokkum. Huwde 1e keer met Jkvr.Doretea Grauwert, welke overleed 17 Febr. 1600 en begraven is in de kerk van Kollum, zij was een dochter van Roelof heer van Weerdesteyn en Magaretha van Brederode. Hij huwde voor de 2e keer in Mei 1601 met Helena van Kemnade, dochter van Geert en Johanna Torck.
Grafschriften in Friesland Prov.Bibl.B6163 en N.N.B.W. deel 3
kol.1-066 
.

WILLEM VAN VIERSSEN.          16 Juni 1627.          Raadslid.

Geboren ca 1563. Muntmeester van Friesland 1599. Gezw.gemeens-man 1607/1608 en Schepen 1609 van Leeuwarden. Kapitein van de burgerij, rentmeester der domeinen, lid Staten Generaal en raadslid van de Adm.v.Dokkum. Gehuwd met Tiethke Godefride. Overleden 20 Oct. 1641, begraven te Leeuwarden. Van Vierssen: Stamboek 1 blz.330 en 2 blz.219. Wapenheraut 1907 blz.385. Genealogysk Jaerboekje 1972.
.

TYAERDT VAN AYLVA.           20 April 1608.          Raadslid. 
Tyaerd van Aylva werd geboren ? en overleed 28 Febr.1628, was een zoon van Ulbe en Saepk van Wynia. Hij woonde op Meckema-
state te Rinsumageest. Werd op 26 mei 1601 benoemd tot griet-man van Dantumadeel en in 1615 als buitengewoon gecommiteerde uit Oostergo naar de Staten Generaal om te voorzien in de geschillen omtrent de godsdienst ontstaan en om plannen te maken voor het houden van een nationale synode. Had zitting in de Fr.Adm. en werd benoemd 20 April 1608 en 17 April 1618.
Volgde in 1620 als gevolmachtigde van Dantumadeel de lijkstatie van Graaf Willem Lodewijk de Friese stadhouder. Trouwde
22 Nov. 1612 met Jets van Aylva dochter van Epo en Ynts
Sy-bethsdr van Scheltema. N.N.B.W. deel 7 kol 63.
.

FREDERICK VAN EPEMA.         10 April 1610.          Raads-lid.

Werd benoemd 23 April 1608. R.A. Commissieboek 1586/1625/265vo
Tevens 10 April 1610. R.A. Commissieboek 1586/1625/274 zie ook resolutie 16 April 1611 Staten van Friesland.
.

GABIUS HANCKEMA.                Ca. 1616.            Raadslid.

Raadslid voor Stad-en Landen. Gabius Hanckema ging in ondertrouw 25 Mei/9 Juli 1616 met Greatie Pieters van Pieterburen volgens Harlinger- en Dokkumer trouwboek.
.

HARRENT HENDRICKSZ FOGEL.       12 Juni 1609.        Raadslid.
 
Werd benoemd 12 Juni 1609. R.A. Comm.Boek 1586/1625/271vo en ook 16 April 1614. R.A. 1586/1625/299. Harrent Hendricksz Fogel was bijna onafgebroken Volmacht v.d.Landsdage 1607-1629 voor het Bild. Graf van zijn broer in N.H.kerk te St.Annaparochie. Zie Resolutieboek Friese Staten.
.

HOBBE DIRCKS VAN BAERDT.        26 Maart 1618.       Raadslid.

Hobbe Dircks van Baerdt werd geboren 19 Mei 1591. Werd als student ingeschreven te Franeker 21 Aug. 1610, was grietman van Haskerland van 1615-1650. Volmacht v.d. Landsdage en 
werd 1618 gecommiteerde van de Adm.van Dokkum. Was deputeerde van de Friese Staten in 1638, 1653 en gedeputeerde van de Staten Generaal in 1650. 
Van 1652 tot 1655 Curator van de Franeker academie. Hij overleed 11 April 1655. Zijn ouders waren Dirck Hobbes van Baerdt en Mary Clant. 
Hij trouwde de 1e keer 17 Maart 1617 met Apollonia van Vierssen te Leeuwarden welke in juni 1630 overleed de 2e keer trouwe hij 15 Mei 1642 te Joure met Tintie van Bootsma, 
welke in Oct.1652 te Joure overleed. Op 18 Maart 1644 heeft de Heer Hobbe van Baerdt Grietman van Haskerland en mede raadslid van de Friese Admiraliteit de eerste steen gelegd van de kerk te Joure. 
Hobbe van Baerdt vertegenwoordigde de Adm.v.Fr. bij de huwelijks onderhandelingen van Graaf Willem Frederik vorst van Nassau met Prinses Albertina.
 Zie:Vrije Fries 1966 47e deel blz.26. Genealogie van het geslacht Baerdt in:Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Gennootschap "De Nederlandsche Leeuw" 1930 blz.87. Zie ook N.N.B.W. deel 10. kol.30. 
.

MR.MEYNAERT SCHELTENS VAN AITSMA.    15 Aug.1602.    Advocaat.

Advocaat-fiscaal 15 Aug.1602  R.A. 1586/1625/220vo. Secretaris 29 April 1603 R.A. 1586/1625/231vo Geboren in 1567, overleden 2 Sept.1640. Hij trouwde met Catharina van Juckema, welke 3 April 1632 overleed. Studeerde in Franeker en gaf daarna onderwijs in het recht te La Rochelle. Naar het vaderland teruggekeerd bekleed hij te Dokkum tot ca 1633 het ambt van secretaris. Zijn vader Lieuwe van Aitsma was historicus en schrijver van Saken van Staet en Oorlog. Winsemius pag.913. Stamboek Fr.Adel deel 2 pag.161. Vrije Fries 1921 deel 27/2. Art.G.Das.
.

JR.BOCKE VAN BURMANIA.         28 April 1621.        Raadslid.

Geboren ca 1580, overleden 1628/29 te Edens, het was een zoon van Popo en Clara Frauenhoven. Hij is 2 maal getrouwd geweest de 1e maal omstreeks 1610 te Edens met Frau van Burmania, dochter van Upco en Rints van Roorda, zij overleed in 1621. Hij hertrouwde 8 Jan.1622 met Juffer Ursel van Roorda van Dokkum, dochter van Feye van Genum en Doedt Uninga van Hoytema, volgens Dokkumer trouwboek. Hij werd in 1600 grietman van Hennaarderadeel, 4 Juli 1602 dijkgraaf en 29 Jan.1614 lid van Ged.Staten. In 1615 voor de Staten lid van de commissie tot het introduceren en beedigen van nieuwe regeringsleden van de stad Franeker. Voor Westergo had hij zitting in Adm.v.Dokkum.
Stamboek Friesche Adel. Zie ook N.N.B.W. deel 7 kol 232.
.

PIETER WOPKESZ CROMWAL.     6 Mei 1623.    Ontvanger-gene-raal.

Tevens raadslid zie R.A. 1586/1625/374.    
Er werden t.b.v. de Directie van de Groote Lijnbaan ordinan-tieen afgegeven. Zie aantekeningen in Archief Beyma, Prov. R.A. Archief te Leeuwarden.
.

DR.JOHANNES RENNEMAN.     4 September 1626.  Advocaat-fiscaal.

Johannes Renneman werd in 1610 advocaat van de Hove van 
Frie-sland. 17 Augustus 1610 trouwde hij voor het gerecht te Leeuwarden met Elisabeth Wibedr. van Leeuwarden. Zijn vrouw moet binnen enkele jaren zijn overleden want hij hertrouwt in September 1614 te Leeuwarden met Frouckien Wiardijdr. van Groningen. Uit dit huwelijk werden vermoedelijk 2 kinderen geboren t.w. Albartus en Geertruid. Geertruid trouwt later met Frans Canter van Dokkum. Rennenman is overleden voor 1659 en werd begraven in de voormalige Ned.Herv.Galileerkerk te Leeuwarden. Grafschriften tussen Vlie en Lauwers deel 3 blz.32 Prov.Bibl.Leeuwarden E1413. Zie ook 2e. Resolutieboek v. Kollumerland ca 1617/1650 blz.211r.
.

DR.HERO WIARDA.           16 Mei 1627.               Raadslid.

Genoemd op klok van 1630 in Ned.Herv.Kerk te Surhuizum. Ook genoemd in Sententieboek G 3. fol 11. 8 Juli 1624. Proc.boek
R 3. fol 87. 15 Juni 1626 en op vele plaatsen als procureur in het Rechtelijk Archief. Was getrouwd met Maria van Voort. Zie ook Grafschriften Tussen Vlie en Lauwers Deel 1 blz.53  P-rov. Bibl.Leeuwarden E1413.


DR.SCHELTE MEYNARDUSZ VAN AITSMA.   8 April 1631.  Secretaris.

Op verzoek van zijn vader werd hij in 1631 benoemd tot zijn mede-secretaris, en 8 April 1631 werd hij beedigd. Stamboek deel 1 pag.311 Als rechtsgeleerde komt hij voor in de Kron.
Hist.Gen.Utrecht 1867. Stamboek deel 2 pag.161. Op 27 Nov.1641 getrouwd met Rijckien van Rosema te Boerum. Dokkumertrouwboek. Op 4 Nov. 1649 wordt zijn huwelijk voor de 1e maal geproclameerd te Harlingen met Christina Rogediel van Amsterdam. Omstreeks 1654 koopt Schelte van Aitsma voor 5600 goudguldens een woning te Harlingen en wordt tot de allerrijkste van Harlingen gerekend. Uit: Harlingen de vermaerde zeestad. Wordt ook genoemd in verkoopacte Admiraliteits complex te Dokkum in 1646. Prov.R.A.Leeuwarden, rechtelijk archief Dokkum- no. CC4
.

JR.EDZERT VAN BURMANIA.         Ca. 1630.            Raadslid.

Overleden Ao 1632. De edele en erentfeste Jor.Ezert van
Burma-nia. Grietman van der bild en mede Gecom. Adm tot Dokkum + Ao 1632 De 5xBRIS Gerust ovt 39 jaren. Grafzerk in Ned.
Herv-.kerk te Britsum. Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl. Leeuwarden B6163.
.

JR.FECCO VAN JELTINGA.          Ca. 1615.            Raads-lid.
                   
Jr. Fecco van Jeltinga was een zoon van Gatze van Jeltinga en Jeltje Doeckes van Aysma. Hij zelf was getrouwd met Tjemck van Wychel, dochter van Piecke van Wyckel en Anna Epesdr Bootsma, hij overleed 8 Juli 1616 en is begraven in de Ned.Herv.kerk te Buitenpost. Zie hier het wapenbord en helmteken Jeltinga/
Ays-ma/Wychel/Bootsma. Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl. te Leeuwarden. B6163
.

SUFFRIDUS SAECKMA.              Ca. 1635.            Raadslid.

Was een zoon van Johannes Saeckma en Hyck Bonner. Advocaat van het Hof, grietman van Dantumadeel en gecommiteerde van de Adm. v. Dokkum en lid van de Staten van Friesland. N.N.B.W. deel 2 kol 1255/56. Was een schoonzoon van Thomas Gerritse, burgemeester van Stavoren. Zie: Westindische Compagnie kamer van Stad en Landen. Auteur Jhr.Dr.P.J.van Winter Prov.Bibl. Leeu-warden. C28013.
.

CLAES JAN RUNIA.             Ca. 1644.     Ontvanger-gene-raal.

Er werden t.b.v. de Directie van de Groote Lijnbaan ordinan-tieen afgegeven. Zie aantekeningen in Beyma Arch. Prov.Rijks-archief te Leeuwarden. In 1648 verkoopt Claes Jan Runia aan Kapt. Juryen Jan Groenenwold zijn woning aan de Zuiderhaven te Harlingen voor 1805 goudguldens.GERRIT NOEST.              7 April 1644.             Raadslid.   
Genoemd in verkoopacte 1646 Admiraliteitscomplex te Dokkum. Prov.Rijksarch.Leeuwarden. Rechtelijk archief Dokkum no.CC4
.

GIJSBERT DE WIJCKERSLOOT.    Ca. 1645.               Raadslid.

Genoemd in verkoopacte 1646 Admiraliteitscomplex te Dokkum. Prov.Rijkarch.Leeuwarden. Rechtelijk archief Dokkum no.CC4
.

TJALLING VAN EYSINGA.        24 Maart 1648.          Raadslid.

Geboren in 1596, overleden te Marssum in 1653. Woonde op de stins Heringa-state te Marssum en is in 1620 gehuwd met Eets van Hiddema, welke in 1676 overleed, zij was een dochter van Andries en Aelcke van Galama. Als friese edelman volgde hij in Juli 1620 de lijkstatie van Graaf Willem Lodewijk van Nassau. 30 Nov. 1639 benoemd tot grietman van Menaldumadeel en vol-macht tot de landsdage voor Westergo. In 1647 werd hij curator van de Friese Hogeschool te Franeker, 1648 raadslid van de Fr. Admiraliteit. In 1650 afgevaardigde naar de Grote Vergadering in den Haag. Hij ondertekende met vele van zijn geslacht op 23 Juli 1640 de resolutie waarbij Graaf Willem Frederik van Nassau door de Staten tot stadhouder van Friesland werd geko-zen. N.N.B.W. deel 4. kol 592/93.
.

WOPKE TEUNIS FABER.        21 Maart 1650.  Ontvanger-gene-raal. 
Er werd t.b.v. de Directie van de Groote Lijnbaan ordinantieen afgegeven. Zie Archief Beyma. Prov. R.A. Leeuwarden. Advocaat-
fiscaal wrdt hij genoemd in het vonnis van de krijgsraad ter zee, 11 Juli 1653 waarbij Kapt.Jan Koenders onbekwaam werd verklaar om verder ter zee te dienen, het vonnis is mede ondertekend door M.H.Tromp en M.A.de Ruyter.
.

GERRARDT BUIJNINCK.        2 Augustus 1652.          Raadslid.

Geboren omstreeks 1615 als zoon van Lubbertus en Trijntje Schuyrinck. Studeerde 6 Aug.1634  eerst in Groningen, vervolgens 21 Dec. 1637 in Leiden. Werd in 1652 secretaris van Groningen en was in de jaren 1650 tot 1663 een aantal jaren raadsheer. In 1652 gecommiteerde van de Fr.Admiraliteit te Harlingen. In 1655, 1658 en 1661 gedeputeerde van de Staten van Groningen, bovendien van 1653 tot 1663 een aantal jaren curator van de Groningse Hogeschool. Bij een oproer in 1657 werd zij huis in Groningen geplunderd. Hij trouwde 8 Juni 1639 te Groningen met Hendrikje Pollinge, die hem 5 kinderen
scho-nk. N.N.B.W. deel 2. kol 274.
.


ABRAHAM GROENENWOUT.   Ca. 1653. Ontvanger-generaal Groningen.

Omstreeks 1653 is Abram Groenwout provisioneel Ontvanger-generaal van het gewest Groningen over de extra ordinaris equipage naar Brazilie. Zie register van ingekomen brieven op het College over de jaren 1667 v.v. in Beyma-archief, Prov.
Ri-jksarchief Leeuwarden. Was getrouwd met Nieske Jans Wiersma volgens Harlinger Proc.boek 1662. 26 April 1661 secretaris voor de Extra-ordina-ris equipage van Groningen. Resol.Boek Stad-en Lande. In 1665 komt hij eveneens in die functie voor doch tegen de zin van het college, hem wordt gelast zich van alle dingen te onthouden, 18 Mei 1665 Arch.Beyma.
Zie ook onder Commies/klerk secretarie. 
.

DR.FRANCISCUS CANTER.    22 Februari 1654.   Advocaat-fiscaal.

Dr.Frans Canter geboren te Dokkum in 1624. Advocaat van de Hove van Friesland in 1647, 10 October 1648 burger van Leeuwarden. 
Gehuwd, eerste huwelijks proclamatie 8 Juli 1649 in de kerk te Leeuwarden, met Geertruid Reneman van Harlingen volgens Harlingertrouwboek. 
Zij overleed 11 Mei 1657, uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren waaronder Anna Clara welke trouwde met Dr.Ericus Haersma. 
Op 28 Mei 1659 hertrouwde Frans Canter te Dokkum met Adriaentie Vroom van Dokkum, Dokkumer-trouwboek. Zie ook Harl.Proc.boek 1662/1663. 
Dr.Frans Canter overleed 17 Februari 1679. Zijn graf was te vinden in de in 1940 gesloopte  Ned.Herv.Galileerkerk te Leeuwarden. 
In 1672 wordt het vermogen van Frans Canter berekend op f.52.000,=  Zie: Harlingen de vermaerde zeestad. Grafschriften tussen Vlie en Lauwers deel 3. blz.38 Prov.Bibl.Leeuwarden E1413. 
Testamenten Geertruid Reneman * Franciscus Canter Harlingen 1656, band EEE no.2 Folio 141 en 
Franciscus Canter * Aeltie Nooderbos Leeuwarden 1680, band EEE no.5 folio 131. v.h. Hof Provinciaal, Prov. Rijksarchief te Leeuwarden.
.

BERNARD ALTINGH.            5 Juli 1655.             Raadslid.

Geboren ca 1600 te Groningen maar niet uit het bekende ge-slacht. Op 7 Novenber 1631 werd hij syndicus van de stad. Hij schreef een aantal boeken en werd wegens herhaald wangedrag, maar waarschijnlijk ook wegens zijn gematigde houding tegen over de Ommelanden, op 5 December 1643 oneervol ontslagen. Hij werkte mee aan juridische studieen, mede om zich te rehabiliteren. Kort daarna werd hij weer in genade door de stadregering aangenomen. In 1655 lid van de Adm.v.Friesland te Harlingen voor Groningen. Waarschijnlijk kort daarna gestorven. was 24 April 1625 in het huwelijk getreden met Clara van Hulten.
Gron.Volksalmanak 1905, blz. 76. en N.N.B.W. deel 1. kol. 93.
.

DR.ADIGIUS ADIUS.           4 Juli 1653.          Secretaris.

Aangesteld als secretaris voor de Friese admiraliteit 4 Juli 1653, zie Commissieboek 1651/1659/113 R.A. Den Haag. Op 23 Mei 1680 werd hij benoemd tot lid in de Raad van State. Getrouwd geweest met Frouck van Dijkstra, welke overleed en begraven is te Huizum. Ao.1667 st. Frouck van Dijkstra vr. van Adigerus ab Adius secr.v.d.Adm.v.Fr. Grafschriften in Friesland. Pr.Bibl. te Leeuwarden B6163. In 1672 wordt het vermogen van Dr.Adi-gius Adius berekend op f.35.000,= Zie:Harlingen vermaede zee-stad.
.

WICHER WICHERS.            24 Maart 1659.            Raadslid.

Geboren omstreeks 1632, overleden 1682, zoon van de Groninger lakenkoopman Wicher Rotgersz en Beertien Schoeninx. In 1659 raadslid Fr.Adm. voor Groningen. Lid van de Prov.rekenkamer 1660-1682 en gedeputeerde van de Staten-generaal. Hij huwde op 26 April 1658 met Margaretha Eeck, dochter van Dr.Johan Eeck en Allegonda Asserhuis. N.N.B.W. deel 10 kol 1199/1200. Neder-lands Patriciaat 1931/1932. 350/351.
.

AEPES JOHANNIS AEPKENS.     7 Januari 1660.          Raadslid.

Zie: Commissieboek 1659/1664/10vo. R.A. Den Haag.
.

SYBRAND BAARDT.       9 Augustus 1649.     Ontvanger-generaal.
 
Woonde in het huis naast het Oude College op de Zuidzijde van de Zuiderhaven. Harlinger Proc.boek pag.159.
.

SAECKE ALEFSZ. VAN IDSINGA.   Ca. 1665.    Ontvanger-generaal.
  
Ook raadslid 12 April 1679 zie Commissieboek 1671/1679/409. R.A. Den Haag. Geboren in 1628, overleden 24 Maart 1697. Volgens Stamboek deel 1 blz.184 en deel 2 blz.123. Zijn graf met zerk in de Grote kerk te Harlingen. Hij was gehuwd met Coeniera Feaslkent. In 1665 verkochten Abram Groenenwold en zijn vrouw aan Saco Idsinga ontvanger-generaal hun huis. Harlinger Proc.Boek pag.159v.
.

JOHAN CLANT VAN STEDUM.   23 April 1663.   Ordinaris raads-lid. 
Johan Clant, heer van Nittersum, Stedum en Ringenum. Zoon van Adriaan en Hille Clant, overleed in 1694. Zijn echtgenote was Anna Coenders van Helpen, vrouwe van Duinenbroek. Johan Clant was sedert 7 Juni 1658 schepen van de Noordzijde van Appingedam. In 1659, 1660 en 1667/69 gedeputeerde van de Staten van Groningen. In 1662, 1665 en 1670/84 lid van de Staten-generaal en in 1663 ordinaris raadslid v.d. Fr. Adm. te Harlingen. In 1669 liet hij het kasteel of de borg Nittersum geheel verbou-wen naar plannen van de beroemde bouwmeester Philips Ving-booms. Zijn beeltenis van Romb.Verhulst komt voor op de graf-tombe in de kerk van Stedum. N.N.B.W. deel 3 kol 218/219.  
.JAN BIJENCORF.              20 April 1661.           Raadslid. 
Zie: Commissieboek 1659/1664/63vo en ook Harl.Proc.boek 1-664.
.

MR.SCATO GOCKINGA.          12 Juni 1679.            Raadslid.
 
Mr.Scoto Gockinga geboren te Groningen 4 December 1624, over-leden te Groningen 19 Juni 1683. Hij was een zoon van Ludolf Henrici Werumeus en Hilli Gockinga, hij nam dus de naam van zijn moeder aan. In 1647 student te Utrecht, na zijn promotie werd hij in 1652 gezworene van Groningen. Op 22 Mei 1665 secretaris en 1671 raadslid van Groningen. In 1673 tekende hij het verbond met de koning van Spanje. In 1679 raadslid voor Groningen van de Fr.Adm. te Harlingen. In de jaren 1680, 1682 en 1683 curator van de Groninger Hogechool. Uit zijn 4 Septem-ber 1651 gesloten huwelijk met Geesje Wichers dochter van Wicher Rotgersz en Beerta Schoning werden 2 kinderen geboren.
N.N.B.W. deel 3. kol.472/473.
.

EGBERT CLANT TOT NYENSTEYN.  25 Mei 1685.  Ordinaris raadslid.

Egbert Clant jonker en hoveling op Schelkema-Nyenstein tot Zandeweer. Geboren te Zandeweer op 16 October 1634, overleden 24 Maart 1709. Zoon van Ezard Jacob Clant en Bawe Coenders van Helpen. Student te Groningen op 30 Nov.1650. President van de Ridderschap van Groningen en Ommelanden. Curator van de acade-mie in 1661, 62,65,66,83 en 1685. Raadslid in de Fr.Adm. benoemd in 1685 en 1704. In Gedep.Staten in de jaren 1672, 7-5 en 76, 92, 1707 en 1708. Luitenant van de Hoofdmannenkamer in 1693 en 1694. Egbert Clant was gehuwd met Anna Lewe van Klin-kenborgh, welke overleed in 1707, beide werden te Zande-weer begraven en lieten 3 dochters na. N.N.B.W. deel 3. kol. 222. R.A. Den Haag. Commissieboek 1685/1692/14 en 1701/1708/86.  
.

MR.EVERAARD BOOTH.          24 April 1665.           Raadslid.

Mr. E.Booth heer van Mijdrecht, geboeren te Utrecht 15 Augus-tus 1638, overleden 2 November 1714. Zoon van burgemeester Dr. Cornelis en Digna van Wykerslooth, studeerde 1655 rechten in Utrecht. Werd raadslid voor Utrecht in Adm.v.Fr. 24 April 1665. In 1674 in raad v.h. Hof van Utrecht. Hij trouwde met Elisabeth Gerobulus welke overleed in 1681 en hertrouwde in Amsterdam in 1685 met Catharina Aletta Pels.
N.N.B.W. deel 3. kol. 144  Comm.boek Den Haag. 1665/1670/27vo.
.

BEERENT HARMENS.          Ca. 1675.        Ontvanger-gene-raal.

Beerent Harmens getrouwd met Anna Baroldsdr.Fuust. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren waaronder Anna Geertruid geboren 13 October 1700 welke trouwd op 25 September 1718 met haar volle neef Gulbartus Knock. Zie verklaring bij graf Laurentius de Blau. Grafschriften:Tussen Vlie en Lauwers. Deel 3. pag. 27/28. Prov.Bibl.Leeuwarden. E 1413.
.

IDZARDUS VAN GERROLDSMA.    Ca. 1675.                Raadslid. 
Overleden 26 October 1676. Rekenmeester + Raad ter Adm. Burge-meester dezer Stad. Act 44. Begraven te Franeker. 
.

ADRIAEN VAN HEERD TOT CRAYEVELD.    27 Maart 1693.   Raadslid.

Was ook bewinthebber van West Ind.Compagnie voor de provincie Gelderland. 2 Dec 1677 getrouwd met Mechtelt Adriaan Huma.
Zie trouwboek Tietjerksteradeel voor 1812.
.

DR.ERICUS HAERSMA.          15 April 1697.           Raadslid.

Advocaat van de Hove van Friesland 1673. Raadlid Fr.Adm. en Burgemeester van Harlingen. Zoon van Arent Eerckes en Hyck van Harkema. Getrouwd, attestatie van Leeuwarden 18 Februari 1676 met Anna Clara Canter dochter van Frans Canter.
.

DR.PAULUS JACOB VAN GEMMENIGH.  24 Augustus 1678.  Secreta-ris.  
Ook advocaat-ficaal. Dr.Paulus Jacob van Gemmenigh was en zoon van Dr.Jacobus van Gemmenigh en Charina van Kingma, weduwnaar van Maria Adigerusdr Adius. Dr.P.J.v.Gemmenigh huwd 18 Novem-ber 1683 met Aeltie Beilanus. Hij overleed voor 1703.
Comm.Boek 1671/1679/375. R.A.Den Haag. Genealogysk Jierboek 1976 blz.37/38 en ook St.Boek deel 2. pag 7 en 26.
.

WICHER WICHERS.            17 Augustus 1682.         Raadslid.

Wicher Wichers 11 Mei 1651 gedoopt te Groningen en aldaar overleden 25 Augustus 1715, was enige zoon van Abraham Rotgers Wichers en Wibbina de Drews. Secretaris en later lid van de hoofdmannenkamer, vervolgens lid van de Prov.rekenkamer. In 1682 lid van de Adm. van Friesland te Harlingen. In 1683  raadsheer en 1707 burgemeester van Groningen. Was in 1689 lid van de Staten-generaal en Generaliteits Rekenkamer. In 1693 lid Raad van State, ambtman van Gooreecht en drost van het Oldambt. In 1698 lid van de Adm.van Amsterdam. Zat na 1707 afgevaardigde van de Staten-generaal in diversen onderhandelingscommissies. Hij huwde 18 October 1673 met Beerta Tammen.
Comm.Boek 1680/1684/102vo. N.N.B.W. Deel 10. Kol.1200
.

PAULUS LAMAN.     Ca. 1683.    Secretaris voor Prov.Groningen.

Volgens Gron.stukken d.d. 22 Juni 1683.
.

MR.ADGERIUS ADIUS.             6 April 1684.         Raadslid.

Comm.Boek. 1680/1684/139. R.A. Den Haag.
.

DR.JACOB VAN DER WAIJEN.       28 Maart 1687.      Secretaris.

Comm.Boek. 1685/1692/64. R.A. Den Haag. Aml.Grietman pag.310.
.

HECTOR EPEUSZ GLINSTRA.        29 April 1689.        Raadslid.

Hector Epeusz Glinstra getrouwd met Johanna Hillegonda 
Assue-rusdr. van Viersen. Grietman van Tietjerksteradeel. Gecommiteerde in het Mindergetal en raadslid van Adm.v.Fr. te Harlingen. Comm.Boek. 1685/1692/129 R.A. Den Haag. Zie ook:
Genelogysk Jierboek 1976 blz.42.
.

DANCKERT DE KEMPENAER.       22 Maart 1688.        Secretaris.

Zoon van Hendrick de Kempenaer en zijn 3e. vrouw Geertuijsd Jacqul van der Waijen. Dancker de Kempenaer werd geboren 15 November 1668 te Amsterdam en overleed 25 Juli 1746 te 
Leeu-warden. Comm.Boek 1685/1692/89 R.A. Den Haag. 
St.Boek deel 2 pag. 239/240.
.

CHRISTOFFEL BERGH.           30 April 1708.          Raadslid.

Geboren te Nijmegen 31 December 1639 en daar ook overleden 18 Juli 1719. Hij was raad, schepen, burgemeester, regent en gedeputeerde van het Kwartier. Gecommiteerde van de Staten-generaal. Raadslid Adm.v.Friesland. Kolonel van de burgerij. Hij trouwde 1 Juni 1675 met Sara Crucus, geboren te Nijmegen.
N.N.B.W. deel 9. kol.46. Comm.Boek. 1701/1708/285. 
R.A. Den Haag.
.

JR.SJUK TJAARD VAN BURMANIA.      18 April 1692.     Raads-lid.

Woonde op Jornsma en was tevens grietman. Comm.Boek 
1685/169-2/-215 R.A. Den Haag. Prov.Bibl. te Leeuwar-den onder Admirali-teit Signatuur 317 KvF.
.

DR.BAROLT KNOCK.        27 Maart 1687.     Ontvanger-gene-raal.

Geboren te Groningen en overleden te Leeuwarden, begraven te Buitenpost. Hij liet zich 28 Januari 1679 als student in-schrijven aan de Groninger Hogeschool. Werd in 1687 ontvanger van de Fr.Adm te Harlingen, 31 December 1698 raadslid van de Hove van Friesland, welk ambt hij meer dan 20 jaar bekleedde. Hij trouwde 5 Maart 1693 met Juff.Barbara Bay van Leeuwarden, zie kerkeboek Sexbierum en in 1731 met Maria Lant. 
N.N.B.W. deel 9 kol.532. Comm.Boek 1685/1692/63 R.A. Den Haag.


JULIUS SCHELTE VAN AITSMA.       7 Mei 1693.         Raadslid.

Gecomb. en Reg. Burgemeester Stad Dokkum. Op 23 November 1693   getrouwd met Sara van der Broek van Alkmaar. Comm.Boek 
1693/-17-00/7. R.A. Den Haag.
.   
       
DIRK CLANT.             14 April 1695.     Ordinaris raadslid.

Jonker en hoveling Dirk Clant heer van Hanckema. Geboren 12 Januari 1638 te Zandeweer, overleden op Hanckema 10 April 1700
zoon van Ezard Jacob Clant en Bave Coenders van Helpen. Stu-dent te Groningen 20 November 1652, Schepper van Zande-weer 1661-1663, extraordinaris raadslid van Groningen en Ommelanden in Adm.v.Amsterdam 1687-1688. Lid van Gedep Staten van de Ommelanden in 1663, 1664, 1673, 1674, 1685, 1686, 1699 en 1700. Lid van de Staten-generaal 1679 en 1680. Luitenant van de Hoofdmannenkamer van Groningen 1689 en 1690. Ordinaris raadslid Fr.Adm. te Harlingen 1695. In 1676 kocht hij de borg Hanckema onder Zuidhorn. In 1660 huwde hij met Margriet Josina Ripperda bij wie hij een zoon kreeg Maurits Clant. N.N.B.W. deel 3 blz.220/221. Comm.Boek 1693/1700/66 R.A. Den Haag.
.

ALEPH MATHIJSZ VAN IDSINGA.   13 Nov.1691.   Advocaat-fis-caal.

Aleph van Idsinga werd geboren 29 November 1663 en overleed te Harlingen op 4 December 1738. Hij was een zoon van Mathijs van Idsinga en Hendrina de Loe. Kapitein van een kompagnie infan-terie onder het regiment van zijne Vorstelijke Doorluchtigheid de Erfstadhouder. Daarna raadslid en advocaat-fiscaal van de Adm.v.Friesland te Harlingen. Hij huwde met Eena Beilanus attestatie 22 Juli 1688. in 1732 wordt er een testament opgemaakt van Aleph en Eena terwijl op 24 maart 1746 hub nalatenschap wordt beschreven. Genealogysk Jierboekje 1976 blz.38/39.  Comm.Boek 1685/1692/206. R.A. Den Haag.
.                         

DR.ALEXANDER WIEDENBURGH. 6 Januari 1699.  Ontvanger-gene-raal. 
Overleden voor 1728 volgens Stemcohier L.Vr.Parochie Oldega-rijp, Billanden no.33. Comm.Boek.1693/1700/165vo R.A.Den Haag.
.

COERT JULIUSZ BEYMA.      12 November 1705.        Secretaris.

Geboren 1681 en overleden 29 October 1748 volgens Stamboek deel 1 pag.36 en deel 2 pag.35. Koopt in 1742 bouwland onder Stiens, zie Gen.Jaerboek 1976 blz.38. In 1742 was hij tonnemeester. 15 Maart 1722 trouwt Coert Beyma met juffr.Petronnela Osinga beide van Harlingen. Harl.Trouwboek. R.A.Den Haag Comm.Boek. 1701/1708/194vo.
.
 

DUCO NAUTA.              Ca. 1707          Ontvanger-generaal.

Ontvanger-generaal van de Fr.Adm. Gehuwd met Foeckjen Alema. 
Testament Harlingen 1720 band EEE7 folio 200 Hof Provinciaal Prov.R.A. te Leeuwarden.
.

MAURITS CLANT VAN HANCKEMA.      28 April 1713.      Raadslid.

Maurits Clant heer van Hanckema, zoon van Dirk Clant en 
Marg-riet Josina Ripperda, werd geboren 20 October 1667 en overleed op Hanckema 22 December 1734 en werd begraven in de kerk te Zuidhorn. In 1693,1694,1697,1710,1718,1729 en 1730 was hij lid van de Staten-generaal. In 1696 en 1709 lid van Ge-dept.Staten en in 1705-1706 lid van de Raad van Staten. 1712 Curator van de Gron.Academie. In 1713 lid van de Fr.Adm. te Harlingen. Op 2 September gehuwd met Bouwina Clant van Nyenstein, dochter van zijn oom Egbert Clant en Anna Lewe. 
Comm.Boek 1709/1714/230. N.N.B.W. deel 3 kol.220/221.
.

GAYUS VAN SCHELTINGA.           23 April 1728.       Raadslid.

Zoon van Maertinus van Scheltinga en Wisckia Jetske van 
Broersma. Gedoopt te Leeuwarden 30 Juli 1682. Eerst Raad Ordinaris in het Provinciale Hof van Justitie ( Raad in de Hove) 1710. 1723 raadslid van de Fr.Adm. In 1725 Grietman Collumer en Nieuw Cruislant. Ongehuwd overleden 19 Januari 1730, oud 47 jaar en 6 maanden. Graf en rouwkas in Ned.Herv.kerk te
Buiten-post. Comm.Boek 1723/1729/238vo. Grafschriften: Tussen Flie en Lauwers deel 1 blz.32. Prov.Bibl.te Leewarden E1413.
.

JOHAN PICCARDT VAN SLOCTEREN.      20 April 1711.    Raadslid.

Gedoopt te Appingendam 28 Augustus 1681, overleden te Gronin-gen 17 Juli 1754, begraven te Harkstede. Zoon van Ds.Occo Piccardt en Egberta Niehof. Hij volgde zijn achter-oud-oom Henric Piccardt op. Sedert 1709 had hij voor het eerst zitting in de Staten-generaal voor de Ommelanden, waarvan hij 23 Februari 1720 president werd. Hij was o.a. lid van de Raad van
Gedep.Staten, raadslid van de Adm.van Amsterdam en van Friesland te Harlingen, raadslid van de Ommelanden en de laatste jaren van zijn leven curator van de Groninger Hogeschool. In 1712 werd hij heer van Slocteren, Scharmer en de beide Harksteden.
.

SICCO WIEDENBURGH.     9 November 1714.    Ontvanger-generaal.

Overleden 1720/1721, gedurende de vacature na zijn overlijden nam Jan de Keth het ambt waar. Comm.Boek. 1709/1714/313 R.A. Den Haag. Archief Beyma, Prov.R.A.Leeuwarden.
.


JETSE VAN SMINIA.        30 Mei 1721.      Ontvanger-generaal.

Geboren 28 Maart 1703, overleden 7 Augustus 1771. In 1728 benoemd tot secratis van de Staten van Friesland. Stamboek deel 1. pag.365 en deel 2. pag. 254.
.

SACO ALEFZ VAN IDSINGA.    27 Maart 1728.    Advocaat-fiscaal.

Getrouwd in 1727 met Aritia Lyklama a Nyholt. Hij woonde te Leeuwarden in "de toren van Babel" waar het college meerdere malen vergaderde a.o. in 1730. Overleden 22 Februari 1732, oud 39 jaar. Comm.Boek 1723/1729/55vo. Zie ook: Admiraliteit S589G Prov.Bibl. te Leeuwarden.
.

DUCO VAN HAREN.              19 April 1740.          Raadslid.

Overleden ? Duco van Haren. Oud en Subsituit Grietman over Stellingwerf + Raad ter Adm.Fr. Aet 54 st. 30 nov. Graf en wapenbord kerk te Wolvega. Grafschriften in Friesland B6163 Prov.Bibl. te Leeuwarden.
.

PIETER BAREND V.WIEDENBURGH. 9 Maart 1728. Ontvanger-gene-raal.

Zoon van Ontvanger-generaal Alexander van Wiedenburgh en vader van de Advocaat-fiscaal van de Fr.Admiraliteit, Ernst Willem van Wiedenburgh. Ca. 1730 was Jan de Keth zijn klerk. In 1748 werd het vermogen van Pieter Barend van Wiedenburgh berekend op f.200.0-00,=  Comm.Boek 1723/1729/233vo. Zie ook Harlingen vermaerde zeestad.
.

L.H.B.S. VAN HEECKEREN.         20 Juli 1747.        Raadslid.
  
Ludolf Hendrik Borghard Silvius van Heeckeren, heer van Wa-lien, Kamperbeek, Wierse en Kemnade, geboren 14 Juli 1696 overleden 7 November 1762 was een zoon van Robbert van 
Heecke-ren, heer van Enghuizen en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel, vrouwe van Molecaten en Kamperbeek. Op 5 Mei 1716 werd hij door het Landschap meerderjarig verklaard. Hij had zitting in de ridderschap van Zutphen, werd burgemeester van Groenlo, richter van de stad en van het ambt Doesburg, was bewindvoerder van de Westindische Compagnie. Gecommiteerde van de Staten-generaal en in 1747 en 1750 benoemd als raadslid van de Fr. Adm. Hij is 2 maal gehuwd geweest, uit het 1e. van 19 September 1724 te Zutphen met Susanna Johanna Everdina Valck, gedoopt 19 April 1711 en begraven 14 October 1735 werden 14 kinderen geboren. Comm.Boek 1743/1747/219 en 1748/1751/230vo.
N.N.B.W. deel 8. kol. 713.
.

ARENT VAN HAERSMA.           23 April 1731.         Raadslid.

Zoon van Eelco van Haersma en diens 1e.vrouw Romelia van Scheltinga. Arent van Haersma trouwd te Augustinusga op 18 April 1717 met Anskjen Doys van Jelsum. Grietman van Achtkarspelen 1712-1740. Sterft te Augustinusga 16 September 1740, oud 45 jaar. Er is een gebrandschilderd raam in de Ned.Herv.
kerk te Surhuizum. geschonken in 1734 door Arent van Haersma en zijn vrouw, gemaakt door Ype Staak en gerestaureerd in 1939 door Jarig Haasdijk. Comm.Boek 1730/1737/46. Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 1. Blz.49/50. E1413 Prov.Bibl. te Leeuwarden.
.
 
EVERHARDUS VAN WIELINGA.      8 April 1730.          Raadslid.

J.V.D. eerst ontvanger-generaal der lijfrente, vervolgens raad ter Adm, laatst mede gedeputeerde staat v. Fryslandt, oud- burgemeester en vroedschap der stad Leeuwarden, overleden de 24e van de Slagtmaand, rouwstatelijk ter aarde besteld den derden van de Wintermaand des jaars 1733.
Ter nagedachtenis: gedrukt bij Tobias van Dessel 1734. 
Signa-tuur 3284G In C7763/IX. Prov.Bibl.te Leeuwarden.
Comm.Boek 1730/1737/8vo.
.

MR.DANIEL DE HAER.         4 April 1732.     Advocaat-fis-caal.

Advocaat-fiscaal. 4 April 1732. Comm.Boek 1730/1737/72.
Raadslid. 26 Maart 1744. Comm.Boek 1743/1747/50vo.
Was voor zijn aanstelling van advocaat eerst commies-generaal. Overleden 22 Januari 1745.
.

FREDERICK VAN SMINIA.       16 April 1737.         Secretaris.

Geboren ca. 1665. Zie ook jacht Hendrik Casimir (2).
Comm.Boek 1730/1737/278vo. R.A. den Haag.
.

MR.BONEFACIUS DER HAER.   26 November 1743.  Advocaat-fis-caal.

Ook raadslid. Overleden 19 April 1762. Gehuwd geweest met C.J.Grevenstein volgens rouwbrief. Zie Haagsma.
Comm.Boek 1743/1747/48. R.A. Den Haag.
.

JULIUS MATHIJS BEYMA THOE KINGMA. 30 October 1745. Secretaris.

Geboren te Metselawier 16 October 1727, overleden te Franeker 8 Februari 1808, was een zoon van Coert Beyma en Petronella van Isinga. Hij wordt naar zijn eigendom Kingmastate te Zweins genoemd vandaar de toevoeging thoe Kingma. In 1742 werd hij tonnemeester te Harlingen, in 1748 volmacht van de Friese Landdag en in 1745 secretaris van de Friese admirali-teit. Hij woonde op Heremastate te Weidum en had veel grote bezittingen. Hij was o.a. Contraroller van Campen, raadsheer van Vierssen. Hij huwde in 1751 met Fokel Helena van Burma-nia. Op 28 Juli 1787 stelde het Adm.College voor een adjunt-secretaris te be-


noemen, de zonen van J.M.Beyma t.w. Coert Lam-bertus en Eduard Marius werden voorgedragen. Ned.Jaarboek 1787 pag.2134. Stam-boek deel 1 pag.37 en deel 2 pag.35. Harl.Adm.Alm.1770,71,84,
85,86 en 1794. Pr.Bibl.Leeuwarden. N.N.B.W. dl.8.Kol.102/-103.
.

PETRUS MUNTINGHE. Ca.1749.  Secretaris en Ontvanger Gronin-gen.

In 1749 stelde Stadt en Lande hem aan tot secretaris en ont-vanger bij het College. Gen.Alm.1749. In 1744 wordt hij reeds genoemd"Geheimschrijver en Onvanger van het Zeebewindt". Zie gezangen op zijn huwelijk met Gezijne Geertruide Kiers. Beilen 22 September 1744. Haagsma.
.

HENRICUS WIARDERS VAN ALTENA V.BERGUM.  19 Mei 1752. Raads-lid.

Grietman van Tietjerksteradeel. 12 Augustus 1753 getrouwd met Anna Cathrina van Jelsum. Trouwboek Tietjerksteradeel voor 1812. Comm.Boek 1752/1758/27vo.
.

MARTINUS VAN SCHELTINGA.  9 October 1764.  Ontvanger-generaal.

Harl.Adm.Almanakken 1770,1771,1784,1785,1786 en 1794. Prov. Bibl.te Leewarden. Comm.Boek 1759/1765/263. R.A. Den Haag.
.

NICOLAAS HERMAN OLMIUS.     25 Augustus 1769.        Raadslid.

Burgemeester van Lochem. In Fr.Adm. voor Gelderland. Harl.Adm.
Almanak 1770. Prov.Bibl.Leeuwarden. Comm.Boek 1766/1771/251-vo.
R.A. Den Haag.
.

MR.WILLEM VAN NECK.         1 April 1768.            Raadslid.
 
Raad in de vroedschap en oud burgemeester van Purmerend. In Fr.Adm. voor Holland. Harl.Adm.Almanak 1770. Prov.Bibl. 
Leeu-warden. Comm.Boek 1766/1771/189vo. R.A. Den Haag.
.

JOHAN CORNELIS d'ABLAING.    10 April 1764.          Raadslid.

Vrijheer van Nieuwerkerk. In raad voor Utrecht. Harl.Adm.Alma-nak 1770. Prov.Bibl.Leeuwarden. Comm.Boek 1759/1765/241. R.A. Den Haag.
.

DANIEL DE BLOCQ VAN HAERSMA.      9 April 1767.      Raadslid.

Grietman van Achtkarspelen. In de Fr.Adm. voor Oostergo. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/147vo. 


RUTGER VAN HAERSOLTE.         13 Maart 1767.         Raadslid.

Grietman van Barradeel. In de Fr.Adm. voor Westergo. Harl.Adm.
Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/148vo. 
.

HESSEL DOUWE ERNST VAN AYLVA.  25 April 1765.        Raadslid.

In raad voor de Wolden Friesland. Harl.Adm.Alm. 1770. 
Comm.Boek 1759/1765/286.
.

WILLEM HENDRIK BARON VAN HAMBROICK.  20 April 1769.  Raadslid.

Burgemeester van IJlst. In de raad voor de Friese Steden. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/238.
.

HENDRIK FREDERIK BOUWER.       1 Mei 1769.           Raadslid.

Burgemeester van Deventer. In raad voor Overijssel. 
Harl.Adm.-Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/243.  
.

W.H.LOHMAN.                  25 April 1769.          Raadslid.

Raadsheer te Groningen. In raad voor Groningen. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/240vo.
.
  
D.O. DE HERTOGHE VAN FERINGA.    20 April 1768.      Raadslid.

In raad voor de Ommelanden. Harl.Adm.Alm. 1770. Comm.Boek 1766/1771/196vo.   
.

JHR.MR.ULBO BURMANIA.         26 April 1772.         Raads-lid.
 
Geboren 15 September 1737 te Leeuwarden, overleden op
Holdin-gaburgt onder Anjum, 18 Augustus 1818. Zoon van Hobbe Bumania en Helena Emerentina Lucia van Unia. Hij was in zijn jeugd page van Prins Willem IV. Op 14 October 1756 student in de rechten te Groningen. In 1765 Grietman van Leeuwarderadeel. Was ook Volmacht ter Landsdage, gecommiteerde staat in het
"mi-nderge-tal", gecommiteerde v.d. Prov.Rekenkamer, monstercom-misaris van Friesland. In 1795 werd hij uit zijn ambt als grietman afgezet en leefde daarna ambteloos op Holdingaburgt. Hij huwde te Leeuwarden op 26 Januari 1766 met Maria Libora van Haersma. N.N.B.W. deel 7. kol.248/249. 
Comm.Boek 1772/1778-/18-vo.
.

G.M.TAETS VAN AMERONGEN.     7 Februari 1770.        Raads-lid.

Gerhard Maximiliaan Taets van Amerongen, heer van Deijl en 


vrijheer van Renswoude. In raad voor Utrecht. Harl.Adm.Alm. 1771. Comm.Boek. 1766/1771/265vo.
.

MR.G.G.J.VAN SUCHTELEN.        2 Mei 1770.           Raadslid.    
Gerhard Gijsbert Joan van Suchtelen, burgemeester van 
Deven-ter. In raad voor Overijssel. Harl.Adm.Alm. 1771. 
Comm.B-oek 1766/1771/285vo
.

ALBERT HENDRIK VAN SWINDEREN.    1 Mei 1770.         Raads-lid.
  
Raadsheer te Groningen. In raad voor Groningen. Harl.Adm.Alm.-1771. Comm.Boek 1766/1771/279.
.

UNICO ALLARD II ALBERDA VAN MENKEMA.  19 Juni 1770.  Raadslid.

Tevens 19 Juni 1770 en 3 Juli 1782 benoemd als raadslid voor de Ommelanden in Fr.Adm. Was een zoon van Ger-hard Alberda van Dijksterhuis, getrouwd 1725 met Susanna Elisabeth Alberda, erfgename van Menkema. Zie: Menkemaborg. Ned.Kastelen Stich-ting. Nieuwe reeks deel 4. Blz.44/46. Harl.Adm.Alm.1771+1784.
Comm.Boek 1766/1771/291 en 1779/1784/259.
.

DUCO VAN HAREN.             1 Mei 1770.              Raadslid.

Raadslid voor de Friese Wolden. Harl.Adm.Alm. 1771. Comm.Boek 1766/1771/285.
.

E.C.C.W. VAN HEECKEREN THO NETTELHORST. 21 Nov.1783. Raadslid.

Jhr. Evert Christiaan Carel Willem van Heeckeren tho Nettel-horst, heer van Nettelhorst, Batinge en Clooster, werd geboren op kasteel Nettelhorst Laren Gelderland op 30 Augustus 1744. Hij werd 6 October 1744 te Lochem gedoopt en overleed 9 Sep-tember 1816. Zoon van Adolf Jacob Hendrik heer van Nettel-horst, Batinge, Clooster, Overlaar en de Heest en van Preto-nella Reinicra van Lintelo, vrouwe van Overlaar en de Heest. Hij studeerde rechten in Harderwijk. Was burgemeester van Lochem en Groenloo, 9 Augustus 1766 ingeschreven in het rid-derschap van Zutphen. Hij werd extraordinaris gedeputeerde v.d.Kartier. Gecommiteerde in de Generaliteitsrekenkamer voor Gelderland. In 1783 in Adm. van Friesland voor Gelderland, later in Adm. van Rotterdam, in de W.I.C. en Staten-generaal. In 1795 om zijn prinsgezindheid uit al zijn ambten gezet. Hij huwde te Echteld 30 Augustus 1781 met Hen-rietta Seyna van Wassenaer, dochter van Willem van Wasse-naer Lnt.Adm. van Holland. N.N.B.W. deel 8. kol.728. Comm.Boek 1779/1784/300.
Harl.Adm.Alm. 1785.
.F.J.W.R.BARON VAN HEECKEREN.      23 Mei 1783.       Raads-lid.

Frederik Jan Willem Robbert Baron van Heeckeren, heer van Overlaar. In Fr.Adm. voor Gelderland. Harl.Adm.Alm. 1784. Comm.Boek 1779/1784/288.
.

WILLEM VAN SOLLINGE.            20 Maart 1783.       Raadslid.

Raad in de vroedschap en oud burgemeester van Schoonhoven. Raadslid in Fr.Adm. voor Holland. Harl.Adm.Alm. 1784+1785+
1786. Comm.Bo-ek 1779/1784/276.
.

G.L.M.TAATS V.AMERONGEN TOT NATEWISCH.  16 Oct.1782. Raadslid.

Gerard Leonard Maximiliaan Taats van Amerongen tot Natewisch was raadslid in Adm.Fr. voor Utrecht. Harl.Adm.Alm. 1784+1785.
Comm.Boek 1779/1784/264.
.

C.W.BENTINCK TOT WERKENEN.       22 Mei 1783.        Raadslid.

Coenraad Willem Bentinck tot Werkenen was raadslid in Fr.Adm. voor Overijssel. Harl.Adm.Alm.1784. Comm.Boek 1779/1784/287-vo.
.

E.P. SMITH.                 23 April 1783.           Raadslid.

Was raadslid in Fr.Adm. voor Groningen. Harl.Adm.Alm.1784.
Comm.Boek 1779/1784/280.
.

SICCO DOUWE VAN AYLVA.      25 April 1782.           Raadslid.

Grietman van Westdongeradeel, in raad Fr.Adm. voor Oostergo. Harl.Adm.Alm.1784+1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/246vo.
.

FRANS JULIUS JOHAN VAN EYSINGA.    19 Maart 1782.    Raadslid.

Geboren te Joure 15 Juni 1752, overleden te Leeuwarden op 3 Augustus 1828. Was een zoon van Schelte Hessel Roorda van Eysinga en van C.J.Vegelin van Claerbergen. In 1773 grietman van Donjewerstal en lid van de Staten van Friesland. In raad 1782 raadslid Fr.Adm. voor Westergo en in 1789 lid van Gedepu-teerde Staten. In 1795 moest hij van zijn ambt afstand doen. Hij huwde 11 Augustus 1776 met Clara Tjallinga Aebinga van Hulmalda. Harl.Adm.Alm. 1784+1785+1786.
Comm.Boek 1779/1784/2-39. N.N.B.W. deel 4. kol.589.
.

IMILIUS JOSINUS DE SCHEPPER.      30 Maart 1779.     Raadslid.

Grietman Ferwerderadeel,in raad Fr.Adm. voor de Friese Wol-den.
Harl.Adm.Alm. 1784+1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/12vo.
PETRUS CAMPER.              Ca. 1784.                Raadslid.

Burgemeester van Workum. In Fr.Ad. voor de Friese Steden.
Harl.Adm.Alm. 1784.
.

WILLEM HENDRIK BARON VAN SYTZAMA.   22 Mei 1789.     Raadslid.

Mr.Willem Hendrik Baron van Sytzama werd geboren 14 Februari 1763 te Driesum en overleed te Kollum op 5 April 1842. Was een zoon van M.P.D.van Sytzama en C.A.van Heemstra. hij werd ingeschreven  als student in de rechten te Groningen op 4 Februari 1782. In 1789 werd hij lid van de Admiraliteit van Friesland en in 1792 raadsheer in het Prov.gerechtshof van Friesland. Hij was door de familie bestemd als echtgenoot van zijn volle nicht C.J.van Heemstra warmee hij echter niet trouwde, hij bleef na zijn ongelukkige liefde ongehuwd. In 1795 als raadsheer afgezet, waarna hij geruimetijd ambteloos bleef. N.N.B.W. deel 9. kol.1104. Comm.Boek. 1785/1790/221.
.

D.F. BARON VOERST TOT ALERDINK.     26 Mei 1784.     Raads-lid.
 
Derk Frederik Baron Voerst tot Alerdink in raad Fr.Adm voor Overijs-sel. Harl.Adm.Alm. 1785. Comm.Boek 1779/1784/326.
.

J.F. FOCKENS.            15 April 1784.              Raadslid.

Raadsheer in Groningen, in raad Fr.Adm. voor Groningen.
Harl.Adm.Alm. 1785. Comm.Boek 1779/1784/312.
.

WIGBOLD GERARD ALDRINGA.     22 April 1784.          Raadslid.

Heer van Wirdum. In raad Fr.Adm. voor de Ommelanden.
Harl.Adm.Alm. 1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/314.
.

BAVIUS NAUTA.                20 April 1784.          Raadslid.

Burgemeester van Dokkum, in raad Fr.Adm. voor Friese Steden.
Harl.Adm.Alm. 1785+1786. Comm.Boek 1779/1784/312vo.
.

G.J.J.A.A.BARON V.DORTH TOT HOLTHUYZEN. 25 Mei 1785. Raads-lid.

Gerryt Jurrien Johan Adriaan Adolf Baron van Dorth tot
Hol-thuyzen raadslid voor Gelderland in Fr.Adm.
Harl.Adm.Alm. 1786. Comm.Boek 1785/1790/21vo.
.

JOHAN BALTHAZAR STRIK VAN LINSCHOTEN. 29 April 1785. Raadslid.
 
Heer van Rijnauwen, Nieuwhelvoet en de Quack, raadslid Fr.A-dm. voor Utrecht. Harl.Adm.Alm.1786. Comm.Boek 1785/17-90/16vo. 

M.A.C.BARON VAN VOERST TOT BORGEL.    26 Mei 1785.   Raadslid.

Marius Anthony Carel Baron van Voerst tot Borgel, raadslid in Fr.Ad. voor Overijssel. Harl.Adm.Alm. 1786.
Comm.Boek 1-785/1790/22     
.

R. DE DREWS.              18 April 1785.             Raadslid.

Raadslid te Groningen, in Fr.Adm. voor Groningen.
Harl.Adm.Alm. 1786. Comm.Boek 1785/1790/10.
.

JR.MR.JAN VAN GROVESTINS.    18 Mei 1787.    Advocaat-fiscaal.

Volgens Harlinger Admiraliteits Almanak 1794.
Comm.Boek 1-785/1790/78.
.
    
EYSO DE WENDT.                5 Mei 1788.            Raadslid.

Het verheugd Kollum bij de inhuldiging van Eyso de Wendt Gecomm. Raad ter Adm. in Fr. en Aletta Katharina van Haersma: plechtig uitgevoerd door de Kollumer dorpelingen in de 6e. v. Oostmaand 1790. Leeuwarden: A.Jeltema 1790. Prov.Bibl. Leeu-warden. Signatuur Pl 694/67. Comm.Boek 1785/1790/135vo.
.

ALBERT TEN BROECKE HOEKSTRA.    28 April 1788.       Raadslid.

In 1765 te Holwerd geboren, overleden te Amsterdam in 1828. Ingeschreven als jur.candidaat te Franeker 19 juni 1786, waarna hij kort daarna promoveerde. In 1786 werd hij advocaat bij het Hof van Friesland, in 1788 raadslid voor de Wolden in de Fr.Adm. In 1793 volmacht op de Landsdag en in 1794 grietman van Westdon-geradeel. In 1796 moest hij om zijn Oranje-gevoe- lens Friesland verlaten.  Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 
1785/-1790/128vo. N.N.B.W. deel 6. kol.786/787.
.

ALEXANDER VAN DEDEM TOT VOSBERGEN.   30 Mei 1792.    Raadslid.

Raadslid in Fr.Adm. voor Gelderland. Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 1791/1794/75.
.

MR.JAN VAN GOOR HINLOOPEN.        3 Mei 1792.        Raadslid.

Raadslid in de vroedschap en oud burgemeester van Purmerend.
Raadslid in Fr.Adm. voor Holland. Harl.Adm.Alm. 1794.
Comm.B-oek 1785/1-790/1792.
.

H.J.VAN TUYLL V.SEROOSKERKEN.     5 April 1793.      Raads-lid.

Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken in Fr.Adm. voor Utrecht. Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 1791/1-794/107vo.
.

BEREND FEDRIK SCHULTZ.            21 Mei 1793.       Raadslid.

Burgemeester van Kampen. Raadslid voor Overijssel.
Harl.Adm.Alm. 1794. Comm.Boek 1791/1794/116vo.
.

H.G. SICKINGHE.                   Ca. 1793.          Raadslid.

Raadslid voor Groningen. Harl.Adm.Alm. 1794.
.

P.R. VAN IDDEKINGE.          24 April 1792.          Raadslid.

Raadslid voor Ommelanden. Harl.Adm.Alm. 1794. Com.Boek. 
1791/1794/64vo.
. 

HERMANUS ECKRINGA.                Ca. 1793.          Raadslid.

Raadslid voor Westergo. Harl.Adm.Alm. 1794. 
.

JR.HANS WILLEM PLETTENBURG.       Ca. 1793.          Raadslid.

Raadslid voor de Friese Steden. Harl.Adm.Alm. 1794.
.

JR.DOUWE JAN ANDRIES VAN SYTZAMA.    Ca. 1793.       Raadslid.

Raadslid voor Oostergo. Harl.Adm.Alm. 1794. Testamenten in band EEE12 folio 105. Hof Provinciaal Prov. R.A. te Leeuwar-den. Op Rinsma-state 1807.
.


Dokkum,   Juli 1995.
.
E.Smits. FAz. Dokkum
.


GRIFFIERS VAN DE ADMIRALITEIT.
.
.

De betrekking van griffier van de Admiraliteitsraad werd ingesteld in 1772, vooral door de invloed van het raadslid H.W. baron van Plettenberg die niet zo goed met de secretaris Julius Mathijs van Beyma op kon schieten en met de griffier meer tegenwicht tegen Beyma dacht te vinden. Zie rapport d.d. 1786 "Tot onderzoek naar de financieen der Friesche Admirali-teit" Fries Genootschap.
.
.

DIRK VAN SCHELTINGA.                              ?  - 1774.    .

DANIEL VAN SLOTERDIJK.                          1774 - 1779.

Geboren 5 Juli 1717. Ongehuwd. Overleden 8 Februari 1779.
.

PIERIUS VAN SCHELTINGA.                         1779 - 1787.

Geboren 8 April 1741. Overleden 3 Juli 1809. Het bovengenoemde rapport laat zich minder gunstig uit over zijn geschikt-en bekwaamheid. Hij schijnt naar aanleiding daarvan te zijn afgetreden, maar bij secrete resolutie van het College op 5 Maart 1787 werd hem n.b. "voor zijn vrijwillige afstand" een "recognitie of de dedommagnement"uit de Admiraliteits fondsen gegeven. Zie: Archief Beyma. Prov.R.A.Leeuwarden. en
Harl.Adm-.Alm. 1784-1786. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

HANSO GODEFRIDUS GONGRIJP.                     1787 - 1795.

Hij schijnt s'zomers in Witmarssum te hebben gewoond e.a. uit een plamfet door de opperchirugijn C.L.von Aussen vooral tegen hem "den grootmachtige Griffier" uitgegeven. Fries Genoot-schap. Zie okk Harl.ADm.Alm.1794. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.


                        REGISTER
ABRAHAM GROENENWOUT	45
ADAM VAN EYSINGA	39
ADGERIUS ADIUS	49
ADIGIUS ADIUS	45
ADRIAEN VAN HEERD TOT CRAYEVELD	48
AEPES JOHANNIS AEPKENS	46
ALBERT EVERTZ.BONER	38
ALBERT HENDRIK VAN SWINDEREN	56
ALBERT TEN BROECKE HOEKSTRA	59
ALEPH MATHIJSZ VAN IDSINGA	50
ALEXANDER VAN DEDEM TOT VOSBERGEN	59
ALEXANDER WIEDENBURGH	50
ARENT VAN HAERSMA	52
BAROLT KNOCK	49
BAVIUS NAUTA	58
BEERENT HARMENS	47
BEREND FEDRIK SCHULTZ	60
BERNARD ALTINGH	45
BOCKE VAN BURMANIA	42
BONEFACIUS DER HAER	53
C.W.BENTINCK TOT WERKENEN	57
CHRISTOFFEL BERGH	49
CLAES JAN RUNIA	43
COERT JULIUSZ BEYMA	50
D.F. BARON VOERST TOT ALERDINK	58
D.O. DE HERTOGHE VAN FERINGA	55
DANCKERT DE KEMPENAER	49
DANIEL DE BLOCQ VAN HAERSMA	54
DANIEL DE HAER	53
DIRK CLANT	50
DOUWE JAN ANDRIES VAN SYTZAMA	60
DUCO NAUTA	50
DUCO VAN HAREN	52, 56
E.C.C.W. VAN HEECKEREN THO NETTELHORST	56
E.P. SMITH	57
EDZERT VAN BURMANIA	43
EGBERT CLANT TOT NYENSTEYN	47
ERICUS HAERSMA	48
EVERAARD BOOTH	47
EVERHARDUS VAN WIELINGA	53
EYSO DE WENDT	59
F.J.W.R.BARON VAN HEECKEREN	56
FECCO VAN JELTINGA	43
FRANCISCUS CANTER	45
FRANS JULIUS JOHAN VAN EYSINGA	57
FREDERICK VAN EPEMA	41
FREDERICK VAN SMINIA	53
G.G.J.VAN SUCHTELEN	56
G.J.J.A.A.BARON V.DORTH TOT HOLTHUYZEN	58
G.L.M.TAATS V.AMERONGEN TOT NATEWISCH	57
G.M.TAETS VAN AMERONGEN	55
GABIUS HANCKEMA	41
GAYUS VAN SCHELTINGA	51
GERLIAENS VAN RISPENS	38
GERRARDT BUIJNINCK	44
GERRIT NOEST	44
GIJSBERT DE WIJCKERSLOOT	44
H.G. SICKINGHE	60
H.J.VAN TUYLL V.SEROOSKERKEN	59
HANS WILLEM PLETTENBURG	60
HARRENT HENDRICKSZ FOGEL	41
HECTOR EPEUSZ GLINSTRA	49
HENDRIK FREDERIK BOUWER	55
HENRICUS WIARDERS VAN ALTENA V.BERGUM	54
HERMANUS ECKRINGA	60
HERO VAN HOTTINGA	40
HERO WIARDA	42
HESSEL DOUWE ERNST VAN AYLVA	55
HOBBE DIRCKS VAN BAERDT	41
IDZARDUS VAN GERROLDSMA	48
IMILIUS JOSINUS DE SCHEPPER	57
J.F. FOCKENS	58
J.H.J. VAN DER LEIJ	39
JACOB VAN DER WAIJEN	49
JAN BIJENCORF	47
JAN VAN GOOR HINLOOPEN	59
JAN VAN GROVESTINS	59
JETSE VAN SMINIA	51
JOHAN BALTHAZAR STRIK VAN LINSCHOTEN	58
JOHAN CLANT VAN STEDUM	46
JOHAN CORNELIS d'ABLAING	54
JOHAN PICCARDT VAN SLOCTEREN	51
JOHAN RENGERS VAN DER ARENTSHORST	40
JOHANNES RENNEMAN	42
JOHANNES SAECKMA	38
JULIUS MATHIJS BEYMA THOE KINGMA	53
JULIUS SCHELTE VAN AITSMA	50
L.H.B.S. VAN HEECKEREN	52
M.A.C.BARON VAN VOERST TOT BORGEL	59
MARTINUS VAN SCHELTINGA	54
MATHIJS VAN OENAMA	39
MAURITS CLANT VAN HANCKEMA	51
MEYNAERT SCHELTENS VAN AITSMA	41
NICOLAAS HERMAN OLMIUS	54
P.R. VAN IDDEKINGE	60
PAULUS JACOB VAN GEMMENIGH	48
PAULUS LAMAN	48
PETRUS CAMPER	58
PETRUS MUNTINGHE	54
PIETER BAREND V.WIEDENBURGH	52
PIETER WOPKESZ CROMWAL	42
R. DE DREWS	59
RUTGER VAN HAERSOLTE	55
SACO ALEFZ VAN IDSINGA	52
SAECKE ALEFSZ. VAN IDSINGA	46
SCATO GOCKINGA	47
SCHELTE MEYNARDUSZ VAN AITSMA	43
SICCO DOUWE VAN AYLVA	57
SICCO WIEDENBURGH	51
SJUK TJAARD VAN BURMANIA	49
SUFFRIDUS SAECKMA	43
SYBRAND BAARDT	46
TJALLING VAN EYSINGA	44
TYAERDT VAN AYLVA	40
ULBO BURMANIA	55
UNICO ALLARD II ALBERDA VAN MENKEMA	56
W.H.LOHMAN	55
WICHER WICHERS	46, 48
WIGBOLD GERARD ALDRINGA	58
WILLEM HENDRIK BARON VAN HAMBROICK	55
WILLEM HENDRIK BARON VAN SYTZAMA	58
WILLEM VAN NECK	54
WILLEM VAN SOLLINGE	57
WILLEM VAN VIERSSEN	40
WOPKE TEUNIS FABER	44


E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.