Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
Naam Beroep Woonplaats Pagina
       
Aafke Jans Pama oude vrijster Surhuisterveen 4
Aafke Regneri huisvrouw Luitjen Steffens Buitenpost 65
Aaltje Alles huisvrouw Egbert Tomos Surhuisterveen 88
Aaltje Brants huisvrouw Libbe Tijses Surhuisterveen 105
Aaltje Ritskes huisvrouw Jochum Ates Surhuisterveen 49
Aaltje Teunus Spinster Surhuisterveen 88
Aaltje Tjallings huisvrouw Corn. Eilander Surhuisterveen 91
Aatie Brants huisvrouw Lubbe Thijsses Surhuisterveen 84
Aatje Pieters zonder Surhuisterveen 49
Abele Alderts huisman Surhuisterveen 26
Abraham Couperus schoenmaker Leeuwarden 66
Abraham Jan   Augustinusga 92
Abraham Levy medicinemeester Surhuisterveen 44
Abraham Oebeles   Augustinusga 94
Aeltje Ottes huisvrouw Hepke Tjerks Oostermeer/Witveen 15
Albert Dirks boerenknecht Oostermeer 15
Albert Dirks arbeider Surhuisterveen 84
Albert Geerts Molenaarsknecht Rottevalle 34
Albertus Gerrijts zwervende   57
Aldert Abeles huisman Surhuisterveen 26
Aldert Hendriks wever Optwijzel 52
Alexander C. Atlas winkelier Roden 31
Andries Jochums cherger Surhuisterveen 31
Andries Nuttes arbeider Surhuisterveen 27
Anje Symens huisvrouw Arent Pyters   60
Anne Everts arbeider Surhuisterveen 39
Anne Sierds   Tzummarum 57
Anne Teekes   Optwijzel 53
Anneke Bruggenhave opkoopster Leeuwarden 59
Antie Dirks huisvrouw Wybe Louws Surhuisterveen 24
Antie Ebes huisvrouw Ritske Tomas Surhuisterveen 102
Antie Meijnes winkelierster Surhuisterveen 19
Antie Meijnes vroedvrouw Rottevalle 101
Antje Dirks huisvrouw Wybe Louwes Surhuisterveen 21
Antje Edses huisvrouw Berent Pyters Opende/Surh.veen 95
Antje Eijses huisvrouw Tjeerd Bonnes ‘t Witveen 15
Antje Everts boerin Rottevalle 37
Antje Gabes huisvrouw Jelle Geerts Surhuisterveen 24
Antje Jacobs huisvrouw Steffen Sijbrens Tietjerk 76
Antje Jans weduwe Jille Douwes Surhuisterveen 95
Antje Simons     31
Arent Hanja cherger Surhuisterveen 31
Arent Hendriks (Poep) arbeider Surhuisterveen 7
Arent Pijtters huisman Imetille 60
Arnoldus Boom dorpsrechter/chirurgijn Rottevalle 37
Ate Jochums schipper Surhuisterveen 105
Ate Limmens hospes Morra 107
Atje Oenes huisvrouw Jochum Sapes Surhuisterveen 104
Auke Dirks huisman Surhuisterveen 20
Auke Pyters   Augustinusga 94
Aukje Andries huisvrouw Tjalling Hotses Rottevalle 35
Aukje Bruijns   Rottevalle 63
Aukje Gerbens winkelierster Firdgum 102
Aukje Rommerts huisvrouw Oene Hanties Surhuisterveen 19
Ayse Leffring cherger   32
Barnje Harings hospes Eijbersburen 52
Bauke Fokkes   Tietjerk ? 76,77
Bauke Johannes twijner vlas Surhuisterveen 88
Baukje Jacobs huisvrouw Goytsen Teijes Surhuisterveen 16
Baukje Pieters huisvr. Hendrik Gerlofs 2e. Surhuisterveen 39
Baukje Sieuwers vroedvrouw Hardegarijp 77
Benedictus Gerrits schuitvoerder Augustinusga 102
Bentie Baukes huisvrouw Jan Jans Surh.veen/Bergum 88
Berbera Steenwijk   Surhuisterveen 88
Berend Egberts linnenwever Visvliet 52
Berend Schreur Linnenwever Optwijzel 52
Berent Harmens   Sur.Veen/Vierhuizen 95
Berent Hendr. Atsma   Augustinusga 44
Berent Hendriks herbergier/huisman Oostermeer/Witveen 12,37
Berent Jans wever Garijp 76
Berent Pieters   Gerkesklooster 43
Berent Pyters arbeider /timmerman Opende/Surh.veen 95
Berentje Jans spinster Rottevalle 100
Binne Sipkes   Oostermeer/Witveen 47
Binnert Haersma   Augustinusga 74
Binnert Jans   Optwijzel 52
Boele Oedses huisman Surhuisterveen 14
Bontje Andries dienstbode Surhuisterveen 27
Bontje Martens dienstbode Rottevalle 63
Bote Rienks   Rottevalle 33
Brand Joosten arbeider Surhuisterveen 16
Brant Klazen   Surhuisterveen 104
Brechtje Pieters dienstbode Tietjerk 76
Brugt Arends arbeider De Wilgen 22
Buwe Martens   Surhuisterveen 104
Catharina Hasecamp huisvrouw van Gerben Pama Surhuisterveen 1
Catharina W. Haersma huisvr. Mart. v. Acronius Buitenpost 66
Claas Claassen arbeider Surhuisterveen 51
Claas Gerlofs schipper Surhuisterveen 4,5, 6,7,
Claas Goslings schaapherder Harkema 21
Claas Hinnes huisman Oostermeer 48
Claas Jans Pama huisman Surhuisterveen 1,11
Claas Kroon winkelier Leeuwarden 33
Claas Oedses schipper Surhuisterveen 2
Claas Pijtters   Oenkerk 76
Claes Dirks Adema biesjager Buitenpost 64
Coenraad Tijssen herbergier Huisterheide 65
Cornelis Eilander snackschipper Surhuisterveen 91
Cornelis Everts boer Lippenhuizen 98
Cornelis Gerrits   Surhuisterveen 102
Cornelis Hendriks   Eestrum 73
Cornelis Hendriks cherger   92,93
Cornelis Wybes koopman Surhuisterveen 79
Corneliske Ritskes huisvrouw Melle Clases Rottevalle 34
Daniel Reneman apotheker Leeuwarden 102
Detje Pieters   Surhuisterveen 49
Didert Willems   zwervende 60
Diemer Rinses schipper Rottevalle 36, 37
Dieuke Oenses huisvrouw Sipke Yntes Surhuisterveen 16
Dieuwertje Gerlofs huisvrouw Surhuizum 12
Dirk Everts dorpsrechter Buitenpost 64
Dirk Folkerts molenaar Rottevalle 34
Dirk Harmens veenbaas Surhuisterveen 5
Dirk Heeres   Augustinusga 92,93
Dirk Hendriks schipper Surhuisterveen 19
Dirk Jans arbeider Oostermeer/Witveen 15
Dirk Teekes cherger Stroobos 52
Dirk Willems schoenmaker Surhuisterveen 6
Dirk Wybes loopjongen   3
Doede Jilles soldaat gedeserteerd Rottevalle 63
Doede Romkes Ontvanger/boer Tietjerk 76
Doeie Everts   Rottevalle 13
Dominius Cuperus arts Augustinusga 94
Douwe Aukes koopman Drachten 2
Douwe Jilles   Surhuisterveen 95
Douwe Pieters veenbaas Bakkeveen 98
Douwe Regneri schoolmeeser Buitenpost 65
Douwe Roelofs arbeider Westergeest 109
Douwe Wopkes huisman Buitenpost 64,66
Durk Folkerts molenaar Rottevalle 34
Eelco Haersma   Buitenpost 64
Eelke Harms schuitvoerder Surhuisterveen 92,95
Eelke Rienks   Rottevalle 37
Eelkje Westerhof   Buitenpost 64
Eerd Reinders koopman/winkelier Surhuisterveen 13
Eerde Jans (Bok) schoenmaker Surhuisterveen 4,6
Egbert Gerrijts voerman Surhuisterveen 1
Egbert Hendrix   zwervende 49
Egbert Hendrix cherger   92
Egbert Tomos   Surhuisterveen 88
Egbert, alias Speck   zwervende 57
Egbertus Steenwijk   Surhuisterveen 88
Eije Gerrits huisman Surhuisterveen 49
Eijnte Johannes Pijl arbeider Surhuisterveen 13,75
Eijse Johannes koemelker Harkema Opeinde 15
Enne Jans huisman Gerkesklooster 43
Evert Harrits schoenmaker Surhuisterveen 103
Evert Raank hospes Grijpskerk 60
Fedde Sijbrens   Goinga 21
Feikje Hasecamp herbergierster Augustinusga 34
Flores Ritskes arbeider Harkema 68
Focke Michiels herbergier Augustinusga 92
Focke van der Meer mederechter Bergum 78
Fockel Jilles huiscvrouw Klaas Branties Surhuisterveen 95
Fokje Bentz huisvrouw Joh. Tjallings Koehool 102
Fookel Willems hospes Surhuisterveen 58
Freerk Alberts   Drachten 30
Freerk Hendriks   Surhuisterveen 13
Freerk Kooiker kooiker Garijp 76
Froukje Michels huisvrouw Pieter Uilkes Augustinusga 68
Froukje Pieters huisvrouw Wobbe Oedses Surhuisterveen 5
Gabe Doedes   Oudwoude 109
Gabe Gooytsens opkoper Opende 21, 30
Gabe Jans huisman Surhuisterveen 83
Gabe Willems arbeider Garijp 59
Gabriel Lippes huisman Rottevalle 35
Gauke Teekes   Optwijzel 53
Geale Sweitses alias Geale Gek Lippenhuizen 106
Geert Coops huisman/koopman Rottevalle 12
Geert Hendriks   Augustinusga 44
Geert Jans huisman Boornbergum 22
Geertje Arends kwakzalfster Surhuisterveen 16
Geertje Loukes huisvrouw Reinder Oldenburg Surhuisterveen 49
Gerben Allaarts vallaatsman Augustinusga 60
Gerben Clases Pama huisman Surhuisterveen 0,1,2,
Gerben Wisses schipper Surhuisterveen 6
Gerke Lolkes   Surhuisterveen 16
Gerke Ubles     74
Gerlof Cornelis   Rottevalle 101
Gerrit Aikema cherger Groningerland 52
Gerrit Freerks   Oudwoude 109
Gerrit Orks Cleijnsma Fiscaal/chirurgijn Surhuisterveen 102,104
Gerrit Postumus chirurgijn Surhuisterveen 83,91
Gerrit Severijns collecteur Stroobos 52
Gerryt Hendriks schoenmaker Rottevalle 34
Gertje Hanses huisvrouw Berent Hendriks Oostermeer/Witveen 12
Gertje Jans huisvrouw Wigbolt Gerrits Surhuisterveen 23
Gertje Pama huisvrouw Jochum Elias 2e. Munnikezijl 2
Gjalt Hendriks landmeter Drachten 69
Gjalt Sipkes schoolmeester Gerkesklooster 69
Gjalt Sytses veenarbeider Surhuisterveen 16
Gjolt Tjerks   Tietjerk 76
Gooytsen Atzes linnenwever Optwijzel 52
Goswinus Heeringa     73
Goykjen Rienks huisvrouw Aldert Abeles Surhuisterveen 26
Goytsen Deddes Luimstra Commies Augustinusga 2,44,75
Goytsen Gabes huisman Surhuisterveen 84,105
Goytsen Teijes   Surhuisterveen 16
Goytsen Willems   Surhuisterveen 26
Goytske Wopkes dienstbode Surhuisterveen 13, 14
Grietje Freerks huisvrouw Marten Jans 2e. Surhuisterveen 83
Grietje Hendriks huisvrouw Sije Reiners Oenkerk 76
Grietje Hoekes huisvrouw Rommert Kiers Surhuisterveen 91
Grietje Jans Snoek     76
Grijtie Harmens   Augustinusga 94
Grijtie Martens huisvrouw Eetse Jans Rottevalle 100
Grijtje Jans huisvrouw Doeie Everts Rottevalle 13
Haayke Haanstra commies   2,44
Halbe Jans huisvrouw Andries Nuttes Surhuisterveen 27
Halbe Wisses schipper Buitenpost 65
Han Jacobs koemelker Surhuisterveen 14
Haring Jans Pama huisman Surhuisterveen 6
Harke Hendriks herbergier Tietjerk 78
Harke Pieters havencherger Surhuisterveen 45
Harke Tjeerds   Hardegarijp 76
Harmen Freerks arbeider Rottevalle 99
Harmen Harmens schaapherder Opende 21
Harmen Harmens   Surhuisterveen 32
Harmen Hendriks wever Visvliet 52
Harmen Jacobs   Surhuisterveen 18
Harmen Jans wever Visvliet 52
Harmen Jans arbeider Surhuisterveen 39
Harmen Oenes arbeider Augustinusga 69
Hedman Haayes arbeider Rottevalle 100
Hedser Alberts   Suameer 76
Heerke Wybes huisman Augustinusga 12,13
Heert Piers huisman Augustinusga 83
Heintje Rinses huisvrouw Albertus v. Loo Tietjerk 76
Hendrik Dirks arbeider Surhuisterveen 2,4,19,20,30
Hendrik Everts arbeider/ muddejager Surhuisterveen 2
Hendrik Gerbens   Augustinusga 44
Hendrik Gerlofs huisman Surhuisterveen 39
Hendrik Gerrit Groenhoff biesjager Opende 40
Hendrik Hansen   Rottevalle 101
Hendrik Hendriks huisman Opende 40
Hendrik Jacobs   Zwolle 98
Hendrik Jans Coops   Opende 40
Hendrik Joosten arbeider Surhuisterveen 15
Hendrik Lammerts   Surhuisterveen 7
Hendrik Meijnes smidsknecht Surhuisterveen 27
Hendrik Thomas   Augustinusga 81
Henricus Duiff secretaris Drachten 66
Hepke Tjerks hospes Oostermeer/Witveen 15, 47
Hessel Rinnerts herbergier Buitenpost 52
Hette Gerrits   Surhuisterveen 102
Hilbert Pots commies Winschoten 40
Hillebrand Jans huisman Gerkesklooster 103
Hiltje Dirks dienstbode Surhuisterveen 31
Hiltje Geerts huisvrouw Rinnert Jochums Drachten 2
Hinke Johannes   Surhuisterveen 7,14
Hinke Ritskes weduwe Auke Dirks Surhuisterveen 20
Hinne Eebeles huisman Surhuisterveen 33
Hotse Johannes boer Harkema 15
Hylke Bouwes   Surhuisterveen 75
Idsert Sjoerds   Hardegarijp 76
Idske Jans arbeider Surhuisterveen 84
Inne Jans   Ureterpvallaat 16
Jacob Blokzijl schipper Surhuisterveen 4,5,6,7
Jacob Jacobs   Surhuisterveen 81
Jacob Jans arbeider Rottevalle 13
Jacob Klazen   Oenkerk 76
Jacob Ouwes schipper Kollum 105
Jacob Pyters   Augustinusga 94
Jacob Pytters scharenslijper Surhuisterveen 16
Jacob Wytses   Buitenpost 64
Jacobus Bos secretaris Augustinusga 74
Jacobus Offringa dorpsrechter Surhuisterveen 81
Jacomijntje Regneri   Buitenpost 65
Jan Aebeles ambtenaar justitie Leeuwarden 45
Jan Alberts huisman Surhuisterveen 81
Jan Andries   Surhuisterveen 27
Jan Ates biesjager Ureterp 98
Jan Berents   Gerkesklooster 43
Jan Bijleveld biesjager Groningerland 52
Jan Brands schipper   106
Jan de Vegt cherger Stroobos 2,4
Jan Dirks huisman Surhuisterveen 14
Jan Freerks zeeman Rottevalle 33
Jan Freerks vrijgesel Zwaagwesteinde 24
Jan Gabes huisman Surhuisterveen 66
Jan Galis winkelier Munnikezijl 59
Jan Gerrits huisman Oostermeer 47
Jan Gerrits Plug arbeider Drachten, Immerwyk 30
Jan Hayes   Surhuisterveen 30
Jan Hendrix   zwervende 57
Jan Jacobs   Buitenpost 65
Jan Jans wedman   52
Jan Jelkes huisman Rottevalle 37
Jan Jetzes arbeider Surhuisterveen 14
Jan Johannes schipper Surhuisterveen 66
Jan Lyckles huisman Bergum 63
Jan Meijerts zeilmeester/havenmeester Munnikezijl 3
Jan Piers huisman Augustinusga 92,96
Jan Pieters   Rottevalle 63
Jan Sjoerds arbeider Surhuisterveen 30
Jan Teekes huisman Surhuisterveen 64
Jan Tjallings   Drogeham 110
Jan Tjerks huisman Oostermeer/Witveen 13
Jan Willems   Rottevalle 37
Jan Wybes huisman Surhuisterveen 39
Janke Eerdes   Surhuisterveen 21
Janke Gerrits huisvrouw Claas Pijtters Oenkerk 78
Janke Jans arbeidster Harkema 15
Janke Sytses dienstmeid Surhuisterveen 22
Jannes Gerrijts koopman Surhuisterveen 75
Jannes Jans Coops arbeider/tapper Opende 39
Jannes Pieters boer Boornbergum 15
Jannetje Alberts   zwerfster 58
Jeen Alberts koemelker Smalle Ee 22
Jeen Geerts siersmid Surhuisterveen 20
Jelle Geerts huisman Surhuisterveen 83,84
Jelle Harmens linnenwever Optwijzel 52
Jelle Jacobs   Tietjerk 76
Jelle Jans   Burum 29
Jelle Oedzes schipper Surhuisterveen 0,20
Jeltje Doedes   Tietjerk 76
Jeltje Feitzes huisvr. Gerlof Cornelis Rottevalle 101
Jenke Annes vroedvrouw Oenkerk 76
Jenke Romkes arbeidster Oenkerk 76
Jenne Idses wed. van Thijs Jacobs Surhuisterveen 95
Jentje Roelofs assistent Gerecht Leeuwarden 92
Jeppe Doedes   Oudwoude 109
Jetske Eelkes huisvrouw Lucas Arents Optwijzel 23
Jetske Harmens huisvrouw Pieter Harmens Surhuisterveen 49
Jetze Wybes arbeider Surhuisterveen 84
Jildu Jans spinster zwervende 57
Jille Douwes   Surhuisterveen 95
Jimck Hendriks huisvrouw Rinse Heinis Garijp 78
Jisse Rinkes cherger Surhuisterveen 31
Jochum Ates   Surhuisterveen 49
Jochum Elias cherger Munnikezijl 2,3
Jochum Sapes boer Surhuisterveen 104
Jochum Sjoerds huisman Garijp 78
Joeke Jeens arbeider Surhuizum 40
Johannes Fockes doodgraver Surhuisterveen 47
Johannes Gerkes   Surhuisterveen 20
Johannes Hamstra bode Leeuwarden 38
Johannes Heeres   Eestrum 73
Johannes Hendriks arbeider, alias vijfvinger Surhuisterveen 21,57
Johannes Jans arbeider (inbreker) Augustinusga 94
Johannes Meines Boetes   Rodehel 32
Johannes Pieters hospes Roodhuis 52
Johannes Teekeles opzichter v.d. molen Kortwoude 2,3,4
Johannes Tijsses arbeider Drachten 30
Johannes Tjallings cherger Koehool 102
Johannes Wybes boer Follega 106
Jolle Claeses huisman Surhuisterveen 14
Joon Melles   Tietjerk 78
Jouke Cornelis   Ureterp 73
Jouke Cornelis huisman Augustinusga 69
Jouwert Uwes veenbaas Eestrum 73
Jurjen Teunis schipper Surhuisterveen 83
JurjenAukes huisman Augsbuurt 61
Keimpe Olthof cherger Surhuisterveen 92
Klaas Oedzes huisman Surhuisterveen 2
Kunne Oedses huisvrouw Jacob Lieuwes Surhuisterveen 19
Lambert Hendriks schipper Surhuisterveen 81
Lammert Hendriks   Surhuisterveen 96
Lammert Tjeerds huisman Surhuisterveen 0
Leentje Claeses dienstmeisje Rottevalle 34
Leentje Wobbes huisvrouw Oeds Sybes Surhuisterveen 19
Libbe Tijses schipper Surhuisterveen 105
Liebe Tjeerds dorpsrechter Opeinde (Sm.) 22
Lieftje Jans winkelierster Nieuwezijl 61
Lieuwe Piers brouwer Augustinusga 92,104
Lijsbet Atzes huisvrouw Jelle Harmens Optwijzel 52
Lijsbeth Pieters   Surhuisterveen 49
Lolkje Barelds (Lolkmoy) huisvrouw Marten Alberts Augustinusga 68
Lolle Jans koemelker Kollum 22
Lourens Wybes   Nijega (Sm.) 51
Lubbe Jans   Optwijzel 53
Lubbert Jans Schroor   Burum 28
Lubbert Willems   Gerkesklooster 103
Lucas Arents opkoper Optwijzel 23
Lucas Meijnardi herbergier Stroobos 59
Ludser Sjoerds   Suameer 77
Luitjen Steffens   Buitenpost 65
Lutske Jans   Leeuwarden 78
Lyckele Everts boer Rottevalle 35
Lyckele Jans arbeider Augustinusga 68
Lyckle Hotses   Boornbergum 23
Maaike Hendriks hospes/vrouw v. Jan Freerks Rottevalle 34
Maaike Lubberts vrouw van Johannes Wybes Follega 106
Marcus Leffringhuisen hospes Gerksbrugge 3
Marten Alberts   Augustinusga 68
Marten Jans   Surhuisterveen 84
Marten Martens spinner Harkema 69
Martie Teekes dienstmeid Augustinusga 12
Martinus Steenwijk predikant Surhuisterveen 88
Martinus van Acronius Officier in het leger Buitenpost 64
Maycke Cornelis huisvrouw Hendrik Feickes Noordermeer 63
Mayke Jans huisvrouw Brant Klazen Surhuisterveen 104
Meijndert Tjibbes huisman Rottevalle 37
Meijne Meijnts boer Surhuizum 68,73
Meijne Sybes   Suameer 30
Meijne Symons herbergier Surhuisterveen 30
Meindert Jans   Augustinusga 12,14
Melle Clases hospes/ voerman Rottevalle 34
Melle Hedzers executeur Augustinusga 94
Michel Sijbrens huisman Augustinusga 68
Mient Pieters   Rottevalle 101
Minke Minnes   Munnikezijl 3
Minneret Jans Jager cherger Kortwoude 45
Nanne Uwes   Eestrum 73
Neeltje Joosten     6
Oeds Aelses huisman Buitenpost 64
Oeds Alles   Augustinusga 92
Oeds Hanses huisman Surhuisterveen 3,4
Oeds Jelkes schipper Surhuisterveen 5
Oeds Sybes schipper/ arbeider Surhuisterveen 0,2,4,12,19
Oene Hanties huisman Surhuisterveen 19
Oene Hanties huisman Surhuisterveen 19
Ork Gerrits   Surhuisterveen 102
Petrus Steenwijk   Surhuisterveen 88
Petrus van Geuns Officier in het leger Buitenpost 65
Pieter Alberts herbergier Tietjerk 78
Pieter Berends   Gerkesklooster 43
Pieter Egberts   Bakkeveen 98
Pieter Harmens   Surhuisterveen 49
Pieter Hiddes cherger Eijbersburen 52,54
Pieter Jacobs   Surhuisterveen 92
Pieter Jans schipper Surhuisterveen 33
Pieter Jans   Augustinusga 94
Pieter Johannes cherger Slijkenburg 35
Pieter Keijmpes huisman Surhuisterveen 1
Pieter Keimpes   Surhuisterveen 96
Pieter Minnes arbeider Surhuisterveen 49
Pieter Nannes koopman Drogeham 44, 69
Pieter Uilkes huisman Augustinusga 68
Ploontje Eedses   Rottevalle 37
Popke Sygers ambtenaar justitie Leeuwarden 45
Popke Wybes   Wijnjewoude 99
PopkeWybes voerman Surhuisterveen 1
Poppe Jans veerschipper Rottevalle 37
Poppe Teijes   Veenwouden 57
Pybe Alberts   Optwijzel 53
Pytter bi de banck   zwervende 57
Pytter Hendrixs   zwervende 57
Regina Oosterkamp huisvrouw Mart. Steenwijk Surhuisterveen 88
Reid Gurbes Reiding koopman Drachten 1,2,4
Reid Hanses   Rottevalle 1,2,4,
Reinder Fr. Oldenburg   Surhuisterveen 49
Reinder Rienks schoenmaker Rottevalle 34
Reiner Coenes   Rottevalle 100
Reintje Egberts   Drachten 30
Rengenier Huberts cherger Surhuisterveen 45
Renske Sjoerds huisvrouw van Enne Jans Gerkesklooster 43
Rienck Gabriels paardekoopman   99
Rienk Severijns schipper Surhuisterveen 49
Rienk Symens boer Surhuisterveen 82
Rienk Thomas arbeider Augustinusga 74
Rienk Warners   Oostermeer 33
Rindert Jochums winkelier Drachten 2
Rindert Wopkes veekoopman Birdaard 3
Rinnert Ottes boer Surhuisterveen 39
Rinnert Sijdses arbeider Rottevalle 100
Rinnert Teekes huisman Surhuisterveen 1,33,68
Rinse Diemers schipper Rottevalle 33
Rinske (Hinke) Johannes   Surhuisterveen 14
Rinske Jelles vroedvrouw Rottevalle 101
Rinskje Hendriks   Surhuisterveen 103
Rinthie Ryckeles alias Jan of Reiner Ryckeles Surhuisterveen 98
Rinze Heinis   Garijp 79
Ritske Rienks   Surhuisterveen 81
Ritske Tomas   Surhuisterveen 103
Ritske Warners distillateur Rottevalle 34,
Rixtje Jacobs huisvrouw Saake Annes Tietjerk 76
Roel Jacobs bode Surhuisterveen 45
Roel Tobias bakker Surhuisterveen 103
Roelfke Jans huisvrouw Berent Harmens S. veen/Vierhuizen 95
Roelof Clasen trekt rond met Jacomijn Surhuisterveen 95
Roelof Harts arbeider Surhuizum 40
Roelof Hendriks koemelker Surhuisterveen 103
Romke Gjolts   Oenkerk 77
Romke Hillebrands   Rijperkerk 76
Romkje Sijmons huisvrouw Eije Gerrits Surhuisterveen 49
Rommert Kiers schoolmeester/koster Surhuisterveen 5,6
Rommert Wopkes slager Surhuisterveen 19
Ruurd Ottes arbeider Oostermeer 15
Ryckele Hotses   Boornbergum 22
Saake Annes   Tietjerk 76
Saakje Hepkes   Oostermeer 47
Sake Annes   Tietjerk 76
Sake Heerkes Timmerman Augustinusga 68
Salomon Dijkman   zwervende 57
Sape Joosten arbeider Surhuisterveen 15
Sape Tjallings veenbaas Surhuisterveen 68,73
Sara Boelens huisvrouw Heerke Wybes Augustinusga 12
Severijn Symons zeevarende Surhuisterveen 81
Severijn Rienks huisman Surhuisterveen 81
Sibbele Piers veenbaas Augustinusga 92,96
Sibe Jans   Buitenpost 64
Sicke Willems   Gerkesklooster 103
Sietske Wierds huisvrouw Claas Pama Surhuisterveen 1
Sijbrand Pieters   Gerkesklooster 43
Sijdske Cornelis Huisvrouw Gerrit Orks Surhuisterveen 102
Sijert Jans schoenmaker Kollum 65
Sijke Andries huisvrouw Wyger Linting Surhuisterveen 103
Sijtske Pieters huisvrouw Gerrit Minnes Munnikezijl 3
Sipke Sipkes arbeider De Wilgen 22
Sipke Yntes   Surhuisterveen 16
Sjoerd Dirks arbeider Veenw./Surh.veen 57
Sjoerd Geets huisman Drogeham 110
Sjoerd Hinnes boer Opeinde (Sm.) 99
Sjoerd Meijnes huisman Drogeham 110
Sjoerd Nolles huisman Surhuisterveen 82
Sjoerd Sijbrens biesjager Augustinusga 64, 68
Sjoukje Pieters huisvrouw Jurjen Aukes Augsbuurt 61
Sjoukje Tierks huisvrouw Jan Pyters   63
Steffen Sybrens     76
Sybe Jans kooiker Lutjegeest/Hardegar. 77
Sybe Oedses arbeider Surhuisterveen 0
Sybe Wybes veenbaas Surhuisterveen 1
Sybren Uwes veenbaas Eestrum 73
Symen Jans Pama huisman   33
Symen Luitjens winkelier Surhuisterveen 19
Symen Pama koopman Surhuisterveen 1
Symen Rienks huisman Surhuisterveen 92
Symon Eijes Luimstra huisman Surhuisterveen 1
Symon Folkerts     76
Sytse Alderts huisman Surhuisterveen 26
Sytse Dirks herbergier Surhuisterveen 12, 13
Sytse Sapes Westerhof dorpsrechter Buitenpost 65
Sytse Tjerks huisman Noorddragten 30
Sytse Wybes huisman Surhuisterveen 81
Sytske Abrahams     33
Sytske Klazes Rispens vroedvrouw Surhuisterveen 57
Sytske Molles Claasinga huisvrouw Goytsen Luimstra Augustinusga 94
Sytske Oedses arbeidster Surhuisterveen 12
Sytske Sybes huisvrouw Dirk Hendriks Surhuisterveen 19, 31
Sytske Wierds boerin Surhuisterveen 1
Tamme Dirks huisman Grijpskerk 61
Teeke Brants schipper Surhuisterveen 104
Teeke Sapes koopman/veenbaas Surhuisterveen 68
Teetske Jacobs huisvrouw Johannes Hek Surhuisterveen 30
Teetske Meijnderts huisvrouw Lolke Tjeerds Oenkerk 77
Teetske Pieters huisvrouw Pieter Nannes Drogeham 44
Tetje Hendriks   Drachten 30
Tetje Jans huisvrouw Hans Jacobs Surhuisterveen 14
Tetje Klazes huisvrouw Ritske Warners Rottevalle 33
Tierck Rinnerts arbeider Rottevalle 100
Titia Libilia Sijgers   Buitenpost 22
Tjalling Harings Pama huisman Rohel Drogeham 6
Tjalling Hotses   Rottevalle 35
Tjalling Jans huisman Drogeham 110
Tjalling Sapes veenbaas Surhuisterveen 68
Tjebbe Jacobs arbeider Rottevalle 93
Tjeerd Bonnes hospes Oostermeer/Witveen 15
Tjeerd Douwes huisman Boornbergum 22
Tjeert Ridzerts boer Opeinde (Sm.) 99
Tjerk Clases   Rottevalle 38
Tjerk Wybes veenbaas Surhuisterveen 13
Tjipke Tjidses   Surhuisterveen 1
Tjitske Fokkes Huisvrouw Doede Romkes Tietjerk 76
Trijntje Freerks concubine Arent Hendriks Surhuisterveen 7,14
Trijntje Geerts huisvrouw Lyckele Jans Augustinusga 68
Trijntje Gerrits   Surhuisterveen 102
Trijntje Hanses weduwe Bote Rienks Rottevalle 35
Trijntje Hendriks huisvrouw Gerrit Jans Plug Drachten, Immerwyk 30
Trijntje Hommes huisvrouw Inne Jans Ureterpvallaat 16
Trijntje Jacobs huisvrouw van Boele Oedses Surhuisterveen 14
Trijntje Jacobs huisvrouw Jelle Jacobs Tietjerk 79
Trijntje Jans huisvrouw Meijndert Jans Augustinusga 12
Trijntje Johannes huisvrouw Jan Hayes Surhuisterveen 30
Trijntje Johannes arbeidster Oostermeer/Witveen 47
Trijntje Karsts huisvrouw Focke Michiels Augustinusga 92
Trijntje Sijbrens huisvrouw Gerke Lolkes Surhuisterveen 16
Tymen Jans   Augustinusga 92
Uiltje Rienks   Goinga 21
Uwe Jouwerts veenbaas Eestrum 73
Vrouwkje Benedictus huisvrouw Gerrit Cleijsma Surhuisterveen 102
Wardine Lammerts winkelierster Surhuisterveen 75
Warner Ritskes veenbaas Oostermeer 33
Warner Sjoerds schoenmaker Rottevalle 34,37
Wicke Wytses huisvrouw Wytse Djurres Surhuisterveen 30
Wierd Clases Pama huisman Surhuisterveen 3
Wierd Gerbens Pama boer Surhuisterveen 104
Wietske Tjeerds vrouw van Tjalling Jans Drogeham 110
Wigbolt Gerrits winkelier Kollum 23
Wigbolt Jacobs cherger   92
Willem Atses huisman Drogeham 110
Willem Lieuwes schipper Surhuisterveen 6
Willem Pytters huisman Gerkesklooster 103
Willem Rienks schuitmakersknecht Augustinusga 68
Willem Warners huisman Rottevalle 36
Willem Wytses arbeider Drogeham 68
Willemke Mients huisvrouw Sietze Alderts Surhuisterveen 26
Willemke Ubles huisvrouw Jeen Alberts Smalle Ee 22
Wipkjen Hansen wed. Errijt Errijts Witveen/Oostermeer 100
Wobbe Harmens (Spek) hospes Opende/Surh.veen 30,57
Wobbe Lippes arbeider Rottevalle 36
Wobbe Oedses arbeider Surhuisterveen 0,5,6
Wobbe Roels   Rottevalle 100
Wopke Gerbens arbeider Surhuisterveen 13
Wopke Melles werfbaas Dokkum 107
Wopke Wopkes boer Surhuisterdijk 60
Wybe Jetses   Surhuisterveen 84
Wybe Louws arbeider Surhuisterveen e.a. 21, 23, 24, 30,31
Wybe Pieters Land cherger Stroobos 40,53
Wybe Sybes huisman Surhuisterveen 74
Wybe Sytses   Surhuisterveen 20
Wyger Jeens   Surhuisterveen 89
Wyger Linting   Surhuisterveen 103
Wytse Djurres koopman van granen Surhuisterveen 29
Wytse Minnerts Lipstra koopman/brouwer Surhuisterveen 13, 20, 27, 75,
Wytske Harkes   Hardegarijp 76
Wytske Jans   Surhuisterveen 30
Ybeltje Clases   Surhuisterveen 83
Yde Cornelis cherger Donkerbroek 35
Yde Everts   S.veen/Veenwouden 95
Ydtie Engberts huisvrouw Wybe Sybes Surhuisterveen 74
Ymke Symons   Pieterzijl 105
Ymkje Minderts huisvrouw Jolle Clases   14
Ype Jans cherger Surhuisterveen 45
Ysaak Sannes predikant Burum 28
Yttje Gerrits   Surhuisterveen 102