Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
LITERATUUR, DOCUMENTATIE EN ARCHIEFSTUKKEN BETREFFENDE DE FRIESE ADMIRALITEIT TE DOKKUM EN LATER IN HARLINGEN 1597-1795.


De Nederlandse Scheepsbouwkunst opengesteld.
Cornelis van Yk. Uitgave Jan ten Hove, Amsterdam 1697.

Aeloude en Hedendaagsche Scheepsbouw en Bestier.
Nicolaas Witsen. Uitgave Pieter en Joan Blaeu, Amsterdam 1690.

Nederlandse Zeilschepen in de 19e eeuw.
E.W.Petrejus. De Boer Maritien 1974.

Prins Willem.
H.Ketting. De Boer Maritiem 1979.

Geschiedenis van Friesland.
Ds.J.J.Kalma, Dr.J.J.Spahn van der Hoek en Mr.K de Vries.
Uitgave Miedema Pers Leeuwarden 1973.

Schepen van de Friesche Admiraliteit.
L.Kamminga. Miedema Pers Leeuwarden 1973. 
Prov.Bibl. Leeuwarden. 6071fr/bis.

Journalen van de Admiralen van Wassenaer 1658/1659 en de Ruyter 1659/1660.
Prov.Bibl.Leeuwarden. 1462G.

Kroniek v.h. Historisch Gezelschap te Utrecht.
1e Serie. 5e Jaargang 1849. Waarin: Bijdrage tot de geschiede-nis v.h. Ned.Zeewezen en krijgswezen 1618.

Kroniek v.h. Historisch Gezelschap te Utrecht.
3e Serie. 11e jaargang 1855. Waarin: Stukken van de West Indische Compagnie 1590.

Kroniek v.h. Historisch Gezelschap te Utrecht.
3e Serie. 14e Jaargang 1858. Waarin: Expeditie naar Portugal, September 1657.

Kroniek v.h. Historisch Gezelschap te Utrecht.
5e Serie. 24 Jaargang 1868. Waarin brieven van M.H.Tromp en Cornelis de With.

Kroniek v.h.Historisch Gezelschap te Utrecht.
6e Serie. 29 Jaargang 1873. Waarin: Aanbevelingen van scheeps-kapiteinen enz. bij Johan de With 1653-1672.

Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrec-ht.
1e Deel 1877. Leupe. Voordracht tot het aanstellen en benoemen van slag-en hoofdofficieren bij de Adm.v.de Maze enz.

Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrecht.
2e Deel 1879. Leupe. Diversen ca 1618 genoemde zaken betref-fende zeezaken.Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrecht.
3e Deel 1880. Leupe. Diversen ca 1641-1653 genoemde zaken betreffende zeezaken.

Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrecht.
7e.Deel 1884. De Bas. De overgave van de Bataafsche vloot 1795.

Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrecht.
21e Deel 1900. Reisverhaal van Jacob v.Neck 1598-1599 enz.

Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrecht.
38e Deel 1917. Stukken betrekking hebbende op de tocht naar Chattum.

Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap te Utrecht.
44e Deel 1923. Eene memorie omtrent de Adm v.d. Maze 1750.

47e Deel 1926. t"Leven en bedrijff van Vice Admiraal de With Zaliger.

Genealogie van Schepen ten Oorlog gebouwd 1654-1817.
J.A.Asmus, Oud equipagemeester te Amsterdam.
Admiraliteits Archief. Toegangsnr. 1.01.27.36 nr.17.
R.A.Den Haag.
 
De Nederlandse Zeemacht in haar verschillende tijdperken.
J.J.Backer Dirks. Prov.Bibl.Leeuwarden. C7172.

Beschouwing en het aangeven van hoofdafmetingen van Nederland-se Zeeschepen en daarbij gebruikte maateenheden 1600-1800.
Mededelingen v.d.Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, Ned.Academie v.Wetenschapen. Afd.Letterkunde. No 20. 1970.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 1. De vlootbouw in Nederland in de eerste helft der 17e eeuw, 1556-1655. J.E.Elias.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 2. De vloot van de Koning-Stadhou-der 1689-1690. J.C.M.Warsinck.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 3. De beveliging van de Zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeerovers 1609-1621. R.E.J.Weber. 
Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 5. Kapiteinsjaren van M.H.Tromp. F.Graefe.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 6. Tromp en de Armada van 1639. M.G.de Boer. 


Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 7. Een Bourgondische ridder over de oorlog ter zee. Philips van Kleef.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 10. Het proefjaar van Maarten Harpertz Tromp. 1637-1639. Dr.M.G.de Boer.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 16. De Vierdaagse Zeeslag 11-14 juni 1666. H.A.van Foreest, R.E.J.Weber e.a.

Werken v.d.Comm.v.Zeegeschiedenis v.d.Ned.Academie v.Weten-schappen te Amsterdam. Deel 17. Herdenking van Luitn.Adm.Tjerk Hiddes. 1967. H.A.Foreest.

Bijdragen en Mededelingen der naamkundecommissie v.d.Kon.Ned.
-Academie v.Wetenschappen te Amsterdam. 38AW deel 18. Scheeps-namen vroeger en nu. W.Voorbeytel, Cannenburg en J.P.Kruseman.

De Fryske Admiraliteit hie yn Dokkum in haele ieu syn zit.
S.J.v.d.Molen. Prov.Bibl.Leeuwarden. 5933Frf

De actie van Friesland, gedurende de eerste helft van de 17e eeuw enz. op te richten Friesche-Oost Indiesche Compagnie.
A.Hallema. Prov.Bibl.Leeuwarden. PC1496.

Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. 1916-1930.
J.E-.Elias. Deel 1 1568-1652, deel 2 1652, deel 3 1652-1653, deel 4 1652-1653, deel 5 1653 en deel 6 1653-1654. Prov.Bibl. Leeuwarden. C196.

Friesland ter Zee. (Onder het College v.d.Adm.v.Vrieslandt voorkomende Capiteinen en Commandeurs van Oorlogschepen).
S.Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden. 3154TL.

De zeemacht van het College ter Admiraliteit in Vrieslandt 1597-1795. Manuscript S.Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden.

Lijst van ambtenaren en beambten bij het College ter Adm.v. Friesland. S.Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden. C9360Hs.

Eenige bladzijden uit Frieslands Zeegeschiedenis. S.Haagsma. 
Prov.Bibl.Leeuwarden. Hs1503 en C8190. 

Catalogus van de pamfletten verzameling berustende in de Koningklijke Bibliotheek, Den Haag Vol 1 en 2. 1892 
W.P.C.Knuttel. Prov.Bibl.Leeuwarden. C6931.

Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzameling in andere Nederlandsche Bibliotheken. Vol 2 Utrecht 1922. 

Vier eeuwen vuren. J.R.Bruyn Prov.Bibl.Leeuwarden. D11082.


Nederlanders over de Zeeen enz. H.J.de Graaf, W.R.Menkman, Denz en F.Oudmans. Prov.Bibl.Leeuwaren. D3289, D3289a en PLK8881.

The Anglo-Dutch Wars of the 17th Century. C.R.Boxer.
Prov.Bib-l.Leeuwarden. PC6201.


A study of Engeland and the Dutch Wars. Ch.Wilson.
Prov.Bibl.Leeuwarden. C13629.

De Ruyter en de Engelse oorlogen in de Gouden eeuw. C.R.Boxer en R.E.J.Weber. Prov.Bibl.Leeuwarden. D11272. 

De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw. F.L.Diekenhoff.
Prov.B-ibl.Leeuwarden. B16122.

Zeevarend Nederland en zijn Wereldrijk 1600-1800. C.R.Boxer
Leiden 1967.

Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederland-sche Zeeoorlogen 1652-1676, 2 delen. Dr.H.T.Colenbrander, s'Gravenhage 1919. Rijks Geschiedkundige Publicatieen. Kleine serie no 18 en 19. Prov.Bibl.Leeuwarden. D293.

De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande. Dr.P.J.van Winter. Prov.Bibl.Leeuwarden. C28013.

Wassenaer en de Zeemacht. Historische Vereniging" Oud Wasse-naer". Prov.Bibl.Leeuwarden. PB14491

Die Drei Englische-Hollandischen Seekriege 1652-1654, 1664-1667 en 1672-1674. Sowie der Schwedische-Hollandische Seekrieg 1658-1659. Dr.Phil.Carl.Ballhausen. Bij Martinus Nijhoff 1823. Prov.Bibl.Leeuwarden. D407.

Scheepsjournaal Ao 1667 H.Bruynsveld. S.Haagsma. 
Prov.Bibl.Le-euwarden. PB4865. 

Verslag v.h.symposium Nederland in de derde Engelse oorlog.
Koninklijk Instituut voor de Marine. Prov.Bibl.Leeuwarden.
PC6025.

Maerten Harpertsz Tromp. Johanna K.Oudendijk. Prov.Bibl. Leeuwarden. C28773.

Journaal van de lesten Uyttocht. Prov.Bibl.Leeuwarden. B13825.

Dese Aengenaeme tocht Chattum 1667, herbezien door zeemans-ogen. C.J.W.van Waning en A.van der Moer. De Walburgpers. Prov.Bibl.Leeuwarden. D13286.

Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantsche Handel 1590-1660, deel 1. K.Heeringa 


De handel op de vijand. 2 delen. J.H.Kernkamp, Utrecht 1932-1934.

Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. J.C.Mollema.
Prov.Bibl.Leeuwarden. F409.

De friese admiraliteit. Jaarverslagen 1959. Fries Scheepvaart Museum Sneek. Prov.Bibl.Leeuwarden. VC329.

De admiraliteit van Friesland en Amsterdam in de eerste helft van de 18e eeuw. J.R.Bruyn. Jaarboek 1966, blz.33-37. Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer te Sneek. 

De admiraliteit van Friesland. Jaarboek 1982, Fries Scheep-vaart Museum en Oudheidskamer te Sneek. Prov.Bibl.Leeuwarden

Witte de With in Brazilie 1648-1649. W.J.v.Hobokken. 
Prov.Bib-l.Leeuwarden. S5109.

Rusland en de Nederlanden. Mr.J.Scheltema.

Geschiedenis van de Noordsche Compagnie. S.Muller Fz, Utrecht 1874. Prov.Bibl.Leeuwarden. C17369.

Baltische archivalia. G.W.Kernkamp. Prov.Bibl.Leeuwaren. D4131.
 
Johan de Witt en de Zeemacht. J.K.Oudendijk Prov.Bibl.Leeuwar-den. D5096.

De sleutels van de Sont 1644-1645. G.W.Kernkamp. Prov.Bibl.
Le-euwarden. S109/FBH338.

Stukken betreffende het aanstellen van eenige kapiteinen bij de admiraliteits collegieen van het Noorder Kwartier en die van Friesland in het jaar 1652. P.A.Leupe. Prov.Bibl.Leeuwar-den. PB4621.

Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. A.Hallema. Prov.Bibl. Leeuwarden. C6341.

Levensbeschrijving van Johan Cornelis Evertsen. J.C.de Jonge. Prov.Bibl.Leeuwarden. C5108.
 
Straat-en Bochtvaarders. M.Visser, Utrecht 1943. Prov.Bibl. Leeuwarden.
 
Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie. 4 Delen.
Dr.F.W.Stapel. Prov.Bibl.Leeuwarden. E2434 en S159.

De Zeeslagen in de Noordzee en Kanaal. 1929. P.J.Blok.

Harlinger Admiraliteits Almanach. 1770-1772. Prov.Bibl.Leeu-warden. A3336.


Harlinger Admiraliteits Almanach. 1784-1786 en 1794. Prov.
Bib-l.Leeuwarden. A3337.

Het krijgswezen onder de V.O.C. 1950. D.de Jongh.

De Nederlandse convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden. A.Bijl. s'Gravenhage, 1951. Prov.Bibl.Leeuwar-den. D5824.

Kaapvaart en Zeeroverij. L.C.Vrijman. Amsterdam, 1938.

De slag van Gibraltar door Vroom. J.F.L.de Balbian Verster. Nederlands Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam.
6e.jaarverslag, blz.47-56.

De verenigde Oost Indische Compagnie en de grote oorlogen der 17e eeuw. F.W.Stapel. Groningen, 1932.

Kort verhael van d'eerst schipvaerdt der Hollandsche en Zeeuw-se sche-pen bij Noorden, Noorwegen enz. Gerrit de Veer,Amster-dam 1646.

De West Indische Compagnie. W.R.Menkman. Patriareeks no 42. Prov.Bibl.Leeuwarden. B3708/42.

Drie Zeventiende Eeuwsche Admiraals. (Piet Hein, Witte de With en Jan Evertsen) J.C.M.Warsinck. Patriareeks no 12. Prov.Bibl.
Leeuwarden. B3708/12.

De archieven der admiraliteitscolleges. Periode 1585-1680. J.de Hulle. s'Gravenhage, 1924. Prov.Bibl.Leeuwarden. C923.
De archieven zelf bevinden zich op het Rijks Archief in Den Haag. 

De Republiek en de Noordse oorlog 1655-1660. N.F.Noordam. Assen, 1950. Prov.Bibl.Leeuwarden. C10692. 

Dokkum as lan-en se-sted yn it forline. O.Postma. It Beaken, 1954. Blz.150-154.

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden. Dr.D.Aseart, 
Drs.P.M.-Bosscher, Dr.J.R.Bruyn en Dr.W.J.van Hoboken. De Boer Maritiem, 1976.

Twaalf Doorluchtige Zeehelden. J.C.M.Warsinck. Prov.Bibl. Leeuwarden. C28279.

Admiraal de Ruyter: de Zeeslag op Schooneveld. J.C.M.Warsinck. Den Haag, 1930. Prov.Bibl.Leeuwarden. G51.

Van Vlootvoogden en Zeeslagen 11-14 juni 1666. Verschillende schrijvers. Koninklijke Ned.Ver.Onze Vloot. Den Haag, 1967.

De Reis van Michel Adriaansz de Ruyter in 1664-1665. P.Verhoog en L.Koelmans.


Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders. A.Vreugdenhil. Prov.
Bibl. Den Haag. D5999.

Verplaatsing van het Friese Admiraliteits College van Dokkum naar Harlingen 1644-1652. A.Hallema. Prov.Bibl.Leeuwarden. PC2527.

De Van de Veldes en de Engelse oorlogen. Dr.R.E.J.Weber.

Willem van der Velde de Oude. Havekorn en Rijsewijk.

Een Van de Velde aankoop door Kardinaal Leopoldo de Medici 1672. K.Lagedijk.

The Willem van de Velde draiwings in de Boymans van Beuningen Museum. Vol 1, 2 en 3. Dr.R.E.J.Weber en M.S.Robinson.

Werken uitgegeven door de Lintschoten Vereniging. Prov.Bibl.
L-eeuwarden. D4144.
Deel 14 en 15. Reizen van W.Barendsz, Jacob van Heemskerck en Jan Cornelis Rijpe naar het Noorden, 1594-1597.
Deel 16. De reis naar Zuid Amerika van Hendrick Ottsen.
1598-1601.     
Deel 34, 35, 37 en 40. Jaarlyck verhaal van de verrichtingen de Geoctroyde West-Indische Compagnie. 4 delen.
Deel 49. De Ontdekkingsreis van Jacob le Maire.
Deel 51. De oudste reizen v.d. Zeeuwen naar Oost-Indieen.
Deel 52. Reizen naar West Africa. P.v.d.Broecke.
Deel 63 en 64. Journalen Pieter van den Broecke.
Deel 65. De reis om de wereld van de Nassausche vloot, 1623-1626.
Deel 69. Reyse gedaan bij Adriaen Schagen aen croanen van Sweden en Polen 1656.
Deel 71. De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indieen onder Admiraal Paulus van Caerden, 1606.
Deel 82 en 83. De vierde schipvaart der Nederlanden naar oost-Indieen onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604.

De Friesche Stadhouderlijke of Statenjachten. W.H.Keikes. Prov.Bibl.Leeuwarden. PC2154.

Een Harlinger fregat naar Algiers. Friesche Volksalmanak 1896. Blz.58-59. S.Haagsma.

Artikel in de Navorscher no.48, 1898. Blz.197-246. S.Haagsma.

Hwat sil us Trijn nou sizze ? Tsjerk Hiddes 1622-1666 ta eare. J.J.Kalma. Bolsward, 1966.

Capiteinen en verdere zeeofficieren gedient hebbende ter Admiraliteit van Vriesland. 1597-1795. S.Haagsma. Prov.Bibl. Leeuwarden. Handschrift ca 1900. Fries Museum.
 Naamlijsten van Friese schepelingen voorkomende in het archief der Amsterdamsche Adm. 1759-1766 en der Friese Adm. 1741-1785 en van Friese schepelingen op oorlogschepen resp. Amsterdam 1766-1767 en Friesland 1683, 1715-1784. Prov.R.A.Leeuwarden.
Nrs.1-66e en f.

Vegelin van Claerbergen. Archief van Eysinga. Prov.R.A.Leeu-warden.

De kaapvaart op de Belgische kust, oorsprong en geschiedenis tot het twaalfjarig bestand. Mededelingen van de Marine Acade-mie, 1955. Boekdeel 9, blz.241-253-266.

Inventaris van Grafstenen, wapenborden, gevelstenen e.d. in Friesland. Prov.Bibl.Leeuwarden. Pb15660bis.

De Grafschriften enz. van Leeuwarderadeel verzameld door R.S.Roorda. Prov.Bibl.Leeuwarden. Pb13434bis.

Grafschriften. In Stad en Landen 1910. Verzameld en uitgegeven door J.A.Feith, Ch.van Rhijn, Vinhuizen en G.A.Wunkes.
Prov.B-ibl.Leeuwarden. D4094.

Grafschriften tussen Flie en Lauwers. Deel 2. Het Bild. Be-werkt door H.Sannes, 1952. Prov.Bibl.Leeuwarden. E1413bis.

Grafschriften in Friesland. Prov.Bibl.Leeuwarden. B6163.

De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751.
Dr.J.R Bruyn. Prov.Bibl.Leeuwarden. D9832.

De Westfriese Admiraliteit. C.T.F.Thurkow. Prov.Bibl.Leeuwar-den. Pb5913.

Genealogysk Jaerboekjes 1951 t/m 1979.

Tromp. Het verhaal van een Zeeheld. Anne Doedens en Liek Mulder. Prov.Bibl.Leeuwarden. C40601.

Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. Deel 1 t/m 10.

Harlingen, de vermaerde Zeestad. T.Marseille. 1984.

Het Leven en Bedrijf van den heere Miehel De Ruyter. Gerard Brand. 1687.

Leven en daden der Zeehelden en ontdekkers. Door V.D.B. 1676.

Leven en Bedrijf van den vermaerden Zeeheld. Cornelis Tromp. 1692.

Zeevaart. Grote Zeeslagen. David Howarth.

Sailing Ships. Prints by the Dutch Masters from the Sixteenth to the Nineteenth Century. Edited bij Irene de Groot en Robert Vorstman.

Schepen van de Nederlanden. J.v.Beylen.

Piraten. David Mitchell.

De Nederlandse Vlag op de wereldzeeen. Op gegist bestek. J.C.Mollema, herzien door A.H.J.Th.Koning.

Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk. 1600-1800. 
Prof.Dr.C.-R.Boxer.

Seventeenth Century Marine Painter of the Nederlands.
Col.Rupert Preston.

.
.

Dokkum, November 1995.
.
E.Smits. FAz. Dokkum.

E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.