Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
ADMINISTRATIEF PERSONEEL BIJ DE FRIESE ADMIRALITEIT 1597-1795.


COMMIEZEN-GENERAAL of HOOFD AMBTENAAR.
......................................

1599 - ???  HENDRICK DE BEYER.

Resolutie 31 Juli 1599. Admiraliteit College Dokkum.
.

??? - 1611.  ALBERT EVERTZ BONNER.

Cht.boek 5 Pag.184. Zie ook onder Ontvanger-Generaal.
.

1611 - ???  GELLIO JONGESTAL.

Cht.boek 5 Pag.184 en 192. Tegenwoordige staat v. Friesland 15-1 Pag.25. Hij was door de Ho.Mo.Heren v.d. Staten Generaal benoemd en aangesteld. Zie ook archief Staten-Generaal.
.

??? - 1616.  GROVESTINS.

Resolutie Staten v. Groningen, 11 December 1616.
.

1616 - ???  BARNDA.

Resolutie Staten v. Groningen, 11 December 1616.
.

??? - 1665.  GOUDSWAERD.

Volgens: Arch.Beyma R.A.Leeuwarden.
.

Ca.1660 - 1672. N. VAN HEEMSTRA.

St.boek deel 1, pag.22 en deel 2, pag.18-19. Wordt in Harlingen in 1672 te Harlingen naar f.5000,- vermogen aangeslagen.
.

??? - 1699.   LUCAS VAN HULTEN.

Harl.Invent.boek 8 Juli 1699 pag.121, waaruit blijkt dat hij 3 dochters had t.w. Maria, Lumina en Alegonda en een minderjari-ge zoon Lucas waar over de Infanterie Kapt.Beern v.Hulten curator was.
.


Ca.1699 - 1717/1721. FREDERICK VAN SCHUURMAN.

St.boek deel 2. Pag.68. Overleden 2 December 1721.
.

Ca.1721 - 1732.  Mr.DANIEL VAN DER HAER.

St.boek deel 2. Pag.139 en deel 2 Pag.86. Op 4 April 1732 benoemd tot Advocaat-fiscaal bij Friese Admiraliteit.
Archief Beyma. R.A. Leeuwarden. Commisieboek 1732/1737/72. R.A.Den Haag.
.

1732 - 1742.   Mr.PIETER WILLEM RADEMAKER. (RAMAKER) 

Beedigd 7 April 1732. Archief Beyma R.A.Leeuwarden.
.

1742 - 1781.   Mr.JOHAN ALNOLD VAN BEUCKER.

Vanaf 1742 volgens Harlinger Almanach 1770 en 1771. Prov.Bibl. Leeuwarden. Tevens Roorda 790-2 R.A.Leeuwarden.
.

1781 - 1795.   Jr.L'AMORAAL JOACHIM JOHAN RENGERS.

Vanaf 1781 volgens Harl.Adm.Almanach 1784-1786 en 1794.
. 
.

KLERKEN EN/OF COMMIEZEN TER SECRETARIE, AMBTENAAR SECRETA-RIE. 
.............................................................

1599 - ???    JOHANNES LAETS.

Klerk secretarie. Resolutie boek 23 Augustus 1599.
.

1599 - ???    WILLEM VAN HETEREN.

Klerk secretarie. Klerk op een tractement van f.150,= en vrije woning. Resolutie boek 23 Augustus 1599.
.

Ca.1617 - ???  JAN ADIUS.

Klerk secretarie. Uit stuk Archief Beyma. R.A.Leeuwarden.
.

Ca.1623 - ???  ISAAK ADIUS.

Commies, klerk secretatie. Zoon van Leeuwarder burgemeester Adtje Lammers. Stamboek 2 Pag.58. Hij was ook Schout van de Hertog van Brunswijk. Op 25 Mei 1623 in ondertrouw of getrouwd met Maycke Hardeman van Leeuwarden. Polit.Stukken, Prov.Bibl. en Staat van Ambten 1744. Ook Dokkumer trouwboek.

Ca.1652 - ca.1665. ABRAM GROENEWOLD.

Commies, klerk seretarie. Abram Groenwold was getrouwd met Nieske Jans Wierdsma. Proc.Boek Harlingen 1662. Zij kochten op 6 Mei 1650 van Douwe Meyntes een huis in de Zuider Nieuwestad bij en ten Z.W van het Swartvallaat te Harlingen. Koopacte in Fam Arch.v.Kingma State. Op 23 Januarie 1665 verkochten zij het zelfde ? huis aan de Ontvanger-Generaal Seake Alefz Idsinga. Hij en zijn vrouw kochten in 1662 van het Admiraliteits College het laatst door de Ontvanger-Generaal Sybrandt Baart bewoond huis, belendende ten Oosten aan het Oud College gebouw, op de Zuidzijde van de Zuiderhaven. Harlinger Proc.Boek Pag.159v. Volgens een stuk voorkomend in het Archief van Beyma liet hij zich volgens het College te veel in met andere zaken. Wordt in 1666 nog clerq genoemd bij de afrekening van de opbrengst van het veroverde Engelse oorlogschip "de Nagelboom".
.

Ca.1654 - ???     TIJMEN PIETERS.

Commies secretarie. Ongeveer in 1654 woont Commies Tijmen Pieters in Harlingen, hij koopt namenlijk een woning voor 1000 goudguldens. Zie: Harlingen de vermaerde zeestad. 
.

Ca. ??? - ca.1671.  DOMINICUS CORNELIJ.

Commies, klerk secreatie en fd.secretaris. Tekend in 1671 als fd.secretaris. Was afkomstig van Workum en te Harlingen com-mies van het Stads secretarie. Was getrouwd met Geertie Pybes van Tallum. Wordt in 1666 nog clerq genoemd bij de afrekening van de opbrengst van het veroverde Engelse oorlogschip " de Nagelboom"
.

Ca.1655 - ca.1690.  T. LANTING.
 
Commies secretarie en fd.secretaris. Tekend stukken in Arch. Beyma in 1665 en 1690 als fd.secretaris.
.

1700 - 1749.     DIRCK VAN SCHELTINGA.

Commies secretaris. Gedoopt te Holwerd 27 November 1687. Over-leden 30 Mei 1749. De datum van zijn benoeming is 13 Juni 1700. Politieke stukken, Prov.Bibl.Leeuwarden. Stamboek deel 1 pag.322 en deel 2 pag.216 waar hij 1e commies wordt genoemd. Tevens Vendumeester volgens Staat van Ambten 1744.
.

Ca.1706 - ???     PETRUS BRANDSMA.

Commies van de Admiraliteit van Friesland. Hij trouwd op 24 Januari 1706 met Nieske Johannis van der Ley van Dokkum volgens Dokkumer trouwboek.
.

Ca.1728 - 1730.    NOLLE NOLLIDES.

Klerk secretarie. Zie Archief Beyma, R.A.Leeuwarden.
.

1731 - ???      DOMINICUS WALRICH.

Klerk secretarie. Datum benoeming blijkt uit Polit.Stukken, Prov.Bibl.Leeuwarden en ook Staat van Ambten 1744.
.

1749 - 1759.     PETRUS WIELANDT.

Klerk secreatie. Was in April 1751 2e.klerk. Op 2 Juli 1757 overleden in het strandmeestershuis op het Bild. Ned.Jaarboek 1757.
.

1749 - 1774.     DANIEL VAN SLOTERDIJCK.
 
Commies secretaris, premier klerk. Geboren 5 Juli 1717. Ongehuwd. Overleden 8 Februari 1779. Zie ook onder Griffiers. Als premier clerq vanaf 1749, zie Harlinger Admaraliteits Almanach 1770/1771.
.

1775 - 1787.     HANSO GODEFRIDUS GONGGRIJP.

Commies secretarie, premier klerk. Vanaf 1757 2e klerk. Zie Harl.Adm.Almanach 1770-1771. In Harl.Adm.Alm. 1784-1786 komt hij voor als commies ter secretarie. In 1758 en 1766 komt hij ook voor als premier clecq, zie onder griffiers.
.

1787 - 1795.     THOMAS PALUDANUS.

Commies, klerk secretarie, extra ordinairis klerk. In Harl.
Ad-m.Alm.1784-1786 en 1794 vanaf 1781 genoemd als extra ordina-ris clecq ter secretarie. Thomas Paludanus was gehuwd met Janke Hoitinga en woonde het laatst op "Wytsma State" te Tjummarum. Hij overleed 18 maart 1827 op 74 jarige leeftijd, zijn vrouw schijnt ook in dat jaar te zijn overleden. Zie Leeuwarder Courant.  
.
.


KAMERBEWAARDERS, BODEN EN DEURWAARDERS.
.......................................

??? - 1599.      REGNERUIS AERONIUS.

Ordinaris bode. Resol.Adm. 2 Maart, 26 Juni en 27 November 1599.
.


??? - 1599.      MINNE HAYESZ.

Deurwaarder. Resol.Adm. 2 Maart, 26 Juni en 27 November 1599.
. 

1599 - ???      JOHANNES LAESZ.
   
Deurwaarder. Zie lijst S.Haagsma 1899. Prov.Bibl. Leeuw-aren.

.

??? - ca.1621.    HENDRICK HARMENS.

Bode. Volgens Dokkumer trouwboek gehuwd/in ondertrouw op 26 September 1621 met Metjen Ennes van Groningen.
.

??? - ca.1622.    PIETER DIRCKSZ.

Kamerbode. Volgens Dokkumer trouwboek was hij van Dokkum en in ondertrouw/gehuwd op 6 Juli 1622 met Berber Joosten van Harlingen.
.

Ca.1625 - 1636.    TEICKE CLAESSES V.D.LEY.

Kamerbode. Volgens Dokkumer trouwboek was hij van Dokkum, gehuwd 24 Augustus 1625 met Antie Tymendr van Leeuwaren.
.

Ca.1633 - 1666.    JARICHIUS MINNEMA.

Bode. Volgens Dokkumer trouwboek, getrouwd op 26 Mei 1633 met Stijntie Lamberts van Dokkum.
.

Ca.1643 - ???     LYKELE JAS.

Bode. Volgens Dokkumer trouwboek getrouwd op 19 Februari 1643 met Rinck Claeses van Dronrijp nu Workum.
.

Ca.1671 -1681.    HEIN PIERSZ (WEIDUMA ?).
 
Ordinaris bode. Gehuwd met de weduwe van Equipagemeester Pytter Gerrits Middagten, Doetie Symens Foeckesdr Monsma, zie Harl.trouwboek.
.

Ca.1677 - ???     JAN FEYCKES V.D.LEY.

Kamerbode. Zoon van Teicke Claesses v.d.Ley. volgens Stamboek deel 2 pag.260. en Hypt.boek Hinderlopen 23 September 1677.
.


Ca.1685 - 1729.    STEEVEN CUYCK.

Kamerbode en of bewaarder. Volgens aantekeningen van Burmania is hij overleden in 1729, zijn vrouw was Eva Theotardi volgens Harl.kerkboek, hij was een zoon van Kapitein Joost Michelsen Cuyck.
.

Ca.1716 - 1730.    HARMEN VAN DER GEEST.

Bode. Sedert 1728, 1e bode. Arch. Beyma en Staat van Ambten 1744.
.

1718 - ???      JACOBUS BOLTJES.

Gehuwd op 27 Februari 1718 met Hincke Alemes Ens. Harl. doop-boek. 
.

1720 - ca.1758.    EGBERT HEYDKAMP (HUIDKAMP ?).

in 1728 2e bode en in 1758 1e bode. Volgens Harl.doopboek getrouwd met Trijntje Fokkes laten zij op 6 Januari 1722 hun zoon Fokke dopen. Zie ook Staat van Ambten 1744.
.

1732 - 1761.     ALBERTUS RASKER (RASSCHEN)

Kamerbewaarder. Benoemd 22 maart 1732. Zie Polit.Stukken en ook Staat van Ambten 1744. Is 6 januari 1732 te Harlingen gehuwd met Lysbeth Kampen, beide van Harlingen. Hij is overleden in 1761, oud 61 jaar. Roorda. R.A.Leeuwaren.
.

1741 - 1758.     GEERT KLAZES STEENVELDT.

2e Bode. Staat van Ambten 1744. Gehuwd op 23 Juli 1741 met Maaike Eerts van Hoek.
.

1761 - 1792.     WILLEM COENRAADS BAKKER.

Bode. Volgens Harl.Adm.Alm. 1770-1771 en 1784-1786.
. 

1765 - 1773.     HARMANUS RASKER (RASSCHEN).

Kamerbewaarder. Volgens Harl.Adm.Alm. 1770-1771. Staat van Ambten 1744.
.

1769 - 1783.     ANDRIES MARTIN JORDAN.

Kamerbewaarder en bode. Volgens Staat van Ambten 1744 en Harl.Adm.Alm. 1770-1771.

1771 - 1794.     PIETER STEINFURT.

Bode. Harl.Adm.Alm. 1784-1786 en 1794.
.

1783 - 1795.     JACOB ZWART.

Kamerbewaarder. Harl.Adm.Alm. 1784-1786 en 1794.
.

Ca.1786 -1795.    JOHANNES COENRAAD METZLAR.

Bode. Volgens Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden. 
.
.PROVOOST GEWALDADIGE EN ASSISTENTEN VAN PROVOOST GEWALDIGE.
...........................................................
  
1599 - ???      ALBERT HIEDIRCA.

Provoost gewaldige. Resol. 28 Februari 1599.
.

Ca.1666 - ???    JORIS FREERCKZ BOOTSHAEK.

Kapitein gewaldige. Overleden in of voor 1685. Zie: Harl.Invent boek pag.191.
.

Ca.1667 - ???    HENDRICK JOCHEMSZ.
  
Assistent provoost gewaldige. Was gehuwd met Antie Hendricks. Zie: Harl.Invent.boek 29 Januari 1667.
.

Ca.1720 - ???    JACOB DE BRUIJN.

Kapitein gewaldige. Gehuwd volgens Harl.doopboek met Juff. 
Joh-anna van Neeraarsen, zij laten 4 Augustus 1720 hun dochter Helena dopen.
.

Ca.1728 - 1730.   DOMINICUS WALRICHT (WALRECHT).

Provoost gewaldige. Zie archief Beyma. R.A.Leeuwarden.
.

Ca.1728 - ???    CORNELIS TEMMES (FEMMES)

Assistent provoost gewaldige. Zie: Handschrift Haagsma. 
Prov.Bibl.Leeuwarden.  
.
Ca.1728 - ???    DIRCK DOECKESZ.
 
Assistent provoost gewaldige. Zie: Handschrift Haagsma.
Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

1731 -1743.     JACOBUS VAN BEETZEL.

Provoost gewaldige. Gehuwd op 24 October 1728 met Hiltie Campen van Harlingen. Benoemd 8 November 1731 zie Polit. stukken. Overleden 1743, oud in t' 43 jaar, grafzerk in Westerkerk te Harlingen. Was ook Vendumeester. 
.

Ca.1733 - ca.1771.  ANNE OENESZ.

Assistent provoost gewaldige. Harl.Adm.Alm. 1771.
.

??? - ca.1742.    HARMEN DORTMAN.

Assistent provoost gewaldige. Zie: Handschrift Haagsma.
Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

1743 - 1759.     MELLE MARTINI.

Provoost assistent. Benoeming uit Polit.stukken. 
.

Ca.1743 - ???     WESSEL KEIJMPES.

Assistent provoost gewaldige. Polit.stukken en Handschrift Haagsma.
.

1759 - 1790.     DIRCK WIJTSMA.

Provoost gewaldige. Staat van Ambten 1744. Harl.Adm.Alm. 1770-1771 en 1784-1786.
.

1763 - ca.1789.    ABELIUS WIERSMA.

Assistent provoost gewaldige. Harl.Adm.Alm. 1771. Huwd op 21 Maart 1768 met Doetje Jacobs. Harl.Trouwboek.
.

1766 - ca.1786.    THIJS SAAKESZ.

Assistent provoost gewaldige. Harl.Ad.Alm. 1771.
.Ca.1783 - 1786.    REIN ANNESZ.

Assistent provoost gewaldigde. Rapport: 2 Augustus m.a.g. Handschrift Haagsma. Prov.Bibl.Lee-uwarden. 
.

1790 - 1795.     PAULUS VAN THIELEN.

Provoost gewaldigde. Staat van Ambten 1744. Harl.Adm.Alm.1794.
.
.


COMMISSARIS OP EEN UITLEGGER.
.............................

Ca.1633 - ???    PIETER IPES ADAMA VAN DOKKUM.

Trouwd 15 Juni 1633 met Aeltie Jarichts van Harlingen. Dokku-mer trouwboek.
. 

Ca.1644 - ???    HARME GERRIJTSZ HOEF TOT HARLINGEN.

Trouwd 12 Mei 1644 met Marquette Meinerts van Amsterdam.
.

Ca. 1685 - ???    JAN HOEFF ABRAHAMSZ.

Gehuwd met Jetske Stapert. Harl.Proc.boek 1683/1686 fol.168.
.

Ca.1690 - ???    JACOBUS SERKMA.

9 Januari 1690 trouwd Jacobus Serkma, geb. Niewezijl/Niezijl met Adraentje Sybrens Uytenhoff geboren te Dokkum.
.

1698 - ???      GILBARTUS KOEN.

Commissaris op de Abt. Geboren 1682, overleden 11 April 1748. Polit.stukken. Grafzerk in Westerkerk te Harlingen In Archief Beyma 1730 genoemd Gijsbert Koen.
.

1730 - ???      ALBERT COOPMAN.

Commissaris in t'Vlie. Polit.stukken. Staat van Ambten 1744.
.

1731 - ???      JEYE KOOPMAN.

Commissaris in t'Vlie, 21 Maart 1731.
.


1735 - ???      JURRIAN STAPERT.

Was eerst commies en daarna commissaris in t'Vlie 1735. In 1742 Commissaris van de monstering. Geboren en gedoopt resp. 18 en 30 April 1716 te Harlingen. Overleden in 1750, zoon van Focke Stapert kapi-tein ter recherche Adm.van Friesland. Graf-steen op het kerkhof van de Ned.he-rv.kerk te Vlieland. Graf-schriften: Tussen Vlie en Lauwers Deel 5, blz.38 E1413 Prov.B-ibl.Leeuw-aren. Zie ook Geneal.Jier-boek 1955, blz.44.
.

1743 - ???      CORNELIS KOEN.

Commissaris op de Abt. Polit.stukken en Staat van Ambten 1744.
.

1756 - ???      JAN VAN ALTENA.

Commissaris op de Abt. Harl.Adm.Alm.1784-1786.
.

Ca.1758 - ???    CORNELIS BOEF.

Commissaris in t'Vlie. Op 13 October 1754 huwd Cornelis Boef van Vlieland met Maaike Suiderbaan van Dokkum. Dokkumer trouwboek. 
.

1764 - ???      SYBRANDUS LAMBERGEN.

Commissaris op de Abt vanaf 1764. Harl.Adm.Alm.1784-1786. 
.

1787 - ???      DR.PETRUS DE KETH.

Commissaris op de Abt. Harl.Adm.Alm.1794. Gehuwd met Getina Babara Telting van Franeker en in 1804 met Johanna Verschuur van Weidum.
.

1787 - ???      JAN WILLEM NAGEL.

Commissaris op de Abt. Harl.Adm.Alm. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.
.


COMMIES TER RECHERCHE / RECHERCHE AMBTENAAR.
............................................

1599 - ???      DOUWE SCHELTEN.

Resol. 27 Augustus 1599.
.
1680 - ???      CHRISTOFFEL BRANDSMA.

Op 31 Mei 1680 te Dokkum gehuwd met Sjouchien Pieters Bennema, wed van Hopman Doye Mertens Schelsma.
.

??? - 1725.     DANIEL HEINS.

Volgens handschrift Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

Ca.1722 - 1728.   PHILIPS LUVIUS PHEIFFER.

Gehuwd met Auchien Gongrijp van Harlingen. Harl.trouwboek. Zie ook handschrift Haagsma Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

Ca.1722 - 1728.   CAREL LAURENTIUS.

Overleden in 1728 te Harlingen. Zie Haagsma.
.

1728 - 1741.     GEORGE HYRONIMUS DE KLEYN.

Gehuwd met Helena Voorda. Harl.trouwboek. Zie ook Haagsma.
.

1729 - ???      WILLEM HAAKMA.

Aanvankelijk 1e. chercher te Harlingen. ook genoemd Willem Sickes Haakkema, was gehuwd met Pietje Douwes Vlasbloem. Zie handschrift Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

??? - ca.1750.    JURRIAN STAPERT.

Commies in t'Vlie. Zoon van Focke Stapert kapitein ter Recherche. Geboren 18 April 1716 te Harlingen. Overleden 1750. Grafschriften: Tussen Vlie en Lauwers, deel 5 blz.38. E1413 Prov.Bibl.Leeuwarden. Geneal.Jierboek 1955 Pag.23-60.
.

Ca.1757 - ???    JOHANNES HOFFMEESTER.

Gehuwd op 13 November 1757 met Minke Sjoukes van Dokkum. Dokkumer trouwboek.
.

1768 - ca.1783.   Mr. HENRI PHILIPS STAMBKE.

Zie request in Archief Beyma. R.A.Leeuwarden. Zie ook Haagsma. .
.
COMMISSARIS VAN HET ZEGEL.
..........................

1697 - ???      	DANCKER DE KEMPENAER.

Archief Beyma. R.A.Leeuwarden. Zie ook Haagsma.
.

1705 - ca.1744.     COERT JULIUSZ VAN BEYMA.

Staat van Ambten 1744.
.

1745 - Ca.1794.   JULIUS MATHIJS VAN BEYMA THOE KINGMA.

Commissaris van t'kleinzegel. Harl.Adm.Alm.1770-1771, 1785-1786 en 1794. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.
.


CONTROLEUR VAN HET ZEGEL.    
.........................

1697 - ???      TETERDUS LANTING.

Archief Beyma. Zie ook Haagsma.
.

1728 - 1730.     JAN GOVERTS DEKETH.

Ook zegelklopper. Register in Archief Beyma. Geboren ca. 1680. Overleden 26 Februari 1758. Gen.Jaerboek 1955. Blz.41.
.

1728 - ???      ADRIAN VAN KUIJK.

Alleen zegelklopper. Register in Arch.Beyma.
.

1733 - ???      REINIER DEKETH.

Staat van Ambten 1744.
.

1750 - ca.1794.    EVERARDUS DEKETH.

Ook zegelklopper. Vanaf 1750 volgens Harl.Adm.Alm. 1770-1771,
-1784-1786 en 1794. Was ook vanaf 1749 Vendumeester.
.
.
IJKMEESTER.
...........

1729 - ???      DANIEL HEINS.

Was ook commies ter recherche, recherche ambtenaar.
.

1747 - ca.1794.   ISAAK VAN RUTH.

IJk-en taxatiemeester vanaf 1747 volgens Harl.Adm.Alm. 1770-1771, 1784-1786 en 1794. Geboren 1717. Taxatiemeester te Appingedam daarna te Harlingen. Op 18 October getrouwd te Harlingen, overleden 2 December 1797. Jaerboekje fan it Genealogysk Wurkforban 1954 blz.36.
.
.

VENDUMEESTER.
.............

1666 - ???      DUCO of HARMEN SYNES NAUTA.

Volgens afrekening van de opbrengst van het schip de Nagelboom in 1666. Zie ook equipagemeesters.
.

Ca.1700 - ???    DIRCK VAN SCHELTINGA.

Staat van Ambten 1744. Was ook Commies secretarie, ambtenaar secretarie.
.

1728 - ???      WOLTHERUS HAMMIMK.

Archief Beyma, zie ook Haagsma.
.

1729 - ???      JACOBUS VAN BEETZEL.

Arch.Beyma. Werd op 8 November 1731 benoemd tot Provoost Gewaldige. Is op 24 October 1728 gehuwd met Hiltie van Campen van Harlingen. Overleden 21 September 1743 oud 43 jaar. Begra-ven in Westerkerk te Harlingen.
.

1731 - ???      DIRCK VAN SCHELTINGA3

.

Benoemd 8 November 1731, uit Polit.stukken en Staat van Ambten 1744.
.1749 - ???      EVERHARDUS DEKETH.

Vanaf 1749 volgens Harl.Adm.Alm. 1770-1771, 1784-1786 en 1794. Was vanaf 1750 ook controleur van het zegel en zegelklopper. Hij overleed 10 April 1796, oud 73 jaar en is begraven in de Grote kerk te Harlingen. Zie grafsteen aldaar. 
.
.


CONTROLEUR VAN DE VENDUMEESTER.
Volgens instructie Admiraliteiten in de zin van Art. 9, 10, 73, 75, 76, 85, 87 en 89 t/m 92.
...........................................................


1705 - 1745.     COERT JULIUS VAN BEYMA.

Polit.stukken. Staat van Ambten 1744. Zie ook onder secreta-rissen. 
.

1745 - ca.1795.   JULIUS MATHIJS VAN BEYMA THOE KINGMA.

Polit.stukken. Staat van Ambten 1744. Harl.Adm.Alm. 1770-1771, 1784-1786 en 1794.
.
.


EQUIPAGEMEESTER.
................

1598 - ???      JAN VAN BENTUM.

Zie diversen resoluties o.a. 10 April 1598 van de Ged.Staten van Friesland.	
.

1598 - ca.1599.   JOHAN HENDRICX JARICHTS VAN DER LEIJ.

Cht.boek. Deel 4, pag. 982.
.

Ca.1614 - ???    PYTER TYMENS.

Volgens Dokkumer trouwboek ondertrouwd/gehuwd 19 Februari 1614 met Trijnke Ritske dr.
.

1649 - ???      ANDRIES PIETERSZ STELLINGWERF.

Eekhof Geschiedenis van Friesland, was de vader van Ltn.Adm. Auke Stellingwerf.
.

Ca.1650 - ca.1651.  JAN HESSELSZ WIERDSMA.

Volgens Dokkumer trouwboek in ondertrouw 20 December 1650 met Teuntie van Nijs. Gehuwd 12 Januari 1650 volgens Harlinger trouwboek.
.

Ca.1653 - ???    HARMEN GERRIT HOEFF.

Grafzerk in Westerkerk te Harlingen. Overleden 12 Augustus 1657 oud 65 jaar.
.

Ca.1659 - ???    HARMEN SYNES NAUTA.

Harl.Proc.boek 1661. Pag.77v. In het Harl.Proc.boek 1661 komt hij voor als oud equipagemeester en mede vroedschap. In 1665 was hij ordin.scheepstimmerman, volgens achief Beyma.
.

Ca.1659 - ca.1671.  PIETER GERRITSZ MIDDAGHTEN.

Alleen van de extra ordin.equipage. Komt in 1666 op een kapiteins nominatie voor als equipagemeester. Eveneens meerdere malen genoemd in het Ordres-en Zeijnboek van Hendrick Bruinsveld. Was gehuwd met Doetie Symen Foeckedr Monsma met wie hij in 1644 een huis kocht aan de Zuidzijde van de Zuiderhaven. Zie: Harl.Proc.boek 1664, pag.234.
.

Ca.1673 - ???    DUCO NAUTA.

Ordinaris en extra ordinaris equipage. Tractement f.740,= 
Zie: Handschrift Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

??? - 1689.     JACOBUS SANSTRA.

Grafzerk in Grote kerk te Harlingen. Volgens handschrift-lijst Fontein: Grafsteden/Prov.Bibl.Leeuwarden. Was gehuwd met Aeltjen Klempenhof.
.

Ca.1693 - 1703.   DIRCK STANTIUS.

Was gehuwd met Anna Lanting. Harl.doopboek 9 Augustus 1693.
.

1704 - 1739.     NICOLAES BOSCAMP.

Benoemd 30 April 1704. Geboren 29 November 1676. Gehuwd 28 November 1698 met Aken Wassenaer te Harlingen. Overleden 8 October 1739 te Franeker. Harl.Doopboek en Haagsma.
.


1739 - 1755.     HENDRICK TENCKINK.

Was eerst bij de V.O.C. in dienst. Benoemd October 1739.
Polit-.stukken, is ongehuwd gebleven e.e.a volgens Westerman v.Oyen, deel 3, pag 200. Overleden 22 februari 1755 oud ruim 56 jaar. Grafzerk in Westerkerk te Harlingen.
.
 
Ca.1758 - 1764.   Jr. GERLACH WILLEM VAN DOYS.
     
Stamboek deel 1 pag.45. Zie ook : Hulde aan Gysbert Japicx deel 2 pag.326. Overleden 1774. 
.

1774 - 1782.     JOHAN WILLEM MUNTZ.

Harl.Adm.Alm. 1770-1771.
.

1782 - ca.1795.   ADRIAAN DE ROOCK.

1771 Luitenant, op 17 November 1777 Extra ordinaris kapitein. 1782-1795 Equipagemeester in Harlingen. In 1794 benoemd tot Ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm. 1784-1786 en 1794.
.
.
.

Dokkum, November 1995.

E.Smits FAz.  Dokkum.

. 
.
 
     

            REGISTER
ABELIUS WIERSMA	8
ABRAM GROENEWOLD	3
ADRIAAN DE ROOCK	16
ADRIAN VAN KUIJK	12
ALBERT COOPMAN	9
ALBERT EVERTZ BONNER	1
ALBERT HIEDIRCA	7
ALBERTUS RASKER (RASSCHEN)	6
ANDRIES MARTIN JORDAN	6
ANDRIES PIETERSZ STELLINGWERF	14
ANNE OENESZ	8
BARNDA	1
CAREL LAURENTIUS	11
CHRISTOFFEL BRANDSMA	11
COERT JULIUS VAN BEYMA	14
COERT JULIUSZ VAN BEYMA	12
CORNELIS BOEF	10
CORNELIS KOEN	10
CORNELIS TEMMES (FEMMES)	7
DANCKER DE KEMPENAER	12
DANIEL HEINS	11, 13
DANIEL VAN DER HAER	2
DANIEL VAN SLOTERDIJCK	4
DIRCK DOECKESZ	8
DIRCK STANTIUS	15
DIRCK VAN SCHELTINGA	3, 13
DIRCK WIJTSMA	8
DOMINICUS CORNELIJ	3
DOMINICUS WALRICH	4
DOMINICUS WALRICHT (WALRECHT)	7
DOUWE SCHELTEN	10
DUCO NAUTA	15
DUCO of HARMEN SYNES NAUTA	13
EGBERT HEYDKAMP (HUIDKAMP ?)	6
EVERARDUS DEKETH	12
EVERHARDUS DEKETH	14
FREDERICK VAN SCHUURMAN	2
GEERT KLAZES STEENVELDT	6
GELLIO JONGESTAL	1
GEORGE HYRONIMUS DE KLEYN	11
GERLACH WILLEM VAN DOYS	16
GILBARTUS KOEN	9
GOUDSWAERD	1
GROVESTINS	1
HANSO GODEFRIDUS GONGGRIJP	4
HARMANUS RASKER (RASSCHEN)	6
HARME GERRIJTSZ HOEF TOT HARLINGEN	9
HARMEN DORTMAN	8
HARMEN GERRIT HOEFF	15
HARMEN SYNES NAUTA	15
HARMEN VAN DER GEEST	6
HEIN PIERSZ (WEIDUMA ?)	5
HENDRICK DE BEYER	1
HENDRICK HARMENS	5
HENDRICK JOCHEMSZ	7
HENDRICK TENCKINK	16
HENRI PHILIPS STAMBKE	11
ISAAK ADIUS	2
ISAAK VAN RUTH	13
JACOB DE BRUIJN	7
JACOB ZWART	7
JACOBUS BOLTJES	6
JACOBUS SANSTRA	15
JACOBUS SERKMA	9
JACOBUS VAN BEETZEL	8, 13
JAN ADIUS	2
JAN FEYCKES V.D.LEY	5
JAN GOVERTS DEKETH	12
JAN HESSELSZ WIERDSMA	15
JAN HOEFF ABRAHAMSZ	9
JAN VAN ALTENA	10
JAN VAN BENTUM	14
JAN WILLEM NAGEL	10
JARICHIUS MINNEMA	5
JEYE KOOPMAN	9
JOHAN ALNOLD VAN BEUCKER	2
JOHAN HENDRICX JARICHTS VAN DER LEIJ	14
JOHAN WILLEM MUNTZ	16
JOHANNES COENRAAD METZLAR	7
JOHANNES HOFFMEESTER	11
JOHANNES LAESZ	5
JOHANNES LAETS	2
JORIS FREERCKZ BOOTSHAEK	7
JULIUS MATHIJS VAN BEYMA THOE KINGMA	12, 14
JURRIAN STAPERT	10, 11
L'AMORAAL JOACHIM JOHAN RENGERS	2
LUCAS VAN HULTEN	1
LYKELE JAS	5
MELLE MARTINI	8
MINNE HAYESZ	5
N. VAN HEEMSTRA	1
NICOLAES BOSCAMP	15
NOLLE NOLLIDES	4
PAULUS VAN THIELEN	9
PETRUS BRANDSMA	3
PETRUS DE KETH	10
PETRUS WIELANDT	4
PHILIPS LUVIUS PHEIFFER	11
PIETER DIRCKSZ	5
PIETER GERRITSZ MIDDAGHTEN	15
PIETER IPES ADAMA VAN DOKKUM	9
PIETER STEINFURT	7
PIETER WILLEM RADEMAKER	2
PYTER TYMENS	14
REGNERUIS AERONIUS	4
REIN ANNESZ	9
REINIER DEKETH	12
STEEVEN CUYCK	6
SYBRANDUS LAMBERGEN	10
T. LANTING	3
TEICKE CLAESSES V.D.LEY	5
TETERDUS LANTING	12
THIJS SAAKESZ	8
THOMAS PALUDANUS	4
TIJMEN PIETERS	3
WESSEL KEIJMPES	8
WILLEM COENRAADS BAKKER	6
WILLEM HAAKMA	11
WILLEM VAN HETEREN	2
WOLTHERUS HAMMIMK	13
E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.